Instant news

 0    48 schede    Silbena
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
służyć celowi
inizia ad imparare
serve a purpose
przekroczyć
2; Be greater in number or size than (a quantity, number, or other measurable thing).
Koszty produkcji przekroczyły 60 000 £.
inizia ad imparare
exceed/overrun
Production costs have exceeded £60,000.
były
A former husband, wife, or other partner in a relationship.
inizia ad imparare
ex
pod tym względem
inizia ad imparare
in this respect
opanować
2; Spread over or occupy (a place) in large numbers.
Morze śródziemne zostało opanowane przez turystów.
inizia ad imparare
overrun/invade
The Mediterranean has been overrun by tourists.
kolega/towarzysz
A person in the same position, involved in the same activity, or otherwise associated with another.
rodak
inizia ad imparare
fellow
fellow countryman
razem z/wspólnie
prefix
inizia ad imparare
co-
zwięzły
3; Giving a lot of information clearly and in a few words; brief but comprehensive.
inizia ad imparare
concise/brief/succinct
stworzyć obraz czegoś
inizia ad imparare
build up a picture of
dezinformacja
inizia ad imparare
misinformation
cecha odróżniająca
inizia ad imparare
defining characteristic
wystawiać
Put (something) in a prominent place in order that it may readily be seen.
Notatka była wywieszona w kasie biletowej.
inizia ad imparare
display
A notice was displayed in the booking office.
okazywać
Give a clear demonstration of (a quality, emotion, or skill)
Możemy okazywać emocje na różne sposoby.
inizia ad imparare
display
We can display emotions in different ways.
przypominać
2; być podobnym do
Niektórzy ludzie przypominają swoje psy.
inizia ad imparare
resemble/favour
Some people resemble their dogs.
wpływowy
On zawsze był bardzo wpływowym mężczyzną.
inizia ad imparare
influential
He has always been a very influential man.
środki
2; An action or system by which a result is achieved.
Technologia widziana jako środek doprowadzający do emancypacji.
inizia ad imparare
means (of)/method
Technology seen as a means to bring about emancipation.
jeśli o to chodzi
Jeśli o to chodzi, możliwe, że nie w ogóle nie mogła znaleźć pracy.
inizia ad imparare
for that matter
For that matter, maybe she could not get a job at all.
odnośnie/w nawiązaniu do
2
Piszę odnośnie Twojego listu z 15. czerwca.
inizia ad imparare
in respect of/in respect with
I am writing with respect to your letter of 15 June.
cóż to za
Używane, by wyrazić zaskoczenie.
Cóż to za słownictwo!
inizia ad imparare
whatever
Whatever language!
cokolwiek
spośród jakichś rzeczy; nieważne co
Rób co chcesz.
inizia ad imparare
whatever
Do whatever you want to.
przez
By means of.
Skontaktuję się z tobą przez Skype'a.
inizia ad imparare
via
I'll contact you via Skype.
sportowy
2; o sprzęcie, wydarzeniu
główne wydarzenie sportowe
inizia ad imparare
sporting/sports
a major sporting event
zarys
A line or set of lines enclosing or indicating the shape of an object in a sketch or diagram.
narysowany kredą zarys ludzkiego ciała
inizia ad imparare
outline
the chalked outline of a human body
naszkicować
rysunek; przedstawić w skrócie
On przedstawił swój projekt w zarysie.
inizia ad imparare
outline
He outlined his project.
rekordowy
inizia ad imparare
record-breaking
wyszczególnić
Raport wyszczególnia propozycje na poprawę transportu publicznego.
inizia ad imparare
detail
The report details proposals to improve public transport.
wybitny/znaczący/czołowy
Jego wybitny talent zdumiał widownię.
inizia ad imparare
prominent
His prominent talent amazed the audience.
hierarchia ważności
porządek dziobania
inizia ad imparare
pecking order
wywoływać
Cause (a spirit or ghost) to appear by means of a magic ritual.
Wywołaliśmy demona zamiast mojego zmarłego wujka.
inizia ad imparare
conjure (up)
We conjured up a demon instead of my late uncle.
przywołać
obraz, wspomnienie
Próbowała przywołać jakieś szczęśliwe wspomnienia, aby złagodzić ból.
inizia ad imparare
conjure up
She tried to conjure up some happy memories in order to ease the pain.
wyczarowywać
Make (something) appear unexpectedly or seemingly from nowhere.
Ania wyczarowała wyśmienitą potrawkę jarzynową domowej roboty.
inizia ad imparare
conjure (up)
Anne conjured up a delicious home-made hotpot.
równoznaczny
of a word or phrase
Dla mnie ta marka jest równoznaczna z dobrą jakością.
inizia ad imparare
synonymous
For me this brand is synonymous with good quality.
drukarnia
2
inizia ad imparare
printing works/house
pamflet/broszura
A small booklet or leaflet containing information or arguments about a single subject.
inizia ad imparare
pamphlet
siedziba parlementu
inizia ad imparare
the Houses of Parliament
centrala/główna kwatera
2
inizia ad imparare
head office/headquarters
kontakt
osoba dostarczająca informacji
Jake był naszym kontaktem w mafii.
inizia ad imparare
contact
Jake was our contact in the mafia.
przedłużać
np. życie
Pomysł, który wydłużył życie silnika o wiele lat.
inizia ad imparare
prolong
An idea which prolonged the life of the engine by many years.
przedłużający się
Region cierpiał z powodu przedłużającej się suszy.
inizia ad imparare
prolonged
The region suffered a prolonged drought.
kipiący ze złości
inizia ad imparare
seething
uderzać pięścią
On uderzył go pięścią w brzuch.
inizia ad imparare
punch
He punched him in the stomach.
kurczak z chowu przemysłowego
2
inizia ad imparare
battery chicken/hen
terminal komputerowy
inizia ad imparare
computer terminal
wydziobać
phrasal verb
inizia ad imparare
peck out
dziobać
Te kury dziobią ziarno.
inizia ad imparare
peck
The hens are pecking at some grain.
banał
4; A remark or statement, especially one with a moral content, that has been used too often to be interesting or thoughtful.
Ta fraza brzmi jak banał, ale może być przydatna w naszej sytuacji.
inizia ad imparare
commonplace/cliche/truism/platitude
This phrase sounds like a commonplace, but it may be helpful in our situation.
przyzwyczajać do
Make someone or something accept (something) as normal or usual.
Przyzwyczaiłam swoje oczy do soczewek.
inizia ad imparare
accustom to
I accustomed my eyes to the lenses.
opłata
Demand (an amount) as a price for a service rendered or goods supplied.
Czy obowiązuje opłata za dostawę?
inizia ad imparare
charge
Is there a delivery charge?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.