artykuł 4 i 5

 0    76 schede    nowyrokstaryja
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
peer
The big man peered into the green light but could see nothing.
inizia ad imparare
przyglądać się badawczo (czemuś)
Wielki mężczyzna spojrzał w zielone światło, ale nie mógł nic zauważyć.
nearby
He was taken to a nearby hospital.
inizia ad imparare
pobliski
On został zabrany do pobliskiego szpitala.
scale something
He scaled the ladder in a blink of an eye.
inizia ad imparare
wdrapać się na coś, wspiąć się na szczyt czegoś
Wdrapał się na drabinę w mgnieniu oka.
soar
We watched a soaring eagle with awe.
inizia ad imparare
szybować wysoko (np. o ptaku), latać wysoko (o szybowcu)
Z podziwem oglądaliśmy szybującego orła.
even so
inizia ad imparare
nawet pomimo tego
obstacle
We've overcome all obstacles.
inizia ad imparare
przeszkoda
Pokonaliśmy wszystkie przeszkody.
inventor
There is no such thing as an inventor in this century.
inizia ad imparare
wynalazca
Nie ma kogoś takiego jak wynalazca w tym stuleciu.
enclose
I enclosed my CV to the letter.
inizia ad imparare
załączać, dołączać (np. wkładać do koperty wraz z listem)
Dołączyłem do listu moje CV.
increase
The government announced another tax increase.
inizia ad imparare
powiększenie, wzrost, przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
call something off
They called off the meeting.
inizia ad imparare
odwołać coś (np. spotkanie, koncert)
Oni odwołali spotkanie.
refusal
In this case I can accept no refusal.
inizia ad imparare
odmowa
W tym przypadku nie mogę zaakceptować żadnej odmowy.
increasingly
The situation was increasingly difficult.
inizia ad imparare
coraz bardziej, coraz częściej
Sytuacja stawała się coraz trudniejsza.
decisive
inizia ad imparare
decydujący (np. czynnik), rozstrzygający (np. dowód)
find out
To find out more, visit our website.
inizia ad imparare
dowiadywać się
Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.
figure out
I cannot figure out his strange behaviour.
inizia ad imparare
zrozumieć coś, rozwiązać jakiś problem
Nie mogę zrozumieć jego dziwnego zachowania.
feminine
That dress looks much more feminine than the dungarees she usually wears.
inizia ad imparare
damski, kobiecy
Ta sukienka wygląda o wiele bardziej kobieco niż ogrodniczki, które ona zwykle nosi.
masculine
Evidently I don't understand the masculine mind.
inizia ad imparare
męski
Najwyraźniej nie rozumiem męskiego sposobu myślenia.
projectile
inizia ad imparare
pocisk
exhilaration
inizia ad imparare
radość, rozradowanie, świetny nastrój
human being
After all, I'm a human being.
inizia ad imparare
istota ludzka
Mimo wszystko, jestem ludzką istotą.
be capable of something
When they discover my escape they will be capable of anything!
inizia ad imparare
być zdolnym do czegoś (np. do zrobienia czegoś złego)
Kiedy oni odkryją moją ucieczkę, będą zdolni do wszystkiego!
drizzly
inizia ad imparare
dżdżysty, mżysty
loathing
inizia ad imparare
obrzydzenie, odraza, wstręt
verge
We might all be on the verge of going to prison.
inizia ad imparare
brzeg, kraniec, krawędź
Wszyscy możemy być na krawędzi pójścia do więzienia.
early riser
I used to be an early riser but now I usually sleep till noon.
inizia ad imparare
ranny ptaszek
Kiedyś byłem rannym ptaszkiem, ale teraz zazwyczaj śpię do południa.
hint
I'll give you a hint.
inizia ad imparare
wskazówka, rada
Dam ci wskazówkę.
come up with something
inizia ad imparare
znajdować coś (np. rozwiązanie)/wymyślać coś
horrid
inizia ad imparare
okropny, straszny, odrażający
stick to something
Let's stick to the plan.
inizia ad imparare
trzymać się czegoś (np. planu), przestrzegać czegoś (np. diety)
Trzymajmy się planu.
shut-eye
inizia ad imparare
drzemka, sen
through
I have been through a difficult time lately.
inizia ad imparare
przez, poprzez
Ostatnio przechodziłem przez trudny czas.
bind
I bound him to abide by the rules.
inizia ad imparare
zobowiązywać (np. do przestrzegania umowy)
Zobowiązałem go do przestrzegania zasad.
due to something
The match had to be cancelled due to the rain.
inizia ad imparare
z powodu czegoś
Mecz musiał być odwołany z powodu deszczu.
at any rate
inizia ad imparare
w każdym razie
groggy
inizia ad imparare
półprzytomny, przymulony (z powodu zmęczenia lub choroby)
enhance
Now he's building a big factory which will enhance the village.
inizia ad imparare
zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację)
Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.
sober
Are you sober enough to drive?
inizia ad imparare
trzeźwy (nie pijany)
Czy jesteś wystarczająco trzeźwy, żeby prowadzić?
immense
The distance between Poland and Japan is immense.
inizia ad imparare
ogromny, niezmierny, olbrzymi, wielki, bezgraniczny
Dystans między Polską a Japonią jest olbrzymi.
assume
I assume that they know what has happened.
inizia ad imparare
przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe)
Przypuszczam, że oni wiedzą co się stało.
appreciation
inizia ad imparare
wdzięczność, uznanie
grub
I ordered some grub. It should arrive within one hour.
inizia ad imparare
żarcie
Zamówiłem żarcie. Powinno przyjechać w ciągu godziny.
embarrass somebody
I don't want to embarrass him.
inizia ad imparare
wprawić kogoś w zakłopotanie, zawstydzić kogoś
Nie chcę go wprawiać w zakłopotanie.
perilous
inizia ad imparare
niebezpieczny, ryzykowny
derail
You derailed my plan!
inizia ad imparare
psuć, zakłócać (przebieg czegoś)
Popsułeś mój plan!
pitfall
This ancient tomb is full of pitfalls.
inizia ad imparare
pułapka, potrzask
Ten starożytny grobowiec jest pełen pułapek.
act up
Teenagers always act up.
inizia ad imparare
źle się zachowywać
Nastolatkowie zawsze źle się zachowują.
blemish
inizia ad imparare
szpecić, zniekształcić
fray
Troops soon joined the fray.
inizia ad imparare
bójka, walka
Żołnierze szybko przyłączyli się do walki.
attire
He donned his formal attire and went to the conference.
inizia ad imparare
strój, ubiór
On założył swój formalny strój i poszedł na konferencję.
decency
Decency and simplicity is of no use in this world.
inizia ad imparare
przyzwoitość
Przyzwoitość i prostota nie są poważane na tym świecie.
extend
The right to participate was extended to everyone.
inizia ad imparare
rozszerzyć, zwiększyć zasięg, włączyć (inne osoby, rzeczy lub miejsca)
Prawo do wzięcia udziału zostało rozszerzone na wszystkich.
dazzling
inizia ad imparare
oszałamiający
tempt somebody to do something
inizia ad imparare
skusić kogoś do zrobienia czegoś
loosen up
Loosen up! Have a drink!
inizia ad imparare
rozluźniać się
Rozluźnij się! Napij się drinka!
wind down
I want to wind down after a long day at work.
inizia ad imparare
odprężać się, relaksować się
Chcę się odprężyć po długim dniu w pracy.
overdoing
inizia ad imparare
przesadzanie, przesadzenie (np. z martwieniem, obawami)
inept
inizia ad imparare
niestosowny, niezręczny, pozbawiony taktu
marveled
We marveled at the magnificence of his palace.
inizia ad imparare
zdumiewać, zachwycać się
Zachwyciliśmy się majestatem jego palacu.
overindulge
inizia ad imparare
nadmiernie dogadzać, rozpieszczać
dally
She always dallies with her boss.
inizia ad imparare
flirtować (z kimś), kokietować (kogoś)
Ona zawsze flirtuje ze swoim szefem.
secluded
It was a quiet secluded beach.
inizia ad imparare
ustronny (o miejscu), zaciszny
To była cicha, ustronna plaża.
capture
inizia ad imparare
schwytać, uchwycić
moreover
She's nice. Moreover, she's really pretty.
inizia ad imparare
co więcej, prócz tego, ponadto
Ona jest miła. Co więcej, jest naprawdę ładna.
brag
inizia ad imparare
przechwalać się
realm
We will slowly move from the realm of theory into the sphere of practice.
inizia ad imparare
dziedzina (np. wiedzy), zakres (np. możliwości), sfera (np. polityki)
Powoli przeniesiemy się ze sfery teorii do sfery praktyki.
rant
inizia ad imparare
mówić stylem napuszonym, wygłaszać tyradę
despise somebody
Did he want everyone to despise him?
inizia ad imparare
pogardzać kimś
Czy on chciał żeby wszyscy nim gardzili?
turn-off
Your behaviour is a real turn-off.
inizia ad imparare
coś co zniechęca, coś co powoduje utratę zainteresowania
Twoje zachowanie jest naprawdę zniechęcające.
be mindful of something
inizia ad imparare
mieć coś na względzie, mieć coś na uwadze
refreshment
inizia ad imparare
posiłek, przekąska, napój (podawane podczas spotkań lub wydarzeń np. sportowych)
at times
Yet even now he found himself thinking of the problem at times.
inizia ad imparare
czasami
Ale nawet teraz łapał się czasami na myśleniu o problemie.
restrain
inizia ad imparare
powstrzymywać się, hamować się, panować (nad sobą)
excessive
The police used excessive violence.
inizia ad imparare
nadmierny
Policja użyła nadmiernej przemocy.
gossip
She loves to gossip.
inizia ad imparare
plotkować
Ona uwielbia plotkować
vent something
You can vent your anger on me.
inizia ad imparare
dawać upust czemuś
Możesz dać upust swojemu gniewowi na mnie.
blunder
I've made an embarrassing blunder.
inizia ad imparare
gafa, nietakt
Popełniłem żenującą gafę.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.