gramatyka 6

 0    56 schede    marcincackowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Chociaż jechaliśmy dość szybko, bylismy wyprzedzani przez inne samochody.
inizia ad imparare
Although we were driving quite fast, we were overtaken by other cars.
W USA wybory na prezydenta odbywają się co cztery lata.
inizia ad imparare
In the USA, elections for president are held every four years.
Do czego służy srebro?
inizia ad imparare
What is silver used for?
Kiedy wynaleziono telewizję?
inizia ad imparare
When was TV invented?
Jak powstają góry?
inizia ad imparare
How are mountains formed?
Pokój zostanie posprzątany później.
inizia ad imparare
The room will be cleaned later.
Pokój powinien zostać posprzatany.
inizia ad imparare
The room should have been cleaned.
Pokój został posprzatany.
inizia ad imparare
The room has been cleaned.
Pokój wyglądał ładnie. Został posprzatany.
inizia ad imparare
The room looked nice. It had been cleaned.
Pokój jest sprzątany w tej chwili.
inizia ad imparare
The room is being cleaned at the moment.
Pokój był sprzątany, kiedy przyjechałem.
inizia ad imparare
The room was being cleaned when I arrived.
Decyzja nie zostanie podjęta do następnego spotkania.
inizia ad imparare
A decision will not be made until the next meeting.
Poszkodowany mężczyzna nie mógł chodzić i musiał byc niesiony.
inizia ad imparare
The injured man couldn't walk and had to be carried.
Nie jest pewne, jak wybuchł pożar, ale mogło to być spowodowane spieciem elektrycznym.
inizia ad imparare
It's not certain how the fire started, but it might have been caused by an electrical fault.
Gdybyś nie pchnął policjanta, nie zostałbyś aresztowany.
inizia ad imparare
If you hadn't pushed the policeman, you wouldn't have been arrested.
Ten pokój jest sprzątany codziennie.
inizia ad imparare
This room is cleaned every day.
Ten pokój został wczoraj posprzatany.
inizia ad imparare
This room was cleaned yesterday.
Nie zdawałem sobie sprawy, że nasza rozmowa była nagrywana.
inizia ad imparare
I didn't realise that our conversation was being recorded.
Spotkanie zostało przełożone.
inizia ad imparare
The meeting has been postponed.
Myślę, że jesteśmy śledzeni.
inizia ad imparare
I think we are being followed.
Moja książka została skradziona.
inizia ad imparare
My book has been stolen.
Został awansowany.
inizia ad imparare
He has been promoted.
Czy kiedykolwiek zostałeś napadnięty?
inizia ad imparare
Have you ever been mugged?
Od tego czasu nie widziano go.
inizia ad imparare
He hasn't been seen since then.
Komputer jest aktualnie używany.
inizia ad imparare
The computer is being used at the moment.
ostrzegano nas, abyśmy nie wychodzili sami.
inizia ad imparare
we were warned not to go out alone.
Powiedziałem recepcjoniście, że chcę być obudzony o szóstej.
inizia ad imparare
I told the hotel receptionist I wanted to be woken up at six.
Powinien zostać naprawiony dawno temu.
inizia ad imparare
It should have been repaired a long time ago.
Czy palenie jest tutaj dozwolone?
inizia ad imparare
Is smoking allowed here?
Ceny są stale zwiększane.
inizia ad imparare
Prices are being increased all the time.
W tej chwili droga nie jest naprawiana.
inizia ad imparare
The road isn't being repaired at the moment.
Kiedy została przekonana, by nie skladac skargi.
inizia ad imparare
When was she persuaded not to complain.
Czy jego plan był dyskutowany, kiedy przybył?
inizia ad imparare
Was his plan being discussed when he arrived?
Dlaczego w najbliższych latach powstanie tak mało mieszkań?
inizia ad imparare
Why will so few flats be built during the comming years?
Nie martw się. Spotkaja nas na stacji.
inizia ad imparare
Don't worry. We are going to be met at the station.
List można zapisać jutro.
inizia ad imparare
The letter can be written tomorow.
Muszą być ostrzeżeni.
nalezy ich ostrzec
inizia ad imparare
They must be warned.
Lubi, gdy jego szef jest krytykowany.
inizia ad imparare
He likes his boss to be criticized.
Nie można mu ufać.
inizia ad imparare
He is not to be trusted.
Nie lubię, gdy mówi mi sie, co mam robić.
inizia ad imparare
I don't like being told what to do.
Nie znosi czekania.
inizia ad imparare
He hates being kept waiting.
Otrzymasz mnóstwo czasu na decyzję.
inizia ad imparare
You will be given plenty of time to decide.
Nie powiedziano mi o spotkaniu.
inizia ad imparare
I wasn't told about the meeting.
Podczas wywiadu zadano mi kilka trudnych pytań.
inizia ad imparare
I was asked some difficult questions at the interview.
Myślę, że Tomowi ta praca powinna byc zaoferowana.
przeszly
inizia ad imparare
I think Tom schould have been offered the job.
Ile bedzie tobie zaplacone za twoją pracę.
inizia ad imparare
How much will you be paid for your work.
nie możesz zrobić nic w sprawie utkniecia w korku.
inizia ad imparare
you can't do anything about being stuck in a traffic jam.
Teraz są rozwiedzeni.
inizia ad imparare
There are divorced now.
W końcu rozwiodła się w zeszłym roku.
inizia ad imparare
She finally got divorced last year.
Pobieraja się w Polsce.
inizia ad imparare
They are getting married in Poland.
Para pobrala sie trzy lata temu.
inizia ad imparare
The couple married three years ago.
Wyszła za niego.
inizia ad imparare
She got married to him.
Jest zamezna z kims, kogo spotkała w college'u.
inizia ad imparare
She is married to someone she met at college.
Rozwiodła się z drugim mężem.
inizia ad imparare
She got divorced from her second husband.
Jest rozwiedziona z drugim mężem.
inizia ad imparare
She is divorced from his second husband.
Rozwodziła się z drugim mężem.
inizia ad imparare
She divorced her second husband.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.