Gospel st. John 9

 0    58 schede    zbigniewfigaj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jesus went to the mount of Olives:
inizia ad imparare
Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną,
And early in the morning he came again into the temple, and all the people came to him; and he sat down and taught them.
inizia ad imparare
ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich.
And the scribes and Pharisees brought to him a woman taken in adultery: and when they had set her in the midst,
inizia ad imparare
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego:
They say to him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
inizia ad imparare
Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie.
Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned; but what sayest thou?
inizia ad imparare
W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?
This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with [his] finger wrote on the ground, [as though he heard them not].
inizia ad imparare
Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi.
So when they continued asking him, he raised himself, and said to them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
inizia ad imparare
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.
And again he stooped down, and wrote on the ground.
inizia ad imparare
I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.
And they who heard [it], being convicted by [their own] conscience, went out one by one, beginning at the eldest, [even] to the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
inizia ad imparare
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
When Jesus had raised himself, and saw none but the woman, he said to her, Woman, where are those thy accusers? hath no man condemned thee?
inizia ad imparare
Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?
She said, No man, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.
inizia ad imparare
A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
Then Jesus spoke again to them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
inizia ad imparare
A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
The Pharisees therefore said to him, Thou testifiest concerning thyself; thy testimony is not true.
inizia ad imparare
Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe.
Jesus answered and said to them, Though I testify concerning myself, [yet] my testimony is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.
inizia ad imparare
W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę.
Ye judge after the flesh, I judge no man.
inizia ad imparare
Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo.
And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.
inizia ad imparare
A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał.
It is also written in your law, that the testimony of two men is true.
inizia ad imparare
Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.
I am one that testifieth concerning myself; and the Father that sent me, testifieth concerning me.
inizia ad imparare
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.
Then said they to him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye would have known my Father also.
inizia ad imparare
Na to powiedzieli Mu: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego.
These words Jesus spoke in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him, for his hour was not yet come.
inizia ad imparare
Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.
Then said Jesus again to them, I am going away, and ye will seek me, and will die in your sins: whither I go, ye cannot come.
inizia ad imparare
A oto znowu innym razem rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.
Then said the Jews, will he kill himself? because he saith, Whither I go, ye cannot come.
inizia ad imparare
Rzekli więc do Niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?
And he said to them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.
inizia ad imparare
A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.
I said therefore to you, that ye will die in your sins: for if ye believe not that I am [he], ye will die in your sins.
inizia ad imparare
Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich.
Then said they to him, Who art thou? And Jesus saith to them, Even [the same] that I said to you from the beginning.
inizia ad imparare
Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?
I have many things to say, and to judge of you: but he that sent me, is true: and I speak to the world those things which I have heard from him.
inizia ad imparare
Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego.
They understood not that he spoke to them concerning the Father.
inizia ad imparare
A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Then said Jesus to them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am [he], and [that] I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
inizia ad imparare
Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.
And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.
inizia ad imparare
A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
As he spoke these words, many believed on him.
inizia ad imparare
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
Then said Jesus to those Jews who believed on him, If ye continue in my word, ye are my disciples indeed;
inizia ad imparare
Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
inizia ad imparare
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
They answered him, We are Abraham's offspring, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?
inizia ad imparare
Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie?
Jesus answered them, Verily, verily, I say to you, Whoever committeth sin, is the servant of sin.
inizia ad imparare
Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
And the servant abideth not in the house for ever, [but] the Son abideth for ever.
inizia ad imparare
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
inizia ad imparare
Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.
I know that ye are Abraham's offspring; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.
inizia ad imparare
Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki.
I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.
inizia ad imparare
Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca.
They answered and said to him, Abraham is our father. Jesus saith to them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.
inizia ad imparare
W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama.
But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard from God: this did not Abraham.
inizia ad imparare
Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił.
Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We are not born of fornication; we have one Father, [even] God.
inizia ad imparare
Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga.
Jesus said to them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.
inizia ad imparare
Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.
Why do ye not understand my speech? [even] because ye cannot hear my word.
inizia ad imparare
Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki.
Ye are of father the devil, and the lusts of your father will do: he was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.
inizia ad imparare
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
And because I tell [you] the truth, ye believe me not.
inizia ad imparare
A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.
Which of you convicteth me of sin? And if I speak the truth, why do ye not believe me?
inizia ad imparare
Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie?
He that is of God, heareth God's words: ye therefore hear [them] not, because ye are not of God.
inizia ad imparare
Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
Then answered the Jews, and said to him, Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a demon?
inizia ad imparare
Odpowiedzieli Mu Żydzi: Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha?
Jesus answered, I have not a demon; but I honor my Father, and ye dishonor me.
inizia ad imparare
Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie.
And I seek not my own glory: there is one that seeketh and judgeth.
inizia ad imparare
Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi.
Verily, verily, I say to you, If a man shall keep my saying, he shall never see death.
inizia ad imparare
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.
Then said the Jews to him, Now we know that thou hast a demon. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man shall keep my saying, he shall never taste death.
inizia ad imparare
Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki.
Art thou greater than our father Abraham, who is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself?
inizia ad imparare
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?
Jesus answered, If I honor myself, my honor is nothing: it is my Father that honoreth me, of whom ye say, that he is your God:
inizia ad imparare
Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem,
Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I should be a liar like you: but I know him, and keep his saying.
inizia ad imparare
ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję.
Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw [it], and was glad.
inizia ad imparare
Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał /go/ i ucieszył się.
Then said the Jews to him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?
inizia ad imparare
Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
Then they took up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.
inizia ad imparare
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.