English for Accounting - Business English

 0    140 schede    truten18
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
konto/rachunek
Większość inwestorów potrzebuje więcej informacji o firmie niż może wywnioskowac z jej księg/sprawozdań rachunkowych.
inizia ad imparare
an account
Most investors need more information about the company than what they get in the accounts.
księga rachunkowa
Kto prowadzi rachunek tego klienta?
inizia ad imparare
account book
Who manages/carries/operates the account of this customer?
wartość księgowa
inizia ad imparare
book value
rachunek pozabilansowy
Rachunek pozabilansowy jest czasem postrzegany jako rodzaj kreatywnej księgowości.
inizia ad imparare
off-balance sheet accounting
Off-balance-sheet accounting is seen by some as one type of creative accounting.
kreatywna księgowość
inizia ad imparare
creative accounting
kwoty narosłe na koncie
inizia ad imparare
accruals
księgowy
inizia ad imparare
an accountant
księgowość (2 odp)
inizia ad imparare
accounting / bookkeeping
przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych
inizia ad imparare
managerial accounting
pozycja w spisie
inizia ad imparare
item
dokonywać zapisu
inizia ad imparare
to enter
poprawiać
inizia ad imparare
to update
okres obrachunkowy
inizia ad imparare
accounting period
dokumentacja księgowa
inizia ad imparare
accounting records
zobowiązania, płatności
inizia ad imparare
accounts payable
należności
inizia ad imparare
accounts receivable
aktywa firmy
inizia ad imparare
assets
rewizja ksiąg / kontrola
inizia ad imparare
audit
nadzór poprawności prowadzenia ksiąg
Zawsze prowadziliśmy zewnętrzny audyt naszej firmy.
inizia ad imparare
auditing
We have been always externally auditing our company.
należyta staranność (np. przy przeprowadzeniu audytu)
inizia ad imparare
due diligence
renoma/reputacja firmy
inizia ad imparare
goodwill
kapitalizacja
inizia ad imparare
capitalization
bilans
inizia ad imparare
balance sheet
odpisy amortyzacyjne
inizia ad imparare
capital allowance
aktywa trwałe
inizia ad imparare
capital assets
wydatki inwestycyjne
inizia ad imparare
capital expenditure
dobra inwestycyjne
inizia ad imparare
capital goods
podatek od transferu kapitału
inizia ad imparare
capital transfer tax
podatek osobowy od osób prawnych
inizia ad imparare
corporation tax
kapitałochłonny
inizia ad imparare
capital-intensive
nadwyżka
inizia ad imparare
surplus
osoba prawna
inizia ad imparare
legal entity
wierzyciele
inizia ad imparare
creditors
dłużnicy
inizia ad imparare
debtors
aktywa bieżące/obrotowe
inizia ad imparare
current assets
aktywa/ środki trwałe
inizia ad imparare
fixed assets
aktywa materialne
inizia ad imparare
tangible assets
wartości niematerialne i prawne
inizia ad imparare
intangible assets
wycena
inizia ad imparare
evaluation
wyceniać
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, z wyjątkiem aktywów wyprodukowanych przez Wspólnoty Europejskie, które wycenia się według kosztów wytworzenia oraz aktywów uzyskanych nieodpłatnie, które wycenia się według wartości rynkowej.
inizia ad imparare
to value
Tangible and intangible fixed assets are valued at their acquisition price, with the exception of assets produced by the European Communities, which are valued at their production cost, and assets acquired free of charge that are valued at their market value.
amortyzacja
inizia ad imparare
depreciation
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
inizia ad imparare
cash flow
wartość likwidacyjna aktywów
inizia ad imparare
scrap value
wartość majątku w chwili wycofania z użytkowania
inizia ad imparare
salvage value
zwrot z aktywów
Zarówno zwrot z aktywów ogółem, jak i przepływy pieniężne wykazują pogorszenie się w latach 2010-2012.
inizia ad imparare
return on assets
Both the return on total assets and the cash flow show a deterioration from 2010 to 2012.
zwrot z kapitału
ROE mówi o zwrocie firmy z kapitału własnego.
inizia ad imparare
return on equity
ROE indicates the return a company gets on the owner's investment.
zyski z inwestycji
CAPM jest główną metodą obliczania zysków z inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.
inizia ad imparare
investment returns
The CAPM is the predominant method of calculating investment returns in the case of large listed companies.
wydatek
inizia ad imparare
expenditure
wydatki inwestycyjne
inizia ad imparare
expenses
koszty odsetek
Koszty podatkowe oblicza się odejmując koszty odsetek od zysku operacyjnego.
inizia ad imparare
interest expenses
Taxation expense is calculated by subtracting interest expenses from operating profit.
sprawozdanie finansowe
Nie tylko banki, ale także wierzyciele, inwestorzy oraz klienci czytają sprawozdania finansowe firm.
inizia ad imparare
financial statement
Not only banks but also creditors, investors and regular customers read companies financial statements.
dług
inizia ad imparare
debt
obsługiwać dług (płacić odsetki)
Dostajemy coraz więcej pytań o to czy będziemy w stanie obsługiwać nasz dług w długim okresie.
inizia ad imparare
to service debt
We are getting more and more questions about whether we can service our debt in the long term.
brutto
inizia ad imparare
gross
netto
inizia ad imparare
net
aktywa netto
inizia ad imparare
net assets
PKB
inizia ad imparare
Gross Domestic Product
urząd skarbowy (2 odp)
inizia ad imparare
Inland Revenue (GB) / Internal Revenue Service (US)
koszty pracy
inizia ad imparare
labour costs
opłaty leasingowe
inizia ad imparare
lease payments
urządzenia będące w leasingu
inizia ad imparare
leasehold properties
zobowiązania firmy, pasywa
Pasywa spółki tworzą jej zobowiązania prawne wobec kontrahentów.
inizia ad imparare
liabilities
Total liabilities are the total legal obligations of a company to pay other parties.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
inizia ad imparare
limited liability company
spółka cywilna
inizia ad imparare
partnership
spółka akcyjna
inizia ad imparare
public company
długoterminowe wierzytelności
inizia ad imparare
Long Term Liabilities
zobowiązania bieżące netto
inizia ad imparare
Net Current Liabilities
kredyt, zastaw hipoteczny
inizia ad imparare
mortgage
koszty ogólne prowadzenia działalności
inizia ad imparare
overheads (GB), overhead (US)
rachunek zysków i strat
inizia ad imparare
profit and loss account
składka na ubezpieczenie
inizia ad imparare
premium
zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym
inizia ad imparare
profit after taxation retained for the financial year
opodatkowanie
Różnice w rachunkach zysków w sprawozdaniach finansowych oraz przy obliczaniu podatku dochodowego pomiędzy USA i Wielką Brytanią są związane z różnymi metodami prowadzenia księgowości, podatków oraz sprawozdawczości finansowej w tych krajach.
inizia ad imparare
taxation
There can be large differences between the profit recorded in the financial statements and the profit for the income tax calculation between the U.S. and Britain due to different accounting methods, taxation and financial reporting.
wyliczanie zobowiązań podatkowych
inizia ad imparare
tax accounting
przychód firmy
inizia ad imparare
revenue
zeznanie podatkowe
Estymacja kosztów podatkowych jest kluczowa dla przygotowania okresowego zeznania podatkowego.
inizia ad imparare
tax return
Estimation of the taxation expense is crucial to prepare an interim tax return.
próg podatkowy
inizia ad imparare
tax threshold
stawka opodatkowania
inizia ad imparare
tax rate
zwrot podatku
inizia ad imparare
tax refund
ulga podatkowa
inizia ad imparare
tax deduction
koszty uzyskania przychodu
inizia ad imparare
cost of income acquisition
unikanie podatków przez legalne omijanie przepisów podatkowych
inizia ad imparare
tax avoidance
oszustwo podatkowe
inizia ad imparare
tax evasion
unikanie podwójnego opodatkowania (nielegalne)
inizia ad imparare
double tax evasion
zwolnienie od podatków
inizia ad imparare
tax exemption
metoda wyłączenia spod opodatkowania
inizia ad imparare
exemption method
raj podatkowy / oaza podatkowa
inizia ad imparare
tax heaven / tax oasis
luka w prawie podatkowym
Uniknął znacznej części swoich obowiązków podatkowych dzięki luce prawnej.
inizia ad imparare
tax loophole
He was able to avoid a large part of his tax charges due to that tax loophole.
kaskadowy podatek obrotowy
inizia ad imparare
tax cascade
podatek od wartości dodanej
inizia ad imparare
Value Added Tax (VAT)
podatek od zysków kapitałowych
inizia ad imparare
capital gains tax
podatek od nieruchomości (2 odp)
inizia ad imparare
immovable property tax / real estate tax
ciężar podatkowy
inizia ad imparare
tax burden
podatek liniowy
inizia ad imparare
flat tax
podatek progresywny
Parlament przyjął Ustawę wprowadzającą progresywną skalę podatkową dla wszystkich rodzajów dochodów.
inizia ad imparare
progressive tax
The Parliament has adopted a Law introducing a progressive tax scale for all sources of income.
podatek lokalny/gminny
inizia ad imparare
community charge
ryczałt
inizia ad imparare
lump sum
przedział podatkowy
inizia ad imparare
tax bracket
podatek spadkowy
inizia ad imparare
death duty
podatek od spadków i darowizn
inizia ad imparare
gift tax
zaległy podatek
inizia ad imparare
back duty
ulga z tytułu posiadania dziecka
inizia ad imparare
child relief
zatrudniony na własny rachunek
inizia ad imparare
self- employed
udziałowcy (2 odp)
inizia ad imparare
shareholders (GB), stockholders (US)
odpowiednik ZUS
inizia ad imparare
social security
zapasy (2 odp)
inizia ad imparare
stock (GB), inventory (US)
akcje (papiery wartościowe)
inizia ad imparare
stocks
spieniężać
inizia ad imparare
to capitalize
ujawniać, podawać do wiadomości
Standardy/zasady rachunkowe zakładają jawność leasingu finansowego.
inizia ad imparare
to disclose
The accounting standards, or principles if you like, mean that finance leases must be disclosed.
zyskiwać na wartości
inizia ad imparare
to gain value
podnosić wartość czegoś
inizia ad imparare
to overstate
pomniejszać wartość czegoś
inizia ad imparare
to understate
operacje, transakcje
inizia ad imparare
transactions
przeniesione opłaty
inizia ad imparare
Transfer Fees
opłaty za transfery
inizia ad imparare
transfer fees payable
wartość firmy/reputacja
inizia ad imparare
goodwill
obrót
inizia ad imparare
turnover
koszt stały
inizia ad imparare
fixed cost
koszt zmienny
inizia ad imparare
variable cost
koszty ogólne
inizia ad imparare
overheads
marża
inizia ad imparare
mark up
dochód
inizia ad imparare
income
przynosić straty
inizia ad imparare
to make a loss
dochodowy
inizia ad imparare
profitable
niedochodowy
inizia ad imparare
unprofitable
majątek
inizia ad imparare
assets
środki trwałe
inizia ad imparare
tangible assets
wartości niematerialne (np. know how)
inizia ad imparare
intangible assets
pożyczka
inizia ad imparare
loan
zabezpieczyć pożyczkę
inizia ad imparare
to secure the loan
udziałowiec
inizia ad imparare
stockholder
akcje
inizia ad imparare
shares
należności
inizia ad imparare
liabilities
papiery wartościowe
inizia ad imparare
securities
wierzyciel
inizia ad imparare
creditor
dłużnik
inizia ad imparare
debtor
bankructwo
inizia ad imparare
bankruptcy
efekt skali
inizia ad imparare
effect of scale
ciąć koszty
inizia ad imparare
to trim costs
podatek od spadku
inizia ad imparare
inheritance tax

Devi essere accedere per pubblicare un commento.