Gospel st. John 19

 0    41 schede    zbigniewfigaj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Then Pilate therefore took Jesus, and scourged [him].
inizia ad imparare
Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.
And the soldiers platted a crown of thorns, and put [it] on his head, and they put on him a purple robe,
inizia ad imparare
A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.
And said, Hail, King of the Jews! and they smote him with their hands.
inizia ad imparare
Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, królu żydowski! I policzkowali Go.
Pilate therefore went forth again, and saith to them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him.
inizia ad imparare
A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy.
Then Jesus came forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And [Pilate] saith to them, Behold the man!
inizia ad imparare
Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek.
When therefore the chief priests and officers saw him, they cried out, saying, Crucify [him], crucify [him]. Pilate saith to them, Take ye him, and crucify [him]: for I find no fault in him.
inizia ad imparare
Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy.
The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God.
inizia ad imparare
Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym.
When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid;
inizia ad imparare
Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej.
And went again into the judgment-hall, and saith to Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer.
inizia ad imparare
Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi.
Then saith Pilate to him, Speakest thou not to me? knowest thou not, that I have power to crucify thee, and have power to release thee?
inizia ad imparare
Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie ukrzyżować?
Jesus answered, Thou couldst have no power against me; except it were given thee from above: therefore he that delivered me to thee hath the greater sin.
inizia ad imparare
Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie.
And from thenceforth Pilate sought to release him: but the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Cesar's friend. Whoever maketh himself a king, speaketh against Cesar.
inizia ad imparare
Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi.
When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth, and sat down on the judgment-seat, in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, Gabbatha.
inizia ad imparare
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.
And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: and he saith to the Jews, Behold your King!
inizia ad imparare
Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz!
But they cried out, Away with [him], away with [him], crucify him. Pilate saith to them, Shall I crucify your King? The chief priests answered, We have no king but Cesar.
inizia ad imparare
A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla.
Then therefore he delivered him to them to be crucified. And they took Jesus, and led [him] away.
inizia ad imparare
Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa.
And he bearing his cross went forth into a place called [the place] of a skull, which is called in the Hebrew, Golgotha:
inizia ad imparare
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.
Where they crucified him, and two others with him, on each side one, and Jesus in the midst.
inizia ad imparare
Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.
And Pilate wrote a title, and put [it] on the cross. And the writing was, JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.
inizia ad imparare
Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski.
Many of the Jews then read this title: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in Hebrew, Greek, [and] Latin.
inizia ad imparare
Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.
Then said the chief priests of the Jews to Pilate, Write not, The King of the Jews; but that he said, I am King of the Jews.
inizia ad imparare
Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim.
Pilate answered, What I have written, I have written.
inizia ad imparare
Odparł Piłat: Com napisał, napisałem.
Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments, and made four parts, to every soldier a part; and also [his] coat: now the coat was without seam, woven from the top throughout.
inizia ad imparare
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu.
They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my vesture they cast lots.
inizia ad imparare
Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię.
Now there stood by the cross of Jesus, his mother, and his mother's sister, Mary the [wife] of Cleophas, and Mary Magdalene.
inizia ad imparare
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved, he saith to his mother, Woman, behold thy son!
inizia ad imparare
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple took her to his own [home].
inizia ad imparare
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.
inizia ad imparare
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę.
Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a spunge with vinegar, and put [it] upon hyssop, and put [it] to his mouth.
inizia ad imparare
Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.
When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and expired.
inizia ad imparare
A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha.
The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath, (for that sabbath was a great day,) besought Pilate that their legs might be broken, and [that] they might be taken away.
inizia ad imparare
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.
Then came the soldiers, and broke the legs of the first, and of the other who was crucified with him.
inizia ad imparare
Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani.
But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they broke not his legs:
inizia ad imparare
Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni,
But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came out blood and water.
inizia ad imparare
tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
And he that saw [it], testified, and his testimony is true: and he knoweth that he speaketh truth, that ye may believe.
inizia ad imparare
Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.
For these things were done, that the scripture should be fulfilled, A bone of him shall not be broken.
inizia ad imparare
Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.
And again another scripture saith, They shall look on him whom they pierced.
inizia ad imparare
I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.
And after this, Joseph of Arimathea (being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews) besought Pilate that he might take away the body of Jesus: and Pilate gave [him] leave. He came therefore and took the body of Jesus.
inizia ad imparare
Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.
And there came also Nicodemus (who at the first came to Jesus by night) and brought a mixture of myrrh and aloes, about a hundred pound [weight].
inizia ad imparare
Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.
Then they took the body of Jesus, and wound it in linen cloths, with the spices, as the manner of the Jews is to bury.
inizia ad imparare
Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.
There they laid Jesus therefore, because of the Jews' preparation-[day], for the sepulcher was nigh at hand.
inizia ad imparare
Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.