konsekwencje zbyt częstego używania komputera

 0    37 schede    joasiahuchwajda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Consequence
What, in your opinion, could be the consequences of too frequent computer use or of relying on computer too much?
inizia ad imparare
konsekwecja, skutek, wynik
Jakie, według twojej opinii, mogą być konsekwencje zbyt częstego używanie komputera lub zbytnie poleganie na komputerze?
Frequent
What, in your opinion, could be the consequences of too frequent computer use or of relying on computer too much?
inizia ad imparare
częsty, wielokrotny
Jakie, według twojej opinii, mogą być konsekwencje zbyt częstego używanie komputera lub zbytnie poleganie na komputerze?
Rely
What, in your opinion, could be the consequences of too frequent computer use or of relying on computer too much?
inizia ad imparare
polegać, zaufać, zdać się, liczyć na kogoś lub coś
Jakie, według twojej opinii, mogą być konsekwencje zbyt częstego używanie komputera lub zbytnie poleganie na komputerze?
Explanation
inizia ad imparare
wyjaśnienie, wytłumaczenie
Spelling
Problem with spelling when writing without a computer’s help.
inizia ad imparare
pisowania, ortografia
Problem z ortografią kiedy piszemy bez pomocy komputera.
Spell-check
More and more children and teenagers use spell-check.
inizia ad imparare
sprawdzanie pisowni
Coraz więcej dzieci I nastolatków używa sprawdzania pisowni.
Illegible
Illegible handwriting.
inizia ad imparare
nieczytelny
Nieczytelny charakter pisma.
Handwriting
Illegible handwriting.
inizia ad imparare
pismo, character pisma
Nieczytelny charakter pisma.
Type
Young people type more often than write.
inizia ad imparare
typ, rodzaj, czcionka, pisać na maszynie
Młodzi ludzie częściej piszą maszynowa niż ręcznie.
Back problems
Back problems and damage to eyesight.
inizia ad imparare
problem z plecami
Problem z plecami i uszkodzenia wzroku.
Eyesight
Back problems and damage to eyesight.
inizia ad imparare
wzrok
Problem z plecami i uszkodzenia wzroku.
Sit in front of the computer screen
People spend many hours a day sitting in front of the computer screen.
inizia ad imparare
siedzieć przed ekranem komputera
Ludzie spędzają wiele godzin dziennie siedząc przed monitorem komputera.
Addiction
inizia ad imparare
nałóg, poświęcenie się
Redundancies
Many redundancies in office and bank jobs.
inizia ad imparare
zwolnienia, zwolnienia grupowe
Wiele zwolnień ze stanowisk biurowych i bankowych.
Practically
Hackers can get into practically any database.
inizia ad imparare
praktycznie, prawie, niemal, właściwie
Hakerzy mogą praktycznie dostać się do każdej bazy danych.
Hardware
Important data and hardware destroyed.
inizia ad imparare
sprzęt komputerowy
Ważne dane i sprzęt komputerowy zniszczone.
Chaos
Chas resulting from unexpected power cuts or network shutdowns.
inizia ad imparare
chaos
Chaos wynikający z nieoczekiwanych przerw w zasilaniu prądu lub zamknięcia serwerów sieci.
Unexpected
Chas resulting from unexpected power cuts or network shutdowns.
inizia ad imparare
nieoczekiwany, niespodziewany
Chaos wynikający z nieoczekiwanych przerw w zasilaniu prądu lub zamknięcia serwerów sieci.
Power cuts
Chas resulting from unexpected power cuts or network shutdowns.
inizia ad imparare
przerwa w dostawie prądu
Chaos wynikający z nieoczekiwanych przerw w zasilaniu prądu lub zamknięcia serwerów sieci.
Network shutdowns
Chas resulting from unexpected power cuts or network shutdowns.
inizia ad imparare
zamykanie serwerów sieci
Chaos wynikający z nieoczekiwanych przerw w zasilaniu prądu lub zamknięcia serwerów sieci.
Compulsive
Cyberaddicts cannot resist compulsive shopping online and may incur debts easily.
inizia ad imparare
przymusowy, kompulsywne
Cyberuzależnieni nie potrafią się oprzeć kompulsywnym zakupom online i mogą łatwo narazić się na długi.
Detrimental
It’s detrimental to one’s health.
inizia ad imparare
szkodliwy
To jest szkodliwe dla naszego zdrowia.
Deprive
Cyberaddicts deprive themselves of sleep and forget about meals.
inizia ad imparare
pozbawiać, odbierać prawa
Cyberuzależnieni sami pozbawiają się snu i zapominają o posiłkach.
Headache
They suffer from headaches and eyesight disorders.
inizia ad imparare
ból głowy
Oni cierpią na bole głowy i zaburzenia wzroku.
Disorders
They suffer from headaches and eyesight disorders.
inizia ad imparare
zaburzenia
Oni cierpią na bole głowy i zaburzenia wzroku.
Virtual
Webaholics avoid meeting real people and tend to have only virtual relationships, and so they become alienated from the real world.
inizia ad imparare
wirtualny, pozorny
Uzależnieni od sieci unikają spotkań z prawdziwymi ludźmi i mają tendencje do posiadania tylko wirtualnych znajomości, i dlatego stają się wyobcowani z prawdziwego świata.
Alienated
Webaholics avoid meeting real people and tend to have only virtual relationships, and so they become alienated from the real world.
inizia ad imparare
wyobcowany
Uzależnieni od sieci unikają spotkań z prawdziwymi ludźmi i mają tendencje do posiadania tylko wirtualnych znajomości, i dlatego stają się wyobcowani z prawdziwego świata.
Nervous
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
inizia ad imparare
nerwowy, zdenerwowany
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
Irritable
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
inizia ad imparare
drażliwy, nerwowy
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
Aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
inizia ad imparare
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
Neglect
When you lose control of how much time you spend in virtual reality, you also neglect duties and appointments.
inizia ad imparare
zaniedbanie, zaniedbywanie, zaniedbać
Kiedy tracisz kontrolę nad tym ile czasu spędzasz w wirtualnej rzeczywistości, także zaniedbujesz obowiązki i spotkania.
Ruin
It can ruin you financially.
inizia ad imparare
zrujnować, niszczyć, ruina, upadek
To może Ciebie zrujnować finansowo.
Financially
It can ruin you financially.
inizia ad imparare
materialnie
To może Ciebie zrujnować finansowo.
Resist
Cyberaddicts cannot resist compulsive shopping online and may incur debts easily.
inizia ad imparare
opierać się, przeciwstawiać się, przeciwdziałać
Cyberuzależnieni nie potrafią się oprzeć kompulsywnym zakupom online i mogą łatwo narazić się na długi.
Incur
Cyberaddicts cannot resist compulsive shopping online and may incur debts easily.
inizia ad imparare
ponieść, zaciągać, narazić się na coś
Cyberuzależnieni nie potrafią się oprzeć kompulsywnym zakupom online i mogą łatwo narazić się na długi.
Debt
Cyberaddicts cannot resist compulsive shopping online and may incur debts easily.
inizia ad imparare
dług, wierzytelność
Cyberuzależnieni nie potrafią się oprzeć kompulsywnym zakupom online i mogą łatwo narazić się na długi.
Excessively
They have to pay excessively high phone bills if they use a modem.
inizia ad imparare
nadmiernie, przesadnie, zbytnio
Oni muszą płacić przesadnie wysokie rachunki telefoniczne jeśli używają modemu.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.