English 3000

 0    400 schede    jadzyn
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
drażliwy; nadpobudliwy
inizia ad imparare
irritable
rozbrykany
inizia ad imparare
frisky
napadać; brutalnie atakować (w celach rabunkowych)
inizia ad imparare
to mug
przyjemny
inizia ad imparare
enjoyable
form. polegać na czymś
inizia ad imparare
to consist in sth
trwały; wytrzymały
inizia ad imparare
durable
korzystny; dobroczynny; zbawczy (dla)
inizia ad imparare
beneficial (to)
kapryśny
inizia ad imparare
capricious
odebrać kogoś skądś
inizia ad imparare
to pick up sb from sth
dokuczać; dolegać; zawracać głowę; naprzykrzać się; niepokoić; trapić
inizia ad imparare
to bother
ostatecznie; mimo wszystko; a jednak
inizia ad imparare
after all
nabywać (coś dla kogoś/ coś za coś)
inizia ad imparare
to purchase (sth for sb / sth with sth)
niezawodny
inizia ad imparare
dependable
wadliwy; wybrakowany
inizia ad imparare
faulty
uczciwość; rzetelność; szczerość
inizia ad imparare
U honesty
konkretny; szczególny
inizia ad imparare
particular
zrobić z siebie pośmiewisko
inizia ad imparare
to make oneself a laughing stock
(mieć) wyrzuty sumienia (z powodu czegoś)
inizia ad imparare
(to feel) remorse (for/about sth)
wzrost; rozrost; przyrost (czegoś); rozwój
inizia ad imparare
U growth (in sth)
przywiązywać wagę/znaczenie do czegoś
inizia ad imparare
to attach importance/significance to sth
nie mieć pojęcia o czymś
inizia ad imparare
to have no clue about sth
wziąć się w garść; zebrać się do kupy
inizia ad imparare
to pull oneself together
zamroczenie; odurzenie; apatia; otępienie; osłupienie
inizia ad imparare
C/U stupor
wędrować; włóczyć się; błąkać się; łazić
inizia ad imparare
to wander
składany (o rowerze; meblu)
inizia ad imparare
folding
zgniły (t. przen. = zepsuty moralnie); zepsuty (o mięsie; zębach); spróchniały; zbutwiały; zmurszały (o drewnie)
inizia ad imparare
rotten
dług; zobowiązanie
inizia ad imparare
C/U debt
być komuś zobowiązanym; być czyimś dłużnikiem
inizia ad imparare
to be in sb's debt
wilgotny; mokry (w nieprzyjemny sposób)
inizia ad imparare
damp
załagodzić (np. sytuację)
inizia ad imparare
to smooth over
pozwalać (komuś na coś / komuś coś robić)
inizia ad imparare
to allow (sb sth / sb to do sth)
otrzymywać (coś od kogoś)
inizia ad imparare
to receive (sth from sb)
początkowy
inizia ad imparare
initial
zarozumiały
inizia ad imparare
conceited
potężny; wpływowy; skuteczny; silny; mocny
inizia ad imparare
powerful
w biały dzień
inizia ad imparare
in broad daylight
mało prawdopodobny; nieprawdopodobny
inizia ad imparare
unlikely
ni stąd ni zowąd
inizia ad imparare
out of the blue
wspierać; popierać
inizia ad imparare
to support
kompletnie przemoczony
inizia ad imparare
wet through
t. przen. przeszkoda (na drodze do czegoś)
inizia ad imparare
an obstacle (to sth)
pralka
inizia ad imparare
a washing machine
obsługa techniczna; serwis; konserwacja
inizia ad imparare
U maintenance
doceniać
inizia ad imparare
to appreciate
dres
inizia ad imparare
a sweat suit / a tracksuit
na podstawie czegoś
inizia ad imparare
on the ground of sth
nie dawać się zrealizować
inizia ad imparare
to be unworkable
rękaw
inizia ad imparare
a sleeve
zdarzać się; mieć miejsce
inizia ad imparare
to occur
próżność; daremność; marność
inizia ad imparare
U vanity
stały; niezmienny; nieprzerwany; nieustanny; ciągły; nieustający
inizia ad imparare
constant
stała
inizia ad imparare
a constant
mech
inizia ad imparare
U moss
uroczysty (=podniosły)
inizia ad imparare
solemn
rzadko (=nieczęsto)
inizia ad imparare
seldom
zelżeć; popuścić; złagodnieć; ustać (o wietrze; deszczu); przestać; dać spokój (o osobie)
inizia ad imparare
to let up
pokryć koszt czegoś
inizia ad imparare
to cover the cost of sth
rozwijać (się); rozrastać się (t. o firmie); wzrastać; powiększać (się); rozszerzać (się) (t. o metalu); rozprężać się (o gazie).
inizia ad imparare
to expand
ręcznik
inizia ad imparare
a towel
wycierać się ręcznikiem
inizia ad imparare
to towel oneself (down)
t. przen. twardy (np. o mięsie; osobie); ciężki; trudny (np. o życiu; zadaniu); wytrzymały (np. o zwierzęciu); surowy; wymagający
inizia ad imparare
tough
pozostawiać wiele do życzenia
inizia ad imparare
to leave much/a lot to be desired
nakłaniać; zachęcać; namawiać (kogoś do zrobienia czegoś)
inizia ad imparare
to urge sb to do sth
śmiertelny (o chorobie; wypadku; ranie); fatalny; zgubny w skutkach; feralny; pechowy
inizia ad imparare
fatal
żądać; domagać się; ubiegać się o; żądać zwrotu
inizia ad imparare
to claim
żądanie; roszczenie
inizia ad imparare
a claim
zakładając że
inizia ad imparare
on the assumption that
głęboki (np. o wpływie; dyskusji; smutku); gruntowny (np. o wiedzy; zmianach); zupełny; całkowity (np. o obojętności; niewiedzy)
inizia ad imparare
profound
należyty; należny (komuś/czemuś)
inizia ad imparare
due (to sb/sth)
nabywać; uzyskiwać; przyswajać (sobie); zdobywać
inizia ad imparare
to acquire
pot. niedysponowany
inizia ad imparare
under the weather
uprawniony (do czegoś)
inizia ad imparare
entitled (to sth)
nie móc się czegoś doczekać
inizia ad imparare
to look forward to sth
pochodna
inizia ad imparare
a derivative
pochodny; wtórny; niepierwotny
inizia ad imparare
derivative
odkurzacz
inizia ad imparare
a vacuum cleaner
nie opuszczać kogoś; trwać przy kimś
inizia ad imparare
to stand by sb
dostrajać; regulować; nastawiać; dopasować (coś do czegoś)
inizia ad imparare
to adjust (sth to sth)
farmaceutyczny
inizia ad imparare
pharmaceutical
umiejący czytać i pisać; oczytany
inizia ad imparare
literate
t. przen. tonąć; topić się (w czymś)
inizia ad imparare
to drown (in sth)
zacząć (wszystko) od początku (od nowa)
inizia ad imparare
to start over
wyświetlać (dane; godziny odjazdu); wystawiać (eksponaty; towary)
inizia ad imparare
to display
nie pochwalać kogoś/czegoś; potępiać kogoś/coś
inizia ad imparare
to disapprove of sb/sth
jestem przeciw
inizia ad imparare
I disapprove
częściowy; stronniczy
inizia ad imparare
partial
parzysty (o liczbie)
inizia ad imparare
even
równy (=gładki); równomierny; regularny (o pulsie; oddechu); równy (= jednakowy)
inizia ad imparare
even
t. przen. okrywać (czymś)
inizia ad imparare
to cover (with/in sth)
być wykluczonym; nie wchodzić w grę
inizia ad imparare
to be out of question
uczeń; czeladnik
inizia ad imparare
an apprentice
ograniczenie
inizia ad imparare
a constraint
nadchodzić; nadjeżdżać; być zbliżonym do; dać się porównać z
inizia ad imparare
to approach (sth)
łączyć; wiązać (coś z czymś)
inizia ad imparare
to relate (sth to/with sth)
odkładać; odraczać; zwlekać z (czymś)
inizia ad imparare
to postpone sth
równoległy (do czegoś)
inizia ad imparare
parallel (to/with sth)
być wdzięcznym (komuś / za coś)
inizia ad imparare
to be grateful (to sb / for sth)
zwracać uwagę na kogoś/coś
inizia ad imparare
to pay attention to sb/sth
spożycie
inizia ad imparare
an intake
wywoływać
inizia ad imparare
to evoke
zawiść; zazdrość
inizia ad imparare
U envy
zazdrościć komuś czegoś
inizia ad imparare
to envy sb sth
dobrowolny (np. o współpracy); ochotniczy; charytatywny (np. o stowarzyszeniu)
inizia ad imparare
voluntary
rękawiczka; rękawica
inizia ad imparare
a glove
być uczulonym na coś
inizia ad imparare
to be allergic to sth
cały i zdrów
inizia ad imparare
safe and sound
bieżący; obecny; aktualny
inizia ad imparare
current
uporać się; dawać sobie radę (z kimś/czymś)
inizia ad imparare
to cope (with sb/sth)
szczypać
inizia ad imparare
to pinch
komuś jest trudno dogodzić
inizia ad imparare
sb is hard to please
odpowiedni; właściwy; stosowny (dla kogoś / do czegoś)
inizia ad imparare
fit (for sb/sth)
kłócić się
inizia ad imparare
to have an argument
to bardzo miło z twojej strony że przyszedłeś
inizia ad imparare
it's very kind of you to come
apelować (do kogoś / o coś)
inizia ad imparare
to appeal (to sb / for sth)
rozsądny; sensowny; odczuwalny
inizia ad imparare
sensible
stosunek do czegoś; pogląd na coś
inizia ad imparare
an attitude to sth
spełniać się (o marzeniach); sprawdzać się; stawać się faktem (o przypuszczeniach; przepowiedni)
inizia ad imparare
to come true
zasmucać; smucić
inizia ad imparare
to sadden
wcale; w ogóle
inizia ad imparare
at all
bynajmniej; w cale; w ogóle
inizia ad imparare
not at all
gratulować komuś (zrobienia) czegoś
inizia ad imparare
to congratulate sb on doing sth
całun
inizia ad imparare
a shroud
rozpraszać (się); rozganiać
inizia ad imparare
to disperse
doniczka
inizia ad imparare
a flowerpot
przyznawać; uznawać
inizia ad imparare
to acknowledge (sth)
odetchnąć z ulgą
inizia ad imparare
to sigh with relief
zaciskać (się)
inizia ad imparare
to tighten
zwężać (się)
inizia ad imparare
to narrow
wymagać zrobienia czegoś; wiązać się z koniecznością zrobienia czegoś
inizia ad imparare
to involve doing sth
(nie)nadawać się do czegoś
inizia ad imparare
to be (un)suitable for/to sth
rozbieżność; sprzeczność (pomiędzy)
inizia ad imparare
a discrepancy (between)
rozpaczać
inizia ad imparare
to despair
stracić nadzieję na coś; zwątpić w coś
inizia ad imparare
to despair of sth
rozpacz
inizia ad imparare
U despair
składać (się) (np. parasol; łóżko; ubranie); składać (się); zaginać (się) (np. papier)
inizia ad imparare
to fold (up)
przeciwdziałać (czemuś);
inizia ad imparare
to counteract (sth)
neutralizować
inizia ad imparare
to neutralize
pojęcie; wyobrażenie; pogląd
inizia ad imparare
a notion
mieć wątpliwości co do (zrobienia) czegoś
inizia ad imparare
to be doubtful about (doing) sth
zakładać; przyjmować
inizia ad imparare
to assume
gniazdko (sieciowe)
inizia ad imparare
a socket
nieszczęśliwy; nieszczęsny (o osobie; życiu); żałosny (np. o spojrzeniu; wyglądzie)
inizia ad imparare
miserable
form. dotyczyć czegoś
inizia ad imparare
to regard sth
jęczeć; stękać
inizia ad imparare
to groan
jęk; stęknięcie
inizia ad imparare
a groan
wzburzenie; poruszenie; agitacja
inizia ad imparare
U agitation
usuwać kogoś/coś skądś
inizia ad imparare
to purge sb/sth from/of sth
zaniedbywać; niedoceniać kogoś
inizia ad imparare
to take sb for granted
rel. techn. oczyszczać (z czegoś)
inizia ad imparare
to purify (of/from sth)
zmienny; niestały
inizia ad imparare
changeable
zwój (liny; drutu)
inizia ad imparare
a coil
próbować; usiłować coś zrobić
inizia ad imparare
to attempt sth
próba; usiłowanie
inizia ad imparare
an attempt
winowajca
inizia ad imparare
a culprit
dotyczyć; odnosić się do kogoś/czegoś
inizia ad imparare
to refer to sb/sth
podekscytowany; przejęty; zachwycony (czymś)
inizia ad imparare
thrilled (with sth)
samotnik; odludek
inizia ad imparare
a recluse
osoba z obsługi; służący
inizia ad imparare
an attendant
wspaniałość; przepych; świtność
inizia ad imparare
U magnificence
bagażnik
inizia ad imparare
a trunk
usatysfakcjonowany (czymś); zadowolony (z czegoś)
inizia ad imparare
satisfied (with sth)
poryw; podmuch; silny powiew
inizia ad imparare
a gust
dyskusyjny; sporny
inizia ad imparare
arguable
podjąć próbę (zrobienia) czegoś
inizia ad imparare
to have/make an attept at (doing) sth
jakoś sobie radzić (zwł. finansowo)
inizia ad imparare
to get by
osiedle mieszkaniowe
inizia ad imparare
a housing estate
rozległy (o obszarze); olbrzymi; ogromny (np. o wiedzy; kosztach; liczbach)
inizia ad imparare
vast
chwilowy; krótkotrwały; przejściowy
inizia ad imparare
momentary
przestrzeń kosmiczna; kosmos
inizia ad imparare
U outer space
znakomity; wybitny; nadzwyczajny; godny uwagi
inizia ad imparare
remarkable
wyryć; wygrawerować (coś na czymś)
inizia ad imparare
to engrave (sth on sth)
nie mieć zamiaru coś robić
inizia ad imparare
to have no intention of doing sth
pomimo to; niemniej jednak
inizia ad imparare
nevertheless
kazać komuś coś zrobić; zmusić kogoś do zrobienia czegoś; sprawić żeby ktoś coś zrobił
inizia ad imparare
to make sb do sth
leżeć (=być położonym)
inizia ad imparare
to lie
barwnik; farba; barwa; kolor
inizia ad imparare
C/U dye
barwić; farbować
inizia ad imparare
to dye
zachowywać pozory
inizia ad imparare
to keep up appearances
znajdować przyjemność w czymś
inizia ad imparare
to take pleasure in (doing) sth
pogląd; zdanie (na coś)
inizia ad imparare
to view (on/about sth)
błyszczący; lśniący
inizia ad imparare
glossy
przede wszystkim; nade wszystko
inizia ad imparare
above all
podziwiać kogoś (za coś)
inizia ad imparare
to admire sb (for sth)
wybredny; grymaśny; humorzasty; marudny
inizia ad imparare
fussy
niekwestionowany
inizia ad imparare
undisputed
postanowić coś zrobić
inizia ad imparare
to determine to do sth
przychodzić komuś na myśl
inizia ad imparare
to occur to sb
skończyć; wylądować (gdzieś; jak)
inizia ad imparare
to end up
skończony; wszędzie; pod każdym względem
inizia ad imparare
all over
wylizać się; wykaraskać się (= wyzdrowieć); przetrzymać; wytrzymać; przeżyć
inizia ad imparare
to pull through
wynik; rezultat (czegoś)
inizia ad imparare
an outcome (of sth)
poprawka; uzupełnienie; zmiana
inizia ad imparare
a revision
wysilać się; starać się (usilnie); usiłować (coś zrobić)
inizia ad imparare
to struggle (to do sth)
tłuszcz
inizia ad imparare
C/U fat
tłusty; gruby
inizia ad imparare
fat
dyskryminować kogoś
inizia ad imparare
to discriminate against sb
zamiast czegoś
inizia ad imparare
rather than sth
oskarżać kogoś o coś; zarzucać komuś coś
inizia ad imparare
to accuse sb of (doing) sth
charakterystyczny; znamienny; typowy (dla kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
characteristic (of sb/sth)
cecha; własność; właściwość; charakterystyka
inizia ad imparare
a characteristic
(nie)przyjemny; (nie)miły
inizia ad imparare
(un)pleasant
deser
inizia ad imparare
C/U dessert
na deser
inizia ad imparare
for dessert
iść na randkę
inizia ad imparare
to go (out) on a date
szeroki; szeroko; rozległy
inizia ad imparare
wide
zapobiegać (czemuś); uniemożliwiać (komuś (zrobienie) czegoś)
inizia ad imparare
to prevent (sb from (doing) sth)
narzekać; skarżyć się (na coś / że / komuś)
inizia ad imparare
to complain (about sth / that / to sb)
zanim
inizia ad imparare
by the time
sprzątać (po kimś)
inizia ad imparare
to tidy (up) (after sb)
bez wględu na to co się stanie
inizia ad imparare
(come) rain or (come) shine
zaangażownie; oddanie się; poświęcenie się (czemuś)
inizia ad imparare
U commitment (to sth)
mrugnąć (do kogoś)
inizia ad imparare
to wink (at sb)
mrugnięcie
inizia ad imparare
a wink
prosić (kogoś o coś / kogoś żeby coś zrobił)
inizia ad imparare
to ask (sb for sth / sb to do sth)
rozmowa; konwersacja
inizia ad imparare
C/U conversation
osiągnięcie; dokonanie; wyczyn
inizia ad imparare
an accomplishment
bardzo brudny; zarośnięty brudem; plugawy; sprośny (o języku; dowcipie)
inizia ad imparare
filthy
niewyczerpany; nieprzebrany (np. o zasobach); niestrudzony (o osobie)
inizia ad imparare
inexhaustible
cyrkiel
inizia ad imparare
a pair of compasses
uważać na; wystrzegać się (kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
to beware of sb/sth
zemścić się na kimś (za coś)
inizia ad imparare
to get/take/have (one's) revenge on sb (for sth)
nie mieć z kimś/czymś nic wspólnego
inizia ad imparare
to have nothing to do with sb/sth
krytyczny (o osobie; stosunku; opinii) (wobec lub w stosunku do kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
critical (of sb/sth)
na końcu języka
inizia ad imparare
on the tip of one's tongue
zmienić zdanie
inizia ad imparare
to have a change of heart
podejrzany; domniemany
inizia ad imparare
suspected
rozczarować; zawieść (kogoś)
inizia ad imparare
to disappoint (sb/sth)
mieć coś wspólnego (z kimś/czymś)
inizia ad imparare
to have sth in common (with sb/sth)
troszczyć się; dbać (o kogoś/coś)
inizia ad imparare
to care (for/about sb/sth)
na całym świecie
inizia ad imparare
all over the world
prawie; o mało co; blisko
inizia ad imparare
nearly
być bez grosza
inizia ad imparare
to be flat broke
wspólny; wzajemny
inizia ad imparare
mutual
pochodzić (od czegoś); dać początek
inizia ad imparare
to originate (from sth)
przenocować; ugościć
inizia ad imparare
to put up
rdza
inizia ad imparare
U rust
wbudowany
inizia ad imparare
built-in
towarzyski
inizia ad imparare
sociable
skazaniec; skazany
inizia ad imparare
a convict
przestrzegać (prawa; ustaw; reguł)
inizia ad imparare
to observe
uraza; żal; niechęć
inizia ad imparare
a grudge
zaprzeczać (czemuś); nie przyznawać się do (czegoś)
inizia ad imparare
to deny (sth)
datować się od; sięgać (jakiegoś czasu)
inizia ad imparare
to go back to
wyjątkowy (t. = niezwykły; nietypowy)
inizia ad imparare
exceptional
nieuważny; nieostrożny; niedbały; niestaranny
inizia ad imparare
careless
wichura; sztorm
inizia ad imparare
a gale
brak; niedobór (czegoś)
inizia ad imparare
C/U shortage (of sth)
zapinać się (o części garderoby)
inizia ad imparare
to do up
lepszy; bardziej pożądany (niż coś lub od kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
preferable (to sb/sth)
kłaść; położyć
inizia ad imparare
to lay
palący/trudny problem
inizia ad imparare
a burning/thorney issue
dobroczynny; charytatywny; miłosierny; wyrozumiały
inizia ad imparare
charitable
kazać coś zrobić; dać coś do zrobienia (komuś)
inizia ad imparare
to have sth done
absorbować; zaprzątać (umysł)
inizia ad imparare
to preoccupy
moczyć (się); namaczać (np. pranie); zmoczyć; przemoczyć (o deszczu)
inizia ad imparare
to soak
kuleć; utykać
inizia ad imparare
to limp
liczyć na kogoś/coś
inizia ad imparare
to count on sb/sth
lizać (coś)
inizia ad imparare
to lick (at/against sth)
wydęty; wybrzuszony; wypukły
inizia ad imparare
bulgy
wytrwałość; uporczywość; trwałość
inizia ad imparare
U persistence
swobodny; niezobowiązujący (o sposobie bycia); niedbały (o pozie; stosunku do czegoś); nieformalny; codzienny; sportowy; przypadkowy; przygodny
inizia ad imparare
casual
surowo; bezwględnie (np. karać); ściśle; precyzyjnie (np. określony)
inizia ad imparare
strictly
niewiele brakowało
inizia ad imparare
it was close
namiętny; żarliwy; zapalczywy; porywczy
inizia ad imparare
passionate
dojść do wniosku że
inizia ad imparare
to come to the conclusion that
zwiększać (się); powiększać
inizia ad imparare
to enlarge
fałszować (grać/śpiewać)
inizia ad imparare
to play/sing out of tune
ze względu; przez wzgląd na kogoś/coś
inizia ad imparare
for the sake of sb/sth
cieszyć się popularnością u (=wśród) kogoś
inizia ad imparare
to be popular with sb
form. jeśli chodzi kogoś/coś; w odniesieniu do kogoś/czegoś
inizia ad imparare
in/with regard to sb/sth
zawierać; mieścić (w sobie)
inizia ad imparare
to contain
sprawny (w czymś) sprawnie działający; wydajny
inizia ad imparare
efficient (at sth)
przyziemny; prozaiczny
inizia ad imparare
mundane
oszukiwać
inizia ad imparare
to cheat
wywyższać się
inizia ad imparare
to put on airs
kurtyna; zasłona
inizia ad imparare
a curtain
mieć miejsce (o imprezie)
inizia ad imparare
to come off
odpocząć
inizia ad imparare
to take/have a rest
węzeł; supeł
inizia ad imparare
a knot
guzik
inizia ad imparare
a button
ćwierkać; świergotać
inizia ad imparare
to twitter
spadkobierca; następca; dziedzic (kogoś/czegoś)
inizia ad imparare
an heir (to sb/sth)
nadgonić; nadrobić coś
inizia ad imparare
to make up for sth
chodzić do; uczęszczać na; brać udział (w); być obecnym (na)
inizia ad imparare
to attend
oddziaływać na; wpływać; wywierać wpływ na; dotykać (o nieszczęściu; chorobie)
inizia ad imparare
to affect
godzina/godziny szczytu
inizia ad imparare
C/U rush hour
ruch w godzinach szczytu
inizia ad imparare
U rush hour traffic
koc; kołdra
inizia ad imparare
a blanket
szpon; pazur
inizia ad imparare
a claw
być wyczerpanym
inizia ad imparare
to be run down
obrączka ślubna
inizia ad imparare
a wedding ring
lekarstwo; lek; medycyna
inizia ad imparare
C/U medicine
brać; zażywać (swoje) leki
inizia ad imparare
to take (one's) medicine
ogromny; olbrzymi; niezmierzony; bezmierny
inizia ad imparare
immense
smakosz
inizia ad imparare
a gourmet
sala; izba; komnata
inizia ad imparare
a chamber
intruz; natręt
inizia ad imparare
an intruder
drażnić; irytować; złościć kogoś
inizia ad imparare
to annoy sb
kradzież
inizia ad imparare
C/U theft
karmić piersią
inizia ad imparare
to suckle
złożyć ręce
inizia ad imparare
to join one's hands
el. techn. wywoływać; wyzwalać
inizia ad imparare
to trigger
wymaganie; wymóg
inizia ad imparare
a requirement
przewinąć (dziecko)
inizia ad imparare
to diaper
nadwyrężać; przemęczać się/coś
inizia ad imparare
to strain oneself/sth
klepnąć; poklepać (po czymś)
inizia ad imparare
to clap (on sth)
czuć się wygodnie (swobodnie)
inizia ad imparare
to be/feel at ease
kusić; nakłaniać; nęcić (kogoś aby coś zrobił)
inizia ad imparare
to tempt (sb to do sth)
dający się opisać
inizia ad imparare
describable
tworzyć; formować (się)
inizia ad imparare
to form
nabywać
inizia ad imparare
to obtain
form. potomność; przyszłe pokolenia
inizia ad imparare
U posterity
zachować coś dla potomności
inizia ad imparare
to preserve sth for posterity
szczyt; apogeum; punkt kulminacyjny; kulminacyjna scena
inizia ad imparare
a climax
objętość
inizia ad imparare
C/U volume
fałszerstwo; podrabianie; falsyfikat
inizia ad imparare
C/U forgery
cynik
inizia ad imparare
a cynic
cyniczny
inizia ad imparare
cyniacal
biodro
inizia ad imparare
a hip
przesąd
inizia ad imparare
a superstition
rodak
inizia ad imparare
a compatriot
rel. lub przen. uczeń; apostoł
inizia ad imparare
a disciple
żuć; przeżuwać
inizia ad imparare
to chew
czworonożny
inizia ad imparare
four-legged
napisany ręcznie
inizia ad imparare
handwritten
przeczekać (= poczekać aż coś się skończy)
inizia ad imparare
to ride out
pijak
inizia ad imparare
a drunkard
chodzić we śnie; lunatykować
inizia ad imparare
to sleepwalk
zakonnica
inizia ad imparare
a nun
poradzić się lekarza (w jakiejś sprawie)
inizia ad imparare
to see a doctor (about sth)
frazes; banał
inizia ad imparare
a platitude
nieszczelny (o oknie; drzwiach)
inizia ad imparare
drafty
szczegółowy; drobiazgowy
inizia ad imparare
detailed
smoczek (dziecięcy)
inizia ad imparare
a pacifier
cywilny (o władzy; prawie); obywatelski (o swobodach; prawach); społeczny (o konfliktach); domowy (o wojnie)
inizia ad imparare
civil
w celu zrobienia czegoś; aby coś zrobić
inizia ad imparare
in order to do sth
krytykować kogoś za coś
inizia ad imparare
to criticise sb for (doing) sth
bzyczeć; brzęczeć; buczeć
inizia ad imparare
to buzz
ścięgno
inizia ad imparare
a tendon
stypendium naukowe
inizia ad imparare
a scholarship
otrzymać stypendium
inizia ad imparare
to be awarded a scholarship
zgadzać się z kimś całkowicie
inizia ad imparare
to see eye to eye with sb
komuś jest przykro z powodu kogoś/czegoś
inizia ad imparare
to be sorry for sb/sth
słynny; sławny; znany z czegoś
inizia ad imparare
famous for sth
snob
inizia ad imparare
a snob
osiągalny; dostępny
inizia ad imparare
available
zaręczyć się z kimś
inizia ad imparare
to be engaged to sb
skakać; podskakiwać
inizia ad imparare
to jump
smutek; żal (z powodu czegoś)
inizia ad imparare
U sorrow (over/at sth)
(z)robić z kogoś idiotę
inizia ad imparare
to make a fool of sb
przedkładać (coś); dawać pierwszeństwo (komuś/czemuś)
inizia ad imparare
to give priority to sb/sth
przestrzenny
inizia ad imparare
spatial
pojednawczy
inizia ad imparare
conciliatory
śmiercionośny; zabójczy
inizia ad imparare
lethal
pomoc; asysta
inizia ad imparare
U assistance
konar; gałąź
inizia ad imparare
a bough
klatka schodowa
inizia ad imparare
a staircase
długie; głębokie cięcie; pat. rana cięta
inizia ad imparare
a gash
mrużyć oczy
inizia ad imparare
to screw up one's eyes
jedynak
inizia ad imparare
an only child
wyjść z pomysłem / sugestią (na coś / czegoś)
inizia ad imparare
to come up with an idea / a suggestion (of sth)
daremny; próżny; bezskuteczny; jałowy
inizia ad imparare
futile
obrus
inizia ad imparare
a tablecloth
oswojony
inizia ad imparare
tame
oswajać
inizia ad imparare
to tame
t. przen. zderzyć się (z czymś)
inizia ad imparare
to collide (with sth)
gotowy; przygotowany (na/do)
inizia ad imparare
prepared (for)
kapać (z czegoś)
inizia ad imparare
to drip (from sth)
rozdzielić; rozproszyć; zakończyć; rozwiązać; rozejść się (t. o małżonkach); rozpaść się
inizia ad imparare
to break up
trop; ślad; wskazówka
inizia ad imparare
a clue
stwardniały; zrogowaciały (o skórze)
inizia ad imparare
callous
zawody; konkurs (o coś)
inizia ad imparare
a contest (for sth)
lubić coś robić
inizia ad imparare
to be fond of doing sth
potencjalny
inizia ad imparare
potential
zdumienie; zdziwienie
inizia ad imparare
U astonishment
zgadzać się (z kimś/czymś / w kwestii czegoś)
inizia ad imparare
to agree (with sb/sth / on/about sth)
sprzeciwiać się; być przeciwnym (czemuś)
inizia ad imparare
to object (to sth)
obraźliwy; obelżywy dla kogoś
inizia ad imparare
insulting to sb
kopiec; kurhan
inizia ad imparare
a mound
okazja (=tani zakup); ugoda; umowa; transakcja; dobicie targu
inizia ad imparare
a bargain
podłoga; piętro
inizia ad imparare
a floor
t. przen. przeciek; wyciek
inizia ad imparare
a leak / C/U leakage
zauważyć; zaobserwować; spostrzec
inizia ad imparare
to notice
nie do zniesienia; nieznośny (zwł. o bólu)
inizia ad imparare
excruciating
popierać; wspierać; wspomagać (kogoś/coś)
inizia ad imparare
to back sb/sth up
dzielnica; okręg; obwód; dystrykt; rejon
inizia ad imparare
a district
adorator; wielbiciel; czciciel
inizia ad imparare
an adorer
znaczenie; waga; ważność
inizia ad imparare
U significance
wynosić (o cenie np. 100 $)
inizia ad imparare
to amount to (100 $)
oznaczać (coś); znaczyć (coś); być skrótem od (czegoś)
inizia ad imparare
to stand for sth
żądny (czegoś); skory; chętny (do czegoś)
inizia ad imparare
eager (for sth)
pogodzić się
inizia ad imparare
to make up
oburzający; bulwersujący; skandaliczny (zwł. o cenie); szokujący; ekstrawagancki (np. o stroju; fryzurze)
inizia ad imparare
outrageous
odbijać się; odzwierciedlać
inizia ad imparare
to reflect
niepełnosprawny; kaleki
inizia ad imparare
disabled
niepełnosprawność; inwalidztwo; kalectwo; niezdolność do pracy
inizia ad imparare
U disablement
to już lekka przesada
inizia ad imparare
that's/it's a bit steep
w dotyku
inizia ad imparare
to the touch
zadowolić się czymś
inizia ad imparare
to make do with sth
tak samo; jednakowo; w takim samym stopniu; podobnie
inizia ad imparare
alike

Devi essere accedere per pubblicare un commento.