Podstawy istnienia Unii Europejskiej

 0    20 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Cztery Wolności Unii Europejskiej
inizia ad imparare
wolność przepływu towarów; wolność przepływu usług; wolność przepływu kapitału; wolność przepływu osób
Rodzaje prawa w systemie prawnym UE:
inizia ad imparare
źródła prawa pierwotnego i źródła prawa wtórnego
Źródła prawa pierwotnego w UE
inizia ad imparare
traktaty założycielskie; Jednolity Akt Europejski; Traktat z Maastricht; Traktat Amsterdamski; Traktat Nicejski; traktaty akcesyjne poszczególnych państw członkowskich
Źródła prawa wtórnego UE
inizia ad imparare
uregulowania instytucji wydane na podstawie źródeł prawa pierwotnego: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje
Rozporządzenia w prawie UE
inizia ad imparare
mają charakter wspólnotowy i bezpośrednią moc obowiązującą (nie trzeba ich przekształcać w prawo krajowe)
Dyrektywy w prawie UE
inizia ad imparare
adresowane do konkretnych państw, nakładają na nie obowiązek działania w celu osiągnięcia wskazanego celu
Decyzje w prawie UE
inizia ad imparare
maja charakter wiążący tylko dla wyraźnie określonych adresatów (porozumienia międzynarodowe, podstawowe procedury i orzecznictwo Trybunały Sprawiedliwości); prawo wspólnotowe jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego
Układ z Schengen
inizia ad imparare
porozumienie dotyczące ruchu granicznego podpisane 14 czerwca 1985 roku, weszło w życie 26 czerwca 1995 roku; stopniowo znosi kontrole na granicach
Pierwotni sygnatariusze układu z Schengen
inizia ad imparare
Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Francja
Obszar Schengen
inizia ad imparare
obszar w ramach którego całkowicie zniesiono kontrolę na granicach wewnętrznych
Które z państw Unii nie przystąpiły do Schengen?
inizia ad imparare
Wielka Brytania i Irlandia
Kiedy Polska przystąpiła do Schengen?
inizia ad imparare
21 grudnia 2007 roku
Strefa euro
inizia ad imparare
Euroland – obszar 16 spośród 27 państw członkowskich Unii, w którym obowiązującą walutą jest euro, a polityka pieniężna prowadzona jest w tych krajach przez Europejski Bank Centralny
Euro po raz pierwszy pojawiło się:
inizia ad imparare
1 stycznia 2002 roku w 12 państwach Unii (transakcje bezgotówkowe rozliczane były w euro już od stycznia 1999 roku)
Państwa strefy euro
inizia ad imparare
Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy, Słowacja
Czym są „ramy finansowe” w budżecie UE?
inizia ad imparare
formą długoterminowego planowania wydatków z budżetu, ramy obejmują każdorazowo 7 lat
Jak przyjmowany jest roczny budżet UE?
inizia ad imparare
gdy popiera go 3/5 członków Parlamentu Europejskiego – kwestie sporne rozwiązywane są za pomocą kompromisów
Źródła finansowania budżetu Unii
inizia ad imparare
zasoby własne – kwoty zależne od możliwości finansowych poszczególnych państw; opłaty celne i rolnicze; podatki od towatrów i usług
Euroregion
inizia ad imparare
forma dobrowolnej współpracy samorządów na obszarach przygranicznych dwóch lub kilku państw – głównym celem jest wspieranie rozwoju obszarów przygranicznych
Symbole UE
inizia ad imparare
Flaga (12 żółtych gwiazd na lazurowym tle); hymn („Oda do Radości” z IX symfonii Ludwika von Beethovena); Dzień Europy (9 maja – propozycja Schumana utworzenia EWWiS); obywatelstwo unii (wszyscy obywatele państw członkowskich)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.