Keep the spirit 2

 0    213 schede    arturpalys
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wrogość
inizia ad imparare
hostility
wrogi
inizia ad imparare
hostile
odwaga
inizia ad imparare
courage
przekonanie, perswazja
inizia ad imparare
persuasion
mieszkaniec
inizia ad imparare
resident
pobliski, w pobliżu
inizia ad imparare
nearby
miejscowy, lokalny
inizia ad imparare
local
szpara, szczelina
inizia ad imparare
chink
zdawać sobie sprawę z czegoś, zrealizować
inizia ad imparare
realise
utrzymanie domu, gospodarowanie
inizia ad imparare
housekeeping
suweren, suwerenny
inizia ad imparare
sovereign
w sumie, całkowicie
inizia ad imparare
altogether
nagły
inizia ad imparare
abrupt
wciągający, trzymający w napięciu
inizia ad imparare
gripping
solidny, firma
inizia ad imparare
firm
poddać
inizia ad imparare
surrender
agresywny, zawzięty
inizia ad imparare
fierce
zdumiewać, zadziwiać
inizia ad imparare
amaze
najwyraźniej, widocznie
inizia ad imparare
apparently
zupełnie, całkowicie, doskonale
inizia ad imparare
perfectly
odstraszyć
inizia ad imparare
frighten away
rezygnować z czegoś, poddać się
inizia ad imparare
to give up sth
znaleźć przypadkiem
inizia ad imparare
find by accident, come across
odzyskać świadomość po omdleniu
inizia ad imparare
regain consciousness, come round
kłócić
inizia ad imparare
quarrel, stop being friends, fall out
wyzdrowieć
inizia ad imparare
recover from sth, get over sth
rozważać
inizia ad imparare
examine, consider, look at
próbować znaleźć, szukać
inizia ad imparare
try to find, look for
podziwiać
inizia ad imparare
respect, admire, look up to
uczyć się
inizia ad imparare
learn, pick up
przypominać (kogoś)
inizia ad imparare
resemble, look like, be like someone, take after
zdjąć (ubranie)
inizia ad imparare
remove (clothing), take off
zrobić
inizia ad imparare
make
kazać komuś żeby coś zrobił, sprawić
Co sprawiło że on to zrobił
inizia ad imparare
make sb do sth
What made him do it?
narzekać, skarżyć
inizia ad imparare
complain
studiować, gabinet
inizia ad imparare
study
być przyzwyczajonym do czegoś
inizia ad imparare
be used to
ing
przyzwyczaić się do czegoś
inizia ad imparare
get used to
ing
miałem w zwyczaju w przeszłości (teraz już nie), zwykłem
inizia ad imparare
used to
would - podobnie lecz nie dla stanów a dla czynności które się powtarzały
używać, korzystać
inizia ad imparare
use
natychmiast
inizia ad imparare
straight away
mieć
inizia ad imparare
have
palić
inizia ad imparare
have a cigarette
spożywać obiad, śniadanie, kolacje
inizia ad imparare
have dinner, breakfast, supper
przed posiłkiem nie ma przyimków, np a
brać prysznic
inizia ad imparare
have a shower
móc sobie na coś pozwolić
inizia ad imparare
can afford to
gdyby, tylko
inizia ad imparare
if only
choroba
inizia ad imparare
disease
czekać z niecierpliwością na coś
inizia ad imparare
look forward to
ing
wolałbym raczej
inizia ad imparare
would rather
zepsuty
inizia ad imparare
spoilt
czerstwy
inizia ad imparare
stale
udawać
inizia ad imparare
pretend
opuścić, wyjechać
inizia ad imparare
leave, left, left
przestać
inizia ad imparare
cease
szeroki
inizia ad imparare
wide
poszerzać
inizia ad imparare
widen
prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
likelihood
nie dochodzić do skutku
inizia ad imparare
fall throught
angażować
inizia ad imparare
involve
niemniej jednak
inizia ad imparare
nevertheless
ogromny
inizia ad imparare
enormous
zakłopotanie
inizia ad imparare
embarassment
rozważać
inizia ad imparare
consider
najechał
inizia ad imparare
invaded
ucierpieć
inizia ad imparare
suffer
poskarżyć
inizia ad imparare
sneak
odważyć się
inizia ad imparare
dare
dość
inizia ad imparare
fairly
odwołać się
inizia ad imparare
appeal
brak
inizia ad imparare
lack
popyt
inizia ad imparare
demand
namawiać
inizia ad imparare
persuade
obiekt, protestować
inizia ad imparare
object
mieć miejsce
inizia ad imparare
take place
uważać
inizia ad imparare
regard
odpowiedni
inizia ad imparare
suitable
rozsądny
inizia ad imparare
reasonable
oczekiwanie
inizia ad imparare
expectation
zagrożone
inizia ad imparare
threatened
podejście
inizia ad imparare
approach
czynnik
inizia ad imparare
factor
aby, żeby
inizia ad imparare
in order to
gwizdać
inizia ad imparare
whistle
zdołać
inizia ad imparare
manage to
oprócz
inizia ad imparare
except for
danie, kurs
inizia ad imparare
course
główne danie
inizia ad imparare
main course
kierować czymś, stać na czele
inizia ad imparare
to be in charge
nalegać na coś
inizia ad imparare
insist on
ciężko, ciężki
inizia ad imparare
hard
prawie nie
inizia ad imparare
hardly
na wypadek
inizia ad imparare
in case
chodnik, bruk
inizia ad imparare
pavement
zerwać z kimś
inizia ad imparare
break up
wpływ
inizia ad imparare
influence
przekonać
inizia ad imparare
convince
mieć dość
inizia ad imparare
to be fed up with
wykład
inizia ad imparare
lecture
umówione spotkanie
inizia ad imparare
appointment
opamiętać się
inizia ad imparare
come to sb senses
żyć przeszłością
inizia ad imparare
live in the past
brać pod uwagę
inizia ad imparare
take into account
radzić sobie, zajmować się czymś
inizia ad imparare
deal with
umowa
inizia ad imparare
deal
jeździć autostopem
inizia ad imparare
hitchhike
wesoły
inizia ad imparare
merry
dziecig
inizia ad imparare
children
dziecko
inizia ad imparare
child
wymiana
inizia ad imparare
exchanging
pod
inizia ad imparare
underneath
jemioła
inizia ad imparare
mistletoe
przy świecach
inizia ad imparare
candlelight
uścisk, uścisnąć
inizia ad imparare
hug
lepiej żeby
inizia ad imparare
had better
przekucać
inizia ad imparare
flip
sąd, kort, boisko
inizia ad imparare
court
szkolenie
inizia ad imparare
training
włączyć się
inizia ad imparare
turn up
okropny
inizia ad imparare
awful
grzechotka, terkotać
inizia ad imparare
rattle
lewy, pozostały
inizia ad imparare
left
potem
inizia ad imparare
afterwards
oddać, poddać się
inizia ad imparare
give up
worek, wylanie z pracy, grabić
inizia ad imparare
get the sack
prowadzić
inizia ad imparare
carry on
sloty
inizia ad imparare
slots
łapanki
inizia ad imparare
round up
dowieść, okazać się
inizia ad imparare
prove
podejście, propozycja
inizia ad imparare
approach
zapisać się
inizia ad imparare
sign up
irytacja
inizia ad imparare
annoyance
zrozumiały
inizia ad imparare
understandable
dopuszczać, pozwolić komuś na coś
inizia ad imparare
allow
rozmieszczenie, układ
inizia ad imparare
arrangement
prawny
inizia ad imparare
legal
choroba, cierpienie
inizia ad imparare
illness
nieszczęście, katastrofa
inizia ad imparare
disaster
były, dawny, poprzedni
inizia ad imparare
former
główna trybuna
inizia ad imparare
grandstand
potwierdzać
inizia ad imparare
confirm
szybki
inizia ad imparare
rapid
rozwijać się
inizia ad imparare
progress up
nadzwyczajny
inizia ad imparare
remarkable
sława
inizia ad imparare
fame
oryginalny, pierwotny
inizia ad imparare
original
znany
inizia ad imparare
known
turniej
inizia ad imparare
tournament
nagły
inizia ad imparare
sudden
sukcesja, następstwo
inizia ad imparare
succession
zranić
inizia ad imparare
injure
urazy
inizia ad imparare
injuries
spadać
inizia ad imparare
fall
spowodować
inizia ad imparare
cause
przejście na emeryturę
inizia ad imparare
retirement
mocne
inizia ad imparare
strengths
natychmiastowy
inizia ad imparare
immediate
numer, liczba, szereg
inizia ad imparare
number
spostrzeżenia
inizia ad imparare
insights
rzadki
inizia ad imparare
rare
towarzysko
inizia ad imparare
socially
mieszany
inizia ad imparare
mixed
denerwować
inizia ad imparare
get upset
wpaść
inizia ad imparare
come up
obracać
inizia ad imparare
turn
sportowcy
inizia ad imparare
athletes
uzyskać
inizia ad imparare
obtain
sposób, droga
inizia ad imparare
way
odrzucać
inizia ad imparare
turn down
wzgląd
inizia ad imparare
sake
zadowolony, uradowany
inizia ad imparare
glad
pochwała
inizia ad imparare
praise
czynienia, postępowanie
inizia ad imparare
dealing
doradztwo w
inizia ad imparare
advice on
wsiadać, robić postępy
inizia ad imparare
get on
zmierzać, mieć skłonność
inizia ad imparare
tend
zaufać
inizia ad imparare
trust
niedawno, ostatnio
inizia ad imparare
recently
osądzać
inizia ad imparare
judge
podwieźć kogoś
inizia ad imparare
to give sb a lift
wolno komuś coś zrobić
inizia ad imparare
to be allowed to do sth
zmieniać
inizia ad imparare
alter
nastrój, humor
inizia ad imparare
mood
pomimo
inizia ad imparare
despite, in spite of
obiecać coś komuś
inizia ad imparare
promise sb to do sth
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
skarga
inizia ad imparare
complaint
utworzyć
inizia ad imparare
set up
dotyczyć
inizia ad imparare
deal
problem
inizia ad imparare
issue
intymny
inizia ad imparare
intimate
zamieszanie
inizia ad imparare
fuss
zacytować
inizia ad imparare
quote
oburzający
inizia ad imparare
outrageous
haniebny
inizia ad imparare
shameful
na pewno
inizia ad imparare
surely
prowadzić
inizia ad imparare
lead
rywale
inizia ad imparare
rivals
sympatyczny
inizia ad imparare
sympathetic
odmawiać
inizia ad imparare
refuse
pstrykać
inizia ad imparare
snap
uruchomić
inizia ad imparare
launch
lancz
inizia ad imparare
lunch
zapytanie
inizia ad imparare
inquiry
popierać
inizia ad imparare
encourage
nudny
inizia ad imparare
boring
zawieść kogoś
inizia ad imparare
let sb down
kilka, niewiele, mało
inizia ad imparare
a few, a little
few - policzalne little - niepoliczalne
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
pollution
powtórzyć, utrwalić
inizia ad imparare
revise
zdejmować, odlecieć (samolotem)
inizia ad imparare
take of
niepokoić
inizia ad imparare
intrude
pozować
inizia ad imparare
pose

Devi essere accedere per pubblicare un commento.