Formal letter: leter of protest

 0    52 schede    Silbena
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zadanie domowe
2
inizia ad imparare
homework/assignment
kluczowy/istotny
2
inizia ad imparare
key/crucial
niekorzystnie
In a way that prevents success or development; harmfully or unfavourably.
inizia ad imparare
adversely
niekorzystnie wpłynąć
inizia ad imparare
adversely affect
odwrotny skutek
inizia ad imparare
adverse effect
sprawa/problem
A subject or situation under consideration.
sprawy finansowe
inizia ad imparare
matter
financial matters
materia
Physical substance in general, as distinct from mind and spirit; (in physics) that which occupies space and possesses rest mass, especially as distinct from energy.
inizia ad imparare
matter
wpadać do kogoś
2
Możesz wpaść z wizytą na obiad?
inizia ad imparare
drop in/drop by
Can you drop by for dinner?
rozważyć ponownie
inizia ad imparare
reconsider
rejestrować
Enter or record on an official list or directory.
zarejestrowana fundacja charytatywna
inizia ad imparare
register
a registered charity
wyrażać
formal; Express or convey (an opinion or emotion).
Chciałabym wyrazić sprzeciw.
inizia ad imparare
register
I wish to register an objection.
zawalać się
(Of a structure) suddenly fall down or give way.
Dach zapadł się na mnie.
inizia ad imparare
collapse
The roof collapsed on me.
załamanie
A physical or mental breakdown.
Cierpiał na załamanie z przepracowania.
inizia ad imparare
collapse
He suffered a collapse from overwork.
załamanie się
An instance of a structure falling down or giving way.
załamanie się mostu kolejowego
inizia ad imparare
collapse
the collapse of a railway bridge
potężnie/silnie
In a strong and assertive manner; vigorously.
Protestował silnie przeciwko reformie.
inizia ad imparare
forcefully
He argued forcefully against reform.
silnie
Using considerable physical strength or violence.
Silnie pchną ją do tyłu na ścianę.
inizia ad imparare
forcefully
He forcefully shoved her back into the wall.
zaniepokojenie z powodu
3
inizia ad imparare
concern about/concern over/concern with
określenie
A word or phrase used to describe a thing or to express a concept, especially in a particular kind of language or branch of study.
inizia ad imparare
term
propozycja
Mam dla ciebie propozycję.
inizia ad imparare
proposal
I've got a proposal for you.
zmienny
Not consistent or having a fixed pattern; liable to change.
Jakość szpitalnego jedzenia jest wysoce zmienna.
inizia ad imparare
variable
The quality of hospital food is highly variable.
produkowany/wytwarzany
inizia ad imparare
manufactured
wytwarzać/produkować
Make (something) on a large scale using machinery.
Firmy, które produkują łożyska kulkowe.
inizia ad imparare
manufacture
Firms who manufacture ball bearings.
pieszy
Jadąc przez miasto musisz uważać na pieszych przechodzących przez ulicę.
inizia ad imparare
pedestrian
When you're driving through a town, watch out for pedestrians crossing the street.
zapobiegać
2
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
inizia ad imparare
prevent/avoid
We have to prevent such situations from happening in the future!
unikać
Keep away from or stop oneself from doing (something).
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
inizia ad imparare
avoid
Why is everybody avoiding me?
czas wolny
Wszystko, czego potrzebuję do pracy czy wypoczynku jest w moim zasięgu.
inizia ad imparare
leisure
Everything I need for work or leisure is within my reach. rozrywki
rozrywki
w czasie wolnym
inizia ad imparare
leisure activities
anulować/odwołać
Odwołaj rezerwację.
inizia ad imparare
cancel
Cancel the reservation.
przewracać na drugą stronę
2; Turn (something) the other way round or up or inside out.
Przewróciłem poduszkę na drugą stronę i dalej spałem.
inizia ad imparare
reverse/turn upside down
I reversed the pillow and went on sleeping.
odwracać/zmieniać (np. decyzję)
Make (something) the opposite of what it was.
Nie zmienię mojej decyzji.
inizia ad imparare
reverse
I won't reverse my decision.
zbieranie funduszy
inizia ad imparare
fundraising
Piszę, aby zaprotestować przeciwko.
inizia ad imparare
I am writing to protest against...
Chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec...
inizia ad imparare
I wish to register my opposition to...
Piszę, aby wyrazić swoje zaniepokojenie o...
inizia ad imparare
I am writing to express my concern about...
Chciałbym sprzeciwić się najsilniejszym możliwymi językiem wobec...
inizia ad imparare
I wish to object in the strongest possible terms to...
jezyk
Language used on a particular occasion; a way of expressing oneself.
protest najsilniejszym możliwym językiem
inizia ad imparare
terms
a protest in the strongest possible terms
W szczególności jestem zaniepokojony...
inizia ad imparare
I am particularly concerned about...
Boję się, że to doprowadzi...
inizia ad imparare
I'm afraid it will lead to...
To wyraźnie niesprawiedliwe dla/,że...
inizia ad imparare
It's clearly unfair to/that...
To ważne, aby rozpoznać, że...
inizia ad imparare
It's important to recognise that...
Faktem jest taki, że...
inizia ad imparare
The fact is that...
Z czego wydajesz się nie zdawać sobie sprawy...
inizia ad imparare
What you don't seem to realise is that...
... spowoduje poważną szkodę...
inizia ad imparare
... will do serious damage...
... doprowadzi do załamania/zniszczenia/śmierci (czegoś)...
inizia ad imparare
... will lead to the collapse/destruction/death of...
... z pewnością niekorzystnie wpłynie...
inizia ad imparare
... is bound to adversely affect...
To z tego powodu, że myślę...
inizia ad imparare
It is for these reason that I think...
Proszę położyć natychmiastowy kres...
inizia ad imparare
Please put an immediate stop to...
Proszę zrobić wszystko, co w pańskiej mocy, aby...
inizia ad imparare
Please do everything in your power to...
... będzie miało niszczący wpływ na...
inizia ad imparare
... will have a devastating effect on...
To/Znajduję to nie do zaakceptowania, że...
inizia ad imparare
It is/I find it unaccteptable that...
Chciałbym zwrócić uwagę na...
inizia ad imparare
I would like to point out that...
Nakłaniam zatem do ponownego rozważenia pańskiej decyzji/propozycji (czego)...
inizia ad imparare
I urge you therefore to reconsider your decision/proposal (to)...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.