CLIL: Speaking of Literature (4) Interpretations

 0    20 schede    piotrszymczak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wywoływać reakcję
Powieść ta wywołuje silną reakcję intelektualną i uczuciową.
inizia ad imparare
to provoke a response
The novel provokes a strong intellectual and emotional response
oznaczać
inizia ad imparare
to mean, to signify
przebijać (w słowach powieści)
W wielu utworach Miltona przebija jego przesadne poczucie własnej wartości.
inizia ad imparare
to come through, to be felt
Milton’s inflated sense of self-worth comes through in many of his works.
nie pasować do czegoś
Poruszająca mowa Shylocka nie pasuje do namacalnego antysemityzmu, który przenika resztę sztuki.
inizia ad imparare
to sit strangely with something
Shylock’s moving speech sits strangely with the palpable anti-Semitism which pervades the rest of the play.
badanie czegoś
Powieść bada mroczne zakamarki ludzkiej psychiki.
inizia ad imparare
an exploration of something
The novel explores the dark corners of the human psyche.
oskarżenie czegoś
Jego prace stanowią akt oskarżenia przeciw nieczułości i oszukiwaniu samych siebie przez ludzi zamożnych.
inizia ad imparare
an indictment of something
His works are an indictment of the callousness and self-deception of the comfortable classes.
odkrywać (rzeczy zwykle skrywane)
inizia ad imparare
to uncover something, to reveal something
odkrywać (rzeczy wcześniej nieznane)
inizia ad imparare
to discover something
zyskiwać na ponownej lekturze
inizia ad imparare
to reward a second look
nadmierne uproszczenie
inizia ad imparare
the broad brush of generalization
żeby się nie wdawać w nadmierne subtelności
inizia ad imparare
not to put too fine a point on it
zawierać analogię do czegoś
Styl narracji jego wczesnych utworów zawiera wyraźną analogię do dzieł Manna.
inizia ad imparare
to contain an analogy to something or with something
In the narrative style of his early pieces there is an obvious analogy with Mann’s work.
z pozoru, na pierwszy rzut oka
inizia ad imparare
on the face of it, at first glance
przypominać coś, przywodzić coś na myśl
inizia ad imparare
to evoke something
nadawać czemuś pewne cechy, przepajać coś pewnymi cechami
Sceny te przesycają książkę złożonością i subtelnością.
inizia ad imparare
to imbue something with certain qualities
These scenes imbue the book with complexity and subtlety.
zajmować się czymś
Choć krótka, książka śmiało zajmuje się szeroką kanwą historii i kultury Pakistanu.
inizia ad imparare
to deal with something
In its small space, the story boldly deals with a sweep of Pakistani history and culture.
ukazywać sedno czegoś
inizia ad imparare
to encapsulate something
przedstawiać interpretację czegoś
Książka przedstawia nową interpretację tych znajomych wydarzeń.
inizia ad imparare
to present an interpretation of something
The book presents a fresh interpretation of those familiar events.
być w czymś odzwierciedlonym
Zawiłe struktury społeczne owej historycznej chwili zostają odzwierciedlone w zewnętrznych kształtach opowieści.
inizia ad imparare
to be reflected in something
The intricate social structures of that historical moment are reflected in the story’s outward forms.
być czymś naładowanym, przepełnionym
Scena naładowana jest elementami tłumionej seksualności.
inizia ad imparare
to be charged with something
The scene is charged with elements of repressed sexuality.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.