Kartkówka 3 - Soil

 0    115 schede    wojciechsobon13
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bioróżnorodność, zróżnicowanie biologiczne
inizia ad imparare
biodiversity
pochłaniacz CO2
inizia ad imparare
a carbon pool
drobny
inizia ad imparare
fine
cząstka
inizia ad imparare
a particle
konsystencja, struktura
inizia ad imparare
texture
warstwa
inizia ad imparare
a horizon
opady atmosferyczne
inizia ad imparare
precipitation
rzeźba terenu
inizia ad imparare
relif
rozpuszczalny
inizia ad imparare
soluble
substancja
inizia ad imparare
matter
szczątkowy, osadowy, rezydualny
inizia ad imparare
residual
osad
inizia ad imparare
sediment
podłoże (skalne)
inizia ad imparare
bedrock
uszczelnienie
inizia ad imparare
sealing
stopień zasolenia
inizia ad imparare
salinisation
podtrzymanie środowiska naturalnego
inizia ad imparare
sustainability
nieprzepuszczalny
inizia ad imparare
impermeable
nacisk, napór
inizia ad imparare
stress
muł, szlam
inizia ad imparare
silt
proces glebotwórczy
inizia ad imparare
pedogenesis
wypłukać
inizia ad imparare
leach
głaz
inizia ad imparare
boulder
ciężar właściwy
inizia ad imparare
bulk density
kompaktowanie, sprasowanie
inizia ad imparare
compaction
spływanie wody
inizia ad imparare
runoff
przesiąkanie
inizia ad imparare
waterlogging
ziarno, drobinka
inizia ad imparare
a grain
skorupa
inizia ad imparare
a crust
zdolność, wydajność
inizia ad imparare
capacity
pustynnienie
inizia ad imparare
desertification
rekultywacja
inizia ad imparare
remediation
osuwisko
inizia ad imparare
a landslide
surowce naturalne
inizia ad imparare
raw materials
biomasa
inizia ad imparare
biomass
różnorodność biologiczna
inizia ad imparare
biodiversity
działalność człowieka
inizia ad imparare
human activities
drobne cząstki skał
inizia ad imparare
fine rock particles
gleba
inizia ad imparare
soil
skała macierzysta
inizia ad imparare
parent materials
warstwy gleby
inizia ad imparare
soil horizons
wpływ klimatu
inizia ad imparare
influence of climate
głównie
inizia ad imparare
primarily
powierzchnia ziemi
inizia ad imparare
earth surface
opad
inizia ad imparare
precipitation
nachylenie
inizia ad imparare
slope
żywy inwentarz
inizia ad imparare
livestock
pastwisko
inizia ad imparare
grazing
udogodnienia
inizia ad imparare
facilities
świadomość
inizia ad imparare
awarness
korzenie
inizia ad imparare
roots
drobne cząstki mineralne
inizia ad imparare
fine mineral particles
martwa materia organiczna
inizia ad imparare
dead organic matter
różne rodzaje żywych organizmów
inizia ad imparare
various types of living organisms
kłusownictwo
inizia ad imparare
poaching
topografia
inizia ad imparare
topography
granice
inizia ad imparare
boundaries
układ
inizia ad imparare
layout
susza
inizia ad imparare
drought
składniki odżywcze
inizia ad imparare
nutrients
powódz
inizia ad imparare
flood
utrata bioróżnorodności
inizia ad imparare
biodiversity loss
wietrzenie (skał)
inizia ad imparare
weatherig
uszczelnienie gleby
inizia ad imparare
soil sealing
struktura gleby
inizia ad imparare
soil texture
iluwiacja
inizia ad imparare
illuviation
erozja
inizia ad imparare
erosion
eluwiacja
inizia ad imparare
eluviation
rozpuszczalne sole
inizia ad imparare
soluble salts
sód
inizia ad imparare
sodium
magnez
inizia ad imparare
magnesium
wapń
inizia ad imparare
calcium
żyzność gleby
inizia ad imparare
soil fertility
degradacja gleby
inizia ad imparare
soil degradation
żyzne grunty rolne
inizia ad imparare
fertile agricultural land
ryzyko
inizia ad imparare
risk
niedobór wody
inizia ad imparare
water scarcity
globalne ocieplenie
inizia ad imparare
global warming
zagęszczanie
inizia ad imparare
densification
zawiesina (zawieszony materiał)
inizia ad imparare
suspended material
związki rozpuszczalne
inizia ad imparare
soluble compounds
przepływ wody
inizia ad imparare
water flow
zdeponowany
inizia ad imparare
deposited
rozpuszczony
inizia ad imparare
dissolved
opad deszczu
inizia ad imparare
rainfall
zepsute warzywa
inizia ad imparare
decayed vegetable
retencja wody
inizia ad imparare
retain water
zdolność
inizia ad imparare
ability
żyzny
inizia ad imparare
fertile
rozpuszczlność
inizia ad imparare
solubility
własności gleby
inizia ad imparare
soil property
ściółka roślinna
inizia ad imparare
plant litter
rozkład organiczny
inizia ad imparare
organic decomposition
profil gleby
inizia ad imparare
soil profile
długoterminowy
inizia ad imparare
long term
pokolenie
inizia ad imparare
genertation
zagrożenia
inizia ad imparare
threats
zrównoważony rozwój
inizia ad imparare
sustainable developments
kompleksowo
inizia ad imparare
comprehensively
wysoka szybkość degradacji
inizia ad imparare
high rate of degradation
niska szybkość regeneracji
inizia ad imparare
slow rate of regeneration
pogarszać się
inizia ad imparare
deteriorate
zasoby naturalne
inizia ad imparare
natural resources
nienaprawialne
inizia ad imparare
irrepairable
osiadnictwo
inizia ad imparare
settlement
zakwaszenie
inizia ad imparare
acidification
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
contamination
wylesienie
inizia ad imparare
deforestation
wymaganie
inizia ad imparare
demand
uszkodzenie
inizia ad imparare
damage
nieodwracalne
inizia ad imparare
irreversable
polityka
inizia ad imparare
policy
ustawodawczy
inizia ad imparare
legislative
znaczny
inizia ad imparare
conciderable
znaczące ryzyko
inizia ad imparare
significant risk
degradacja
inizia ad imparare
degradation

Devi essere accedere per pubblicare un commento.