Gospel st. John 4

 0    54 schede    zbigniewfigaj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
When therefore the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,
inizia ad imparare
A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan -
(Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)
inizia ad imparare
chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie -
He left Judea, and departed again into Galilee.
inizia ad imparare
opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei.
And he must needs go through Samaria.
inizia ad imparare
Trzeba Mu było przejść przez Samarię.
Then he cometh to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground, that Jacob gave to his son Joseph.
inizia ad imparare
Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi.
Now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied with [his] journey, sat thus on the well: [and] it was about the sixth hour.
inizia ad imparare
Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.
There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith to her, Give me to drink.
inizia ad imparare
Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!
(For his disciples had gone to the city to buy provisions.)
inizia ad imparare
Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności.
Then saith the woman of Samaria to him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, who am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.
inizia ad imparare
Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem.
Jesus answered and said to her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldst have asked him, and he would have given thee living water.
inizia ad imparare
Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej.
The woman saith to him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?
inizia ad imparare
Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?
Art thou greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank of it himself, and his children, and his cattle?
inizia ad imparare
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?
Jesus answered and said to her, Whoever drinketh of this water, shall thirst again:
inizia ad imparare
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął.
But whoever drinketh of the water that I shall give him, shall never thirst; but the water that I shall give him, shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
inizia ad imparare
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.
The woman saith to him, Sir, give me this water, that I may not thirst, neither come hither to draw.
inizia ad imparare
Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.
Jesus saith to her, Go, call thy husband, and come hither.
inizia ad imparare
A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj.
The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, Thou hast well said, I have no husband:
inizia ad imparare
A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża.
For thou hast had five husbands, and he whom thou now hast, is not thy husband: in that thou hast spoken truth.
inizia ad imparare
Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.
The woman saith to him, Sir, I perceive that thou art a prophet.
inizia ad imparare
Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
Our fathers worshiped in this mountain; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship.
inizia ad imparare
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.
Jesus saith to her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.
inizia ad imparare
Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.
Ye worship ye know not what: we know what we worship, for salvation is from the Jews.
inizia ad imparare
Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.
But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
inizia ad imparare
Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.
God [is] a Spirit: and they that worship him, must worship [him] in spirit and in truth.
inizia ad imparare
Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.
The woman saith to him, I know that Messiah cometh, who is called Christ; when he is come, he will tell us all things.
inizia ad imparare
Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko.
Jesus saith to her, I that speak to thee am [he].
inizia ad imparare
Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię.
And upon this came his disciples, and marveled that he talked with the woman: yet no man said, What seekest thou? or, Why talkest thou with her?
inizia ad imparare
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz?
The woman then left her waterpot, and went into the city, and saith to the men,
inizia ad imparare
Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom:
Come, see a man who hath told me all things that ever I did: is not this the Christ?
inizia ad imparare
Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?
Then they went out of the city, and came to him.
inizia ad imparare
Wyszli z miasta i szli do Niego.
In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat.
inizia ad imparare
Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz!
But he said to them, I have food to eat that ye know not of.
inizia ad imparare
On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie.
Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him [aught] to eat?
inizia ad imparare
Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?
Jesus saith to them, My food is to do the will of him that sent me, and to finish his work.
inizia ad imparare
Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.
Say not ye, There are yet four months, and [then] cometh harvest? behold, I say to you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest.
inizia ad imparare
Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo.
And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit to life eternal: that both he that soweth, and he that reapeth, may rejoice together.
inizia ad imparare
żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem.
And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth.
inizia ad imparare
Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera.
I sent you to reap that on which ye bestowed no labor: other men labored, and ye have entered into their labors.
inizia ad imparare
Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli.
And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, who testified, He told me all that ever I did.
inizia ad imparare
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam.
So when the Samaritans had come to him, they besought him that he would tarry with them: and he abode there two days.
inizia ad imparare
Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni.
And many more believed, because of his own word;
inizia ad imparare
I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo,
And said to the woman, Now we believe, not because of thy saying: for we have heard [him] ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world.
inizia ad imparare
a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Now after two days he departed thence, and went into Galilee.
inizia ad imparare
Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei.
For Jesus himself testified that a prophet hath no honor in his own country.
inizia ad imparare
Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie.
Then when he had come into Galilee, the Galileans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast: for they also went to the feast.
inizia ad imparare
Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.
inizia ad imparare
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował.
When he heard that Jesus had come from Judea into Galilee, he went to him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.
inizia ad imparare
Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający.
Then said Jesus to him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.
inizia ad imparare
Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie.
The nobleman saith to him, Sir, come down ere my child dieth.
inizia ad imparare
Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko.
Jesus saith to him, Go; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken to him, and he departed.
inizia ad imparare
Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem.
And as he was now going down, his servants met him, and told [him], saying, Thy son liveth.
inizia ad imparare
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje.
Then he inquired of them the hour when he began to amend: and they said to him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.
inizia ad imparare
Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka.
So the father knew that [it was] at the same hour in which Jesus said to him, Thy son liveth: and he himself believed, and his whole house.
inizia ad imparare
Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
This [is] again the second miracle [that] Jesus performed, when he had come from Judea into Galilee.
inizia ad imparare
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.