Wybory do parlamentu

 0    27 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Kto i jak zarządza wybory do Sejmu i Senatu?
inizia ad imparare
Prezydent nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji, wyznacza wybory na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 30 dni przed upływem kadencji
Sposób skrócenia kadencji Sejmu i Senatu
inizia ad imparare
uchwała Sejmu przegłosowana większością 2/3 głosów wszystkich posłów; Prezydent po zasięgnięciu opinii marszałka Sejmu i marszałka Senatu może skrócić kadencję w przypadku niepowołania Rady Ministrów, niezatwierdzenia budżetu państwa
Tryb zarządzenia wyborów parlamentarnych na wypadek skrócenia kadencji
inizia ad imparare
Prezydent wyznacza datę przeprowadzenia wyborów na dzień przypadający nie później niż 45 dni od podjęcia decyzji o skróceniu kadencji
Pierwsze posiedzenie Sejmu odbywa się
inizia ad imparare
nie później niż w 15 dniu po przeprowadzeniu wyborów
Ważność wyborów stwierdza
inizia ad imparare
Sąd Najwyższy – każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów
Zasady prawa wyborczego
inizia ad imparare
zasada powszechności; zasada równości; zasada bezpośredniości; zasada tajności; zasada proporcjonalności
Zasada powszechności
inizia ad imparare
prawo do udziału w wyborach przysługuje każdemu obywatelowi, który nie został pozbawiony zdolności do wykonywania czynności prawnych wyrokiem sądu
Zasada równości
inizia ad imparare
każdemu wyborcy przysługuje jeden głos – każdy głos ma taką samą siłę
Zasada bezpośredniości
inizia ad imparare
wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata albo listę
Zasada tajności
inizia ad imparare
wyborom towarzyszą warunki umożliwiające anonimowe oddanie głosu
Zasada proporcjonalności
inizia ad imparare
partie polityczne i ugrupowania wyborcze otrzymują liczbę mandatów proporcjonalna do uzyskanych przez siebie głosów
Rodzaje prawa wyborczego
inizia ad imparare
czynne – prawo wybierania; bierne – prawo bycia wybranym
Czynne prawo wyborcze przysługuje:
inizia ad imparare
każdemu obywatelowi, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, chyba że został on pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
Bierne prawo wyborcze przysługuje:
inizia ad imparare
każdemu obywatelowi, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze
Cenzusy wiekowe obowiązujące w Polsce:
inizia ad imparare
na urząd Prezydenta – 35 lat; do Senatu – 30 lat; na urząd prezydenta miasta/burmistrza/ wójta – 25 lat; do Sejmu – 21 lat; do Parlamentu Europejskiego – 21 lat; do rad gmin, powiatów, sejmików województw – 18 lat
Jaki jest cel istnienia progów wyborczych?
inizia ad imparare
zapobieżenie nadmiernemu rozproszeniu mandatów wyborczych w parlamencie
Czym są progi wyborcze?
inizia ad imparare
minimalnymi, wyrażonymi procentowo, wartościami głosów, które powinna uzyskać dana partia lub koalicja by wejść do parlamentu
Jakie obecnie progi wyborcze określone są w prawie?
inizia ad imparare
5% dla partii i ugrupowań politycznych; 8% dla koalicji i bloków wyborczych
Czym są okręgi wyborcze?
inizia ad imparare
powstałe w wyniku podziału państwa na czas wyborów obszary, na których obowiązują listy wyborcze stworzone dla danego terenu
Jak wygląda podział okręgów?
inizia ad imparare
41 okręgów wyborczych po 7/9 mandatów do Sejmu; 40 okręgów po 2/4 mandaty do Senatu
Rodzaje okręgów wyborczych
inizia ad imparare
jednomandatowe – w okręgu wygrywa tylko jeden kandydat; wielomandatowe – wygrywa kilku kandydatów
Stracone głosy to:
inizia ad imparare
zjawisko występujące w systemie większościowym, ma miejsce, gdy głosy oddane na mniejsze partie nie przekładają się na mandaty w parlamencie, ponieważ partie te nie przekroczyły progu wyborczego
Mandatu posła nie można łączyć z funkcją:
inizia ad imparare
Prezesa NBP; Prezesa NIK; Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka; członka Rady Polityki Pieniężnej; członka KRRiT; ambasadora; a także z zatrudnieniem w administracji rządowej (z wyłączeniem członków Rady Ministrów), Kancelarii Sejmu, Senatu lub Prezydenta
Mandatu poselskiego nie może sprawować:
inizia ad imparare
sędzia; prokurator; żołnierz w czynnej służbie wojskowej; funkcjonariusz policji; urzędnik służby cywilnej
Rodzaje immunitetu przysługujące posłom i senatorom
inizia ad imparare
immunitet formalny i immunitet materialny
Immunitet formalny
inizia ad imparare
poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu
Immunitet materialny
inizia ad imparare
zakaz pociągania posła do odpowiedzialności karnej, chyba że wyrazi on lub Sejm wyrażą na to zgodę – zakaz obowiązuje na czas trwania kadencji

Commenti:

i m Ha scritto: 2011-05-25 22:50:15
pomyliliście immunitet formalny z materialnym

Devi essere accedere per pubblicare un commento.