English for Presentations - Business English

 0    24 schede    truten18
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Powitajmy Pana Kowalskiego, który będzie dziś mówił na temat... (skrót)
inizia ad imparare
Let's welcome Mr Kowalski, who is going to talk on the subject of...
Teraz, poproszę Pana Kowalskiego do przedstawienia (2odp) swojej prezentacji o...
inizia ad imparare
Now I would like to call on Mr Kowalski to make/give his presentation on...
Teraz Pan Kowalski przedstawi nam wyniki swoich badań.
inizia ad imparare
Now Mr Kowalski is going to present his research to us.
Chciałabym przedstawić Pana Kowalskiego, który odniesie się do tematu...
inizia ad imparare
I would like to present Mr Kowalski, who is going to address the topic...
W tym wystapieniu chciałbym się skupic na...
inizia ad imparare
In this presentation I would like to focus on...
Moje wystąpienie potrwa 25 minut.
inizia ad imparare
I will speak for 25 minutes.
Pozostawię czas na pytania i uwagi.
inizia ad imparare
I will allow time for questions and comments.
Proszę przerywać jeśli mają Państwo jakieś pytania czy uwagi.
inizia ad imparare
Please feel free to interrupt if you have any questions or comments.
Najpierw przedstawię krótki obraz bieżącej sytuacji.
inizia ad imparare
First I will give a brief overview of the current situation.
Chciałbym zacząć od...
inizia ad imparare
I would like to begin by...
Krążą już materiały.
inizia ad imparare
There is a handout going around.
Jest tu kilka dodatkowych kopii jeśli je chcecie.
inizia ad imparare
There are some spare copies here if you want them.
W tym wystąpieniu przedstawię wyniki badań...
inizia ad imparare
In this talk I will present the results of a study...
Przejdźmy teraz do... (skrót)
inizia ad imparare
Now let's turn to...
Idąc dalej, chciałbym się pyrzyjrzeć...
inizia ad imparare
Moving on, I would like to look at...
Chciałbym również omówić..., ale wrócę do tego tematu później.
inizia ad imparare
I also want to talk about..., but I will come back to that later.
Chciałbym wrócić do poprzedniego slajdu.
inizia ad imparare
I would like to go back to the previous slide.
Niemniej, wracając (2odp) do pytania o...
inizia ad imparare
Anyway, getting back/to return to the question of...
To powiedziawszy / stwierdziwszy... (1odp)
inizia ad imparare
Having said that...
Opuszczę następny slajd.
inizia ad imparare
I will skip the next slide.
Obawiam się, że czas nas goni...
inizia ad imparare
I am afraid time is (running) short...
I to wszystko co mam do powiedzenia na temat...
inizia ad imparare
And that is all I have to say on...
Dziękuję za wysłuchanie.
inizia ad imparare
Thank you for listening.
Pan X odpowie teraz na pytania. Czy są jakieś pytania albo komentarze?
inizia ad imparare
Mr X will now take questions. Are there any questions or comments?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.