Business English - words

 0    472 schede    sylviam
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
być w stanie podejmować szybkie decyzje
inizia ad imparare
being decisive
być wydajnym
inizia ad imparare
being efficient
być w stanie wydawać polecenia
inizia ad imparare
being authoritative
być kompetentnym; doskonale znać czyjąś pracę
inizia ad imparare
being competent
być przekonującym; wiarygodnym
inizia ad imparare
being persuasive
ustalać zadania, cele
inizia ad imparare
to set objectives
osiągać cele
inizia ad imparare
to attain objectives
osiągać coś
inizia ad imparare
to achieve sth
tworzyć strategie
inizia ad imparare
to develop strategies
lokować środki
inizia ad imparare
to allocate resources
mierzyć osiągi, wyniki
inizia ad imparare
to measure performance
poprawiać osiągi, wyniki
inizia ad imparare
to improve performance
podejmować decyzje
inizia ad imparare
to make / take decisions
motywować ludzi, podwładnych
inizia ad imparare
to motivate people / subordinates
nadzorować ludzi, podwładnych
inizia ad imparare
to supervise people / subordinates
wprowadzać coś nowego
inizia ad imparare
to innovate
wprowadzać techniki zarządzcze w praktykę
inizia ad imparare
to put management techniques into practice
przekazywać (to communicate information / decisions / strategies / people about sth / objectives etc.)
inizia ad imparare
to communicate
przekazywanie, komunikacja
inizia ad imparare
communication
zapewniać personel
inizia ad imparare
to staff
praca (siła robocza)
inizia ad imparare
manpower
prezes
inizia ad imparare
chairman
zarząd
inizia ad imparare
board of directors
zarządzanie kryzysowe
inizia ad imparare
crises management
dostarczać
inizia ad imparare
to supply
wykonalny
inizia ad imparare
manageable
zmieniać się, dostosowywać
inizia ad imparare
to adapt
pracownicy szczebla kierowniczego
inizia ad imparare
executives
weryfikować
inizia ad imparare
to verify
wiedza, doświadczenie
inizia ad imparare
expertise
chodzić na spotkania
inizia ad imparare
to go to meetings
spędzać czas na spotkaniach
inizia ad imparare
to spend time in meetings
on jest na spotkaniu
inizia ad imparare
he is in the meeting
wysiłek, wkład
inizia ad imparare
effort
praktykant(-ka), stażysta
inizia ad imparare
trainee
oparty na współzawodnictwie, konkurencyjny
inizia ad imparare
competitive
poprawka
inizia ad imparare
amend
ostatni, ostateczny
inizia ad imparare
ultimate
upadek
inizia ad imparare
downfall
projektować
inizia ad imparare
to design
upewniać się
inizia ad imparare
to make certain / sure
pomóc komuś, wyciągnąć kogoś z tarapatów
inizia ad imparare
to help sb out
zakładać
inizia ad imparare
to establish
zasady
inizia ad imparare
principles
wystawiać (np. towary)
inizia ad imparare
to display
towar, towary
inizia ad imparare
merchandise
bezpieczeństwo personelu
inizia ad imparare
safety staff
zaangażowanie osobiste
inizia ad imparare
commitment
wzrastające zyski
inizia ad imparare
increasing profits
sklep
inizia ad imparare
store
układ graficzny
inizia ad imparare
layout
utrzymywać
inizia ad imparare
to maintain
wyceniać
inizia ad imparare
to price
kierownik sklepu
inizia ad imparare
store manager
niezależny, autonomiczny
inizia ad imparare
autonomous
decentralizacja
inizia ad imparare
decentralization
funkcja
inizia ad imparare
function
hierarchia
inizia ad imparare
hierarchy
władza, stosunek służbowy szefa do podwładnego w układzie liniowym
inizia ad imparare
line authority
podlegać komuś
inizia ad imparare
to report to
podwładni
inizia ad imparare
subordinates
przełożony
inizia ad imparare
superior
następujący po sobie, kolejny
inizia ad imparare
successive
"łańcuch" poleceń, rozkazów
inizia ad imparare
chain of command
najbliższy, bezpośredni podwładny
inizia ad imparare
immediate subordinate
koledzy
inizia ad imparare
colleagues
osoba asystująca np. Assistant to the Marketing Manager
inizia ad imparare
a staff position
personel, pracownicy
inizia ad imparare
personnel
wzrastająca liczba ludzi
inizia ad imparare
increasing number of people
stały, ciągły
inizia ad imparare
permanent
cel
inizia ad imparare
goal
część wspólna, cel
inizia ad imparare
overlap
układać tak aby części na siebie zachodziły
inizia ad imparare
to overlap
zysk
inizia ad imparare
profit
zwiększać się
inizia ad imparare
to increase
zmniejszać się, maleć
inizia ad imparare
to diminish
oddział, dział
inizia ad imparare
division
rozdzielać, dzielić
inizia ad imparare
to split up
narażać się na ryzyko
inizia ad imparare
to run the risk
wyraźny, określony
inizia ad imparare
define
cztero-wymiarowy
inizia ad imparare
four-dimensional
radzić sobie z problemem; rozwiązywać go
inizia ad imparare
to deal with the problem
sprawa nadrzędna, uprzednia
inizia ad imparare
priority
polegać na czymś
inizia ad imparare
to insist on sth
przekazywać dalej
inizia ad imparare
to pass on
wewnętrznie
inizia ad imparare
internally
wydajność
inizia ad imparare
capacity
prowizja
inizia ad imparare
commission
cechy
inizia ad imparare
features
równowaga finansowa
inizia ad imparare
cash balance
udogodnienia; sprzęt, wyposażenie
inizia ad imparare
facilities
margines dochodów
inizia ad imparare
profit margins
wydatki na rozwój
inizia ad imparare
development spending
samofinansowanie
inizia ad imparare
self-financing
wypracowane zyski
inizia ad imparare
retained earnings
zarząd
inizia ad imparare
Board of Directors
Prezes
inizia ad imparare
Chairman (GB) / President (US)
dyrektor zarządzający
inizia ad imparare
Managing Director (GB) / Chief Executive Officer (US)
składa się z (masa)
inizia ad imparare
consists of = includes = contains
składa się z; jest skomponowany z
inizia ad imparare
is composed of
jest złożony z kilku drobnych części
inizia ad imparare
is made up of
jest podzielny na
inizia ad imparare
is divided into
szefować
inizia ad imparare
to be in charge of
wspierać
inizia ad imparare
to support
być wspieranym przez
inizia ad imparare
to be supported by
odpowiadać komuś przed kimś
inizia ad imparare
to be accountable to
być odpowiedzialnym za
inizia ad imparare
to be responsible for
pomagać, asystować
inizia ad imparare
to assist
być wspomaganym / wspieranym przez
inizia ad imparare
to assisted by
reorganizacja
inizia ad imparare
reorganization
radzić sobie z problemem; rozwiązywać go
inizia ad imparare
to handle the problem
wyobcowanie
inizia ad imparare
alienation
motywować
inizia ad imparare
to motivate
awansować
inizia ad imparare
to promote
prowokować, wywoływać
inizia ad imparare
to provoke
pracownik
inizia ad imparare
employee
pracodawca
inizia ad imparare
employer
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
stosunki między pracodawcami a pracownikami, dyrektorami a pracownikami, zarządzającymi a związkami
inizia ad imparare
labour relations
związki zawodowe
inizia ad imparare
labour unions = trade unions
odpowiedzialność
inizia ad imparare
responsibility
wynagrodzenie (za godzinę, dzień, tydzień; zwykle dotyczy pracowników fizycznych)
inizia ad imparare
wages
pensja miesięczna (dla pracowników umysłowych)
inizia ad imparare
salary
zasiłki, korzyści
inizia ad imparare
benefits
dodatki
inizia ad imparare
supplements
awans
inizia ad imparare
promotion
pewność zatrudnienia
inizia ad imparare
job security
ubezpieczenia społeczne
inizia ad imparare
social security
unikać robienia czegoś
inizia ad imparare
to avoid doing sth
nagradzać
inizia ad imparare
to reward
przedstawiać coś
inizia ad imparare
to outline sth
zawierać, wywnioskować coś
inizia ad imparare
to conclude
wskazywać
inizia ad imparare
to point out
ochrona
inizia ad imparare
protection
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
stawiający wysokie wymagania, ambitny
inizia ad imparare
challenging
renta / emerytura
inizia ad imparare
pension
stosowne wynagrodzenie lub pensja
inizia ad imparare
an adequate wage or salary
chorobowe
inizia ad imparare
sick pay
płatne urlopy
inizia ad imparare
paid holidays
potencjał, talent
inizia ad imparare
potential
obawa, lęk, niepokój
inizia ad imparare
anxiety
ciężar odpowiedzialności
inizia ad imparare
burden of responsibility
propozycja, podejście
inizia ad imparare
approach
pomysłowy
inizia ad imparare
ingenious
przeciwnie do
inizia ad imparare
on the contrary
uznanie, zasługa
inizia ad imparare
recognition
bezmyślny
inizia ad imparare
mindless
powtarzający się
inizia ad imparare
repetitive
zapewniać kogoś
inizia ad imparare
to ensure sb
godny zaufania, solidny, pewny
inizia ad imparare
reliable
kultura przedsiębiorstwa
inizia ad imparare
corporate culture
skarga
inizia ad imparare
claim
coroczny dodatek
inizia ad imparare
annual bonus
czynniki
inizia ad imparare
factors
niskie cenowo posiłki
inizia ad imparare
low-priced meals
regularne badania lekarskie
inizia ad imparare
regular medical screenings
zniżka dla pracowników na towary M&S
inizia ad imparare
staff discount on M&S merchandise
korzyści uboczne
inizia ad imparare
perks
reputacja, renoma
inizia ad imparare
reputation
przyjazne / higieniczne środowisko
inizia ad imparare
pleasant / hygienic environment
produkować coś
inizia ad imparare
to produce sth
produkt
inizia ad imparare
product
produkcja
inizia ad imparare
production
umowa w sprawie premii za wydajność
inizia ad imparare
production agreement (US) / productivity agreement (Br. Eng.)
premia za wydajność
inizia ad imparare
productivity bonus
producent
inizia ad imparare
producer
płody rolne
inizia ad imparare
produce
jałowy, bezproduktywny
inizia ad imparare
unproductive
międzynarodowe przedsiębiorstwa
inizia ad imparare
multinational companies
przedsiębiorstwo filialne, filia
inizia ad imparare
subsidiary
zagraniczne filie
inizia ad imparare
foreign subsidiaries
próbować
inizia ad imparare
to attempt
sprawny, sprawnie działający, wydajny
inizia ad imparare
efficient
postawa
inizia ad imparare
attitude
pogląd, stosunek do
inizia ad imparare
attitude to
wykonywać
inizia ad imparare
to perform
wada
inizia ad imparare
defect
zaniedbanie, niedbalstwo
inizia ad imparare
negligence
w granicach
inizia ad imparare
within
zeznawać, poświadczać
inizia ad imparare
to testify
najważniejszy
inizia ad imparare
all-important
globalizacja
inizia ad imparare
globalization
potrzebować coś
inizia ad imparare
to require sth
przeważnie, w większości
inizia ad imparare
largely
wyraźnie, oczywiście
inizia ad imparare
obviously
zasadniczo, w gruncie rzeczy
inizia ad imparare
essentially
zwłaszcza, szczególnie
inizia ad imparare
particularly
polityka awansu
inizia ad imparare
policy of promotion
podpisać transakcję
inizia ad imparare
to sign a deal
zasada płacenia za osiągi (wyniki)
inizia ad imparare
the principle of pay-for-performance
nie do pomyślenia
inizia ad imparare
unthinkable
poniżenie, upokorzenie
inizia ad imparare
humiliation
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
to pressure sb to do sth
pod rządami nowej polityki
inizia ad imparare
under a new policy
rozróżniać pomiędzy
inizia ad imparare
to distinguish beetwen
w rezultacie
inizia ad imparare
consequently
być obrażonym
inizia ad imparare
to be offended
skorumpowany, zepsuty, uszkodzony
inizia ad imparare
corrupt
wyjawić, odkryć
inizia ad imparare
to reveal
niezmiernie, nadzwyczajnie
inizia ad imparare
extremly
pierwszeństwo
inizia ad imparare
precedence
20 lat od niego młodszy
inizia ad imparare
20 years his junior
racjonalność
inizia ad imparare
rationality
intuicja
inizia ad imparare
intuition
pozycja, status
inizia ad imparare
status
staż pracy, wysługa lat
inizia ad imparare
seniority
rezygnować
inizia ad imparare
to resign
etycznie
inizia ad imparare
ethicaly
negocjować z
inizia ad imparare
to negotiate with sb
standardy moralne
inizia ad imparare
moral standards
rozwój, wzrost, rozszerzanie się
inizia ad imparare
expansion
(business) rozwijać się, rozrastać, (area, staff) powiększać, (influence) rozszerzać
inizia ad imparare
to expand
nabór
inizia ad imparare
recruitment
biuro pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
job centre
bez pracy
inizia ad imparare
jobless
bezrobotni
inizia ad imparare
the jobless
gwarancja stałego zatrudnienia
inizia ad imparare
job security
kandydat(-ka)
inizia ad imparare
applicant
podanie (for job), wniosek
inizia ad imparare
application
formularz podania (wniosku)
inizia ad imparare
application form
ubiegać się o (pracę)
inizia ad imparare
to apply for
kandydat(-ka)
inizia ad imparare
candidate
życiorys
inizia ad imparare
curriculum vitae or CV (GB) / resume (US)
biura pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
employment agencies
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
interview
zakres obowiązków
inizia ad imparare
job description
referencje
inizia ad imparare
references
ostatecznie umieszczeni na liście kandydatów spośród których się wybiera
inizia ad imparare
short-listed
listy motywacyjny
inizia ad imparare
covering letter (GB) / cover letter (US)
wybierać, selekcjonować
inizia ad imparare
to select
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
możliwości
inizia ad imparare
abilities
dokonywanie ostatecznej selekcji
inizia ad imparare
to make a final selection
doświadczenie
inizia ad imparare
experience
ukończyć
inizia ad imparare
to graduate from
powoływać
inizia ad imparare
to hire
zrobić (ukończyć) podyplomowe studia z dziedziny finansów i bankowości
inizia ad imparare
to do a post-graduate degree in finance and banking
wakat, wolny etat
inizia ad imparare
vacancy
urlop, wakacje
inizia ad imparare
vacation
kurs wakacyjny
inizia ad imparare
vacation course
przyjmować do pracy
inizia ad imparare
to recruit
związki zawodowe
inizia ad imparare
labour unions = trade unions (Br. Eng.)
zbiorowe rokowania; negocjacje zbiorowe o płace, warunki pracy
inizia ad imparare
collective bargaining
negocjacje w celu pozyskania czegoś
inizia ad imparare
bargaining
strajk
inizia ad imparare
a strike = strike action
spowolnienie tempa pracy, produkcji
inizia ad imparare
a go-slow (GB) / slowdown (US)
akcja (forma strajku) podjęta przez pracowników przeciwko interesom pracodawców polegająca na przestrzeganiu zasad, reguł pracy lecz powolnym wykonywaniu swoich obowiązków
inizia ad imparare
working-to-rule
akcja protestacyjna (strajkowa)
inizia ad imparare
industrial action
pikietować
inizia ad imparare
to picket
zezwolenie niektórym związkom zawodowym na płacenie pensji swoim członkom podczas gdy strajkują
inizia ad imparare
strike pay
strajk kolejarzy
inizia ad imparare
rail strike
zespoły pracy
inizia ad imparare
team-working
rozsądny
inizia ad imparare
sensible
spokój
inizia ad imparare
peace
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
to encourage sb to do sth
zniechęcać
inizia ad imparare
to discourage
próbować zapewnić
inizia ad imparare
to attempt to ensure
uczciwe wynagrodzenie
inizia ad imparare
fair wages
rozsądne godziny pracy
inizia ad imparare
reasonable working hours
stosunki między pracownikami a pracodawcami
inizia ad imparare
industrial relations
prace na część etatu
inizia ad imparare
part time jobs
od czasu do czasu
inizia ad imparare
casual
partie polityczne
inizia ad imparare
political parties
rządy prawicowe
inizia ad imparare
right-wing
pogorszyć
inizia ad imparare
to worsen
zahamowanie, ograniczenie
inizia ad imparare
restraint
dynamiczny
inizia ad imparare
dynamic
bezrobotny
inizia ad imparare
out-of-work
nieekonomiczny
inizia ad imparare
uneconomic
podstawowe cele
inizia ad imparare
basic aims
rozregulowanie, zmniejszenie ilości ograniczeń
inizia ad imparare
deregulation
pracownicy fizyczni
inizia ad imparare
manual workers
konsultować się z kimś w jakiejś sprawie
inizia ad imparare
to consult sb about sth
przeciwnik
inizia ad imparare
adversary
wrogi
inizia ad imparare
adverse to
w niesprzyjających okolicznościach
inizia ad imparare
in adverse circumstances
tyrania
inizia ad imparare
tyranny
sektor publiczny
inizia ad imparare
the public sector
konfrontacyjny
inizia ad imparare
confrontational
konglomerat
inizia ad imparare
conglomerate
niezdolny
inizia ad imparare
incapable
przywódcy kół businessu
inizia ad imparare
business leaders
reprezentować potrzeby (wymagania) pracowników
inizia ad imparare
to represent the needs of the employees
wyrażać
inizia ad imparare
to articulate
strajkować przeciwko wprowadzeniu...
inizia ad imparare
to strike over the introduction of...
organizowanie się w związki zawodowe
inizia ad imparare
unionization
organizować związki zawodowe
inizia ad imparare
to unionize
przewodniczący związku
inizia ad imparare
union president
polityka produktu
inizia ad imparare
product policy
zdolny
inizia ad imparare
capable
gwarancja
inizia ad imparare
warranty / guarantee
na gwarancji
inizia ad imparare
under warranty
powiększać, zwiększać
inizia ad imparare
to augment
serwis posprzedażowy
inizia ad imparare
after-sales service
utrzymanie
inizia ad imparare
maintenance
strategia polegająca na tym, że producenci danych produktów konkurują w różnych segmentach rynku
inizia ad imparare
multi-brand strategy
konkurenci
inizia ad imparare
competitors
konsumenci, którzy nie są wierni jednej marce
inizia ad imparare
brand-switchers
nisza rynkowa
inizia ad imparare
niche
możliwości
inizia ad imparare
opportunities
cykl życia
inizia ad imparare
life cycle
wszystko co umożliwia pobranie kredytu
inizia ad imparare
credit facilities
zyskowność, dochodowość
inizia ad imparare
profitability
wizerunek
inizia ad imparare
image
wytwarzanie produktów wysokiej lub niskiej jakości
inizia ad imparare
line-stretching
rynek produktów wysokiej jakości
inizia ad imparare
up-market
rynek produktów niskiej jakości
inizia ad imparare
down-market
jakość
inizia ad imparare
quality
ilość
inizia ad imparare
quantity
słabości rynku
inizia ad imparare
market dilutes
konkurować
inizia ad imparare
to compete
wykorzystywać
inizia ad imparare
to utilize
wydajność produkcji
inizia ad imparare
production capacity
zakres, asortyment
inizia ad imparare
range
zyskowny segment rynku
inizia ad imparare
profitable segment of a market
nazwa marki
inizia ad imparare
brand name
spójność w obrębie przepisów, zasad
inizia ad imparare
consistency
składniki
inizia ad imparare
ingrediens
wydajność, moc, zdolność wytwórcza
inizia ad imparare
capacity
część, składnik
inizia ad imparare
component
produkty zapasowe (stan w magazynach; coś co się inwentaryzuje)
inizia ad imparare
inventory
czas potrzebny na przejście całego cyklu produkcyjnego
inizia ad imparare
lead times
umiejscowienie, lokalizacja, położenie
inizia ad imparare
location
zlecenie na zewnątrz
inizia ad imparare
outsourcing = contracting out
zakłady
inizia ad imparare
plants
podwykonawca
inizia ad imparare
subcontractor
gromadzić coś
inizia ad imparare
to assemble sth
potrzebować, wymagać
inizia ad imparare
to require
bezzapasowa produkcja
inizia ad imparare
stockless production
ciągły przepływ
inizia ad imparare
continuous flow
przeciwnie do
inizia ad imparare
contrary to
aktywa
inizia ad imparare
assets
pasywa
inizia ad imparare
liabilities
braki
inizia ad imparare
shortages
posługiwanie się, wysługiwanie
inizia ad imparare
handling
obniżanie wartości, deprecjacja
inizia ad imparare
depreciation
przepływ materiału
inizia ad imparare
material flow
zaniedbanie
inizia ad imparare
obsolence
wchłaniać, absorbować, pochłaniać
inizia ad imparare
to absorb
produkcja
inizia ad imparare
output
udogodnienia, sprzęt użytkowy, wyposażenie
inizia ad imparare
facilities
surowce naturalne
inizia ad imparare
raw materials
zniżka
inizia ad imparare
discount
nabywać, zakupywać
inizia ad imparare
to purchase
zamówienie
inizia ad imparare
purchase order
cena kupna
inizia ad imparare
purchase price
nabywca, kupujący
inizia ad imparare
purchaser
podatek od wartości dodanej (przy zakupie)
inizia ad imparare
purchase tax
uszkodzenie, awaria
inizia ad imparare
breakage
ustawienia (maszyn)
inizia ad imparare
set-ups
dostawa
inizia ad imparare
delivery
próbować, spróbować coś/czegoś
inizia ad imparare
to attempt sth / to
rozległy, szczegółowy, obszerny
inizia ad imparare
extensive
krótki czas wytworzenia
inizia ad imparare
short throughput time
bezczynni pracownicy
inizia ad imparare
idle workers
stracone zamówienia
inizia ad imparare
lost orders
dochodowe, zyskowne produkty
inizia ad imparare
profitable products
wadliwy, wybrakowany
inizia ad imparare
defective
transport
inizia ad imparare
shipment
zmiana
inizia ad imparare
shift
ubezpieczenie
inizia ad imparare
insurance
stracona; utracona sprzedaż
inizia ad imparare
lost sale
udział w rynku
inizia ad imparare
market share
trwały, ciągły, stały
inizia ad imparare
permanent
produkować, wytwarzać coś
inizia ad imparare
to produce sth
zostawać (zostać) wdrożonym do produkcji
inizia ad imparare
to go into production
kierownik produkcji
inizia ad imparare
production manager
wydajny, owocny
inizia ad imparare
productive
linia produkcyjna
inizia ad imparare
production line
za okazaniem czegoś (On production of your membership card, you will receive a discount on all your purchases.)
inizia ad imparare
on production of sth (IDM) - by / when showing sth:
wydajność
inizia ad imparare
productivity
umowa w sprawie premii za wydajność
inizia ad imparare
productivity agreement
kanał dystrybucyjny
inizia ad imparare
distribution channel
wypuszczać; wprowadzać produkt (na rynek)
inizia ad imparare
to launch a product
strategia rynku
inizia ad imparare
market strategy
możliwości; szanse na rynku
inizia ad imparare
market opportunities
badania rynku
inizia ad imparare
market research
segmentacja rynku
inizia ad imparare
market segmentation
pakowanie, opakowanie
inizia ad imparare
packaging
punkty sprzedaży
inizia ad imparare
points of sale
ogólne założenia dotyczące produktu
inizia ad imparare
product concept
cechy produktu
inizia ad imparare
product features
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative
handlowcy
inizia ad imparare
salespeople
w długim czsie
inizia ad imparare
in the long-term
zaspokajać potrzeby klientów
inizia ad imparare
to satisfy (in) consumer needs
atrakcyjny
inizia ad imparare
attracive
skuteczny, faktyczny
inizia ad imparare
effective
cechy szczególne
inizia ad imparare
particular features
reklama
inizia ad imparare
advertising
kampania reklamowa
inizia ad imparare
adverising campaign
reklama, promocja
inizia ad imparare
promotion
udoskonalanie produktu
inizia ad imparare
product improvement
myśleć strategicznie
inizia ad imparare
to think strategically
projektować, tworzyć
inizia ad imparare
to design
rozwijać, tworzyć
inizia ad imparare
to develop
identyfikować
inizia ad imparare
to identify
wywierać wpływ, wpływać
inizia ad imparare
to influence
zmieniać, modyfikować
inizia ad imparare
to modify
przekonywać kogoś do zrobienia czegoś
inizia ad imparare
to persuade sb to do sth
tworzyć
inizia ad imparare
to create
rozróżniać pomiędzy
inizia ad imparare
to distinguish between
opierać się
inizia ad imparare
to resist
innymi słowy
inizia ad imparare
in other words
zakładać coś
inizia ad imparare
to assume sth
dobra nie pierwszej potrzeby
inizia ad imparare
non-essential goods
usługi
inizia ad imparare
services
przewidywać coś
inizia ad imparare
to anticipate sth
z powodu
inizia ad imparare
due to
cel, obiekt
inizia ad imparare
target
istniejące potrzeby
inizia ad imparare
existing needs
niedawny, ostatni
inizia ad imparare
recent
być rozpoznawanym
inizia ad imparare
to be identified
opłacalny, zyskowny
inizia ad imparare
profitable
wyróżniający
inizia ad imparare
distinctive
zróżnicowane korzyści
inizia ad imparare
differential advantages
izolować
inizia ad imparare
to isolate
dział produkcji
inizia ad imparare
production department
program marketingowy
inizia ad imparare
marketing programme
pokonywać
inizia ad imparare
to defeat
poszukiwać
inizia ad imparare
to search for
podejmować się czegoś
inizia ad imparare
to undertake sth
wydatkować pieniądze na coś
inizia ad imparare
to expend money on sth
żeby
inizia ad imparare
in order to / that
klasyfikacja, kategoria
inizia ad imparare
classification
marka, odmiana, rodzaj
inizia ad imparare
brand
czynnik
inizia ad imparare
factor
cennik
inizia ad imparare
price list
koncentrować się na czymś
inizia ad imparare
to concentrate on sth
kupować produkty (przeznaczone) do bezpośredniej konsumpcji
inizia ad imparare
to buy products for direct consumpion
reklama, rozgłos
inizia ad imparare
publicity
składać się z czegoś
inizia ad imparare
to consist of sth
wahać się od ... do...
inizia ad imparare
to range from ... to...
obejmować coś
inizia ad imparare
to range over sth
rynek producenta
inizia ad imparare
producer market
rynek konsumenta
inizia ad imparare
consumer market
ustalić, ustalać coś
inizia ad imparare
to establish sth
zastępować coś
inizia ad imparare
to replace sth
konsultowanie się w sprawach zarządzania
inizia ad imparare
management consulting
niezależnie od tego co znaczy / istnieje
inizia ad imparare
quite apart from
starodawne pojęcie sprzedaży
inizia ad imparare
old-fashioned selling
zwyczajny / pospolity produkt
inizia ad imparare
ordinary product
sprzedawać, wprowadzać na rynek
inizia ad imparare
to market
drogi (typy; rodzaje) reklamy
inizia ad imparare
ways of advertising
reklama przed projekcją filmu w kinie
inizia ad imparare
cinema ad
reklama radiowa
inizia ad imparare
radio commercial
sponsorowanie pewnych wydarzeń
inizia ad imparare
sponsoring
reklama w gazecie
inizia ad imparare
newspaper ad
człowiek-reklama np. przed restauracją
inizia ad imparare
sandwich board man
reklama poprzez TV
inizia ad imparare
TV commercial
reklama na plakatach
inizia ad imparare
poster ad
wiadomość przekazywana z ust do ust
inizia ad imparare
word-of-mouth advertising
reklama, w której pojawia się nazwa firmy (bez nazwy konkretnego produktu)
inizia ad imparare
institutional / prestige advertising
kampania reklamowa
inizia ad imparare
advertising campaign
agencje reklamowe
inizia ad imparare
advertising agencies
reklamować się
inizia ad imparare
to advertise
reklama, ogłoszenie, anons
inizia ad imparare
advertisement
kampania ogólnokrajowa
inizia ad imparare
national campaign
zakładać
inizia ad imparare
to set up
ogłaszający, reklamujący
inizia ad imparare
company client = adviser
uzgodniony budżet
inizia ad imparare
agreed budget
strategia reklamy
inizia ad imparare
advertising strategy
efekt progowy; fakt, ze pewna ilość reklamy jest niezbędna
inizia ad imparare
threshold effect
jeden z mierników powodzenia reklamy
inizia ad imparare
OTS = opportunities to see
wydatkowanie podobnych kwot na reklamę co konkurencja
inizia ad imparare
comparative-parity method
reklama w okresie spadku sprzedaży
inizia ad imparare
counter-cyclical advertising
wytyczne
inizia ad imparare
brief
lekceważyć coś; nie zwracać na coś uwagi
inizia ad imparare
to disregard sth
zwiększać obecną sprzedaż
inizia ad imparare
to increase current sales
przynosić efekty odwrotne do zamierzonych
inizia ad imparare
counter-productive; to be counter-productive
strategie promocyjne
inizia ad imparare
promotional strategies

Devi essere accedere per pubblicare un commento.