Organy wymiaru sprawiedliwości

 0    25 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Krajowa Rada Sądownictwa
inizia ad imparare
kolegialny organ konstytucyjny składający się z 25 członków powoływanych w kadencji na 4 lata; uprawnienia KRS dotyczą: aktów prawnych regulujących ustrój władzy sądowniczej, powoływania Prokuratora Generalnego, powoływania sędziów, spraw dyscyplinarnych
Uprawnienia KRS dot. aktów prawnych regulujących ustrój władzy sądowniczej
inizia ad imparare
występowanie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP aktów prawnych dot. niezależności sądów i niezawisłości sędziów
Uprawnienia KRS dot. powoływania Prokuratora Generalnego
inizia ad imparare
rozpatrywanie i ocena kandydatów, ostatecznie prezentują jednego kandydata Prezydentowi RP (drugiego przedstawia Krajowa Rada Prokuratorów)
Uprawnienia KRS dot. powoływania sędziów
inizia ad imparare
rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu sędziego i przedstawianie wniosków o powołanie sędziów Prezydentowi RP; opiniowanie powoływania prezesów i wiceprezesów w sądach powszechnych i wojskowych; rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, wyrażenie zgody na dalsze sprawowanie urzędu przez sędziów po 65 roku życia oraz na powrót do pracy sędziów emerytowanych
Uprawnienia KRS dot. spraw dyscyplinarnych
inizia ad imparare
wybór Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, ustalanie zasad etyki zawodowej sędziów i dbanie o ich przestrzeganie, występowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz odwoływanie się od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji
Skład KRS
inizia ad imparare
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; Minister Sprawiedliwości; osoba powołana przez Prezydenta RP; piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych; czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów
Trybunał Konstytucyjny
inizia ad imparare
samodzielny organ działający na mocy konstytucji, nie podporządkowany żadnemu innemu organowi władzy sądowniczej
Zadanie Trybunału Konstytucyjnego
inizia ad imparare
kontrola hierarchicznej zgodności aktów prawnych (czy akty rzędu niższego są zgodne z aktami rzędu wyższego) przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi; eliminowanie z systemu prawa norm prawnych z nim niezgodnych; rozpatrywanie skarg konstytucyjnych, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, odpowiedź na pytania prawne kierowane przez sądy
Skład Trybunału Konstytucyjnego
inizia ad imparare
15 sędziów wybieranych przez Sejm na 9-letnią kadencję (indywidualnie); prezes i wiceprezes są powoływani spośród kandydatów przez Prezydenta RP
Kandydaci na członków T.K.
inizia ad imparare
przedstawiani przez min. 50 posłów lub Prezydium Sejmu; muszą wyróżniać się wybitną wiedzą prawniczą oraz posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego Sądu najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego; wybierani są tylko na jedną kadencję
Sędziowie T.K. nie mogą
inizia ad imparare
być członkami partii politycznej, związku zawodowego, prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z niezależnością i niezawisłością sędziowską
Kompetencje T.K.
inizia ad imparare
kontrola norm prawnych; rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa; orzekanie o zgodności działalności partii politycznych z konstytucją; uznawanie przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta RP
Do T.K. można zgłosić się z:
inizia ad imparare
kontrolą prewencyjną; inicjatywą powszechną; inicjatywą szczegółową
Kontrola prewencyjna
inizia ad imparare
przysługuje jedynie Prezydentowi RP i polega na zapobieganiu wejściu w życie niewłaściwych rozwiązań prawnych (ustawy przedłożone Prezydentowi do podpisu lub umowy międzynarodowe podlegające ratyfikacji); orzeczenie T.K. ma w tym przypadku charakter wiążący
Inicjatywa powszechna
inizia ad imparare
prawo do kwestionowania zgodności z konstytucją każdego aktu prawnego
Inicjatywa powszechna przysługuje:
inizia ad imparare
Prezydentowi RP; Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu; Prezesowi Rady Ministrów; Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego i Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego; Prokuratorowi Generalnemu; Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli; Rzecznikowi Praw Obywatelskich; grupie 50 posłów lub 30 senatorów
Inicjatywa szczegółowa
inizia ad imparare
oznacza prawo kwestionowanie tylko takich aktów czy norm, które dotyczą spraw objętych zakresem działania wnioskodawcy
Inicjatywa szczegółowa przysługuje:
inizia ad imparare
Krajowej Radzie Sądownictwa; jednostkom samorządu terytorialnego (radom gmin, powiatów, sejmików województw); ogólnokrajowym organom związków zawodowych oraz władzom organizacji pracodawców; Kościołom i związkom wyznaniowym
Trybunał Stanu
inizia ad imparare
samodzielny organ działający na mocy konstytucji, nie podporządkowany żadnemu innemu organowi władzy sądowniczej; orzeka o naruszeniu zapisu konstytucji lub ustawy w związku ze sprawowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania
Odpowiedzialność konstytucyjną przed T.S. ponoszą:
inizia ad imparare
Prezydent RP; Prezes i członkowie Rady Ministrów; Prezes Narodowego Banku Polskiego; Prezes Najwyższej Izby Kontroli; członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem; Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych; posłowie i senatorowie
Prawo stawiania prezydenta w stan oskarżenia przysługuje:
inizia ad imparare
wyłącznie Zgromadzeniu Narodowemu
Trybunał Stanu może orzec:
inizia ad imparare
zakazanie pełnienia stanowisk i funkcji publicznych; odebranie praw wyborczych; utratę orderów i wysokich odznaczeń państwowych; poddanie osoby skazanej wyrokiem T.S. karze przewidzianej w kodeksie karnym
Skład Trybunały Stanu
inizia ad imparare
Przewodniczący = Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; 2 zastępców; 16 członków Trybunału wybieranych spośród posłów i senatorów na czas kadencji parlamentu
Prokuratura
inizia ad imparare
organ kontrolujący przestrzeganie prawa przez ogół obywateli w państwie; prokuratura ściga przestępstwa z urzędu i reprezentuje interes państwa przed sądem
Podział i struktura prokuratury
inizia ad imparare
odpowiada podziałowi i strukturze sądownictwa; prokuratura powszechna - rejonowe, okręgowe i apelacyjne; prokuratura wojskowa - garnizonowa i okręgowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.