Gospel st. John 15

 0    27 schede    zbigniewfigaj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I am the true vine, and my Father is the husbandman.
inizia ad imparare
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.
Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away; and every [branch] that beareth fruit, he cleaneth it, that it my bring forth more fruit.
inizia ad imparare
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
Now ye are clean through the word which I have spoken to you.
inizia ad imparare
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine: no more can ye, except ye abide in me.
inizia ad imparare
Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
I am the vine, ye [are] the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
inizia ad imparare
Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
If a man abideth not in me, he is cast forth as a branch, and is withered: and men gather them, and cast [them] into the fire, and they are burned.
inizia ad imparare
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
If ye abide in me, and my words abide in you, ye may ask what ye will, and it shall be done to you.
inizia ad imparare
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
In this is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
inizia ad imparare
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.
inizia ad imparare
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
inizia ad imparare
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
These things have I spoken to you, that my joy may remain in you, and [that] your joy may be full.
inizia ad imparare
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.
inizia ad imparare
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
inizia ad imparare
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Ye are my friends, if ye do whatever I command you.
inizia ad imparare
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard from my Father, I have made known to you.
inizia ad imparare
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and [that] your fruit should remain: that whatever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
inizia ad imparare
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
These things I command you, that ye love one another.
inizia ad imparare
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
If the world hateth you, ye know that it hated me before [it hated] you.
inizia ad imparare
Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.
If ye were of the world, the world would love its own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
inizia ad imparare
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Remember the word that I said to you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you: if they have kept my saying, they will keep yours also.
inizia ad imparare
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.
But all these things will they do to you for my name's sake, because they know not him that sent me.
inizia ad imparare
Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.
If I had not come and spoken to them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.
inizia ad imparare
Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu.
He that hateth me, hateth my Father also.
inizia ad imparare
Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.
If I had not done among them the works which no other man hath done, they had not had sin: but now have they both seen, and hated both me and my Father.
inizia ad imparare
Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.
But [this cometh to pass], that the word might be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.
inizia ad imparare
Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.
But when the Comforter is come, whom I will send to you from the Father, [even] the Spirit of truth, who proceedeth from the Father, he will testify concerning me.
inizia ad imparare
Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.
And ye also shall bear testimony, because ye have been with me from the beginning.
inizia ad imparare
Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.