English for Socializing & Small Talk - Business English

 0    100 schede    truten18
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Dzień dobry. Pan zapewne jest Adam.
inizia ad imparare
Good morning. You must be Adam.
Chciałbym przedstawić Maksa Miller.
inizia ad imparare
I'd like you to meet Max Miller.
Aniu, to jest pan Wilson.
inizia ad imparare
Ann, this is Mr Wilson.
Jak minęła Panu podróż?
inizia ad imparare
How was your trip?
Miał Pan jakieś problemy ze zlokalizowaniem nas?
inizia ad imparare
Did you have any trouble finding us?
Czy był Pan już kiedyś w...?
inizia ad imparare
Is this your first time in...?
Czy mógłbym tylko umyć ręce?
inizia ad imparare
I'd just like to wash my hands.
Czy jest tu gdzieś łazienka?
inizia ad imparare
Is there a toilet (GB)/restroom (US) somewhere?
Tak, tutaj obok...
inizia ad imparare
Yes, there's one just this way...
Czy mogę pomóc z paltem?
inizia ad imparare
Can I take your coat?
Tak, dziękuję.
inizia ad imparare
Oh, that's very kind of you.
Może zechce Pan usiąść.
inizia ad imparare
Please take a seat.
Może kawy albo herbaty?
inizia ad imparare
Would you like some coffee or tea?
Poproszę herbatę, dziękuję.
inizia ad imparare
Yes, please. Tea would be nice
Mam nadzieję, że nie czekał Pan zbyt długo?
inizia ad imparare
I hope you haven't been waiting too long?
Nie szkodzi, jestem tu dopiero od paru minut...
inizia ad imparare
Don't worry, I just got here minutes ago...
Przepraszam za spóźnienie. Miasto stoi w korku.
inizia ad imparare
Sorry, I'm late. It's a jungle out there.
Pozwoli Pan ze mną?
inizia ad imparare
So, if you'll just come this way?
Mój samochód stoi tam.
inizia ad imparare
My car is parked over there.
Możemy tam złapać taksówkę.
inizia ad imparare
We can get a taxi over there.
Gdzie najpierw jedziemy?
inizia ad imparare
Where are we going from here?
Pomyślałem że moglibyśmy najpierw pojechać do hotelu?
inizia ad imparare
I thought we could go to the hotel first?
Pomyślałem, że najpierw powinniśmy pójść (wybrać się) do biura, jeśli to Panu odpowiada?
inizia ad imparare
I thought we should first go to the office, if that's OK?
Zabiorę Pana do hotelu.
inizia ad imparare
I'll take you to your hotel.
To niedaleko. Będziemy tam za 5 minut.
inizia ad imparare
It's not far from here. We'll be there in 5 minutes.
zameldować się w hotelu
inizia ad imparare
to check into hotel
Pomyślałem, że może najpierw zechce Pan zameldować się w hotelu?
inizia ad imparare
I thought maybe you'd like to check into your hotel first?
Właściwie wolałbym udać się prosto do biura.
inizia ad imparare
Actually, I'd prefer to go straight to the office.
Może powinniśmy coś zjeść?
inizia ad imparare
Perhaps we could get/grab something to eat?
Mamy spotkanie o drugiej.
inizia ad imparare
We have a meeting at two.
Potem może Pan wrócić do hotelu i odpocząć.
inizia ad imparare
Then you can go back to your hotel and relax a bit.
Przyjadę po Pana o siódmej i pójdziemy na kolację.
inizia ad imparare
I'll pick you up at seven for dinner.
Brzmi dobrze. Świetnie.
inizia ad imparare
Sounds good. Great.
Najpierw chciałbym Panu przedstawć Brooksa.
inizia ad imparare
The first person I'd like you to meet is Brooks.
Jest naszym pracownikiem odpowiedzialnym za dział marketingu.
inizia ad imparare
He's our marketing manager.
Marku, to jest John Taylor.
inizia ad imparare
Mark, this is John Taylor.
Miło mi Pana poznać.
inizia ad imparare
It's a pleasure to meet you.
Mnie również miło Cię (pana) poznać.
inizia ad imparare
Nice to meet you too.
A to jest Anna Washington, nasz projektant wyrobów przemysłowych.
inizia ad imparare
And this is Ann Washington, our product designer.
Chciałbym przedstawić Panu Powellsa. To nasz menager do spraw produkcji.
inizia ad imparare
I'd like to introduce Powells, our head of production.
Czy Państwo się już znają?
inizia ad imparare
Have the two of you met before?
Nie, ale wymieniliśmy masę maili.
inizia ad imparare
No, but we have exchanged a lot of emails.
Tak, w rzeczy samej, poznaliśmy się na targach.
inizia ad imparare
Yes, we actually met once at a trade fair.
Poczekajmy jeszcze chwilę...
inizia ad imparare
Let's wait a bit longer...
Zawsze to chwilę trwa, zanim wszyscy się zjawią...
inizia ad imparare
It always takes a few minutes for everyone to arrive...
W porządku...
inizia ad imparare
No problem / Not to worry...
Zatem, przypuszczam, że powinniśmy zaczynać...
inizia ad imparare
Well, I suppose we should make a start...
(w restauracji) To ładne miejsce.
inizia ad imparare
This looks a really nice place.
Trochę zgłodniałem. Umieram z głodu.
inizia ad imparare
I'm a bit hungry. I'm absolutely starving.
Co Pan poleca?
inizia ad imparare
What do you recommend?
Obawiam się, że nie mają tu menu po angielsku.
inizia ad imparare
I'm afraid, they don't have the English menu here.
Chyba potrzebuję pomocy.
inizia ad imparare
I might need help with some of this.
Więc co to jest:...?
inizia ad imparare
So what's:...?
To rodzaj mięsa/ryby/ warzywa/ makaronu/pieroga...
inizia ad imparare
It's a kind of meat/fish/vegetable/pasta/dumpling...
To przypomina omlet.
inizia ad imparare
It's a bit like an omlette.
Główne składniki to jaja, mleko i cukier.
inizia ad imparare
It's made with eggs, milk and sugar.
To danie typowe dla tego regionu.
inizia ad imparare
It's typical of/ a speciality of our region.
To pikantne/słone/słodkie danie.
inizia ad imparare
It's a spicy/savoury/ sweet dish.
Musi Pan spróbować.
inizia ad imparare
You have to try this/those.
Czy jest Pan gotów (zamówić)? (2 odp)
inizia ad imparare
Have you decided yet? Do you know what you're having?
Poproszę ... Jako danie główne...
inizia ad imparare
I'll have ... For the main course...
Poproszę o danie dnia.
inizia ad imparare
I'm going to have the special.
Poproszę o makaron.
inizia ad imparare
I'd like/I'll have the pasta, please.
Czas na rachunek?
inizia ad imparare
Shall we get the bill?
Czy możemy prosić o rachunek? (do kelnera)
inizia ad imparare
Can we have the bill, please? (to the waiter)
Ja zapraszam.
inizia ad imparare
Let me get this. / This is on me./I'll get this.
Nie, nie trzeba, ja płacę.
inizia ad imparare
No, it's OK. I'll get this.
Jest Pan pewien? To bardzo miło z Pana strony.
inizia ad imparare
Are you sure? That's very kind/generous of you.
Bardzo dziękuję. To bardzo miłe. Świetne jedzenie.
inizia ad imparare
That was lovely, thank you. /Thanks for the meal. It was really nice
Co z napiwkiem?
inizia ad imparare
What do I do about tipping?
Zaokrąglij.
inizia ad imparare
Just round up the total.
Na ogół zostawia się... procent sumy końcowej.
inizia ad imparare
Normally, it is expected to leave... percent.
Czy akceptują tu karty kredytowe?
inizia ad imparare
Do they accept credit cards here?
Czy szuka Pan jakiegoś stoiska na targach?
inizia ad imparare
Are you looking for a stand at the fair?
Właściwie chciałabym się trochę rozejrzeć i nawiązać parę kontaktów.
inizia ad imparare
I'm actually just here to look around and do some networking.
Więc jak Pan odbiera targi?
inizia ad imparare
So what do you think of the fair so far?
Świetne. Zdecydowanie lepsze niż rok temu.
inizia ad imparare
I'm enjoying it a lot. Certainly better than last year.
Prawdę mówiąc, jestem nieco zawiedziony...
inizia ad imparare
I'm a bit disappointed, to tell the truth...
Widział Pan już coś interesującego?
inizia ad imparare
Have you seen anything interesting?
Tak, jedna z firm opracowała naprawdę udany/e.../pokazała interesujące, nowe...
inizia ad imparare
Yes, one company has developed a really nice.../has shown some interesting, new...
Chyba nie, jeśli mam być szczery...
inizia ad imparare
Not really, to be honest...
Temu warto się przyjżeć bliżej.
inizia ad imparare
That sounds like worth checking out.
Jeśli jest Pan zainteresowany, przejdźmy do działu/Sali H
inizia ad imparare
If you want to have a look, let's go to section/Hall H
Stoisko znajduje się tuż za rogiem.
inizia ad imparare
The stand is right off the corner.
Dzięki za wskazówkę!
inizia ad imparare
Thanks for the tip!
Którą firmę Pan reprezentuje?
inizia ad imparare
What company are you with?
Jestem szefem działu sprzedaży w YY.
inizia ad imparare
I'm the head of purchasing at YY.
Czym (dokładnie) zajmuje się Pana firma?
inizia ad imparare
What does your company do (exactly)?
Tworzymy oprogramowanie dla punktów sprzedaży detalicznej.
inizia ad imparare
We make software for retail POS systems.
Słyszałem już o waszej firmie. Gdzie macie siedzibę główną?
inizia ad imparare
I've heard of your company before. Where are you based?
W Pińsku. Wie Pan gdzie to jest?
inizia ad imparare
In Pińsk. Do you know where it is?
Więc, jak Pan widzi, mamy wiele ekscytujących, nowych produktów/usług.
inizia ad imparare
So, you can see we really have some very exciting new products/services.
To jest jedno z naszych najnowszych osiągnięć.
inizia ad imparare
This is one of our latest developments.
Proszę pozwolić, że zademonstruję...
inizia ad imparare
Let me demonstrate our new...
To zajmie tylko chwilkę...
inizia ad imparare
It'll only take a minute...
To bardzo interesujące...
inizia ad imparare
It's very interesting...
Niemniej, proszę przyjąć moją wizytówkę.
inizia ad imparare
Anyway, let me give you my card.
Czy ma Pan może wizytówkę?
inizia ad imparare
Listen, do you have a card?
Niestety, muszę już iść.
inizia ad imparare
Sorry, I really have to go now.
Mam się z kimś spotkać za 10 minut.
inizia ad imparare
I'm actually meeting someone in 10 minutes.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.