Grammar in use - zwroty, słówka

 0    114 schede    czekamniecierpliwie
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Stać mnie na więcej
inizia ad imparare
I can afford more.
Czy stać nas na to?
inizia ad imparare
Can we afford it?
Nie było ich stać na zakup domu.
inizia ad imparare
They couldn't afford to buy a house.
Nie było nas stać na utrzymanie samochodu, więc go sprzedaliśmy.
inizia ad imparare
We couldn't afford to keep our car so we sold it.
Mery uprawia warzywa w ogródku.
inizia ad imparare
Mery grows vegetables in her garden.
Wolę herbatę niż kawę.
inizia ad imparare
I prefer tea to coffee.
Czy jest ci to potrzebne?
inizia ad imparare
Do you need this?
Znam go od dwóch miesięcy
inizia ad imparare
I've known him for two months
Nie znałem jej 2 lata temu.
inizia ad imparare
I didn't know her two years ago.
Byłem chory w zeszłym tygodniu.
inizia ad imparare
I was ill last week.
Muszę wkrótce coś zjeść. Robię się głodny.
inizia ad imparare
I need to eat something soon. I'm getting hungry.
Oni wcale nie potrzebują swojego samochodu.
inizia ad imparare
They don't need their car anymore.
To co powiedzieli, to nie prawda. Kłamią...
inizia ad imparare
It isn't true what they said. They're lying.
Zmokniemy. Zaczyna padać.
inizia ad imparare
We're going to wet. It's starting to rain.
- Parę dni temu widziałem Briana. - Naprawdę? Co on porabia?
inizia ad imparare
- I saw Brian a few days ago, - Oh, did you? What's he doing this days?
Na początku nie było zbyt dobrze, ale teraz jest coraz lepiej.
inizia ad imparare
It wasn't so good at first, but it's getting better now.
Jest w tym samym miejscu pracy od dłuższego czasu i zaczyna go to nudzić.
inizia ad imparare
He's been in the same job for a long time and He's beginning to get bored with it.
Ona bawi się świetnie i nie chce wracać.
inizia ad imparare
She's having a great time and doesn't want to come back.
Chcę stracić na wadze, więc w tym tygodniu nie jadam lunchów.
inizia ad imparare
I want to lose my weight, so I'm not eatting lunch this week.
Wziąłem sobie dzień wolnego.
inizia ad imparare
I've taken the day off.
Szukam Sophie. Nie wiecie gdzie jest?
inizia ad imparare
I'm looking for Sophie. Do you know where she is?
Szukam czegoś. Nie wiesz gdzie to jest?
inizia ad imparare
I'm looking for something. Do you know where it is?
Populacja świata wzrasta bardzo szybko.
inizia ad imparare
The population of the world is increasing very fast.
Świat się zmienia.
inizia ad imparare
The world is changing
Rzeczy nigdy nie pozostają takie same.
inizia ad imparare
Things never stay the same.
Sytuacja jest już zła, a staje się jeszcze gorsza.
inizia ad imparare
The situation is already bad and it's getting worse.
Sytuacja jest już nie zła, a staje się jeszcze lepsza.
inizia ad imparare
The situation is already not bad and it's getting better.
Pogoda zaczyna się poprawiać. Przestało padać i wiatr nie jest już zbyt silny.
inizia ad imparare
The weather is getting improve. The rain has stopped and the wind isn't as strong.
Błędy kierowców są przyczyną wielu wypadków.
inizia ad imparare
Bad driving couses many accidents.
O której zamykają tutaj banki?
inizia ad imparare
what time do the banks close here?
O której godzinie zamykane jest muzeum?
inizia ad imparare
What time does the museum close?
obiecuję
inizia ad imparare
I promise
polecam
inizia ad imparare
I recommend
Stefan nie pija zbyt często herbaty
inizia ad imparare
Stephan doesn't drink tea very often.
droga do pracy zabiera mi pół godziny.
inizia ad imparare
It takes me an hour to get to work
Ile czasu ci to zabierze?
inizia ad imparare
how much time will it take you?
Ile zajmie ci dostanie się do centrum miasta?
inizia ad imparare
How long does it take you to get to the city center?
Spójrz na to zdanie. Co oznacz to słowo?
inizia ad imparare
Look at this sentence. What does this word mean?
co masz na myśli?
inizia ad imparare
What do you mean?
Kogo masz na myśli?
inizia ad imparare
Who do you mean?
Co to ma znaczyć?
inizia ad imparare
What does it mean?
David nie jest zbyt wysportowany.
inizia ad imparare
David isn't very fit.
Uprawiasz jakiś sport?
inizia ad imparare
Do you do any sport?
Już idę/nadchodzę/przybywam
inizia ad imparare
I'm coming!
Oni są w dobrych stosunkach
inizia ad imparare
They get on well
Oni są w dobrych stosunkach. Zawsze się sprzeczają. (argumentować, uzasadniać)
inizia ad imparare
They don't get on well. They argue all the time.
Jak uzasadnisz swoją propozycję?
inizia ad imparare
How can you argue your proposition?
Wszyscy czekają na ciebie.
inizia ad imparare
everybody is waiting for you.
okazyjnie
inizia ad imparare
occasionally
Okazjonalnie miewamy ten sam problem.
inizia ad imparare
I've occasionally had the same problem.
czy mogę coś zaproponować?
inizia ad imparare
Can I have a proposal?
Jak tam twój angielski?
inizia ad imparare
How is your English?
nie źle. Poprawia się cały czas.
inizia ad imparare
Not bad. It's improving all the time.
Zwykle uprawiamy warzywa w ogródku, ale w tym roku żadnych nie wychodowaliśmy.
inizia ad imparare
We usually grow vegetables in our garden, but this year we aren't grow any.
Czyny mówią same za siebie.
inizia ad imparare
Actions speak louder than words.
obiecanki cacanki (2 sposoby)
inizia ad imparare
pork pie./pie in the sky
Myślę o sprzedaniu samochodu.
inizia ad imparare
I'm thinking about selling my car.
Byłbyś zainteresowany kupieniem go?
inizia ad imparare
Would you be interested in buing it?
Przepraszam, czy ktoś tam siedzi?
inizia ad imparare
Excuse me. Is anybody sitting there?
Nicky muśli o porzuceniu pracy.
inizia ad imparare
Nicky is thinking of giving up her job.
Ten sos jest wspaniały. smakuje naprawdę dobrze.
inizia ad imparare
This sauce is great. It's tastes very good.
wrócić do domy
inizia ad imparare
get back home
Zwykle docieram do domu około 17-tej
inizia ad imparare
I usually get home at about five p.m.
Kupiłam wczoraj sukienkę, która kosztowała 100Ł
inizia ad imparare
I bought a dress yesterday, which cost Ł100
Cześć! Jak tam sprawy?
inizia ad imparare
Hi. How are things?
wynajeliśmy samochód (US)
inizia ad imparare
we rent a car
Wczotaj wynajeliśmy samochód (UK)
inizia ad imparare
we hired a car yesterday.
przeszkadzać/zakłócać
inizia ad imparare
disturb
Wiedziałam, że jesteś zajęty, więc nie przeszkadzałam.
inizia ad imparare
I saw you was bussy, so I didn't disturb you.
Bardzo się śpieszyłam, więc nie miałam czasu do ciebie zadzwonić.
inizia ad imparare
I was in a hurry, so I didn't have time to phone you.
to nie zawsze konieczne
inizia ad imparare
It's not always necessary
Jestem gotowa do wyjścia
inizia ad imparare
I'm get ready to go out.
Jestem w drodze do domu.
inizia ad imparare
I'm on my way home
parę dni temu
inizia ad imparare
a few days ago
na szczęście udało mi się zatrzymać na czas.
inizia ad imparare
Likely I managed to stop in time.
Wszystko na mnie czekało, kiedy przyjechałam.
inizia ad imparare
Everything was waiting for me when I arrived.
Co robiłeś wczoraj o tej porze?
inizia ad imparare
What were you doing at this time yesterday?
spałem
inizia ad imparare
I was asleep.
Dlaczego udawał,że śpi?
inizia ad imparare
Why he was pretending to be asleep?
Miał z tobą jechać.
inizia ad imparare
He was supposed to go with you.
udawać, twierdzić
inizia ad imparare
pretend
Wychodziłaś gdzieś wczoraj?
inizia ad imparare
Did you go out somewhere yesterday?
Byłam zbyt zmęczona wczoraj,żeby gdziekolwiek wychodzić.
inizia ad imparare
I was too tired to go out anywhere.
nagle, niespodziewanie
inizia ad imparare
suddenly
Nagle ona zatrzymała się i spojrzała na mnie.
inizia ad imparare
Suddenly, she stopped and looked at me
Nagle stało się to problemem.
inizia ad imparare
It suddenly became a problem.
szczęśliwie
inizia ad imparare
fortunately
Chciał iść ze mną, ale na szczęście zmienił zdanie.
inizia ad imparare
He wanted to go with me, but fortunately he changed his mind.
Podał mi swoje nazwisko, ale zapomniałam je.
inizia ad imparare
He told me his name, but I've forgotten it.
Nie pamiętam teraz tego.
inizia ad imparare
I don't remember it now.
Jesteś głodna?
inizia ad imparare
Are you hungry?
Nie. Właśnie zjadłem lunch.
inizia ad imparare
No, I've just had lunch.
Zapłacę za posiłek. Nalegam.
inizia ad imparare
I'll pay for the meal. I insist
Już zapłaciłem.
inizia ad imparare
I've already paid for it.
Gdzie mogę zapłacić za to?
inizia ad imparare
Where can I pay for this?
Rano spodziewałam się listu.
inizia ad imparare
I was expecting a letter this morning.
Przyszedł jakiś list.
inizia ad imparare
A letter has arrived.
Wyszła, ale wróci za jakąś godzinę.
inizia ad imparare
She has gone out, but she'll be back in about an hour.
Nigdy nie byłam w Chinach, ale byłam dwukrotnie w Gruzji.
inizia ad imparare
I've never been to China, but I have been to Georgia twice.
Nic nie jadłam od śniadania.
inizia ad imparare
I haven't eaten anything since breakfast.
Miło Pana znowu widzieć. Dawno się nie widzieliśmy.
inizia ad imparare
It, s good to see you again. We havent seen esch other for a long time.
Wypiłam dzisiaj cztery filiżanki kawy. (do tej pory)
inizia ad imparare
I've drunk four cups of coffee today.
Przerwa w nauce.
inizia ad imparare
break in studying
Badania wykazują, że dorośli potrzebują minimum 6 godzin snu.
inizia ad imparare
Studies show that adults need a minimum of six hours sleep.
Od rana go nie widziałem. A ty?
inizia ad imparare
I haven't seen him this morning. Have you?
przerwa na kawę
inizia ad imparare
coffee break
To zdarzyło się już drugi raz.
inizia ad imparare
This is the second time this has happened.
Czy kiedykolwiek jeździłaś konno?
inizia ad imparare
Have you ever ridden a horse?
Które ze zwiedzanych przez ciebie miejsc jest najpiękniejsze?
inizia ad imparare
What is the most beautiful place you have ever visited?
Czy wszystko idzie dobrze?
inizia ad imparare
Is everything going well?
Tak. Jak na razie nie mieliśmy żadnych kłopotów.
inizia ad imparare
Yes, we haven't had any problems so far.
Naprawdę czuję, że muszę trochę odpocząć.
inizia ad imparare
I really feel I need some rest.
Zróbmy krótki odpoczynek dla odświeżenia umysłu.
inizia ad imparare
Let's take a short rest for fresh mind.
Stać mnie na nowy komputer.
inizia ad imparare
I can afford to buy a new computer.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.