Academic Word List

 0    570 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sector
inizia ad imparare
sektor
available
inizia ad imparare
dostępny
financial
inizia ad imparare
finansowy
1. to process 2. process
inizia ad imparare
1. przetwarzać 2. proces
individual
inizia ad imparare
indywidualny
specific
inizia ad imparare
szczegółowy, konkretny
principle
inizia ad imparare
zasada
1. estimate 2. to estimate
inizia ad imparare
1. oszacowanie 2. szacować
variables
inizia ad imparare
zmienne
method
inizia ad imparare
metoda
data
inizia ad imparare
dane
research
inizia ad imparare
badanie
contract
inizia ad imparare
umowa, kontrakt
environment
inizia ad imparare
środowisko
1. export 2. to export
inizia ad imparare
1. eksportować 2. eksport
source
inizia ad imparare
źródło
assessment
inizia ad imparare
ocena
policy
inizia ad imparare
polityka, zasady
identified
inizia ad imparare
zidentyfikowany
to create
inizia ad imparare
stworzyć
derived
inizia ad imparare
uzyskany, wywiedziony (z czegoś)
factors
inizia ad imparare
czynniki
procedure
inizia ad imparare
procedura
definition
inizia ad imparare
definicja
to assume
inizia ad imparare
przypuścić, przyjąć
theory
inizia ad imparare
teoria
1. benefit 2. to benefit
inizia ad imparare
1. korzyść 2. odnieść korzyść
evidence
inizia ad imparare
dowód
established
inizia ad imparare
ustalony, przyjęty, uznany
authority
inizia ad imparare
władza, organ władzy
major
inizia ad imparare
główny
issues
inizia ad imparare
problemy, zagadnienia
labour
inizia ad imparare
praca
to occur
inizia ad imparare
występować, zdarzać się
economic
inizia ad imparare
gospodarczy
involved
inizia ad imparare
zaangażowany, biorący udział
percent
inizia ad imparare
procent
interpretation
inizia ad imparare
interpretacja
consistent
inizia ad imparare
spójny, konsekwentny
income
inizia ad imparare
dochód
1. structure 2. to structure
inizia ad imparare
1. struktura 2. skonstruować, zorganizować
legal
inizia ad imparare
prawny, legalny
concept
inizia ad imparare
pojęcie
formula
inizia ad imparare
wzór, formuła
section
inizia ad imparare
sekcja
required
inizia ad imparare
wymagany
constitutional
inizia ad imparare
konstytucyjny
analysis
inizia ad imparare
analiza
distribution
inizia ad imparare
dystrybucja
function
inizia ad imparare
funkcja
area
inizia ad imparare
obszar
approach
inizia ad imparare
podejście
role
inizia ad imparare
rola
legislation
inizia ad imparare
przepisy
to indicate
inizia ad imparare
wskazywać
response
inizia ad imparare
odpowiedź, reakcja
period
inizia ad imparare
okres
context
inizia ad imparare
kontekst
significant
inizia ad imparare
istotny, znaczny
similar
inizia ad imparare
podobny
community
inizia ad imparare
społeczność
resident
inizia ad imparare
mieszkaniec
range
inizia ad imparare
zakres, zasięg
construction
inizia ad imparare
konstrukcja, struktura, budownictwo
strategies
inizia ad imparare
strategie
elements
inizia ad imparare
elementy, żywioły
previous
inizia ad imparare
poprzedni
conclusion
inizia ad imparare
konkluzja
security
inizia ad imparare
bezpieczeństwo
aspects
inizia ad imparare
aspekty
acquisition
inizia ad imparare
nabycie
features
inizia ad imparare
cechy, własności
text
inizia ad imparare
tekst
commission
inizia ad imparare
komisja, prowizja
regulations
inizia ad imparare
przepisy
computer
inizia ad imparare
komputer
items
inizia ad imparare
przedmioty, pozycje (na liście)
consumer
inizia ad imparare
konsument
to achieve
inizia ad imparare
osiągnąć
final
inizia ad imparare
końcowy
positive
inizia ad imparare
pozytywny
evaluation
inizia ad imparare
ocena
assistance
inizia ad imparare
pomoc
normal
inizia ad imparare
normalny
relevant
inizia ad imparare
odpowiedni, istotny, użyteczny
distinction
inizia ad imparare
rozróżnienie
region
inizia ad imparare
region
traditional
inizia ad imparare
tradycyjny
impact
inizia ad imparare
wpływ
consequences
inizia ad imparare
konsekwencje
chapter
inizia ad imparare
rozdział
equation
inizia ad imparare
równanie
appropriate
inizia ad imparare
odpowiedni, właściwy
resources
inizia ad imparare
zasoby
participation
inizia ad imparare
udział
survey
inizia ad imparare
badanie, sondaż
potential
inizia ad imparare
1. potencjał 2. potencjalny
cultural
inizia ad imparare
kulturowy, kulturalny
transfer
inizia ad imparare
transfer, przepływ
to select
inizia ad imparare
wybierać
credit
inizia ad imparare
punkt, uznanie, kredyt
to affect
inizia ad imparare
wpływać na coś
categories
inizia ad imparare
kategorie
to perceive
inizia ad imparare
postrzegać
to seek
inizia ad imparare
szukać, ubiegać się, dążyć do czegoś
1. focus 2. to focus
inizia ad imparare
1. centrum uwagi 2. koncentrować, skupiać się na
1. purchase 2. to purchase
inizia ad imparare
1. zakup 2. zakupić
injury
inizia ad imparare
uraz, obrażenie
site
inizia ad imparare
plac budowy, stanowisko,
journal
inizia ad imparare
czasopismo
primary
inizia ad imparare
podstawowy, pierwotny
complex
inizia ad imparare
złożony
institute
inizia ad imparare
instytut
investment
inizia ad imparare
inwestycja
administration
inizia ad imparare
administracja, rząd
maintenance
inizia ad imparare
utrzymanie, konserwacja
design
inizia ad imparare
projekt, wzornictwo
obtain
inizia ad imparare
uzyskać
restricted
inizia ad imparare
ograniczony
1. conduct 2. to conduct
inizia ad imparare
1. postępowanie 2. przeprowadzać (np. lekcję, eksperyment)
comments
inizia ad imparare
komentarze
convention
inizia ad imparare
konwencja
to publish
inizia ad imparare
opublikować, ogłosić
framework
inizia ad imparare
system, szkielet, konstrukcja
to imply
inizia ad imparare
sugerować, implikować, dawać do zrozumienia
negative
inizia ad imparare
negatywny
dominant
inizia ad imparare
dominujący
illustrated
inizia ad imparare
ilustrowany
outcomes
inizia ad imparare
wyniki, rezultaty
constant
inizia ad imparare
1. (wielkość) stała 2. stały, niezmienny
1. shift 2. to shift
inizia ad imparare
1. zmiana, przesunięcie 2. przesunąć, zmienić,
deduction
inizia ad imparare
odliczenie, dedukcja
to ensure
inizia ad imparare
zapewnić
specified
inizia ad imparare
określony
justification
inizia ad imparare
uzasadnienie
funds
inizia ad imparare
fundusze
reliance
inizia ad imparare
zależność (od kogoś), zaufanie
physical
inizia ad imparare
fizyczny
partnership
inizia ad imparare
partnerstwo, spółka cywilna
location
inizia ad imparare
położenie, lokalizacja
link
inizia ad imparare
łącze, połączenie
coordination
inizia ad imparare
koordynacja
alternative
inizia ad imparare
1. alternatywa 2. alternatywny
initial
inizia ad imparare
początkowy, wstępny
validity
inizia ad imparare
ważność
task
inizia ad imparare
zadanie
techniques
inizia ad imparare
techniki
to exclude
inizia ad imparare
wyłączyć, wykluczyć
1. consent 2. to consent
inizia ad imparare
1. zgoda, przyzwolenie 2. zgodzić się na coś
proportion
inizia ad imparare
odsetek, proporcja
to demonstrate
inizia ad imparare
wykazać, zademonstrować
reaction
inizia ad imparare
reakcja
criteria (criterion)
inizia ad imparare
kryteria (kryterium)
minorities
inizia ad imparare
mniejszości
technology
inizia ad imparare
technologia
philosophy
inizia ad imparare
filozofia
to remove
inizia ad imparare
usunąć
sex
inizia ad imparare
płeć
compensation
inizia ad imparare
odszkodowanie, rekompensata, kompensacja
sequence
inizia ad imparare
sekwencja
corresponding
inizia ad imparare
odpowiadający czemuś, odpowiedni
maximum
inizia ad imparare
1. maksimum 2. maksymalny
circumstances
inizia ad imparare
okoliczności
instance
inizia ad imparare
przykład, przypadek
considerable
inizia ad imparare
znaczny
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający
corporate
inizia ad imparare
firmowy, korporacyjny
interaction
inizia ad imparare
interakcja
contribution
inizia ad imparare
wkład, kontrybucja
immigration
inizia ad imparare
imigracja
component
inizia ad imparare
komponent, część składowa
constraints
inizia ad imparare
ograniczenia
technical
inizia ad imparare
techniczny
emphasis
inizia ad imparare
nacisk
scheme
inizia ad imparare
plan, projekt, system
layer
inizia ad imparare
warstwa
volume
inizia ad imparare
wielkość, objętość
document
inizia ad imparare
dokument
registered
inizia ad imparare
zarejestrowany
core
inizia ad imparare
rdzeń
overall
inizia ad imparare
ogółem, w sumie
to emerge
inizia ad imparare
pojawić się
regime
inizia ad imparare
reżim
implementation
inizia ad imparare
realizacja, implementacja, wdrożenie
project
inizia ad imparare
projekt
hence
inizia ad imparare
dlatego
occupational
inizia ad imparare
zawodowy, związany z wykonywanym zawodem
internal
inizia ad imparare
wewnętrzny
goals
inizia ad imparare
cele, zamierzenia
retained
inizia ad imparare
zatrzymany
sum
inizia ad imparare
suma
integration
inizia ad imparare
integracja
mechanism
inizia ad imparare
mechanizm
parallel
inizia ad imparare
równoległy
imposed
inizia ad imparare
nałożony, narzucony
despite
inizia ad imparare
pomimo
job
inizia ad imparare
praca, zadanie
parameters
inizia ad imparare
parametry
approximate
inizia ad imparare
orientacyjny
label
inizia ad imparare
etykieta
concentration
inizia ad imparare
stężenie, koncentracja
principal
inizia ad imparare
główny, podstawowy
series
inizia ad imparare
seria
predicted
inizia ad imparare
przewidywany
summary
inizia ad imparare
podsumowanie, streszczenie
attitudes
inizia ad imparare
postawy
undertaken
inizia ad imparare
podjęty
cycle
inizia ad imparare
cykl
communication
inizia ad imparare
komunikacja
ethnic
inizia ad imparare
etniczny, rdzenny
hypothesis
inizia ad imparare
hipoteza
professional
inizia ad imparare
zawodowy, profesjonalny
status
inizia ad imparare
stan, status
conference
inizia ad imparare
konferencja
attributed
inizia ad imparare
przypisany (czemuś)
annual
inizia ad imparare
roczny
obvious
inizia ad imparare
oczywisty
error
inizia ad imparare
błąd
implications
inizia ad imparare
konsekwencje, implikacje
apparent
inizia ad imparare
1. pozorny 2. widoczny, oczywisty
commitment
inizia ad imparare
zaangażowanie, zobowiązanie
subsequent
inizia ad imparare
kolejny
debate
inizia ad imparare
debata
dimensions
inizia ad imparare
wymiary
to promote
inizia ad imparare
promować, propagować
statistics
inizia ad imparare
statystyka (dziedzina), statystyki
option
inizia ad imparare
opcja
domestic
inizia ad imparare
krajowy
output
inizia ad imparare
dane wyjściowe, moc wyjściowa, twórczość
access
inizia ad imparare
dostęp
code
inizia ad imparare
kod, kodeks
investigation
inizia ad imparare
dochodzenie
phase
inizia ad imparare
faza, etap
prior
inizia ad imparare
przed, poprzedzający
granted
inizia ad imparare
przyznane
1. stress 2. to stress
inizia ad imparare
1. stres, napięcie 2. podkreślać
civil
inizia ad imparare
cywilny, obywatelski, uprzejmy
contrast
inizia ad imparare
kontrast
resolution
inizia ad imparare
1. rozdzielczość 2. stanowczość, postanowienie
adequate
inizia ad imparare
odpowiedni, adekwatny
to alter
inizia ad imparare
zmienić
stability
inizia ad imparare
stabilność
energy
inizia ad imparare
energia
aware
inizia ad imparare
świadomy
licence
inizia ad imparare
licencja, pozwolenie
enforcement
inizia ad imparare
egzekwowanie
draft
inizia ad imparare
szkic, wersja wstępna
style
inizia ad imparare
styl
precise
inizia ad imparare
precyzyjny, dokładny
medical
inizia ad imparare
medyczny
to pursue
inizia ad imparare
1. dążyć (do czegoś), kontynuować 2. ścigać
symbolic
inizia ad imparare
symboliczny
marginal
inizia ad imparare
marginalny
capacity
inizia ad imparare
pojemność, ładowność, zdolność
generation
inizia ad imparare
1. generacja, pokolenie 2. wytwarzanie
exposure
inizia ad imparare
narażenie (na coś), wystawienie (na coś), ekspozycja
decline
inizia ad imparare
spadek (liczby, ilości), upadek (np. cywilizacji)
academic
inizia ad imparare
akademicki
modified
inizia ad imparare
zmodyfikowany
external
inizia ad imparare
zewnętrzny
psychology
inizia ad imparare
psychologia
fundamental
inizia ad imparare
podstawowy, fundamentalny
adjustment
inizia ad imparare
korekta, dopasowanie, dostosowanie
ratio
inizia ad imparare
współczynnik
whereas
inizia ad imparare
1. podczas, gdy... 2. mając na uwadze
to enable
inizia ad imparare
1. umożliwić 2. włączyć, aktywować
version
inizia ad imparare
wersja
perspective
inizia ad imparare
perspektywa
contact
inizia ad imparare
kontakt
network
inizia ad imparare
sieć
to facilitate
inizia ad imparare
ułatwiać
welfare
inizia ad imparare
1. dobro, interes (np. narodowy) 2. opieka społeczna
transition
inizia ad imparare
1. przejście 2. przejściowy
amendment
inizia ad imparare
poprawka, zmiana
logic
inizia ad imparare
logika
rejected
inizia ad imparare
odrzucony
expansion
inizia ad imparare
ekspansja, rozszerzenie, rozbudowa
clause
inizia ad imparare
klauzula, zdanie składowe
prime
inizia ad imparare
pierwszorzędny, główny
target
inizia ad imparare
1. cel 2. docelowy
objective
inizia ad imparare
cel, zamierzenie
sustainable
inizia ad imparare
zrównoważony (rozwój), odnawialne (zasoby)
equivalent
inizia ad imparare
równoważny
liberal
inizia ad imparare
liberalny
notion
inizia ad imparare
pojęcie, pogląd
substitution
inizia ad imparare
zastępstwo, podstawienie
generated
inizia ad imparare
generowany, tworzony
trend
inizia ad imparare
trend
revenue
inizia ad imparare
dochód
compounds
inizia ad imparare
związki (chemiczne), wyrazy złożone
evolution
inizia ad imparare
ewolucja
conflict
inizia ad imparare
konflikt
image
inizia ad imparare
obraz, wizerunek, wyobrażenie (o czymś)
discretion
inizia ad imparare
1. dyskrecja 2. prawo decydowania
entities
inizia ad imparare
podmioty, jednostki, byty
orientation
inizia ad imparare
orientacja
consultation
inizia ad imparare
konsultacje
mental
inizia ad imparare
psychiczny, umysłowy, myślowy
monitoring
inizia ad imparare
monitoring, kontrola
1. challenge 2. to challenge
inizia ad imparare
1. wyzwanie 2. wyzwać
intelligence
inizia ad imparare
1. inteligencja 2. wywiad, informacje (wywiadu)
transformation
inizia ad imparare
transformacja, przekształcenie
presumption
inizia ad imparare
domniemanie
acknowledged
inizia ad imparare
uznany
utility
inizia ad imparare
1. przydatność 2. program narzędziowy
furthermore
inizia ad imparare
ponadto
accurate
inizia ad imparare
dokładny
diversity
inizia ad imparare
różnorodność, zróżnicowanie
attached
inizia ad imparare
dołączony
recovery
inizia ad imparare
odzyskanie
assigned
inizia ad imparare
przypisany
tapes
inizia ad imparare
taśmy
motivation
inizia ad imparare
motywacja
bond
inizia ad imparare
1. cel 2. docelowy
edition
inizia ad imparare
wydanie, edycja
nevertheless
inizia ad imparare
tym niemniej, jednakże, pomimo tego
transport
inizia ad imparare
1. transport 2. transportować
cited
inizia ad imparare
cytowany
fees
inizia ad imparare
opłaty
scope
inizia ad imparare
zakres
enhanced
inizia ad imparare
ulepszony, rozszerzony
incorporated
inizia ad imparare
1. włączony (do czegoś), zawarty 2. posiadający osobowość prawną
instructions
inizia ad imparare
instrukcje
subsidiary
inizia ad imparare
1. jednostka zależna, filia 2. pomocniczy, zależny
input
inizia ad imparare
wkład, dane wejściowe, dopływ
abstract
inizia ad imparare
1. streszczenie, abstrakt 2. abstrakcyjny
ministry
inizia ad imparare
ministerstwo
capable
inizia ad imparare
zdolny (do czegoś), sprawny
expert
inizia ad imparare
1. ekspert 2. ekspercki
preceding
inizia ad imparare
poprzedni
1. display 2. to display
inizia ad imparare
1. wyświetlacz, wystawa 2. wyświetlać
incentive
inizia ad imparare
zachęta, motywacja, premia
inhibition
inizia ad imparare
zahamowanie
1. trace 2. to trace
inizia ad imparare
1. ślad 2. wyśledzić, zlokalizować
ignored
inizia ad imparare
ignorowany
incidence
inizia ad imparare
częstość występowania, zasięg występowania
estate
inizia ad imparare
nieruchomość, posiadłość, osiedle mieszkaniowe
cooperative
inizia ad imparare
1. spółdzielnia, kooperatywa 2. wspólny, skłonny do współpracy
revealed
inizia ad imparare
ujawniony
index
inizia ad imparare
indeks, wskaźnik
lecture
inizia ad imparare
wykład
discrimination
inizia ad imparare
1. dyskryminacja 2. wyczucie, rozeznanie
overseas
inizia ad imparare
za granicą, zagraniczny
explicit
inizia ad imparare
wyraźny, jednoznaczny
aggregate
inizia ad imparare
1. suma 2. łączny
gender
inizia ad imparare
płeć, rodzaj
underlying
inizia ad imparare
bazowy, leżący u podstaw (czegoś)
brief
inizia ad imparare
krótki, skrócony
domain
inizia ad imparare
domena
rational
inizia ad imparare
racjonalny
minimum
inizia ad imparare
1. minimum 2. minimalny
interval
inizia ad imparare
przerwa, interwał
neutral
inizia ad imparare
neutralny
migration
inizia ad imparare
migracja
flexibility
inizia ad imparare
elastyczność
federal
inizia ad imparare
federalny, federacyjny
author
inizia ad imparare
autor
initiative
inizia ad imparare
inicjatywa
allocation
inizia ad imparare
przydział
to exceed
inizia ad imparare
przekraczać
intervention
inizia ad imparare
interwencja
confirmed
inizia ad imparare
potwierdzony
definite
inizia ad imparare
określony, wyraźny, wiążący
classical
inizia ad imparare
klasyczny
chemical
inizia ad imparare
chemiczny
voluntary
inizia ad imparare
dobrowolny
1. release 2. to release
inizia ad imparare
1. zwolnienie, wystrzelenie 2. zwalniać, wystrzelić, wypuścić
visible
inizia ad imparare
widoczny
finite
inizia ad imparare
skończony (ograniczony)
publication
inizia ad imparare
publikacja
channel
inizia ad imparare
kanał
file
inizia ad imparare
plik
thesis
inizia ad imparare
teza, rozprawa, praca (magisterska itp.)
equipment
inizia ad imparare
sprzęt
disposal
inizia ad imparare
1. usuwanie, wywózka 2. dysponowanie, dyspozycja
solely
inizia ad imparare
wyłącznie, całkowicie, jedynie
to deny
inizia ad imparare
zaprzeczyć
identical
inizia ad imparare
identyczny
submitted
inizia ad imparare
przedłożony
grade
inizia ad imparare
stopień (na skali), ocena
phenomenon
inizia ad imparare
zjawisko
paradigm
inizia ad imparare
paradygmat, model
ultimately
inizia ad imparare
ostatecznie
1. extract 2. to extract
inizia ad imparare
1. ekstrakt, wyciąg 2. wydobyć, usunąć
to survive
inizia ad imparare
przetrwać
converted
inizia ad imparare
przeliczony, przerobiony (na coś)
transmission
inizia ad imparare
transmisja, przesyłanie
global
inizia ad imparare
globalny
to infer
inizia ad imparare
wywnioskować
1. guarantee 2. to guarantee
inizia ad imparare
1. gwarancja 2. gwarantować
advocate
inizia ad imparare
zwolennik, adwokat
dynamic
inizia ad imparare
dynamiczny
simulation
inizia ad imparare
symulacja
topic
inizia ad imparare
temat
to insert
inizia ad imparare
wstawić
1. to reverse 2. reverse
inizia ad imparare
1. odwrócić 2. odwrót 3. odwrotny
decades
inizia ad imparare
dekady
to comprise
inizia ad imparare
obejmować (zasięgiem), zawierać
hierarchical
inizia ad imparare
hierarchiczny
unique
inizia ad imparare
unikalny
comprehensive
inizia ad imparare
kompleksowy, wyczerpujący
couple
inizia ad imparare
para
mode
inizia ad imparare
tryb
differentiation
inizia ad imparare
zróżnicowanie, indywidualizacja
to eliminate
inizia ad imparare
wyeliminować
priority
inizia ad imparare
priorytet
empirical
inizia ad imparare
empiryczny
ideology
inizia ad imparare
ideologia
somewhat
inizia ad imparare
nieco
1. aid 2. to aid
inizia ad imparare
1. pomoc 2. pomagać
foundation
inizia ad imparare
podłoże, fundament, fundacja
adults
inizia ad imparare
dorośli, pełnoletni
adaptation
inizia ad imparare
adaptacja, przystosowanie
quotation
inizia ad imparare
cytat, wycena (na giełdzie)
contrary
inizia ad imparare
1. przeciwieństwo 2. przeciwny
media
inizia ad imparare
media
successive
inizia ad imparare
kolejny, następujący po czymś, sukcesywny
innovation
inizia ad imparare
innowacja
prohibited
inizia ad imparare
zabroniony
isolated
inizia ad imparare
izolowany
highlighted
inizia ad imparare
podkreślony
eventually
inizia ad imparare
ostatecznie, w końcu
inspection
inizia ad imparare
inspekcja, kontrola
termination
inizia ad imparare
zakończenie, wygaśnięcie (umowy)
displacement
inizia ad imparare
przemieszczenie
arbitrary
inizia ad imparare
arbitralny
reinforced
inizia ad imparare
wzmocniony, zbrojony (beton)
to denote
inizia ad imparare
oznaczyć, wskazywać (na coś)
1. offset 2. to offset
inizia ad imparare
1. offset (druk) 2. zrównoważyć
exploitation
inizia ad imparare
eksploatacja, wykorzystywanie
detected
inizia ad imparare
wykryty
to abandon
inizia ad imparare
porzucić
random
inizia ad imparare
losowy, przypadkowy
revision
inizia ad imparare
powtórka, weryfikacja
virtually
inizia ad imparare
praktycznie, w zasadzie
uniform
inizia ad imparare
1. mundur 2. jednolity, stały
predominantly
inizia ad imparare
głównie, w przeważającej mierze
thereby
inizia ad imparare
w ten sposób, tym samym
implicit
inizia ad imparare
ukryty, domniemany
tension
inizia ad imparare
napięcie, naprężenie
ambiguous
inizia ad imparare
dwuznaczny, niejednoznaczny
vehicle
inizia ad imparare
pojazd
clarity
inizia ad imparare
jasność
conformity
inizia ad imparare
zgodność (z regułami, przystosowanie, konformizm
contemporary
inizia ad imparare
nowoczesny, współczesny, z tej samej epoki co ktoś/coś
automatically
inizia ad imparare
automatycznie
accumulation
inizia ad imparare
akumulacja, nagromadzenie
appendix
inizia ad imparare
dodatek, aneks, wyrostek robaczkowy
widespread
inizia ad imparare
powszechny, rozległy, rozpowszechniony
infrastructure
inizia ad imparare
infrastruktura
deviation
inizia ad imparare
odchylenie, odstępstwo, zboczenie
fluctuations
inizia ad imparare
wahania
to restore
inizia ad imparare
przywrócić, odrestaurować
guidelines
inizia ad imparare
wytyczne
commodity
inizia ad imparare
towar, artykuł (spożywczy, użytku domowego itp.)
to minimise
inizia ad imparare
minimalizować
practitioners
inizia ad imparare
lekarz, wyznawca czegoś
radical
inizia ad imparare
radykalny
plus
inizia ad imparare
plus
visual
inizia ad imparare
wizualny, wzrokowy
chart
inizia ad imparare
wykres, diagram, tabela
appreciation
inizia ad imparare
uznanie
prospect
inizia ad imparare
perspektywa, szansa
dramatic
inizia ad imparare
dramatyczny, radykalny
contradiction
inizia ad imparare
sprzeczność
currency
inizia ad imparare
1. waluta 2. częstotliwość użycia
inevitably
inizia ad imparare
nieuchronnie
1. to complement 2. complement
inizia ad imparare
1. uzupełniać 2. uzupełnienie
to accompany
inizia ad imparare
towarzyszyć
paragraph
inizia ad imparare
akapit, ustęp
induced
inizia ad imparare
wywołany
1. to schedule 2. schedule
inizia ad imparare
1. zaplanować 2. harmonogram, załącznik
intensity
inizia ad imparare
intensywność, nasilenie
crucial
inizia ad imparare
kluczowy
via
inizia ad imparare
przez
1. to exhibit 2. exhibit
inizia ad imparare
1. wystawiać, okazywać 2. eksponat, dowód rzeczowy
bias
inizia ad imparare
tendencyjność, stronniczość
manipulation
inizia ad imparare
manipulacja
theme
inizia ad imparare
temat, motyw
nuclear
inizia ad imparare
jądrowy, nuklearny
bulk
inizia ad imparare
ładunek, ogrom
behalf
inizia ad imparare
w imieniu
unified
inizia ad imparare
jednolity
to commence
inizia ad imparare
rozpocząć
erosion
inizia ad imparare
erozja
anticipated
inizia ad imparare
przewidziany, oczekiwany
minimal
inizia ad imparare
minimalny
to cease
inizia ad imparare
przestać, wstrzymać
vision
inizia ad imparare
wizja
mutual
inizia ad imparare
wzajemny, obopólny
norms
inizia ad imparare
normy
intermediate
inizia ad imparare
pośredni, średnio zaawansowany
manual
inizia ad imparare
1. podręcznik, instrukcja 2. ręczny, manualny
supplementary
inizia ad imparare
dodatkowy, uzupełniający
incompatible
inizia ad imparare
niezgodny, nie dający się pogodzić
concurrent
inizia ad imparare
jednoczesny, równoczesny, zbieżny
ethical
inizia ad imparare
etyczny
preliminary
inizia ad imparare
wstępny
integral
inizia ad imparare
integralny
conversely
inizia ad imparare
odwrotnie
relaxed
inizia ad imparare
zrelaksowany
confined
inizia ad imparare
ograniczony (np. o przestrzeni)
accommodation
inizia ad imparare
zakwaterowanie, miejsce, przystosowanie
temporary
inizia ad imparare
tymczasowy
distorted
inizia ad imparare
zniekształcony
passive
inizia ad imparare
1. pasywny 2. strona bierna
subordinate
inizia ad imparare
podporządkowany, zależny
analogous
inizia ad imparare
analogiczny
military
inizia ad imparare
wojskowy, militarny
scenario
inizia ad imparare
scenariusz
revolution
inizia ad imparare
rewolucja
diminished
inizia ad imparare
zmniejszony, obniżony, osłabiony
coherence
inizia ad imparare
spójność
suspended
inizia ad imparare
zawieszony
1. to mature 2. mature
inizia ad imparare
1. dojrzewać 2. dojrzały, dorosły
assurance
inizia ad imparare
pewność, zapewnienie
rigid
inizia ad imparare
sztywny (np. o regułach)
controversy
inizia ad imparare
kontrowersja
sphere
inizia ad imparare
sfera, kula
mediation
inizia ad imparare
mediacja, pośrednictwo
1. to format 2. format
inizia ad imparare
1. formatować 2. format
to trigger
inizia ad imparare
wyzwolić, uruchomić
qualitative
inizia ad imparare
jakościowy
portion
inizia ad imparare
część, porcja
medium
inizia ad imparare
1. nośnik, środek przekazu 2. średni
to coincide
inizia ad imparare
zbiegać się, pokrywać się
violation
inizia ad imparare
naruszenie, pogwałcenie
device
inizia ad imparare
urządzenie, przyrząd
insights
inizia ad imparare
spostrzeżenia
to refine
inizia ad imparare
udoskonalić
devoted
inizia ad imparare
poświęcony
team
inizia ad imparare
zespół, drużyna
1. to overlap 2. overlap
inizia ad imparare
1. częściowo się pokrywać, zachodzić 2. kolizja, zachodzenie na siebie
attained
inizia ad imparare
osiągnięty, uzyskany
restraints
inizia ad imparare
ograniczenia
inherent
inizia ad imparare
przyrodzony, właściwy dla czegoś
route
inizia ad imparare
trasa
protocol
inizia ad imparare
protokół
founded
inizia ad imparare
założony
duration
inizia ad imparare
czas trwania
whereby
inizia ad imparare
na mocy którego, poprzez co
inclination
inizia ad imparare
inklinacja, skłonność, nachylenie (np. terenu)
1. to encounter 2. encounter
inizia ad imparare
1. napotkać 2. spotkanie
to convince
inizia ad imparare
przekonać
assembly
inizia ad imparare
zgromadzenie, montaż
albeit
inizia ad imparare
aczkolwiek
enormous
inizia ad imparare
ogromny
reluctant
inizia ad imparare
niechętny
to pose
inizia ad imparare
pozować, stanowić (np. problem)
persistent
inizia ad imparare
nieustępliwy, uporczywy
to undergo
inizia ad imparare
poddać się czemuś (np. operacji)
notwithstanding
inizia ad imparare
niezależnie od
straightforward
inizia ad imparare
prosty, bezpośredni
panel
inizia ad imparare
panel, zespół
odd
inizia ad imparare
dziwny, nie pasujący
intrinsic
inizia ad imparare
wrodzony, nieodzowny, wewnętrzny
to compile
inizia ad imparare
kompilować, zestawiać
adjacent
inizia ad imparare
przylegający, sąsiedni
integrity
inizia ad imparare
integralność, uczciwość, prawość
forthcoming
inizia ad imparare
nadchodzący
to conceive
inizia ad imparare
stworzyć (zamysł), pojąć (coś), zajść w ciążę
ongoing
inizia ad imparare
trwający, toczący się
so-called
inizia ad imparare
tak zwany
likewise
inizia ad imparare
podobnie
nonetheless
inizia ad imparare
niemniej jednak, pomimo wszystko
1. to levy 2. levy
inizia ad imparare
1. nakładać opłatę 2. opłata, podatek
to invoke
inizia ad imparare
powoływać, przywoływać
colleagues
inizia ad imparare
koledzy
depression
inizia ad imparare
depresja
1. to collapse 2. collapse
inizia ad imparare
1. zawalić się, upaść, 2. upadek, zawalenie się

Commenti:

Pa Ha scritto: 2010-08-26 21:37:21
Przepraszam ale do nauki jakiego jezyka mają służyć te fiszki? Polskiego? Chyba do angielskiego kolejność słów powinna być odwrotna. Pytanie - polski, odpowiedź - angielski

pani truskawka Ha scritto: 2010-08-28 21:59:41
Nauka może się odbywać w obie strony - niektórzy lubią (np. dla wstępnego zapoznania się ze słówkami) zacząć od kolejności angielski - polski. Kolejność w każdej chwili można zmienić używając śrubki (prawy górny róg fiszki).

Devi essere accedere per pubblicare un commento.