Gospel st. John 5

 0    47 schede    zbigniewfigaj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
After this there was a feast of the Jews: and Jesus went up to Jerusalem.
inizia ad imparare
Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.
Now there is at Jerusalem by the sheep [market] a pool, which is called in the Hebrew tongue, Bethesda, having five porches.
inizia ad imparare
W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków.
In these lay a great multitude of impotent persons, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
inizia ad imparare
Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, /którzy czekali na poruszenie się wody.
For an angel went down at a certain season into the pool, and agitated the water: whoever then first after the stirring of the water stepped in, was cured of whatever disease he had.
inizia ad imparare
Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę/.
And a certain man was there, who had an infirmity thirty and eight years.
inizia ad imparare
Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę.
When Jesus saw him lying, and knew that he had been now a long time [in that case], he saith to him, Wilt thou be healed?
inizia ad imparare
Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: Czy chcesz stać się zdrowym?
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is agitated, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
inizia ad imparare
Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną.
Jesus saith to him, Rise, take up thy bed, and walk.
inizia ad imparare
Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje łoże i chodź!
And immediately the man was healed, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
inizia ad imparare
Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat.
The Jews therefore said to him that was cured, it is the sabbath; it is not lawful for thee to carry [thy] bed.
inizia ad imparare
Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża.
He answered them, He that healed me, the same said to me, Take up thy bed, and walk.
inizia ad imparare
On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź.
Then they asked him, What man is that who said to thee, Take up thy bed, and walk?
inizia ad imparare
Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?
And he that was healed knew not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in [that] place.
inizia ad imparare
Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.
Afterward Jesus findeth him in the temple, and said to him, Behold, thou art cured: sin no more, lest a worse thing come to thee.
inizia ad imparare
Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.
The man departed, and told the Jews that it was Jesus who had healed him.
inizia ad imparare
Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
And therefore the Jews persecuted Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath.
inizia ad imparare
I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
inizia ad imparare
Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
inizia ad imparare
Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
Then answered Jesus, and said to them, Verily, verily, I say to you, The Son can do nothing by himself, but what he seeth the Father do: for whatever things he doeth, these also doeth the Son likewise.
inizia ad imparare
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.
For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself doeth: and he will show him greater works than these, that ye may marvel.
inizia ad imparare
Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
For as the Father raiseth the dead, and reviveth [them]; even so the Son reviveth whom he will.
inizia ad imparare
Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce.
For the Father judgeth no man; but hath committed all judgment to the Son:
inizia ad imparare
Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,
That all [men] should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him.
inizia ad imparare
aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
Verily, verily, I say to you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but hath passed from death to life.
inizia ad imparare
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Verily, verily, I say to you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
inizia ad imparare
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.
For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself;
inizia ad imparare
Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym.
And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
inizia ad imparare
Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
Marvel not at this: for the hour is coming, in which all that are in the graves shall hear his voice,
inizia ad imparare
Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:
And shall come forth; they that have done good to the resurrection of life; and they that have done evil, to the resurrection of damnation.
inizia ad imparare
a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.
I can of my own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not my own will, but the will of the Father who hath sent me.
inizia ad imparare
Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.
If I testify concerning myself, my testimony is not true.
inizia ad imparare
Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy.
There is another that testifieth concerning me, and I know that the testimony which he beareth concerning me is true.
inizia ad imparare
Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy.
Ye sent to John, and he testified to the truth.
inizia ad imparare
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie.
But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye may be saved.
inizia ad imparare
Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
inizia ad imparare
On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
But I have greater testimony than [that] of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear testimony concerning me, that the Father hath sent me.
inizia ad imparare
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał.
And the Father himself who hath sent me, hath borne testimony concerning me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
inizia ad imparare
Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza;
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
inizia ad imparare
nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał.
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
inizia ad imparare
Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.
And ye will not come to me, that ye may have life.
inizia ad imparare
A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.
I receive not honor from men.
inizia ad imparare
Nie odbieram chwały od ludzi,
But I know you, that ye have not the love of God in you.
inizia ad imparare
ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga.
I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
inizia ad imparare
Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.
How can ye believe, who receive honor one from another, and seek not the honor that [cometh] from God only?
inizia ad imparare
Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Do not think that I will accuse you to the Father: there is [one] that accuseth you, [even] Moses, in whom ye trust.
inizia ad imparare
Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję.
For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote concerning me.
inizia ad imparare
Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał.
But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?
inizia ad imparare
Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.