Angielski logistyczny cz.2

 0    119 schede    karolx11unseen
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Zarządzanie magazynem i stanami magazynowymi
inizia ad imparare
Warehouse and inventory management
kod kreskowy
inizia ad imparare
barcode
magazyn konsygnacyjny
inizia ad imparare
consignment warehouse
metoda wyceny FIFO
inizia ad imparare
FIFO (first in, first out)
wysokie składowanie
inizia ad imparare
high-rack storage
paleta jednorodna
inizia ad imparare
homogeneous pallet
kontrolować/sprawdzać jakość towarów
inizia ad imparare
inspect quality of goods
czas realizacji zamówienia
inizia ad imparare
lead time
metoda wyceny LIFO
inizia ad imparare
LIFO (last in, first out)
strefa/obszar załadunku
inizia ad imparare
loading area
terminal przenośny
inizia ad imparare
mobile terminal
paleta niejednorodna / mieszana
inizia ad imparare
non-homogeneous / mixed pallet
paleciak, ręczny wózek paletowy
inizia ad imparare
pallet jack
strefa kompletacji wysyłki
inizia ad imparare
order picking area
rampa przeładunkowa
inizia ad imparare
raised docking bay
zmniejszyć zapasy / stany magazynowe
inizia ad imparare
reduce stock
uzupełniać zapasy towarów
inizia ad imparare
replenish goods
zapas bezpieczeństwa
inizia ad imparare
safety stock / safety buffer
sortować towar
inizia ad imparare
sort goods
dające się układać w stosy
towar, który może być składowany jeden na drugim
inizia ad imparare
stackable goods
łańcucha dostaw
inizia ad imparare
supply chain
robić inwentaryzację
inizia ad imparare
take inventory / stock
inwentaryzacja magazynu
inizia ad imparare
warehouse stocktaking
strefa magazynowania
inizia ad imparare
warehouse zone
WMS
(system zarządzania magazynem)
inizia ad imparare
WMS
(warehouse management system)
owijać towar (folią)
inizia ad imparare
wrap goods
Materiały i towary
inizia ad imparare
Materials and goods
partia materiału
inizia ad imparare
batch of material
towar sypki lub płynny luzem
inizia ad imparare
bulk
(FMCG) towar szybko ratujący
inizia ad imparare
fast moving consumer goods (FMCG)
produkty gotowe
inizia ad imparare
finished goods
materiały łatwopalne
inizia ad imparare
flammable materials
przepływu materiału
inizia ad imparare
flow of goods
materiały niebezpieczne
inizia ad imparare
hazardous materials
towary oznaczone etykietą / bez etykiety
inizia ad imparare
labelled / unlabelled goods
części
inizia ad imparare
parts
towar szybko psujący się
inizia ad imparare
perishable goods
surowiec
inizia ad imparare
raw materials
opakowania zwrotne
inizia ad imparare
returnable containers
półprodukty, półfabrykanty
inizia ad imparare
semi-finished goods
Oznaczenia na opakowaniach
inizia ad imparare
Package marking
Tu chwytać
inizia ad imparare
Clamp as indicated
Materiał wybuchowy
inizia ad imparare
Explosive
Ostrożnie, kruche!
inizia ad imparare
Fragile
Chronić przed wilgocią
inizia ad imparare
Keep dry
Substancja łatwopalna
inizia ad imparare
Store away from heat
Góra, nie przewracać
inizia ad imparare
This side up
Substancja trująca
inizia ad imparare
Toxic
Usługi transportowe i dostawcze
inizia ad imparare
Transport and delivery services
kontrolować przepływ towarów
inizia ad imparare
control the flow of goods
dostarczać
inizia ad imparare
deliver
dystrybułować (rozprowadzać)
inizia ad imparare
distribute
lokalizować towary (w magazynie)
inizia ad imparare
locate items
monitorować
inizia ad imparare
monitor
optymalizować koszty transportu
inizia ad imparare
optimise transport costs
zlecać usługi innym firmom
inizia ad imparare
outsource services
ładować na palety
inizia ad imparare
palletise
złożyć zamówienie
inizia ad imparare
place an order
zapewniać usługi o wartości dodanej
inizia ad imparare
provide value-added services
otrzymać zamówienie, przyjmować dostawę
inizia ad imparare
receive the delivery
przepakować
inizia ad imparare
repack
przechowywać, magazynować
inizia ad imparare
store
dostarczać, zaopatrywać
inizia ad imparare
supply
śledzić, namierzać (przesyłkę)
inizia ad imparare
track and trace
transportować, przewozić
inizia ad imparare
transport
PRZYDATNE ZWROTY
inizia ad imparare
USEFUL PHRASES
Zajmowanie się towarem
inizia ad imparare
Handling goods
Proszę ostrożnie obchodzić się z tym towarem.
inizia ad imparare
Please handle this goods with care.
Dostarczymy towar na paletach.
inizia ad imparare
We will deliver the goods on pallets.
Te produkty muszą być paletyzowane
inizia ad imparare
These products must be palletised
Niestety, część towaru uległa zniszczeniu podczas transportu.
inizia ad imparare
Unfortunately, some of the goods have been damaged in transit.
Czy możesz sprawdzić dostawę?
inizia ad imparare
Can you check the delivery, please?
Ten towar musi być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu.
inizia ad imparare
These goods must be stored in a cool, dry place.
Proszę podpisać list przewozowy i sprawdzić czy wszystko się zgadza.
Podpisz list przewozowy i zanotuj wszelkie rozbieżności.
inizia ad imparare
Please sign the delivery note and note any discrepancies.
Podpisz list przewozowy i zanotuj wszelkie rozbieżności.
Dostarczono zbyt dużo towaru.
inizia ad imparare
Some of the goods have been overshipped.
Dostarczono zbyt mało towaru.
inizia ad imparare
Some of the goods have been undershipped.
Proszę o potwierdzenie wysłanych ilości.
inizia ad imparare
Please, confirm the shipped quantities.
Ta dostawa musi być przyjęta natychmiast po przyjeździe.
inizia ad imparare
The delivery must be received immediately after it arrives.
Różne rodzaje transportu
inizia ad imparare
Different means of transport
transport powietrzny
inizia ad imparare
air freight
transport dalekomorski
inizia ad imparare
deep-sea freight
transport śródlądowy
inizia ad imparare
inland waterway transport
transport kolejowy
inizia ad imparare
rail transport
transport drogowy
inizia ad imparare
road freight
Przydatne zwroty
inizia ad imparare
Useful phrases
obsługa klienta
inizia ad imparare
customer service
Potrzebuję wyceny kosztów (transportu powietrznego) do (RPA).
inizia ad imparare
I need a quote for (air freight) to (South Africa).
Czy możesz opisać towar, który chcesz przewieźć?
inizia ad imparare
Can you describe the goods you want to ship?
Są to (pudełka) i wysyłamy je do (Kapsztad).
inizia ad imparare
They are (boxes) and they are going through (Cape Town).
Ile jednostek towaru chcesz przewieźć / wysłać?
inizia ad imparare
How many units do you want to ship?
(16) pudeł o wadze brutto (200 kg).
inizia ad imparare
(16) boxes with a gross weight of (200 kg).
Jaki rozmiar ma każde (pudło)?
inizia ad imparare
What's the size of each (box)?
Każde pudło ma (50 cm) wysokośći, (120 cm) szerokość i (20 cm) głębokość
inizia ad imparare
Each box is (50 cm) high, (120 cm) wide and (20 cm) deep.
Skąd chcesz przewieźć towary?
inizia ad imparare
Where do you want to ship the goods from?
Kiedy możemy odebrać towar?
inizia ad imparare
When can we collect the goods?
Na kiedy ma być dostawa?
inizia ad imparare
When should they be delivered?
Czy masz jakieś inne wymagania?
inizia ad imparare
Do you have any other requirements?
Wyślę wycenę za (dwie) godziny
inizia ad imparare
I'll send a quote in (two) hours
Czy możesz podać mi swój numer telefonu i faksu?
inizia ad imparare
Could you give me your telephone and fax number?
Dokumenty w logistyce
inizia ad imparare
Documents in logistics
Umowa AETR
(umowa dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe)
inizia ad imparare
AETR agreement
list przewozowy w transporcie lotniczym
inizia ad imparare
air waybill (AWB)
karnet ATA
(dokument gwarancyjny na podstawie którego można przewieźć i zgłosić towar do procedury odprawy czasowej)
inizia ad imparare
ATA carnet
umowa ATP
(umowa dotycząca międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych)
inizia ad imparare
ATP agreement
konosament na okaziciela
inizia ad imparare
bearer bill of lading
konosament (list przewozowy w transporcie morskim)
inizia ad imparare
bill of lading
świadectwo pochodzenia
inizia ad imparare
certificate of origin
list przewozowy w transporcie drogowym
inizia ad imparare
CMR
faktura handlowa
inizia ad imparare
commercial invoice
deklaracja dot. towarów niebezpiecznych
inizia ad imparare
dangerous goods declaration (DGD)
konosament zbywalny
inizia ad imparare
negotiable bill of lading
raport niezgodności
inizia ad imparare
non-conformance report
konosament niezbywalny
inizia ad imparare
non-negotiable bill of lading
zamówienie
inizia ad imparare
order
list przewozowy
inizia ad imparare
packing list / delivery note
lista kompletacji zamówienia
inizia ad imparare
picking list
faktura proforma
inizia ad imparare
pro-forma invoice
jednolity dokument administracyjny
(statystyczny dokument celny wykorzystywany w międzynarodowym obrocie towarowym)
inizia ad imparare
SAD (single administrative document)
karnet TIR
(dokument gwarancyjny umożliwiający przewóz towarów celnych w międzynarodowym transporcie drogowym w procedurze tranzytu)
inizia ad imparare
TIR carnet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.