longman państwo i społeczeństwo rozszerzenie

5  1    161 schede    aleksandradydynska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
approve a budget
inizia ad imparare
zatwierdzić budżet
bill
inizia ad imparare
projekt ustawy
dissolution (of the parliament)
inizia ad imparare
rozwiązanie np parlamentu
left/right wing
inizia ad imparare
lewicowy/prawicowy
legislative
inizia ad imparare
ustawodawczy
National Assembly
inizia ad imparare
Zgromadzenie Narodowe
pass/adopt a law
inizia ad imparare
uchwalic/przyjąć ustawę
senate
inizia ad imparare
senat
town councillor
inizia ad imparare
radny/radna miasta
administer the country
inizia ad imparare
rządzić krajem
executive
inizia ad imparare
wykonawczy
implement legislation
inizia ad imparare
wdrażać ustawy
mayor
inizia ad imparare
burmistrz
represent the country abroad
inizia ad imparare
reprezentować kraj za granicą
the Cabinet
inizia ad imparare
rząd, rada ministrów
town/city council
inizia ad imparare
rada miejska
court
inizia ad imparare
sąd
court of appeal
inizia ad imparare
sąd apelacyjny
interpret/apply the law
inizia ad imparare
interpretować/stosować prawo
judiciary
inizia ad imparare
sądowniczy
jury
inizia ad imparare
ława przysięgłych
resolve disputes
inizia ad imparare
rozstrzygać spory
Supreme Court
inizia ad imparare
sąd najwyższy
be a witness against yourself
inizia ad imparare
zeznawać przeciwko sobie
be judged by your peers
inizia ad imparare
być sądzonym przez równych sobie
burden of proof
inizia ad imparare
ciężar dowodu
censorship
inizia ad imparare
cenzura
civil liberties
inizia ad imparare
swobody obywatelskie
counsel
inizia ad imparare
adwokat
deliver a verdict
inizia ad imparare
wydać wyrok
due process of law
inizia ad imparare
właściwa procedura prawna
freedom of association
inizia ad imparare
wolność zrzeszania się
freedom of conscience
inizia ad imparare
wolność sumienia
freedom of speech
inizia ad imparare
wolność słowa
human rights
inizia ad imparare
prawa człowieka
presume sb innocent
inizia ad imparare
uznać kogoś za niewinnego
pursuit of happiness
inizia ad imparare
dążenie do szczęścia
reasonable doubt
inizia ad imparare
uzasadnione wątpliwości
the rule of law
inizia ad imparare
praworządność
unalienable rights
inizia ad imparare
niezbywalne prawa
closely fought contest
inizia ad imparare
zacięta walka
come to power
inizia ad imparare
dojść do władzy
corruption scandal
inizia ad imparare
skandal korupcyjny
general election
inizia ad imparare
wybory powszechne
internal politics
inizia ad imparare
polityka wewnętrzna
landslide election victory
inizia ad imparare
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
leader of the governing party
inizia ad imparare
lider partii rządzącej
loss of public confidence in Parliament
inizia ad imparare
utrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
major parties
inizia ad imparare
główne partie
opinion poll
inizia ad imparare
badanie opinii publicznej
opposition leader
inizia ad imparare
lider opozycji
political events
inizia ad imparare
wydarzenia polityczne
resign
inizia ad imparare
złożyć rezygnację
the forthcoming elections
inizia ad imparare
nadchodzące wybory
business venture
inizia ad imparare
przedsięwzięcie
demand
inizia ad imparare
popyt
domestic trade
inizia ad imparare
handel wewnętrzny
economic
inizia ad imparare
ekonomiczny, gospodarczy
economic boom
inizia ad imparare
boom gospodarczy
economic crisis
inizia ad imparare
kryzys gospodarczy
economic downturn/recession
inizia ad imparare
recesja
economical
inizia ad imparare
oszczędny
economics
inizia ad imparare
ekonomia
economise
inizia ad imparare
oszczędzać
entrepreneur
inizia ad imparare
przedsiębiorca
expenditure
inizia ad imparare
wydatki
export
inizia ad imparare
eksport
foreign trade
inizia ad imparare
zagraniczny handel
found (a bank)
inizia ad imparare
założyć (bank)
funding
inizia ad imparare
finansowanie
gross domestic product
inizia ad imparare
PKB
income
inizia ad imparare
dochód
loss
inizia ad imparare
strata
merchant
inizia ad imparare
kupiec, handlowiec
private/public sector
inizia ad imparare
sektor prywatny/publiczny
profit
inizia ad imparare
zysk
proprietor/owner
inizia ad imparare
właściciel
raise money/funds
inizia ad imparare
zdobyć pieniądze/fundusze
settler
inizia ad imparare
osadnik
supply
inizia ad imparare
podaż`
trader
inizia ad imparare
handlowiec
worldwide crisis
inizia ad imparare
kryzys ogólnoświatowy
(Eastern) Orthodox
inizia ad imparare
prawosławny
a cycle of rebirth
inizia ad imparare
reinkarnacja
Buddhist
inizia ad imparare
buddysta
Catholic
inizia ad imparare
katolik
Christian
inizia ad imparare
chrześcijanin
Gospel
inizia ad imparare
Ewangelia
go to church
inizia ad imparare
chodzić do kościoła
Hebrew
inizia ad imparare
hebrajski
Jew
inizia ad imparare
Żyd
mosque
inizia ad imparare
meczet
Muslim
inizia ad imparare
muzłumanin
pilgrimage
inizia ad imparare
pielgrzymka
pray
inizia ad imparare
modlić się
synagogue
inizia ad imparare
synagoga
temple
inizia ad imparare
świątynia
Torah
inizia ad imparare
Tora
abolish
inizia ad imparare
znieść obalić
capital punishment
inizia ad imparare
kara śmierci
criminal trial
inizia ad imparare
proces karny
eligible for parole
inizia ad imparare
uprawniony do zwolnienia warunkowego
exile
inizia ad imparare
wygnać
guilt
inizia ad imparare
wina
imprison
inizia ad imparare
uwięzić
jury
inizia ad imparare
ława prtzysięgłych
the law of the land
inizia ad imparare
prawo danego kraju
lawful
inizia ad imparare
zgodny z prawem
lenient sentence
inizia ad imparare
łagodny wyrok
life inprisonment
inizia ad imparare
kara dożywotniego pozbawienia wolności
outlaw
inizia ad imparare
zakazywać
prosecution
inizia ad imparare
oskarżenie, oskarżyciel
sense of injustice
inizia ad imparare
poczucie niesprawiedliwości
(ten yrs) inprosonment
inizia ad imparare
(10 lat) pozbawienia wolności
armed robbery
inizia ad imparare
napad z bronią w ręku
arson
inizia ad imparare
podpalenie
attempt
inizia ad imparare
usiłować
blackmail
inizia ad imparare
szantaż
break into
inizia ad imparare
włamać się do
bribe
inizia ad imparare
łapówka
bribery
inizia ad imparare
łapownictwo
burglary
inizia ad imparare
włamanie
commit a crime
inizia ad imparare
popełnić przestępstwo
demand ransom
inizia ad imparare
zażądać okupu
extort
inizia ad imparare
wymusić
hijacking
inizia ad imparare
porwanie np samolotu
hostage
inizia ad imparare
zakładnik
manslaughter
inizia ad imparare
nieumyslne spowodowanie śmierci
mugging
inizia ad imparare
rozbój, napaść uliczna
reveal confidential information
inizia ad imparare
ujawniać poufne informacje
riots
inizia ad imparare
zamieszki
rob at gunpoint
inizia ad imparare
obrabować kogoś, grożąc pistoletem
set fire to sth
inizia ad imparare
podpalić coś
teenage deliquent
inizia ad imparare
nieletni przestępca
thief
inizia ad imparare
złodziej
treason
inizia ad imparare
zdrada
unauthorised possession of firearmas
inizia ad imparare
posiadanie broni bez zezwolenia
accuse sb of sth
inizia ad imparare
oskarżyć kogoś o coś
arrest sb for sth
inizia ad imparare
aresztować kogoś o coś
find sb guilty of
inizia ad imparare
uznać kogoś winnym
charge sb with sth
inizia ad imparare
oskarżyć kogoś o coś
disqualify from (driving)
inizia ad imparare
odebrac komuś prowadzenie pojazdów mechanicznych
sentence to ... for...
inizia ad imparare
skazać na ... za
suspect sb of sth
inizia ad imparare
podejrzewać kogoś o coś
aid
inizia ad imparare
pomoc humanitarna
bring an end to violence
inizia ad imparare
położyć kres przemocy
ceasefire
inizia ad imparare
zawieszenie broni
developing countries
inizia ad imparare
kraje rozwijające się
justified use of force
inizia ad imparare
usprawiedliwione użycie sił
Middle East peace talks
inizia ad imparare
rozmowy pokojowe na bliskim wschodzie
outline a plan
inizia ad imparare
nakreślić plan
peace talks/process/treaty
inizia ad imparare
rozmowy pokojowe/proces/traktat
reach a long-lasting agreement
inizia ad imparare
osiągnąć trwałe porozumienie
surrender (to sb)
inizia ad imparare
poddać się komuś
weapons of mass destruction
inizia ad imparare
broń masowego rażenia
discriminate against sb
inizia ad imparare
dyskryminować kogoś
discrimination
inizia ad imparare
dyskryminacja
homelessness
inizia ad imparare
bezdomność
immigrant
inizia ad imparare
imigrant
poverty
inizia ad imparare
bieda
social inequality
inizia ad imparare
nierówności społeczne

Devi essere accedere per pubblicare un commento.