Gerund & Infinitive

 0    131 schede    adawit
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Absolutnie uwielbiam chodzić (na spacery), jako że uważam to za wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia
inizia ad imparare
I absolutely adore walking as I find it a great way to start a day
Chłopiec przyznał się do zbicia okna.
inizia ad imparare
The boy admitted breaking the window
On unika spędzania czasu z ludźmi.
inizia ad imparare
He avoids spending time with people
Zawsze byłem zły w grze w piłkę nożną.
inizia ad imparare
I have always been bad at playing football
Jestem zajęta tęsknieniem za tobą.
inizia ad imparare
I'm busy missing you
Przyzwyczailiśmy się do wstawania o 5.30 rano.
inizia ad imparare
We got used to getting up at 5.30 a.m.
On jest znudzony czytaniem książek kryminalnych.
inizia ad imparare
He is bored with reading criminal books
Nie mogę przestać czuć się nerwowo u dentysty.
inizia ad imparare
I can't help feeling nervous at the dentist's
Nie zniosę dłużej słuchania się jego!
inizia ad imparare
I can't stand listening to him any more
Rozważam zająć się golfem profesjonalnie.
inizia ad imparare
I consider taking golf up professionally
Oni opóźniają się z oddaniem mi samochodu.
inizia ad imparare
They delay returning me the car
On zaprzeczył zjedzenia ciasta.
inizia ad imparare
He denied eating the cake
Nie cierpię sprzątać domu.
inizia ad imparare
I detest cleaning the house
Ona nie lubi chodzić do kina.
inizia ad imparare
She dislikes going to the cinema
On odroczył informowanie go o śmierci jego matki.
inizia ad imparare
He has defered informing him about his mother death
Nie mam nic przeciwko pomaganiu mu.
inizia ad imparare
I don't mind helping him
Boję się myśleć co powie Mark.
inizia ad imparare
I dread thinking what Mark will say
On lubi jeździć na snowboardzie.
inizia ad imparare
He enjoys snowboarding
Nigdy nie ekscytuję się pójściem do kina.
inizia ad imparare
I never get excited about going to the cinema
Masz ochotę przejść się ze mną do teatru?
inizia ad imparare
Do you fancy going to the theatre with me?
On przestał udawać, że jest kimś innym.
inizia ad imparare
He finished pretending he's someone else
Mam ochotę wybrać się na wycieczkę.
inizia ad imparare
I feel like going to the trip
Nigdy nie lubiłam oglądać telewizji. (f)
inizia ad imparare
I have never been fond of wathing TV
Ona nigdy nie wybaczy złamania jej serca.
inizia ad imparare
She will never forgive breaking her heart
On powiedział, że spróbuje rzucić palenie.
inizia ad imparare
He said he would try to give up smoking
Zawsze byłam dobra w bieganiu.
inizia ad imparare
I have always been good at running
Oni mają problem ze zrozumieniem jego słów.
inizia ad imparare
They have difficulty in understanding his words
Możesz wyobrazić sobie leżenie na plaży?
inizia ad imparare
Can you imagine lying on the beach?
Ten sport zawiera bieganie
inizia ad imparare
This sport involves running
Nie jestem naprawdę zainteresowana w słuchaniu heavy metalu.
inizia ad imparare
I'm not really interested in listening heavy metal
Nie ma potrzeby kupować mu prezentu.
inizia ad imparare
It's no use buying him a present
Czekamy by zobaczyć cię znowu.
inizia ad imparare
We are looking forward to seeing you again
Mój szef kontynuuje zwlekanie z ostateczną decyzją.
inizia ad imparare
My boss keep on delaying the final decision
Jestem naprawdę chętna do grania w tenisa.
inizia ad imparare
I'm really keen on playing tennis
Tęsknimy za mieniem naszych wnucząt dookoła.
inizia ad imparare
We miss heaving our grandchilder around
Planuję zredukować czas jaki spędzam w domu.
inizia ad imparare
I plan on reducing time I spend indoor
Oni praktykują serwowanie piłki.
inizia ad imparare
They are practising serving the ball
Odkładał w czasie skontaktowanie się ze mną.
inizia ad imparare
He postponed getting in touch with me
Musimy przełożyć spotkanie.
inizia ad imparare
We've got to put off meeting.
On zaponiegło rozszerzenia się wirusa.
inizia ad imparare
He prevent extending the virus
Nie mogę przypomnieć sobie, że już cię widziałem wcześniej
inizia ad imparare
I don't recall seeing you before
Nie mogę przypomnieć sobie jak zamykałem drzwi.
inizia ad imparare
I can't recollect locking the door
Nie mogę ryzykować utratą tylu pieniędzy.
inizia ad imparare
I can't risk losing so much money
Oparł się pójściu na cmentarz
inizia ad imparare
He resist going to the cementry
Kiedy zasugerowałam, żeby pójść na narty, był entuzjastycznie nastawiony.
inizia ad imparare
When I suggested going skiing, he was enthusiastic
Po długiej przerwie zajął się pływaniem.
inizia ad imparare
After long break he took up swimming
Nie ma nic złego w chęci pomagania mu.
inizia ad imparare
There is no harm in wanting to help him
Nie ma wiele nadzieji w odnalezieniu brakującej części.
inizia ad imparare
There is no much hope of finding missing part
Oprócz bycia niezdolną do śpiewanie, nie mogła ona również tańczyć.
inizia ad imparare
Besides being unable to sing, she couldn't dance either
Polecił mi kupno książki o diecie.
inizia ad imparare
He advised me to get a diet book
Nie stać mnie na kupno tego samochodu.
inizia ad imparare
I can't afford to but this car
Zgodziliśmy się spotkać.
inizia ad imparare
we agreed to meet
Rząd zamierza zredukować deficyt
inizia ad imparare
The government aims to reduce the deficit
Okazało się, że nie ma nikogo w domu.
inizia ad imparare
There appeared to be no one in the house
Zaaranżowaliśmy spotkanie o 7.00
inizia ad imparare
We arranged to meet at 7 o'clock
Moglibyśmy go poprosić aby wrócił
inizia ad imparare
We could ask him to come back
Z przyjemnością słyszę Twój głos
inizia ad imparare
I'm delighted to hear your voice
Błagam Cię, żebyś mi pomógł
inizia ad imparare
I'm begging you to help me
Dbam o to by wysłać dzieci do collegu
inizia ad imparare
I care to send my children to the college
Twierdził, że nigdy nie spotkał oskarżonego.
inizia ad imparare
He claimed to have never met the accused
zgodzili sie wykonać tą pracę za niego
inizia ad imparare
they consented to do this work for him
Wybraliśmy wyjazd do Francji na wakacje
inizia ad imparare
we chose to go to France on holiday
postanowił czekać aż będzie ciemno
inizia ad imparare
he decided to wait until it was dark
nie ośmieliłabym się powiedzieć mu prawdę
inizia ad imparare
I would't dare to tell him the truth
był zdeterminowany by osiągnąć zwycięstwo
inizia ad imparare
he was determined to gain victory
bogaci po prostu zasługują by być bogatymi
inizia ad imparare
the rich simply deserve to be rich
Oczekuję od Ciebie lojalności
inizia ad imparare
I expect you to be loyal
nie zdołaliśmy przekonać szefa do akceptacji naszego projektu
inizia ad imparare
we failed to convice the boss to accept our project
mafia zmusiła go do złamania prawa
inizia ad imparare
the mafia forced him to break the law
spotkali się przypadkowo
inizia ad imparare
they happend to meet
pomożesz mi zrobić pracę domową?
inizia ad imparare
can you help me to do the homework?
ona nie oprze się wejściu w to
inizia ad imparare
she will not hesitate to go in
mam nadzieję że skończę ten projek do piątku
inizia ad imparare
I hope to finish this project by Friday
To zainspirowało go do stworzenia nowej kolekcji
inizia ad imparare
It inspired him to create a new collection
Poinstruował dzieci by nie pływały w jeziorze
inizia ad imparare
He instructed the children no to swim in the lake
on ciągle nie nauczył się poprawnie odbijać piłki
inizia ad imparare
he still hasn't learnt to hit the ball properly
zdołali rozpocząć dobry biznes
inizia ad imparare
they managed to start a good business
zaniedbujemy dbanie o nasze zdrowie
inizia ad imparare
we neglect to care about our health
zaoferowali mu, żeby zaczął z nimi biegać
inizia ad imparare
they offered him to start running with them
Kazałem mojemu synowi przeprosić nauczyciela
inizia ad imparare
I ordered my son to apologise to his teacher
Jak mogę Cię przekonać, żebyś kupiła tą sukienkę?
inizia ad imparare
how can I persuade you to buy this dress?
planowali rozpocząć podróż z afryki
inizia ad imparare
they planned to start the journey from africa
Jeszcze nie przygotowałem się do wyruszenia (w drogę)
inizia ad imparare
I haven't prepared to set out jet
Przestań udawać, że wiesz co robisz
inizia ad imparare
Stop pretending to know what you are doing
obiecałeś zabrać mnie do francji
inizia ad imparare
You promised to take me to france
odmawiam zapraszania dziwnych ludzi do mojego domu
inizia ad imparare
I refuse to invite strange people to my house
wydajesz się być spięty
inizia ad imparare
you seem to be tense
Modelki mają tendencje do podrużowania wiele
inizia ad imparare
Models tend to travel a lot
james zagroził, że powie wszystkim mój sekret
inizia ad imparare
James threatened to tell everyone my secret
podjeli się zredukowania ilości słodyczy w domu
inizia ad imparare
they have undertaken to reduce the amount of sweets in their house
gorąco zachęcam do przyjęcia tej oferty
inizia ad imparare
I strongly urge you to accept this offer
mamy zamiar przysiąc sobie, że będziemy dobrym małżeństwem
inizia ad imparare
we are going to vow to be a good marriage
nie mogę się doczekać wyjazdu w góry
inizia ad imparare
I can't wait to go to the mountains
chcę iść na zakupy
inizia ad imparare
I want to go shopping
ostrzegali nas przed wyjściem na zewnątrz
inizia ad imparare
they warned us not to go out
Życzę sobie mieć długie nogi
inizia ad imparare
I wish to have long legs
Chciałabym coś ugotować
inizia ad imparare
I would like to cook sth
Bardzo chciałabym z Tobą zostać
inizia ad imparare
I would love to stay with you
Znienawidziłby zostanie w pracy
inizia ad imparare
He would hate to stay at work
Wolałabym zostać (w domu)
inizia ad imparare
I would prefer to stay in
tęsknią za powtórną wizytą we francji
inizia ad imparare
they yearn to visit france again
spróbował zdać egzamin
inizia ad imparare
he attempet to pass/passing the exam
nie znoszę spędzać z nim czasu
inizia ad imparare
I can't bear spending/to spend time with him
zaczynam pisać raport
inizia ad imparare
I began writting/to write the report
to nie przeszkodziło mu skończyć
inizia ad imparare
it doesn't bother him finishing/to finish
zaprzestał jeździć samochodem
inizia ad imparare
he ceased driving/to drive a car
ona kontynuuje chodzenie do wróżbity
inizia ad imparare
she continues visiting/to visit a fortune-teller
nienawidzimy robić zakupy
inizia ad imparare
we hate doing/ to do shopping
zamierzam zgubić 10 kg
inizia ad imparare
I intend losing/to lose 10 kilos
lubię pływać w morzu
inizia ad imparare
I like swimming/to swim in the sea
ona kocha gotować
inizia ad imparare
she loves cooking/to cook
zaniedbujemy chodzenie do dentysty
inizia ad imparare
we omit going/to go to dentist
Preferujesz jadać poza czy w domu?
inizia ad imparare
Do you prefer eating/to eat out or at house?
zaproponował pójście do kina
inizia ad imparare
He proposed going/to go to the cinema
zaczęło padać
inizia ad imparare
it started raining/to rain
nigdy nie zpomnę widoku U2 na koncercie
inizia ad imparare
I'll never forget seeing U2 in concert
nie zapomnij do mnie zadzwonić
inizia ad imparare
Don't forget to phone me
Pamiętam jak tu przychodziłam jak byłam młoda
inizia ad imparare
I remember coming here when I was young
musimy pamiętać by nakarmić kota
inizia ad imparare
we must remember to feed the cat
trwamy w oglądanu telewizji
inizia ad imparare
we go on watching tv
po długiej przerwie zaczął biegać
inizia ad imparare
after long break, he went on to run
to oznacza poddanie się
inizia ad imparare
it means giving up
miałam zadzwonić do elektryka ale zapomniałam
inizia ad imparare
I meant to phone the electrician but i forget
ten dom potrzebuje malowania
inizia ad imparare
this house needs painting
potrzebują kupić sobie nowe buty
inizia ad imparare
I need to get some new shoes
żałuję pójścia, żeby zobaczyć ten film
inizia ad imparare
I regret going to see that film
z przykrością informujemy że nie uległo to zmianie
inizia ad imparare
we regret to inform you that it didn't change
przestałem palić
inizia ad imparare
I've stopped smoking
powinieneś się zatrzymać by odpocząć
inizia ad imparare
you should stop to have a rest
spróbuj wytrzymać przez chwilę
inizia ad imparare
try resisting for a while
ona próbowała zatrzymać samochód
inizia ad imparare
she tried to stop a car

Devi essere accedere per pubblicare un commento.