Intelligent business unit 1

 0    103 schede    Siostra
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
unikać
inizia ad imparare
avoid
działania, aktywności, czynności
inizia ad imparare
activities
produkować, wytwarzać
inizia ad imparare
produce, manufacture
dobra, towary
inizia ad imparare
goods
firma
inizia ad imparare
company
świadczyć usługi
inizia ad imparare
provide service
detalista
inizia ad imparare
retailer
sprzedaż detaliczna
inizia ad imparare
retail
zatrudniać
inizia ad imparare
employ, take on
praca
inizia ad imparare
job
odpowiedzialność
inizia ad imparare
responsibility
obszar
inizia ad imparare
area
grupa
inizia ad imparare
team
tworzyć
inizia ad imparare
create
projektować
inizia ad imparare
design
rozwijać się
inizia ad imparare
develop
wprowadzać na rynek
inizia ad imparare
market
oferować, dawać
inizia ad imparare
offer
dostarczać
inizia ad imparare
provide, deliver, supply (sthg)
sprzedawać
inizia ad imparare
sell
usługi bankowe
inizia ad imparare
banking services
dobra elektroniczne
inizia ad imparare
electronic goods
usługi internetowe
inizia ad imparare
internet services
urozmaicony
inizia ad imparare
diversified
misja
inizia ad imparare
mission statement
branża, przemysł
inizia ad imparare
industry
ubezpieczenie, asekuracja
inizia ad imparare
insurance
działać, prowadzić działalność
inizia ad imparare
operate
pracować
inizia ad imparare
work
sektor, dział
inizia ad imparare
sector
rosnąć szybko
inizia ad imparare
grow rapidly, sky-rocketing
współzałożyciel
inizia ad imparare
co-founder
rynek
inizia ad imparare
market
międzynarodowy
inizia ad imparare
international
prowadzić
inizia ad imparare
run, amount (do czegoś), lead (coś), manage
producent
inizia ad imparare
producer
rozwijać
inizia ad imparare
development
informacja, rada
inizia ad imparare
advice
spotkanie
inizia ad imparare
meeting
stać się
inizia ad imparare
become
kulturowe nieporozumienia
inizia ad imparare
cultural misunderstandings
sprzedaż
inizia ad imparare
sale
okazja
inizia ad imparare
opportunity
zrobić kariere
inizia ad imparare
build career
uważać
inizia ad imparare
consider
założyć
inizia ad imparare
found, set up
posiadać, mieć, własny
inizia ad imparare
own
odpowiedzialny
inizia ad imparare
responsible
księgowy - księgowość
inizia ad imparare
accountant - account
bankowiec - bankowość
inizia ad imparare
banker - banking
ekonomista - ekonomia
inizia ad imparare
economist - economics
inżynier - inżynieria
inizia ad imparare
engineer - engineering
analizować
inizia ad imparare
analyse
analityk finansowy
inizia ad imparare
financial analyst
doradca finansowy
inizia ad imparare
financial adviser
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
representative
asystent menadżera
inizia ad imparare
assistant manager
konsultant zarządzania
inizia ad imparare
management consultant
podróżować
inizia ad imparare
travel
dział finansowy
inizia ad imparare
finance department
sprawdzać
inizia ad imparare
check
faktura
inizia ad imparare
invoice
płatność
inizia ad imparare
payment
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
szkolenie
inizia ad imparare
training course
aktualnie
inizia ad imparare
currently
spędzać
inizia ad imparare
spend
zaczynać się
inizia ad imparare
start, begin
nowiny, aktualizacja
inizia ad imparare
update
odmawiać
inizia ad imparare
refuse
żądać
inizia ad imparare
demand
wolny czas
inizia ad imparare
leisure time
zalety
inizia ad imparare
advantages
wady
inizia ad imparare
disadvantages
wprowadzać, przedstawiać
inizia ad imparare
introduce
wspólny, powszechny
inizia ad imparare
common
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
zajmować się płatnościami
inizia ad imparare
deals with payments
sprawdzać umowy
inizia ad imparare
check contracts
wyposażenie
inizia ad imparare
equipment
wchodzić
inizia ad imparare
enter
wzrost
inizia ad imparare
increase
dodatkowy obowiązek
inizia ad imparare
extra responsibility
umiejętności
inizia ad imparare
abilities
doświadczenie
inizia ad imparare
experiance
całkowicie, wyłącznie
inizia ad imparare
entirely
należeć
inizia ad imparare
belong
skupić
inizia ad imparare
focus
wyjaśnić
inizia ad imparare
explain
nieoficjalny
inizia ad imparare
informal
przygotowywać
inizia ad imparare
prepare
propozycja
inizia ad imparare
proposal
klient
inizia ad imparare
customer
różny
inizia ad imparare
different
kolega z pracy
inizia ad imparare
colleague
grać
inizia ad imparare
play
biuro
inizia ad imparare
office
poza granicą
inizia ad imparare
across border
reprezentować
inizia ad imparare
represent
kilka
inizia ad imparare
several
podobny
inizia ad imparare
similar
jasno
inizia ad imparare
clearly
stażysta
inizia ad imparare
trainee

Devi essere accedere per pubblicare un commento.