Społeczeństwo – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    22 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Społeczeństwo (definicja)
inizia ad imparare
wszystkie formy życia zbiorowego połączone: wspólnymi warunkami życia, instytucjami, strukturą, historią oraz odrębną od innych kulturą
Społeczeństwo (wyznaczniki)
inizia ad imparare
duża liczebność; cecha lub grupa cech łączących członków społeczeństwa
Zmiany społeczne
inizia ad imparare
przeobrażenia obejmujące całą strukturę społeczną
Teorie życia społecznego (wymień)
inizia ad imparare
funkcjonalna; konfliktu; wymiany
Przekursorzy teorii funkcjonalnej
inizia ad imparare
Vilfredo Pareto; Florian Znaniecki; Talcott Parsons; Robert Merton; Niklas Luhmann
Prekursorzy teorii konfliktu
inizia ad imparare
Karol Marks; Ludwik Gumplowicz; Georg Simmel
Prekurorzy teorii wymiany
inizia ad imparare
Herbert Spencer; George C. Homans; Peter M. Blau
Teoria funkcjonalna (założenia)
inizia ad imparare
funkcjonalizm (społeczeństwo to całość złożona z części, z których każda spełnia określone funkcje); równowaga społeczna jest niezmienna (konflikty i napięcia można rozwiązać); wewnątrz społeczeństwa istnieje system zróżnicowanych ról społecznych
Teoria konfliktu (założenia)
inizia ad imparare
elementy systemu są w ciągłym konflikcie (jednostki zajmują różne pozycje i reprezentują różne interesy, co jest źródłem konflików); konflikty rozładowują napięcie i wzmacniają więzi w poszczególnych grupach
Teoria wymiany (założenia)
inizia ad imparare
podstawą wszelkich zachowań społecznych jest wymiana dóbr (materialnych i niematerialnych); jednostki w społeczeństwie mają różne potrzeby i oczekiwania; społeczeństwo powstaje w wyniku ciągłej interakcji jednostek, by zaspokoić ich potrzeby
Typy społeczeństw
inizia ad imparare
tradycyjne/przedindustrialne; przemysłowe/industrialne; poprzemysłowe/postindustrialne
Społeczeństwo tradycyjne (cechy)
inizia ad imparare
dominuje rolnictwo i wymiana naturalna (barter); miejscem zamieszkania jest wieś; człowiek ma stałe miejsce w hierarchii społecznej
Społeczeństwo przemysłowe (cechy)
inizia ad imparare
dominuje przemysł i wymiana monetarna (z udziałem pieniądza); miejscem zamieszkania jest miasto; człowiek to jednostka autonomiczna i niezależna społecznie
Społeczeństwo poprzemysłowe (cechy)
inizia ad imparare
dominują usługi, a towarem jest informacja; miejscem zamieszkania jest aglomeracja miajska; rośnie znaczenie wykształcenia i wysokich kwalifikacji zawodowych
Grupa społeczna (definicja)
inizia ad imparare
co najmniej 3 osoby, które łaćzy wspólny cel, więzi, interakcje i poczucie odrębności
Grupa społeczna (elementy)
inizia ad imparare
więź; członkostwo; organizacja; wielkość
Więzi w grupie (rodzaje)
inizia ad imparare
pierwotne (naturalne - rodzina, przyjaciele, znajomi); wtórne (tworzone sztucznie dla osiągnięcia celu i korzyści - partia polityczna, stowarzyszenie)
Członkostwo w grupie (rodzaje)
inizia ad imparare
ekskluzywne (by stać się członkiem grupy trzeba spełnić surowe warunki); inkluzywne (przystąpienie do grupy nie jest ograniczone warunkami); ograniczone (by zostać członkiem grupy należy spełnić nizbyt surowe warunki np.: być w odpowiednim wieku)
Organizacja grupy (rodzaje)
inizia ad imparare
formalna (status lub regulamin regulują strukturę grupy); nieformalne (struktura tworzy sięw sposób spontaniczny)
Wielkość grupy (rodzaje)
inizia ad imparare
mała (kilka do kilkunastu osób); duża (duża liczba członków powoduje, że powstają podgrupy)
Wspólnota (definicja)
inizia ad imparare
zbiorowość o nieformalnej strukturze oparta o silne więzi emocjonalne, tradycję i zwyczaj; członkowie wspólnoty posiadają specyficzne cechy (grupy etniczne, rodziny, społeczności lokalne)
Stowarzyszenie (definicja)
inizia ad imparare
dobrowolne i stałe zrzeszenie osob o wspólnych celach i zainteresowaniach, o charakterze niezarobkowym; stowarzyszenie sformalizowane prawnie zakłada minimum 15 osób, a stowarzyszenie zwykłe - bez osobowości prawnej mogą założyć 3 osoby

Commenti:

Ha scritto: 2010-09-14 21:43:33
xd

Devi essere accedere per pubblicare un commento.