13. Deck

 0    100 schede    macitsamet
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kabuğunu soymak
kabuğunu soymak; kabuğu soyulmak
Boya duvarın nemli olduğu yerde soyulmaya başlıyor.
inizia ad imparare
peel
The paint is starting to peel off where the wall is damp.
batmak, saplanmak, girmek
girmek, sızmak, içine girmek, yer almak, nüfuz etme
Sektörümüzdeki hiç kimse Asya pazarına başarılı bir şekilde girmedi.
inizia ad imparare
penetrate
No one in our industry has successfully penetrated the Asian market.
sezmek, farkına varmak, algılamak, düşünmek
algılamak, görmek, tanımak, *Uzaklarda zayıf bir ışık algıladık.
İngilizler genellikle çok resmi olarak algılanıyor.
inizia ad imparare
perceive
We perceived a faint light in the distance.
The British are often perceived as being very formal.
eğlendirmek, (müzik, dans, tiyatro vs.) gösteri yapmak
yapmak, icra etmek, sergilemek
Cerrahlar ameliyatı iki saatten daha kısa sürede gerçekleştirdi.
inizia ad imparare
perform
Surgeons performed the operation in less than two hours.
devam ettirmek, sürekli hâle getirmek
İnsanlar onu acımasız bir adam olarak görüyor, medya tarafından sürdürülen bir imaj.
inizia ad imparare
perpetuate
People think of him as a cruel man, an image perpetuated by the media.
sebat etmek, dayanmak, azim göstermek; yılmamak, yılgınlık göstermemek
Zorluklara rağmen projeye devam etmeye karar verdim.
inizia ad imparare
persevere
Despite the difficulties, I decided to persevere with the project.
devam etmek, sürmek
ısrar etmek, inat etmek, ayak diremek
Onu iki kez düzelttiğim halde bana Jane demeye devam ediyor.
inizia ad imparare
persist
He persists in calling me Jane, even though I've corrected him twice.
ikna etmek, razı etmek, inandırmak
Bizimle gelmesi için onu ikna etmeyi başardık.
inizia ad imparare
persuade [+ to do sth ]
We managed to persuade him to come with us.
delmek, delik açmak
delip geçmek; (ışık) süzülmek; (ses) duyulmak/işitilmek
Kulaklarımın delinmesini istiyorum.
inizia ad imparare
pierce
I'd like to have my ears pierced.
çimdiklemek
araklamak, çalmak, aşırmak, yürütmek
Çocuklardan biri onu çimdikliyordu ve ağlıyordu.
inizia ad imparare
pinch
One of the kids had been pinching her and she was crying.
öncü olmak, en iyisi olmak
Ameliyatta lazer kullanımına öncülük etti.
inizia ad imparare
pioneer
He pioneered the use of lasers in surgery.
teskin etmek, yatıştırmak, sakinleştirmek
Yerel yönetim yetkililerini yatıştırmaya yönelik çabalar şimdiye kadar başarısız oldu.
inizia ad imparare
placate
Efforts to placate local government officials have thus far failed.
yağmalamak, yağma/talan etmek
Şehir savaş sırasında yağmalanmış ve yakılmıştır.
inizia ad imparare
plunder
The city was plundered and burned during the war.
mutlu/memnun etmek
lütfen
Sadece ailemi memnun etmek için evlendim.
inizia ad imparare
please
I only got married to please my parents.
bir boşluğu doldurarak/gereksinimi gidererek sorunu çözmek; halletmek; bir gediği kapamak; eksiği gidermek, reklâmını/tanıtımını yapmak, tıpamak, tıkamak, tıkaçla kapamak
fiş, elektrik fişi, tapa, tıkaç, tıpa
Yeni bilgisayar sistemi, ilçenin vergi toplama kabiliyetindeki boşluğu kapatmaya yardımcı olacak.
inizia ad imparare
plug, plug a gap/hole
The new computer system will help to plug the gap in the county's ability to collect taxes.
(yumurta kabuğunu kırıp) suda pişirmek, kaçak avlanmak; özel arazide izinsiz avlanmak
(müşteri, çalışan) ayartmak, kandırmak; ikna etmek
Daha yüksek maaşlar sundukları için tecrübeli insanları kolayca kaçırabilirler.
inizia ad imparare
poach
They can poach experienced people easily because they offer higher salaries.
dürtmek, sokmak, dürtüklemek, batırarak delik açmak
bir şeyin arkasından gözükmek/görünmek; görünmesini/gözükmesini sağlamak
Ateşi sopasıyla dürttü.
inizia ad imparare
poke
He poked the fire with his stick.
cilâlamak, parlatmak
cila, cilâlama, parlatma
ayakkabılarını cilalamak için
inizia ad imparare
polish
to polish your shoes
üzerinde kafa patlatmak, düşünüp taşınmak
Eve gitmeseydi neler olabileceğini düşündü.
inizia ad imparare
ponder
He pondered what might have happened if he hadn't gone home.
betimlemek, anlatmak/yazmak, resmetmek, tasvir etmek
canlandırmak; ... rolünüde oynamak; karakteri yansıtmak
Filmde bir kahraman olarak tasvir edilmiştir.
inizia ad imparare
portray
In the movie he's portrayed as a hero.
oldurmak, yol açmak, hızlandırmak; ... a/e neden olmak
Savaş bir istila ile hızlandırıldı.
inizia ad imparare
precipitate
The war was precipitated by an invasion.
parçalarını önceden hazırlamak, önceden imal etmek
prefabrik
Bununla birlikte, aracılığıyla programlanabilir tasarımlar, yerleşimdeki tamponları önceden üretmeli ve önceden yerleştirmelidir.
inizia ad imparare
prefabricate
preassemble=prefabricate
However, via-programmable designs must prefabricate and preplace buffers in the layout.
reçete yazmak, tedavi şeklini söylemek
emretmek, buyurmak, bildirmek, beyan etmek
Ağrı kesiciler, doktorlar tarafından reçete edilen en yaygın ilaçlardır.
inizia ad imparare
prescribe
Painkillers are the most common drugs prescribed by doctors.
korumak, muhafaza etmek; bozulmasını önlemek
katkı maddesi ilave etmek; koruyucu madde ilave etmek
•barışı korumak için •çevreyi korumak için
inizia ad imparare
preserve
•to preserve peace •to preserve the environment
özelleştirmek
inizia ad imparare
privatize
araştırmak, soruşturmak, tetkik etmek
Görüşmeci, özel hayatının derinliklerine indi.
inizia ad imparare
probe
The interviewer probed deep into her private life.
planlandığı/tasarlandığı gibi devam etmek/ilerlemek
... dan/den sonra ... a/e devam etmek/ilerlemek/geçmek
Avukatları davaya planlandığı gibi devam etmemeye karar verdi.
inizia ad imparare
proceed
proceed to do sth
His lawyers have decided not to proceed with the case.
işleme tâbi tutmak, işlemek; kimyasal katkı maddeleri katmak; işlemden geçirmek
üzerinde çalışmak; işleme tâbi tutmak, bilgisayar kulanarak ve resmî şekilde ele almak; işleme sokmak, süreç, işlem
işlem gören yiyecek / işlenmiş gıda
inizia ad imparare
process
processed food
ilân etmek; resmen duyurmak
ilân, duyuru
Hala politikalarının başarılı olduğunu ilan ediyorlar.
inizia ad imparare
proclaim
They still proclaim that their policy was successful.
olmasına/gelişmesine destek vermek; yüreklendirmek; cesaret vermek
reklâmını yapmak, tanıtmak, terfi ettirmek, yükseltmek; rütbe vermek
sağlığı / barışı teşvik etmek
inizia ad imparare
promote
She's just been promoted to manager.
to promote good health/peace
dava etmek/açmak; kovuşturma açmak
Cinayetle ilgili olarak kimse yargılanmadı/dava açılmadı.
inizia ad imparare
prosecute
No one has been prosecuted for the murders.
çok para kazanarak başarılı ve zengin olmak; ilerlemek, gelişmek
İş gelişmeye devam ediyor.
inizia ad imparare
prosper
The business continues to prosper.
neden olmak, yol açmak, uyandırmak, sevk etmek
kışkırtmak, tahrik etmek, kızdırmak, kasıtlı olarak damarına basmak
İfadesi halkın tepkisine neden oldu.
inizia ad imparare
provoke
He claimed he was provoked by the victim.
Her statement has provoked a public outcry.
yeterli hâle gelmek/getirilmek; yeterli bulmak/bulunmak
başarılı olmak; başarmak; kendini kanıtlamak; yetkilendir(il)mek; hak kazanmak, *Nijerya, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.
Yakın zamanda doktor olarak kalifiye oldu.
inizia ad imparare
qualify
*Nigeria were the first team to qualify for the World Cup.
He's recently qualified as a doctor.
(resmen) bozmak, iptal etmek feshetmek; yürürlükten kaldırmak
durdurmak, engel olmak
Mahkumiyeti geçen ay bozuldu.
inizia ad imparare
quash
His conviction was quashed last month.
soru sormak, sorgulama(k)
soru, sual
A few students have queried whether exam marks were added up correctly.
inizia ad imparare
query
a question
Birkaç öğrenci sınav notlarının doğru bir şekilde eklenip eklenmediğini sorguladı.
sakinleştirmek, susturmak, yatıştırmak
susmak/susturmak; yatışmak/yatıştırmak
Onları sakinleştirmek için kollarını salladı.
inizia ad imparare
quieten
quieten (sb/sth) down
He waved his arms to quieten them down.
abuk sabuk konuşmak; ipsiz sapsız sözler etmek; uzattıkça uzatmak
kır bayır dolaşmak, gezinmek
Ordudaki zamanı hakkında saatlerce başıboş konuştu durdu.
inizia ad imparare
ramble
He rambled on for hours about his time in the army.
onaylamak, tasdik etmek
Altmış beş ülkenin anlaşmayı onaylaması gerekiyor.
inizia ad imparare
ratify
Sixty-five nations need to ratify the treaty.
tahrip/harap etmek; yerle bir etmek; yakıp yıkmak
Bütün alan savaşla tahrip edildi.
inizia ad imparare
ravage [+ that ]
The whole area has been ravaged by war.
içini rahatlatmak, güvenini pekiştirmek
güven verme, içini rahatlatma, güvence, teminat, garanti
Yakında ödeme alacağıma dair güvence verdi.
inizia ad imparare
reassure
He reassured me that I would be paid soon.
devlete başkaldırmak/isyan etmek, otoriteye/kurallara başkaldırmak/isyan etmek
âsi, isyancı, başkaldıran kimse
Ailesine isyan etti.
inizia ad imparare
rebel
She rebelled against her family.
çarpıp geri gelmek, çarpıp/vurup sekmek
Ailesine isyan etti.
inizia ad imparare
rebound
The ball rebounded off the post.
terslemek, kabaca reddetmek, geri çevirmek
tersleme, kabul etmeme
Şirket, birkaç satın alma teklifini geri çevirdi.
inizia ad imparare
rebuff
The company has rebuffed several buyout offers.
terslemek, azarlamak, çıkışmak, paylamak
azar
Jüri üyeleri basınla konuştukları için sert bir şekilde azarlandı.
inizia ad imparare
rebuke
Members of the jury were sharply rebuked for speaking to the press.
bir ifadenin veya iddianın doğru olmadığını iddia etmek
Herhangi bir mali yanlış uygulamaya karıştığı yönündeki suçlamaları çürüttü.
inizia ad imparare
rebut
She has rebutted charges that she has been involved in any financial malpractice.
hatırlamak, anımsamak
Onu gördüğümü hatırlamadım.
inizia ad imparare
recollect
I didn't recollect having seen him.
çalışmaya/katılmaya ikna etmek; yazmak, kaydetmek, almak, katmak, işe almak, •toplamak
yeniden üye alma/kaydetme; askere alma/kaydetme
•Önümüzdeki yıla kadar tekrar işe almayacağız. •Kilise yardım etmeleri için gönüllüler topladı.
inizia ad imparare
recruit
We won’t be recruiting again until next year. •The church has recruited volunteers to help.
iyileşmek, sağlığına yeniden kavuşmak
sağlığına kavuşma, iyileşme
Hâlâ yaralarından iyileşiyor.
inizia ad imparare
recuperate
She's still recuperating from her injuries.
tekrarlamak, yinelemek, tekerrür etmek
tekrarlanma, yinelenme, nüksetme
Aynı fikirler kitaplarında da tekrarlanıyor.
inizia ad imparare
recur
The same ideas recur throughout her books.
yeniden kazanmak; tekrar kullanmak
yeniden kazanılabilir
Tüm gazete ve şişelerimizi geri dönüştürüyoruz.
inizia ad imparare
recycle
We recycle all our newspapers and bottles.
durumu kurtarmak, telâfi etmek; daha az kötü hâle getirmek
kendini affettirmek, suçunu bağışlatmak, bir şeyi bir diğeri için değiştirmek, (dini) kötülüklerden korumak/kurtarmak, *İki saat gecikti ama hediyeler getirerek kendini kurtardı.
Fazladan sıkı çalışarak itibarını kurtarmaya çalıştı.
inizia ad imparare
redeem
He was two hours late, but he redeemed himself by bringing presents.
He tried to redeem his reputation by working extra hard.
serinletmek, dinçleştirmek, dinlendirmek, hafızasını tazelemek, belleğini canlandırmak; hatırlatmak
bilgisayarda en son bilginin görünmesini sağlamak; sayfayı en güncel hâle gtirmek
Soğuk bir içecek sizi ferahlatmalı.
inizia ad imparare
refresh
A cool drink should refresh you.
soğutmak, taze kalmasını sağlamak
soğutma, dondurma, buzdolabın(d)a koymak/saklamak
Arta kalan yiyecekleri hemen buzdolabına koymalısınız.
inizia ad imparare
refrigerate
You should refrigerate any leftover food immediately.
sığınmak, -e sığınmak, iltica etmek, kalacak yer bulmak
sığınma, korunma, sığınak, barınak, sığınacak yer
Tartışmadan kaçınmak için sessizliğe sığındı.
inizia ad imparare
take/seek refuge (in something)
To avoid an argument, he sought refuge in silence.
geri ödemek, iade etmek
geri ödeme, iade, geri ödenen para
Tamamen memnun kalmazsanız paranızın tamamını iade edeceğiz.
inizia ad imparare
refund
We will refund your money in full if you are not completely satisfied.
yalanlamak, çürütmek
İddialarını öfkeyle yalanladı.
inizia ad imparare
refute
She angrily refuted their claims.
yeniden elde etmek/kavuşmak/almak; tekrar ele geçirmek
Silahlı birlikler başkentin kontrolünü yeniden ele geçirdi.
inizia ad imparare
regain
Armed troops have regained control of the capital.
düzenlemek, düzene sokmak, tanzim etmek
ayarlamak, ayarını yapmak
Reklamcılığı düzenleyen yasalar var.
inizia ad imparare
regulate
There are laws regulating advertising.
prova yapmak
Haftalardır prova yapıyoruz.
inizia ad imparare
rehearse
We’ve been rehearsing for weeks.
hükümdarlık etmek, saltanat sürmek, egemen/hâkim olmak, hüküm sürmek
hükümdarlık dönemi, saltanat süresi, görev süresi
Kraliçe Victoria 64 yıl hüküm sürdü.
inizia ad imparare
reign
Queen Victoria reigned for 64 years.
güçlendirmek, desteklemek, daha güçlü hâle getirmek, pekiştirmek
sağlamlaştırmak, güçlendirmek, takviye etmek, sağlamlaştırma, güçlendirme, takviye
bir görüşü / hissi pekiştirmek
inizia ad imparare
reinforce
to reinforce a view/feeling
görevine iade etmek
tekrar yürürlüğe koymak/işleme sokmak, göreve iade
Görevden alındı ve üç gün sonra tekrar göreve iade edildi/getirildi.
inizia ad imparare
reinstate
He was sacked and then reinstated three days later.
çok sevinmek, memnun olmak, büyük sevinç duymak
Montaigne, başkalarının aşağılanmasına seviniyor gibiydi.
inizia ad imparare
rejoice (in)
Montaigne seemed to rejoice in the humiliation of others.
ilgili/bağlantılı olmak; ilişki/bağlantı kurmak
anlatmak, nakletmek, bir dizi olayı tanımlamak
İki öneri birbiriyle nasıl ilişkilidir?
inizia ad imparare
relate
How do the two proposals relate?
(mevki, küme) indirmek, daha alt gruba/kademeye getirmek, düşürmek
sürgün
B takımına düşürülmüştü.
inizia ad imparare
relegate
He'd been relegated to the B team.
yumuşamak, merhamete/insafa gelmek
Güvenlik görevlisi yumuşadı ve geçmelerine izin verdi.
inizia ad imparare
relent
The security guard relented and let them through.
azaltmak, hafifletmek, gidermek, geçirmek
serbest bırakmak, rahatlatmak
Nefes egzersizleri stresi azaltmaya yardımcı olabilir.
inizia ad imparare
relieve
Breathing exercises can help to relieve stress.
başka bir yere taşı(n)mak/yerleş(tir)mek
yeniden yerleştirme
Şirket Tokyo'ya taşındı.
inizia ad imparare
relocate
The company relocated to Tokyo.
güvenmek, itimat etmek, bel bağlamak
bağlı/tabi olmak, bel bağlamak, eline bakmak, muhtaç olmak
Bana yardım edeceğine güvenebileceğimi biliyorum.
inizia ad imparare
rely on sb/sth
I know I can rely on you to help me.
söylemek, demek
söz, lâf, beyan
Zayıf göründüğünü belirtti.
inizia ad imparare
remark [+ that ]
He remarked that she was looking thin.
haline getirmek; etmek, yapmak
karar/fikir/yardım vs. vermek/sunmak
Haberi duyunca suskun kaldı.
inizia ad imparare
render
payment for services rendered
She was rendered speechless upon hearing the news.
feragat etmek, vazgeçmek, bırakmak
Arazinin mülkiyetine ilişkin tüm haklarından feragat etmişlerdi.
inizia ad imparare
renounce
They had renounced all rights to ownership of the land.
yürürlükten kaldırmak, feshetmek, lağvetmek
1938 Yasası yürürlükten kaldırıldı ve 1975 Miras Yasası ile değiştirildi.
inizia ad imparare
repeal
The 1938 Act was repealed and replaced by the Inheritance Act 1975.
püskürtmek, uzaklaştırmak, defetmek
iğrendirmek, tiksindirmek, nefret uyandırmak
böcekleri iten/uzaklaştıran bir koku
inizia ad imparare
repel
a smell that repels insects
aynısını yapmak, kopyasını çıkarmak; tıpkısını üretmek
tekrar
Diğer bilim adamları sonuçlarını tekrarlayamadı.
inizia ad imparare
replicate
Other scientists have been unable to replicate his results.
•temsil etmek; ...ın/in adına hareket etmek •göstermek, sunmak, açıklamak, bildirmek •anlamına gelmek, ... ile eşit olmak; örneğini oluşturmak, göstermek
yarışmalarda bir ülkeyi temsil etmek, sembolize etmek; ...ın/in simgesi olmak, göstermek, sunmak, *Sendika 200'den fazla çalışanı temsil etmektedir.
•Sendika 200'den fazla çalışanı temsil etmektedir. •Yeni yol projesinin iptali protestocular için bir zafer anlamına geliyor.
inizia ad imparare
represent
The union represents over 200 employees.
•The union represents over 200 employees. •The cancellation of the new road project represents a victory for protesters.
sitem etmek, serzenişte bulunmak, kınamak
sitem, serzeniş, kınama
Kendini suçlaman için bir neden yok.
inizia ad imparare
reproach
You've no reason to reproach yourself.
benzemek
Babasına benziyor.
inizia ad imparare
resemble
She resembles her father.
içerlemek, kırılmak, kızmak, alınmak, gücenmek, gücüne gitmek
•Geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalmaya kızdım. •Kendisinden daha fazla para almasına içerliyor.
inizia ad imparare
resent
•I resent having to work late. •He resents the fact that she gets more money than he does.
ikamet etmek, yaşamak
O, New York'ta oturmaktadır.
inizia ad imparare
reside in/with, etc
She resides in New York.
bir sorunu çözmek, güçlüğü gidermek, sonlandırmak, halletmek
karar vermek, azmetmek, aklına koymak
Yatak odamı düzenli tutmayı kafama koydum (karar verdim).
inizia ad imparare
resolve
[+ to do sth ]
I have resolved to keep my bedroom tidy.
sınırlamak, yasaklamak, kısmak, azaltmak
Kendimi günde bir fincan kahve ile sınırlandırıyorum.
inizia ad imparare
restrict
I restrict myself to one cup of coffee a day.
bir şeyi daha yavaş yapmak
geciktirmek, işi aksatmak, rötar, eğlemek
Faiz oranlarındaki artış, ekonomik büyümeyi ciddi şekilde geciktirecektir.
inizia ad imparare
retard
A rise in interest rates would severely retard economic growth.
sövmek, küfretmek
hakaret etmek, yermek, lanetlemek, birini yada birşeyi şiddetle elleştirmek yada hoş olmayan şeyler söylemek
Hakim, tecavüzle ilgili görüşleri nedeniyle gazetelerde hakarete uğradı.
inizia ad imparare
revile
The judge was reviled in the newspapers for his opinions on rape.
daha güvenli ve sakin bir yere gitmek; gizlenmek/saklanmak
geri çekilmek; cephe hattından çekilmek; mücadeleden/şavaştan vazgeçmek; uzaklaşmak, geri gitmek
Biraz huzur ve sessizlik için banyoya çekildi.
inizia ad imparare
retreat
The army was forced to retreat.
She retreated into the bathroom for some peace and quiet.
intikam almak, öç almak, yanına bırakmamak
öç, intikam, kan davası
Eric, kibirinden dolayı John'dan intikam almak istedi.
inizia ad imparare
revenge on, revenge oneself on, be revenged on someone
take/get revenge (on/against) sb
Eric wanted to revenge himself on John for his arrogance.
saygı duymak, hürmet etmek
saygıdeğer(saygı duyulan) bir dini lider
inizia ad imparare
revere
a revered religious leader
geri geri sürmek/gitmek
tersine/aksine çevirmek/döndürmek; aksi/tersi olmak; değiştirmek
Park yerlerine geri dönmekten nefret ediyorum.
inizia ad imparare
reverse
It is unlikely that the judge will reverse his decision.
I hate reversing into parking spaces.
eskide kalmış şeyi tekrar canlandırmak; hayat vermek, tekrar yaşam alanına sokmak
canlandırmak, hayat vermek, hayata döndürmek
Birçok geleneksel beceri şu anda yeniden canlandırılıyor.
inizia ad imparare
revive
A police officer tried unsuccessfully to revive her.
A lot of traditional skills are currently being revived.
geri almak, feshetme, iptal etmek; yürürlükten kaldırmak; iznini iptal etmek
Altı ay sonra çalışma izni iptal edildi.
inizia ad imparare
revoke
His work permit was revoked after six months.
dönmek, devir yapmak
Bir fan yavaşça dönüyordu.
inizia ad imparare
revolve
A fan was revolving slowly.
(kaset, video) geri sarmak
Sadece geri sarar mısın?
inizia ad imparare
rewind
Just rewind that, would you.
durulamak, temiz suyla yıkamak
Fasulyeleri soğuk suyla durulayın.
inizia ad imparare
rinse
Rinse the beans with cold water.
yuvarlanarak/döne döne ilerlemek/ilerletmek/dökmek/dökülmek
yuvarlanmak/yuvarlamak, dökülmek, sağa sola sapmadan düz bir şekilde ilerlemek/hareket etmek
Yan tarafına döndü.
inizia ad imparare
roll
Tears rolled down her face.
She rolled over onto her side.
çürümek, kokmak, çürütmek
Şeker dişlerini çürütür.
inizia ad imparare
rot
Sugar rots your teeth.
dedikodu çıkarmak; asılsız bir şeyi yaymak; söylenti çıkarmak; yayılmak; dilden dile/kulaktan kulağa ulaşmak
dedikodu, söylenti, şayia
Şirket müdürünün istifa etmek üzere olduğu söyleniyor.
inizia ad imparare
rumour
[+ (that) ], [+ to do sth ]
It's rumoured that the company director is about to resign.
hor görmek, küçümsemek, aşağılamak, tenezzül etmemek
küçümseme, aşağılama, hor görme, azarlama
Tüm önerilerimi küçümsedin.
inizia ad imparare
scorn
You scorned all my suggestions.
feda etmek; ... uğrunda harcamak, kurban etmek, adamak
fedakârlık, özveri, kurban olma(k)-etmek
Ülkeleri için canlarını feda etmeye hazır binlerce adam var.
inizia ad imparare
sacrifice
There are thousands of men ready to sacrifice their lives for their country.
ıslatmak, sırılsıklam etmek
emmek
Şiddetli yağmur oyun alanını doyurmuştu.
inizia ad imparare
saturate
Heavy rain had saturated the playing field.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.