Discover English, kl. V, unit 5

 0    29 schede    irminads
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Wisła jest rzeką.
inizia ad imparare
Vistula is the river.
Jakie zwierzęta żyją na pustyni?
inizia ad imparare
What animals live in the desert?
Jak głęboki jest Wielki Kanion?
inizia ad imparare
How deep is the Grand Canyon?
Jak długa jest ta wyspa?
inizia ad imparare
How long is this island?
Jak to daleko?
inizia ad imparare
How far is it?
Warta jest szeroka, głeboka i długa.
inizia ad imparare
Warta is wide, deep and long.
Pustynia jest sucha.
inizia ad imparare
The desert is dry.
Jak stary jest Kraków?
inizia ad imparare
How old is Krakow?
Co zamierzasz tam robić?
inizia ad imparare
What are you going to do there?
Jak wysoka jest ta góra?
inizia ad imparare
How high is this mountain?
Ewa nie zamierza się uczyć.
inizia ad imparare
Eve isn't going to teach.
Jan zamierza zobaczyć dżunglę.
inizia ad imparare
John is going to see the jungle.
Oni zamierzają grać dziś po południu.
inizia ad imparare
They're going to play this afternoon.
Moi przyjaciele zamierzają się ze mną spotkać.
inizia ad imparare
My friends are going to meet with me.
Gdzie ona leci jutro?
inizia ad imparare
Where is she going to fly tomorrow?
Zamierzasz pomalować ściany w klasie? Nie.
inizia ad imparare
Are you going to paint the walls in the classroom? No, I'm not.
Zamierzam dojść do bieguna południowego.
inizia ad imparare
I'm going to go to the South Pole.
Zamierzam zabrać mojego psa daleko stąd.
inizia ad imparare
I'm going to take my dog ​​far away from here.
Idź poprzez wulkan ale nie dookoła.
inizia ad imparare
Go through the volcano but not around it.
Przejdźmy nad wodą do jaskini.
inizia ad imparare
Let's go over the water to the cave.
Niektórzy ludzie mieszkają pod wulkanem.
inizia ad imparare
Some people live under the volcano.
Wokół, do i nad to przyimki ruchu.
inizia ad imparare
Around, towards and over are prepositions of movement.
Co oni zamierzają nosić w górach?
inizia ad imparare
What are they going to wear in the mountains?
Czy oni zamierzają spać w hotelu? Tak.
inizia ad imparare
Are they going to sleep in a hotel? Yes, they are.
Jak duży jest Londyn?
inizia ad imparare
How big is London?
Jak wysoki jest tamten wodospad?
inizia ad imparare
How high is that waterfall?
Oni są 2000 km od wybrzeża.
inizia ad imparare
They are 2000 km from the coast.
Wisła ma 1047 km.
inizia ad imparare
Vistula is 1047 km long.
Jak głęboki będzie ten basen?
inizia ad imparare
How deep is this swimmingpool going to be?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.