English for Telephoning - zwroty i zdania - Business English

 0    105 schede    truten18
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Tu X. / Z tej strony X.
inizia ad imparare
This is X./It is X.
Dzwonię w sprawie...
inizia ad imparare
I am calling about...
Czy mógłbym prosić X do telefonu? (2 odp.)
inizia ad imparare
Could I speak to X, please? / Could you put me through to X.
Czym mogę służyć? (2 odp.)
inizia ad imparare
What can I do for you? / How can I help you?
Łączę. (w rozmowie telefonicznej)
inizia ad imparare
I am connecting you now.
Proszę czekać, łączę.
inizia ad imparare
Please hold. I will try to connect you through.
Proszę się nie rozłączać.
inizia ad imparare
Could you hold the line, please?
Zaczeka Pan, czy mam zanotować wiadomość?
inizia ad imparare
Could you hold or would you prefer to leave a message?
Czy chce Pan zostawić wiadomość dla X?
inizia ad imparare
Would you like to leave a message for X?
Obawiam się, że jest na zebraniu. Czy mogę coś przekazać?
inizia ad imparare
I am afraid he is in a meeting. Can I take a message?
Upewnię się, że on/one otrzymał/a Pana wiadomość.
inizia ad imparare
I will make sure he/she got your message.
Czy zechciałby Pan oddzwonić później?
inizia ad imparare
Would you like to call back later?
Przekażę mu, żeby oddzwonił.
inizia ad imparare
I will ask him to call you back.
Oddzwonię.
inizia ad imparare
I will call you back.
Przepraszam, jestem bardzo zajęty. Czy mogę oddwonić później?
inizia ad imparare
Sorry, I am really busy at the moment. Can I call you back later?
Właśnie oddzwaniam.
inizia ad imparare
I am returning your call.
Nie ma sprawy.
inizia ad imparare
You are welcome.
Proszę dać znać jeśli mogę w czymś pomóc.
inizia ad imparare
Just let me know if there is anything else I can do for you.
Do usłyszenia. Na razie.
inizia ad imparare
Speak to you later. Bye now.
Nie udało mi się z nim skontaktować.
inizia ad imparare
I didn't catch him.
Przepraszam, nie dosłyszałem imienia/nazwiska?
inizia ad imparare
Sorry, I didn't catch your name?
Czy mogę prosić o powtórzenie?
inizia ad imparare
Could you repeat that, please?
Czy mogę prosić głośniej?
inizia ad imparare
Could you speak up a bit, please?
Czy mogę prosić wolniej?
inizia ad imparare
Could you speak a bit more slowly, please?
Czy mogę prosić o przeliterowanie? Mamy chyba słabe połączenie.
inizia ad imparare
Could you spell that for me, please? This is a really bad line.
Przepraszam, rozłaczasz się. Tracę Cię.
inizia ad imparare
Sorry, you are breaking up. I am losing the connection.
Przepraszam, coś nam przerwało. Na czym skończyliśmy?
inizia ad imparare
Sorry, we got cut off. Where were we?
Siada mi bateria.
inizia ad imparare
My battery is low.
Czy X ma twój numer?
inizia ad imparare
Does X have your number?
Dodzwonił się Pan do X.
inizia ad imparare
You have reached X.
Niestety, nikt nie może w tej chwili odebrać Pana telefonu.
inizia ad imparare
Unfortunately noone is available to take your call at the moment.
Może mógłby Pan pan do mnie zadzwonić. Mój numer to...
inizia ad imparare
Maybe you can get back to me. My number is...
Mam nadzieję, że wkrótce porozmawiamy. (Formalne do usłyszenia)
inizia ad imparare
Hope to speak to you soon.
Co u Ciebie? (3 odp.)
inizia ad imparare
How are you? / How are you doing? / How is business?
Świetnie, dzięki. A co u Ciebie?
inizia ad imparare
Fine, thanks, and you?
Masz czas by się spotkać w przyszłym tygodniu?
inizia ad imparare
Do you have time to meet next week?
Kiedy Ci pasuje?
inizia ad imparare
When would it suit you?
Gdzie chciałbyś się spotkać?
inizia ad imparare
Where would you like to meet?
Muszę tylko sprawdzić mój kalendarz.
inizia ad imparare
I just need to check my diary/planner.
Wydaje mi się to możliwe.
inizia ad imparare
I think that should be possible.
Obawiam się, że wtorek mi nie pasuje.
inizia ad imparare
Tuesday is bad for me, I am afraid.
Jestem zajęty cały dzień.
inizia ad imparare
I am a bit tied up all day.
Tak, to mi pasuje.
inizia ad imparare
Yes, that would be good for me.
OK, zatem odezwę się w środę.
inizia ad imparare
OK, so I will call you on Wednesday.
Dzwonie w sprawie jutrzejszego spotkania.
inizia ad imparare
I am calling about our meeting tomorrow.
Obawiam się, że coś mi wypadło.
inizia ad imparare
I am afraid something has come up.
Zastanawiałem się, czy moglibyśmy przesunąć nasze spotkanie?
inizia ad imparare
I was wondering if we could postpone our meeting?
Zastanawiałem się, czy moglibysmy umówić się inaczej?
inizia ad imparare
I was wondering if we could reschedule our appointment?
Czy byłoby możliwe spotkać się wcześniej/później?
inizia ad imparare
Would it be possible to meet earlier/later?
W czym właściwie jest problem?
inizia ad imparare
What it the problem exactly?
Czy może mi Pan wyjaśnić problem bardziej szczegółowo?
inizia ad imparare
Could you explain the problem in more detail?
Ogromnie (2odp) mi przykro.
inizia ad imparare
I am very/extremely sorry.
Proszę przyjąć moje przeprosiny.
inizia ad imparare
Please accept my apologies.
To całkowicie moja/nasza wina.
inizia ad imparare
It is entirely my/our fault.
Przepraszamy za nieporozumienie.
inizia ad imparare
Sorry about the mix-up.
Wiec, dzięki za rozpracowanie problemu.
inizia ad imparare
Well, thanks for sorting that out.
Jeśli są jakieś pytania, prosimy o telefon.
inizia ad imparare
If you have any questions, give us a call.
Zaraz połączę (2 odp.)
inizia ad imparare
I will put you through. / I am connecting you now.
Obawiam się, że linia jest zajęta.
inizia ad imparare
I am afraid, the line is engaged.
W tym momencie linia jest zajęta.
inizia ad imparare
The line is busy at the moment.
Obawiam się, że X jest w tym momencie niedostępny.
inizia ad imparare
I am afraid X is unavailable at the moment.
Zaczeka Pan, czy mam prosić X żeby oddzwonił?
inizia ad imparare
Would you like to wait, or shall I ask X to call you back?
W czym mogę pomóc?
inizia ad imparare
How can I help you?
Chciałbym rozmawiać z...
inizia ad imparare
I would like to speak to...
Kto dzwoni?
inizia ad imparare
Who is calling, please?
Powód dla którego dzwonię do Pana to...
inizia ad imparare
The reason I am calling to you Mr X is...
To pilne.
inizia ad imparare
It is urgent.
To pilna sprawa.
inizia ad imparare
It is a pressing case.
Dziękuję, że Pan poczekał.
inizia ad imparare
Thank you for holding/waiting.
Czy mogę rozmawiać z kierownikiem?
inizia ad imparare
May I speak with the Director?
Pani Jones wyskoczyła na chwilkę.
inizia ad imparare
Mrs Jones has popped out.
W czym mogę Panu pomóc?
inizia ad imparare
How can I help you, Mr?
Proszę poprosić go, żeby do mnie oddzwonił, jak będzie miał chwilę.
inizia ad imparare
Could you tell him to call me back when he is free.
Oczywiście przekażę tę wiadomość X'owi.
inizia ad imparare
I will certainly pass your message to X.
Czy jest jeszcze coś w czym mogę pomóc?
inizia ad imparare
Is there anything else I can do for you?
Nie. To wszystko.
inizia ad imparare
No. That is all.
Mogę prosić o podanie numeru telefonu komórkowego?
inizia ad imparare
Could I have your mobile phone number?
Mam nadzieję, żenie dzwonię w złym momencie? Może zadzwonię później?
inizia ad imparare
I hope I am not ringing you up at a bad time? Shall I call you later?
Muszę natychmiast rozmawiać z osobą odpowiedzialną za sprzedaż.
inizia ad imparare
I need to speak with the person in charge of sales immediately.
Proszę zostawić swoje dane kontaktowe, a my oddzwonimy.
inizia ad imparare
Please leave us your contact details and we will get back to you.
Czy mógłby Pan sprecyzować czym jest Państwa oferta?
inizia ad imparare
Could you clarify/explain what your proposal is?
Z przyjemnością wyślemy do Państwa naszą specjalną ofertę.
inizia ad imparare
We are looking forward to sending you our special offer.
Przepraszam nie usłyszałem.
inizia ad imparare
I beg your pardon?
W razie pytań służę pomocą.
inizia ad imparare
If you have any questions, I am willing to help you out.
Proszę dzwonić bez wahania, o każdej porze.
inizia ad imparare
Don't hesitate to call anytime.
W jakiej sprawie Pani dzwoni?
inizia ad imparare
How can I help you?
Przełączę do działu technicznego.
inizia ad imparare
I will put you through to the Technical Department.
Czy to Państwu odpowiada?
inizia ad imparare
Does it suit you?
Wobec tego,
inizia ad imparare
In that case,
Czekam na telefon od Państwa.
inizia ad imparare
I am waiting for your call.
Czy możemy teraz rozmawiać?
inizia ad imparare
Can we talk now?
Kiedy mogłabym zadzwonić, żeby przedstawić naszą propozycję?
inizia ad imparare
When should I call to present our offer?
Do usłyszenia jutro.
inizia ad imparare
Till tomorrow.
Kiedy mogę oczekiwać telefonu od Państwa?
inizia ad imparare
When should I expect a call from you?
Czy ma Pan coś do pisania?
inizia ad imparare
Have you got anything to write with?
Z kim mam przyjemność rozmawiać?
inizia ad imparare
With whom do I have the pleasure of speaking, please?
Dziękuję za poświęcony czas.
inizia ad imparare
Thank you for your time.
Cała przyjemność po mojej stronie.
inizia ad imparare
My pleasure.
Nie mogę teraz rozmawiać.
inizia ad imparare
I can't talk now.
Proszę o telefon później, jestem bardzo zajęty.
inizia ad imparare
Could you call me later, please. I am very busy right now.
Próbuję powiedzieć, że...
inizia ad imparare
I am trying to say, that...
Chcę się tylko upewnić
inizia ad imparare
I only need to make sure...
Co Pan rozumie przez...
inizia ad imparare
What do you mean by...
Czy ktoś może odebrać ten telefon?
inizia ad imparare
Could someone answer the phone?
Nie można się do Państwa w ogóle dodzwonić.
inizia ad imparare
It is impossible to get through to you.

Rozmowa przez telefon po angielsku

Podczas lekcji przygotowanej przez specjalistów z Fiszkoteki poznasz najważniejsze zwroty takie jak: do usłyszenia po angielsku, oddzwonię oraz będziesz umiał poprawnie przedstawić się po angielsku. Rozmowa telefoniczna po angielsku to zadanie, które może sprawić trudności nawet osobie, która mówi płynnie w języku angielskim. Dlatego niezwykle ważne jest poznanie uniwersalnych zwrotów, które można użyć niemal w każdej sytuacji nadarzającej się podczas rozmowy z Fiszkoteką. Nasza lekcja kompleksowo przygotuje Cię zarówno do luźnej rozmowy ze znajomymi, jak i spotkania o bardziej formalnym charakterze, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna po angielsku przez telefon.

Rozmowa telefoniczna bez stresu!

Czynnikiem, który często mocno utrudnia ważne rozmowy przez telefon, jest stres. Gdy przerobisz 10 słówek i wyrażeń zawartych w tej lekcji, możesz być pewien, że poradzisz sobie w każdej sytuacji i zredukujesz zdenerwowanie. Zaletą naszej lekcji jest fakt, że dialogi zostały skonstruowane zgodnie z etykietą komunikacji w biznesie i Twoje wypowiedzi na pewno zostaną przyjęte pozytywnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy biznesowe. Opanuj wyrażenia z Fiszkoteki i rozmawiaj jeszcze bardziej swobodnie!

Stawiaj kolejne kroki w nauce!

Fiszkoteka to najlepszy sposób zapamiętywania. Nasza metoda pozwala uczyć się znacznie szybciej niż w szkole, czy na korepetycjach. Od dzisiaj niepotrzebne będą Ci kosztowne lekcje dodatkowe. Na Fiszkotece znajdziesz niezliczona ilość kursów i lekcji, dzięki którym możesz opanować materiał w rekordowo krótkim czasie. Co ważne, dzięki różnorodnym trybom nauki, nagraniom mp3 i Inteligentnemu Systemowi Powtórek nauka jest przyjemna i na pewno nie spotkasz się z nudą. Sprawdź nasz sposób nauki, a także inne nasze lekcje: list nieformalny po angielsku, dialog na zakupach oraz rozmówki angielski - liczby.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.