Oxford Excellence for matura Unit 1 Szkoła

 0    217 schede    erka22
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kolega/koleżanka z klasy/szkoły
inizia ad imparare
classmate, schoolmate
student
inizia ad imparare
(college/university) student
zastępca dyrektora
inizia ad imparare
deputy head (assistant principal)
egzaminator
inizia ad imparare
examiner
dyrektor
inizia ad imparare
head teacher (principal)
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
korepetytor
inizia ad imparare
(personal) tutor
uczeń
inizia ad imparare
schoolboy
uczennica
inizia ad imparare
schoolgirl
uczeń
inizia ad imparare
student, pupil
nauczyciel
inizia ad imparare
teacher
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
bufet, stołówka
inizia ad imparare
cafeteria, canteen
klasa
inizia ad imparare
classroom
sala komputerowa
inizia ad imparare
computer lab, IT suite, ICT unit
sala gimnastyczna
inizia ad imparare
gym, gymnasium
korytarz, hol
inizia ad imparare
hall
gabinet dyrektora
inizia ad imparare
headmaster's office
laboratorium
inizia ad imparare
laboratory, lab
biblioteka
inizia ad imparare
library
szafka
inizia ad imparare
locker
sekretariat
inizia ad imparare
office
plac zabaw
inizia ad imparare
playground
pracownia (fiz., biol. lub chem.)
inizia ad imparare
science lab
boisko sportowe
inizia ad imparare
sports field
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
staff room
przerwa
inizia ad imparare
break
wolna lekcja, okienko
inizia ad imparare
free period
wakacje
inizia ad imparare
holidays (vacation)
długa przerwa
inizia ad imparare
lunch break
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable (schedule)
przerwa zimowa
inizia ad imparare
winter break
dzwonek dzwoni o (godzinie)
inizia ad imparare
the bell goes at
zajęcia w szkole kończą się w dniu
inizia ad imparare
school breaks up on
plastyka, sztuka
inizia ad imparare
art, arts
przedsiębiorczość
inizia ad imparare
business studies
informatyka
inizia ad imparare
computer studies, information technology
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
geografia
inizia ad imparare
geography
przedmioty humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
historia
inizia ad imparare
history
matematyka
inizia ad imparare
mathematics, maths
muzyka
inizia ad imparare
music
wychowanie fizyczne
inizia ad imparare
physical education (PE)
religia
inizia ad imparare
religious education (RE)
nauki społeczne
inizia ad imparare
social sciences
przedmioty szkolne
inizia ad imparare
subjects
przedmioty artystyczne, związane ze sztukę
inizia ad imparare
arts
przedmioty obowiązkowe
inizia ad imparare
compulsory/mandatory
przedmioty nieobowiązkowe
inizia ad imparare
optional
przedmioty ścisłe
inizia ad imparare
science
aktywny
inizia ad imparare
active
ambitny
inizia ad imparare
ambitious
pomocny/niepomocny
inizia ad imparare
cooperative/uncooperative
skrupulatny, sumienny
inizia ad imparare
conscientious
twórczy
inizia ad imparare
creative
sprawiedliwy/niesprawiedliwy
inizia ad imparare
fair/unfair
utalentowany
inizia ad imparare
gifted, talented
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
leniwy
inizia ad imparare
lazy
zmotywowany
inizia ad imparare
motivated
nerwowy
inizia ad imparare
nervous
pasywny, bierny
inizia ad imparare
passive
profesjonalny
inizia ad imparare
professional
punktulany
inizia ad imparare
punctual
zrelaksowany, odprężony
inizia ad imparare
relaxed
niedbały
inizia ad imparare
sloppy
systematyczny
inizia ad imparare
systematic
uczęszczać (na kurs/do szkoły)
inizia ad imparare
attend (a course/a school)
obecność
inizia ad imparare
attendance
być nieobecnym
inizia ad imparare
be absent
zostać usuniętym ze szkoły
inizia ad imparare
be expelled from school
być obecnym
inizia ad imparare
be present
zostać zawieszonym (w prawach ucznia)
inizia ad imparare
be suspended
doktor (stopień naukowy)
inizia ad imparare
doctor of philosophy (PhD)
przestać chodzić (na kurs/do szkoły)
inizia ad imparare
drop out from (a course/a school)
uzyskać, otrzymać
inizia ad imparare
get, obtain
świadectwo
inizia ad imparare
~a certificate
stopień (naukowy)
inizia ad imparare
~a degree
dyplom
inizia ad imparare
~a diploma
dostać się na uczelnię
inizia ad imparare
get into university
absolwent (uniwersytetu)
inizia ad imparare
graduate
skończyć (uczelnię)
inizia ad imparare
graduate from (a university)
ukończyć szkołę
inizia ad imparare
leave school
magister nauk humanistycznych
inizia ad imparare
Master of Arts (MA)
magister nauk ścisłych
inizia ad imparare
Master of Science (MSc)
płacić czesne
inizia ad imparare
pay a fee
wagarować
inizia ad imparare
play truant
dziennik
inizia ad imparare
register
absolwent
inizia ad imparare
school leaver
opuszczać lekcje, uciekać
inizia ad imparare
skip classes
sprawdzać obecność
inizia ad imparare
take the register
zdolność
inizia ad imparare
ability
zadać wypracowanie (na temat)
inizia ad imparare
assing an essay (on sth)
być na lekcji
inizia ad imparare
be at a class/ a lesson
przeglądać strony internetowe
inizia ad imparare
browse websites
znęcać się nad kimś
inizia ad imparare
bully sb
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
carry out an experiment
łączyć, wiązać tekst z grafiką
inizia ad imparare
combine text and graphics
zeszyt
inizia ad imparare
copybook, exercise-book, notebook, folder
liczyć
inizia ad imparare
count
wkuwać
inizia ad imparare
cram, swot
ostateczny termin (wykonania pracy)
inizia ad imparare
deadline
dzielenie
inizia ad imparare
division
dyscyplina
inizia ad imparare
discipline
wykonać
inizia ad imparare
do
projekt (na jakiś temat)
inizia ad imparare
~a project (on sth)
ćwiczenie
inizia ad imparare
~an exercise/a task/an activity
mocno się starać
inizia ad imparare
do one's best
rysować szkic
inizia ad imparare
draw a sketch
badać coś pod mikroskopem
inizia ad imparare
examine sth under the microscope
brać dodatkowe lekcje
inizia ad imparare
get extra lessons
ocena
inizia ad imparare
grade, mark
dostawać
inizia ad imparare
get a ~
stawiać
inizia ad imparare
give a ~
mieć głowę do liczb
inizia ad imparare
have a good head for figures
mieć coś na końcu języka
inizia ad imparare
have sth on the tip of the tongue
praca domowa
inizia ad imparare
homework
odrabiać
inizia ad imparare
do~
otrzymywać
inizia ad imparare
get~
oddawać
inizia ad imparare
hand in~
zadawać
inizia ad imparare
set~
tablica interaktywna
inizia ad imparare
interactive whiteboard
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
uczyć się czegoś na pamięć
inizia ad imparare
learn sth by heart
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
wykonać prezentację
inizia ad imparare
give a presentation
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
zapamiętywać daty
inizia ad imparare
memorize dates
mnożenie
inizia ad imparare
multiplification
dzień otwarty
inizia ad imparare
open day
komitet rodzicielski
inizia ad imparare
parent-teacher organization
grać w piłkę ręczną
inizia ad imparare
play handball
posługiwać się mapą
inizia ad imparare
read a map
brzmieć znajomo
inizia ad imparare
ring a bell
wycieczka szkolna
inizia ad imparare
school trip
lektury szkolne
inizia ad imparare
set books
umiejętności
inizia ad imparare
skill
rozwiązać zadanie
inizia ad imparare
solve a problem
ortografia
inizia ad imparare
spelling
studiować prawa człowieka i politykę
inizia ad imparare
study human rights and politics
zrobić sobie przerwę
inizia ad imparare
take a break
podręcznik
inizia ad imparare
textbook, coursebook
mundurek
inizia ad imparare
uniform
napisać recenzję
inizia ad imparare
write a review
ocenianie
inizia ad imparare
assessment
oszukiwać, ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in an exam
przystąpić do egzaminu wstępnego
inizia ad imparare
do an entrance exam
egzamin
inizia ad imparare
exam
zdać dobrze/źle
inizia ad imparare
do well/badly in an ~
oblewać
inizia ad imparare
fail an ~
próbny
inizia ad imparare
mock ~
zdawać
inizia ad imparare
pass an ~
powtarzać do
inizia ad imparare
revise for ~
przystępować po raz drugi do
inizia ad imparare
retake/re-sit an ~
przystępować do
inizia ad imparare
take an ~
końcowy
inizia ad imparare
school-leaving ~
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
exam paper
sprawdzać/poprawiać egzaminy
inizia ad imparare
mark/correct exam papers
przygotowywać się do czegoś
inizia ad imparare
prepare for sth
test
inizia ad imparare
test
zrobić
inizia ad imparare
do a ~
otrzymać wyniki
inizia ad imparare
get the results of a ~
zrobić, dać
inizia ad imparare
give a ~
z (czegoś, jakiegoś przedmiotu)
inizia ad imparare
~in
uczyć się do (klasówki/egzaminu)
inizia ad imparare
study for (a test/an exam)
szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
inizia ad imparare
college
państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na dotychczasowe wyniki w nauce
inizia ad imparare
comprehensive school (UK)
zajęcia do wyboru
inizia ad imparare
elective/optional courses
szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
inizia ad imparare
grammar school (UK)
szkoła średnia dla uczniów w wieku 13-15 lat
inizia ad imparare
junior high school (US)
żłobek
inizia ad imparare
nursery
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
report (US report card)
stypendium
inizia ad imparare
scholarship
szkoła
inizia ad imparare
school
z internatem
inizia ad imparare
boarding ~
prywatna
inizia ad imparare
independent/private/public (UK) ~
koedukacyjna
inizia ad imparare
mixed/co-educational ~
policealna
inizia ad imparare
post-secondary ~
podstawowa
inizia ad imparare
primary (US elementary) ~
średnia
inizia ad imparare
secondary (US high) ~
tylko dla chłopców lub dziewcząt
inizia ad imparare
single-sex ~
państwowa
inizia ad imparare
state (US public)
zawodowa
inizia ad imparare
vocational ~
kształcenie
inizia ad imparare
schooling
szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18 lat
inizia ad imparare
senior high school (US)
pożyczka studencka
inizia ad imparare
student loan
program nauczania
inizia ad imparare
syllabus, curriculum
uniwersytet, szkoła wyższa
inizia ad imparare
university
zajęcia artystyczne
inizia ad imparare
art club
lekcje baletu
inizia ad imparare
ballet classes
stawiać sobie wyzwania
inizia ad imparare
challenge oneself
chór
inizia ad imparare
choir
grupa dyskusyjna
inizia ad imparare
debating team
teatr
inizia ad imparare
drama
klub ochrony środowiska
inizia ad imparare
environmental club
rozpoznawać swoje zdolności
inizia ad imparare
explore one's abilities
być wysportowanym, w dobrej formie
inizia ad imparare
get fit
gimnastyka
inizia ad imparare
gymnastics
koło zainteresowań
inizia ad imparare
interest club
przyłączyć się do (klubu/drużyny)
inizia ad imparare
join (a club/a team)
zdobyć umiejętność kierowania ludźmi
inizia ad imparare
learn leadership and management skills
uczyć się gry na trąbce
inizia ad imparare
learn the trumpet
poznawać nowych ludzi
inizia ad imparare
meet new people
uczestniczyć w zajęciach poza lekcyjnych
inizia ad imparare
participate in extra-curricular activities
fotografowanie
inizia ad imparare
photography
grać w zespole muzycznym
inizia ad imparare
play in a band
uprawiać gry zespołowe
inizia ad imparare
play in team sports
zespół rockowy
inizia ad imparare
rock band
mieć podobne zainteresowania (jak)
inizia ad imparare
share one's interests (with)
drużyna sportowa
inizia ad imparare
sports team
unikać złych nawyków
inizia ad imparare
stay away from bad habits
związek uczniowski
inizia ad imparare
student union
radio
inizia ad imparare
the radio
kronika szkolna
inizia ad imparare
yearbook

Devi essere accedere per pubblicare un commento.