English for Sales and Purchasing - Business English

 0    90 schede    truten18
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oferta przetargowa
Wszystkie oferty muszą być przedstawione na piśmie.
inizia ad imparare
a bid
All bids must be submitted in writing.
firma dla firmy (oferta polegająca na współpracy i obustronnych korzyściach)
Usługi "firma dla firmy" są szczególnie ważne w dziedzinie usług internetowych
inizia ad imparare
business to business
The B2B sector is especially important in the area of internet traffic.
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
inizia ad imparare
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
ustalanie cen
W ustalaniu cen najważniejsze jest...
inizia ad imparare
price setting
In price setting what is most important is...
oferta (t)
Wasza oferta została przyjęta po umówionej cenie.
inizia ad imparare
tender
Your tender has been accepted at the agreed price.
kwota
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...
inizia ad imparare
payment
For our services we kindly request the following payment...
rachunek/faktura
Poniżej znajdzie Pan załączony rachunek/fakturę o numerze...
inizia ad imparare
invoice
Please find below enclosed invoice number...
przypomnienie
Pragnę przypomnieć, że płatność jest opóźniona.
inizia ad imparare
a reminder
I'd like to remind that your payment is overdue...
nieuregulowany rachunek/faktura
Pragnę przypomnieć, iż w/w rachunek nie został jeszcze uregulowany.
inizia ad imparare
unpaid invoice
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
przelew (2 odp)
Prosimy o przesłanie przelewu w najbliższych dniach.
inizia ad imparare
transfer / clearing the account
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
niezwłocznie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
inizia ad imparare
promptly
Please send your payment promptly.
brak wpłaty
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
inizia ad imparare
missing payment
We are still missing your payment for...
Dział Rachunkowy
Nasz Dział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
inizia ad imparare
Accounts Department
Our Accounts Department will release this order for shipment after we receive a copy of your transfer.
ignorować
Jeśli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować ten mail.
inizia ad imparare
to disregard
If you have already sent your payment, please disregard this e-mail.
faks
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa.
inizia ad imparare
fax
We have just received your fax.
próbne zamówienie
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem...
inizia ad imparare
trial order
We place this trial order on condition that...
zamówienie zostanie zrealizowane
Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu ... dni/tygodni.
inizia ad imparare
goods will be dispatched
Your goods will be dispatched within... days/weeks.
Ile dokładnie Wam potrzeba?
inizia ad imparare
How many do you need exactly?
Obawiam się, że mamy drobny problem z...
inizia ad imparare
I am afraid there is a slight problem with...
błąd (2 odp)
Wydaje się, że jest jakiś błąd w...
inizia ad imparare
mistake / mix-up
There appears/seems to be a mistake / mix-up with...
zmniejszyć zamówienie
Czy byłaby możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
inizia ad imparare
to reduce an order
Would it be possible to reduce our order to...
zwiększyć zamówienie
Czy byłaby możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
inizia ad imparare
to increase an order
Would it be possible to increase our order to...
wstrzymać zamówienie
Czy byłaby możliwość wstrzymania naszego zamówienia do...
inizia ad imparare
to delay an order
Would it be possible to delay the order until...
Przykro nam.
Przykro nam to słyszeć, rozumiemy Waszą sytuację.
inizia ad imparare
We are sorry.
We're sorry to hear that. We understand your situation.
uszkodzony
Czy możemy prosić o informację, który produkt został uszkodzony?
inizia ad imparare
damaged
Could you specify which product was damaged?
zadośćuczynienie
Osobiście natychmiast dopilnuję aby dostali Państwo zadośćuczynienie.
inizia ad imparare
compensation
I'll see to it immediately and personally make sure you get compensation.
skarga
Piszę, aby złożyć skargę...
inizia ad imparare
complaint
I'm writing to you to complain about...
dokonać zamówienia
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
inizia ad imparare
to place an order
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
dostępne artykuły
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie...
inizia ad imparare
products available
Unfortunately, these products are no longer available in our offer...
anulować
Tym samym musimy anulować Państwa zamówienie.
inizia ad imparare
to cancel
Therefore, we have to cancel your order.
konkurencyjność
Niestety, Wasza oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna.
inizia ad imparare
competitiveness
Unfortunately, your offer is not competitive enough.
dokonać transakcji
inizia ad imparare
to make the order viable
akceptować ofertę
Niestety nie możemy zaakceptować Państwa oferty.
inizia ad imparare
to accept an offer
Unfortunately, we cannot accept your offer.
zrezygnować z zamówienia
Chciałbym zrezygnować z zamówienia...
inizia ad imparare
to cancel an order
I would like to cancel our order...
niższa stawka
Ponieważ nie mogą Państwo zaoferować niższej ceny...
inizia ad imparare
a lower rate
Since you are not willing to offer us a lower rate...
inna możliwość, alternatywa
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z tego zmówienia na...
inizia ad imparare
an alternative
We see no other alternative but to cancel our order for...
przekonywujący sprzedawca
Tom jest naprawdę przekonywującym sprzedawcą.
inizia ad imparare
convincing salesman
Tom is a really convincing salesman.
prowizja
inizia ad imparare
commission
prowizja od sprzedaży
Sprzedawcy kredytów mają bardzo wysokie prowizje.
inizia ad imparare
sales commission
Loan providers have very high/exorbitant commissions.
wynagrodzenie
inizia ad imparare
fee
przejmować rynek
inizia ad imparare
to capture the market
pozyskiwać klientów
inizia ad imparare
to acquire customers
plany sprzedażowe
inizia ad imparare
sales plans
ustalać plany / cele
inizia ad imparare
to fix plans / to set objectives
otworzyć sprzedaż
inizia ad imparare
to open a sale
zamknąć sprzedaż
Najważniejszym elementem sprzedaży jest jej zamknięcie.
inizia ad imparare
to close a sale
The most important stage/part is closing the deal...
premia sprzedażowa
inizia ad imparare
sales-related bonus
skuteczność, wydajność
inizia ad imparare
efficiency
baza klientów
inizia ad imparare
customer base
szkolenie sprzedażowe (2 odp)
inizia ad imparare
sales training / coaching
szkolenie
inizia ad imparare
coaching
Trener sprzedaży dba o skuteczność naszych pracowników.
inizia ad imparare
Sales coach looks after our staff efficiency.
sprzedaż bezpośrednia
inizia ad imparare
cold sell
sprzedaż telefoniczna
inizia ad imparare
telephone selling
sprzedaż doradcza
inizia ad imparare
sale advisory
sprzedaż swoim obecnym klientom
inizia ad imparare
cross-selling
zrażać się
inizia ad imparare
to become discouraged
osiągać sukces
inizia ad imparare
to succeed
podpisać umowę
inizia ad imparare
to sign a contract
rozwiązać umowę
inizia ad imparare
to dissolve a contract
wytrwałość
Sprzedawcy muszą być pewnymi siebie i wytrwałymi ludźmi.
inizia ad imparare
diligence
Sales professionals need to be confident and diligent.
sztuczki sprzedażowe
inizia ad imparare
sales tricks
namawianie na droższy produkt
inizia ad imparare
upselling
cena hurtowa
inizia ad imparare
wholesale price
cena detaliczna
inizia ad imparare
retail price
To naprawdę okazja!
inizia ad imparare
It's a real bargain!
sprzedawca (2 odp)
inizia ad imparare
salesman / vendor
skorzystać z oferty
inizia ad imparare
to make use of the offer
radzić sobie z odmowami
inizia ad imparare
to cope with refusals
radzić sobie z obiekcjami klientów
inizia ad imparare
to cope with the clients' objections
Sprzedajemy korzyści, a nie produkty.
inizia ad imparare
We sell profits, not goods.
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
inizia ad imparare
attitude
Attitude to work is most important!
produkt
inizia ad imparare
product
towar(y)
inizia ad imparare
goods
To nic nie kosztuje! Spróbujemy?
inizia ad imparare
It costs nothing! Are we going to give it a try?
progi premiowe
inizia ad imparare
thresholds
akwizytor
inizia ad imparare
canvasser
domokrążca/akwizytor
inizia ad imparare
door-to-door salesman
urodzony sprzedawca
inizia ad imparare
born salesman
wykonać target
inizia ad imparare
to reach the target
sprzedaż internetowa
inizia ad imparare
online sales
Niech to wyjaśnię.
inizia ad imparare
Let me explain.
mierzyć wysoko
inizia ad imparare
to aim high
polityka cenowa
inizia ad imparare
pricing policy
przychód
inizia ad imparare
revenue
dochód
inizia ad imparare
income
wielkość sprzedaży
inizia ad imparare
sales volume
wpływy ze sprzedaży
inizia ad imparare
sales revenue
dzwonić do nieznanych klientów
inizia ad imparare
to make cold calls
ważne stanowisko
inizia ad imparare
prominent position

Devi essere accedere per pubblicare un commento.