Drafting a contract, breach of contract – Business English; Sporządzanie umowy, niedotrzymanie warunków umowy – angielskie słownictwo biznesowe

 0    74 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to draft a contract / an agreement
inizia ad imparare
sporządzić projekt umowy
to draw up a contract / an agreement
inizia ad imparare
sporządzić umowę
the final draft = the engrossment
inizia ad imparare
ostateczna redakcja umowy
parties to the contract
inizia ad imparare
strony umowy
to sign a contract
inizia ad imparare
podpisać umowę
to conclude a contract
inizia ad imparare
zawrzeć umowę
to execute a contract
inizia ad imparare
podpisać umowę (nadając jej moc prawną, "wykonując" ją)
recitals
inizia ad imparare
preambuła, oświadczenia stron (część umowy)
the body = the operative part of an agreement
inizia ad imparare
część zasadnicza umowy
the subject matter of a contract
inizia ad imparare
przedmiot umowy
the provisions of a contract
inizia ad imparare
postanowienia umowy
boilerplate
inizia ad imparare
notatki (zazwyczaj na końcu umowy)
representations and warranties
inizia ad imparare
zapewnienia stron (co do faktów oraz intencji)
enter into an agreement
agreement entered into by and between
inizia ad imparare
zawrzeć umowę
umowa zawarta przez (dane strony)
effective
agreement effective as of January 1, 2011
inizia ad imparare
obowiązujący
umowa obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.
registered office
(Company) with its registered office in London
inizia ad imparare
siedziba
(Spółka) z siedzibą w Londynie
principal place of business
(Company) having it principal place of business in Warsaw
inizia ad imparare
miejsce prowadzenia działalności
(Spółka) prowadząca działalność w Warszawie
the business of...
(Company) engaged in the business of...
inizia ad imparare
działalność w zakresie...
(Spółka) prowadząca działalność w zakresie...
to agree
the Parties agree as follows
inizia ad imparare
postanawiać
Strony postanawiają, co następuje
premises and covenants
in consideration of the premises and covenants contained herein
inizia ad imparare
przesłanki i zobowiązania
biorąc pod uwagę przesłanki i zobowiązania zawarte w niniejszej umowie
terms and conditions (of a contract / an agreement)
inizia ad imparare
warunki umowy
to set forth
terms and conditions set forth herein
inizia ad imparare
określać
warunki określone w niniejszej umowie
In witness whereof
in witness whereof the parties subscribe their names hereto
inizia ad imparare
w dowód czego (/ powyższego)
W dowód czego strony składają swoje podpisy poniżej.
dispute
a dispute arising from or in relation with this Contract
inizia ad imparare
spór
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane
breach of contract
inizia ad imparare
naruszenie postanowień umowy
the undersigned
inizia ad imparare
niżej podpisany / podpisani
a duly authorised representative
inizia ad imparare
właściwie upoważniony przedstawiciel
to be governed by sth
this agreement shall be governed by and construed in accordance with the Polish law
inizia ad imparare
podlegać czemuś
niniejsza umowa podlegać będzie prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana
contractual obligations
the fulfilment of contractual obligations
inizia ad imparare
zobowiązania umowne
spełnienie zobowiązań umownych
in default
the party in default was brought to court
inizia ad imparare
ten, który nie dotrzymał zobowiązań
strona, która nie dotrzymała zobowiązań, została pozwana
enforceable
a legally binding and enforceable contract
inizia ad imparare
wykonalny
wiążący i wykonalny kontrakt
an indefinite contract
inizia ad imparare
umowa na czas nieokreślony
assignment of rights
inizia ad imparare
przyznanie/cesja praw
confidentiality
the duty of confidentiality
inizia ad imparare
poufność
obowiązek zachowania poufności
Force majeure
the occurrence of force majeure
inizia ad imparare
Siła wyższa
zadziałanie siły wyższej
unliquidated damages
inizia ad imparare
odszkodowanie nieoznaczone
liquidated damages
a liquidated damages provision
inizia ad imparare
odszkodowanie, kara umowna
klauzula o odszkodowaniu
severability
inizia ad imparare
rozdzielność, rozłączność postanowień; wypowiadalność
termination
termination shall be effective immediately upon receipt of termination notice
inizia ad imparare
rozwiązanie umowy, zakończenie jej obowiązywania
rozwiązanie umowy obowiązywać będzie ze skutkiem natychmiastowym po otrzymaniu wypowiedzenia
liability for damages
inizia ad imparare
odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność za szkody
to deem...
the agreement is deemed unlawful
inizia ad imparare
uznawać za...
umowa została uznana za niezgodną z prawem
Schedules and Exhibits
inizia ad imparare
Załączniki
to abstain
to abstain from taking action
inizia ad imparare
powstrzymać się
wstrzymać się od podejmowania kroków
prior written consent
inizia ad imparare
uprzednio uzyskana pisemna zgoda
certain
inizia ad imparare
w umowach: poniższe, określone
contractual remedies
inizia ad imparare
odszkodowania umowne
waiver
No waiver shall be effective unless given in writing
inizia ad imparare
zrzeczenie się
Zrzeczenie się wymaga pisemnego potwierdzenia
to seek remedies
inizia ad imparare
dochodzić zadośćuczynienia
non-monetary relief
inizia ad imparare
rekompensata niepieniężna
injured party
compensation to the injured party
inizia ad imparare
strona poszkodowana
rekompensata na rzecz szkody poszkodowanej
punitive or exemplary damages
inizia ad imparare
odszkodowanie za straty moralne, odszkodowanie z nawiązką
to ascertain the amount of damages
inizia ad imparare
ustalić wysokość odszkodowania
to agree mutually
it is mutually agreed that...
inizia ad imparare
postanowić wzajemnie
strony wzajemnie postanawiają, że...
as aforesaid
inizia ad imparare
jak to opisano powyżej
by way of
inizia ad imparare
jako, tytułem, w drodze
to suffer a loss
inizia ad imparare
ponieść stratę
mitigate a loss
inizia ad imparare
zminimalizować straty
rescission
inizia ad imparare
odstąpienie (od umowy)
to negotiate a settlement of claims
inizia ad imparare
wynegocjować zaspokojenie roszczeń
to file a lawsuit
inizia ad imparare
wnieść pozew
to reimburse sb for sth
inizia ad imparare
zwrócić komuś koszty czegoś
master agreement
inizia ad imparare
umowa ramowa
to sue for damages
inizia ad imparare
wnieść sprawę o odszkodowanie
form of agreement
inizia ad imparare
umowa in blanco
to provide for
the parties provide for the purchase...
inizia ad imparare
zawierać umowę (na coś)
strony zawierają umowę na zakup...
Amended and restated agreement
inizia ad imparare
Aneks do umowy
indemnity
inizia ad imparare
odszkodowanie
binding effect
inizia ad imparare
moc wiążąca
jurisdiction
inizia ad imparare
sąd właściwy
indemnification
inizia ad imparare
przyjęcie odpowiedzialności cywilnej
business
Company X is in the business of...
inizia ad imparare
działalność gospodarcza
Spółka X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
consideration
in consideration of the mutual covenants and agreements
inizia ad imparare
1. Rozważenie 2. Świadczenie
po rozważeniu wzajemnych przyrzeczeń i postanowień
to acknowledge
inizia ad imparare
przyznawać, potwierdzać (zaistnienie faktu)
for the purpose of
for the purpose of this agreement
inizia ad imparare
na potrzeby
na potrzeby niniejszej umowy

Commenti:

mia1234 Ha scritto: 2011-02-20 10:51:08
to draft=to draw up, dlaczego rozroznienie w fiszkach?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.