3-4. De biznes - Przegląd

 0    60 schede    solanum
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Recenzja 3 - Jakość
inizia ad imparare
Review 3 - Quality
JAKOŚĆ 1
inizia ad imparare
QUALITY 1
starać się kontynuować
inizia ad imparare
struggle to keep up
wziąć coś za pewnik
inizia ad imparare
take something for granted
czynić coś numerem jeden priorytetu
inizia ad imparare
make something a number one priority
wpaść w pułapkę
inizia ad imparare
fall into a trap
stać się celem samym w sobie
inizia ad imparare
become an end in itself
odwołać się do estetycznego zmysłu osoby
inizia ad imparare
appeal to a person's aesthetic sense
zrobić robotę
inizia ad imparare
get the job done
przyjąć TQM lub inne systemy jakości
inizia ad imparare
to adopt TQM or other quality schemes
JAKOŚĆ 3
inizia ad imparare
QUALITY 3
RÓŻNE IDEE JAKOŚCI
inizia ad imparare
DIFFERENT IDEAS OF QUALITY
zaspokajanie potrzeb klienta
inizia ad imparare
meeting the customer's needs
oczekiwania klienta
inizia ad imparare
customer's expectations
Inżynier projektu: ścisłe specyfikacje i ścisłe tolerancje
inizia ad imparare
design engineer: tight specifications and strict tolerances
projekt jest odpowiedni do celu
inizia ad imparare
design is fit for purpose
wykonywanie zamierzonych funkcji
inizia ad imparare
to perform its intended functions
chuda produkcja
inizia ad imparare
lean manufacturing
marnować wysiłek
inizia ad imparare
waste of effort
audytor jakości: zastosowanie procedur
inizia ad imparare
quality auditor: application of procedures
zgodność ze standardami
inizia ad imparare
complience with standards
wadliwe lub uszkodzone towary
inizia ad imparare
defective or damaged goods
wiarygodny
inizia ad imparare
reliable
JAKOŚĆ 4
inizia ad imparare
QUALITY 4
system ciągłej poprawy
inizia ad imparare
a system of continous improvement
błędy projektowe
inizia ad imparare
design faults
najlepsze praktyki oparte na standardzie branżowym
inizia ad imparare
best practise is based on the industry standard
specyfikacje techniczne
inizia ad imparare
technical specifications
wymagania ustawowe
inizia ad imparare
statutory requirements
JAKOŚĆ 5
inizia ad imparare
QUALITY 5
Czy maszyna ta jest regularnie serwisowana?
inizia ad imparare
Is this machine serviced regularly?
Czy maszyna jest serwisowana w tym momencie?
inizia ad imparare
Is the machine being serviced at the moment?
Czy maszyna była ostatnio serwisowana?
inizia ad imparare
Has the machine been serviced recently?
Czy maszyna była serwisowana w ostatnim miesiącu?
inizia ad imparare
Was the machine been serviced last month?
Czy będzie obsługiwana maszyna w przyszłym miesiącu?
inizia ad imparare
Is the machine going to be serviced next month?
Maszyna mogła zostać naprawiona w zeszłym miesiącu.
inizia ad imparare
The machine could have been serviced last month.
Maszyna powinna była być serwisowana w zeszłym miesiącu.
inizia ad imparare
The machine should have been serviced last month.
INFORMACJA ZWROTNA 1
inizia ad imparare
FEEDBACK 1
wylewny
inizia ad imparare
touchy-feely
być większy niż zestaw jego części
inizia ad imparare
be greater than the set of its parts
zaangażowanie
inizia ad imparare
commitment
osiągnąć cel
inizia ad imparare
to accomplish a goal
osiągnąć cel
inizia ad imparare
to achieve goal
kupować, zgadzać się
inizia ad imparare
buy into
pokonać fizyczne niedociągnięcia
inizia ad imparare
to overcome one's physical shortcomings
ponosić odpowiedzialność
inizia ad imparare
to hold accountable
zaczynać od zera
inizia ad imparare
start from scratch
INFORMACJA ZWROTNA 3
inizia ad imparare
FEEDBACK 3
wypalić się zawodowo
inizia ad imparare
to burn out
zaadoptować się
inizia ad imparare
to settle in
współpracować
inizia ad imparare
to pull together
przerzucić odpowiedzialność
inizia ad imparare
to pass the buck
mieć dobre relacje
inizia ad imparare
to get on/along well with
zawieźć kogoś
inizia ad imparare
to let someone down
przykładać się do pracy
inizia ad imparare
to pull your weight
nie denerwować się
inizia ad imparare
to take it easy
użycie, zastosowanie
To ma wiele praktycznych zastosowań.
inizia ad imparare
use, an application
It has many practical application.
braki | wady
inizia ad imparare
shortcomings
odwołać
inizia ad imparare
to appeal
osiągnąć cel
inizia ad imparare
to achieve | accomplish | reach | the goal

Devi essere accedere per pubblicare un commento.