KODY I SKRÓTY LOTNICZE CZ.5

 0    137 schede    puscianek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
SAL - Lista przydziału czasu slot
inizia ad imparare
Slot allocation list
SALS - uproszczony system świetlnego podejścia
inizia ad imparare
simple approach lighting system
SAN – Sanitarny
inizia ad imparare
Sanitary
SAP - Możliwie jak najwcześniej
inizia ad imparare
As soon as possible
SARPS - Normy i zalecane metody postępowania (ICAO)
inizia ad imparare
Standards and recommended practices (ICAO)
SATCOM* - Łączność satelitarna
inizia ad imparare
Satellite communication
SB - Na południe
inizia ad imparare
Southbound
SBAS* - System wspomagania bazujący na wyposażeniu satelitarnym (wymawiane „ES-BAS”)
inizia ad imparare
Satellite-based augmentation system
SCN - Odwołanie przydzielonego czasu slot
inizia ad imparare
Slot cancellation (message type designator)
SD - Odchylenie standardowe
inizia ad imparare
Standard deviation
SDBY - Czekaj i bądź na nasłuchu
inizia ad imparare
Stand by
SEB - Na południowy wschód
inizia ad imparare
South-eastbound
SELCAL* – System selektywnego wywoływania
inizia ad imparare
Selective Calling System
SFC - Powierzchnia
inizia ad imparare
Surface
SFL - Sekwencyjne światła błyskowe
inizia ad imparare
Sequence flashing lights
SID – Standardowy odlot według wskazań przyrządów
inizia ad imparare
Standard Instrument Departure
SIG - Znaczący, istotny
inizia ad imparare
Significant
SIGMET* - Informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów statków powietrznych
inizia ad imparare
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations
SIGWX - Istotne zjawiska pogody
inizia ad imparare
Significant weather
SKED – Rozkład lub rozkładowy
inizia ad imparare
Schedule or Scheduled
SMC - - kontrola ruchu naziemnego
inizia ad imparare
surface movement control
SMR – Radar kontroli ruchu naziemnego
inizia ad imparare
Surface Movement Radar
SNOWTAM* - NOTAM o oddzielnej serii zawiadamiający przy użyciu specjalnego formularza
inizia ad imparare
Special series of NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format
SOC - Początek wznoszenia
inizia ad imparare
Start of climb
SPECI* - Depesza do przekazywania specjalnie wybranych informacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
inizia ad imparare
Aviation selected special weather report (in aeronautical meteorological code)
SPECIAL* - - specjalny komunikat meteorologiczny
inizia ad imparare
special meteorological report
SPI - Specjalny impuls identyfikacyjny
inizia ad imparare
Special position indicator
SPL - Uzupełnienie planu lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
inizia ad imparare
Supplementary flight plan (message type designator)
SPOT* - Pomiar wiatru w jednym punkcie (wiatr punktowy)
inizia ad imparare
Spot wind
SR – Wschód słońca
inizia ad imparare
Sunrise
SRA – Podejście za pomocą radaru dozorowania
inizia ad imparare
Surveillance Radar Approach
SRA - Podejście za pomocą radaru dozorowania
inizia ad imparare
Surveillance radar approach
SRG - Mały zasięg
inizia ad imparare
Short range
SRR - Rejon poszukiwań i ratownictwa
inizia ad imparare
Search and rescue region
SRZ - Strefa lotów według przepisów specjalnych
inizia ad imparare
Special rules zone
SS – Zachód słońca
inizia ad imparare
Sunset
SSE - Południowo-południowy wschód
inizia ad imparare
South-south-east
SSR** – Radar wtórny dozorowania
inizia ad imparare
Secondary surveillance radar
SST - Transport naddźwiękowy
inizia ad imparare
Supersonic transport
SSW - Południowo-południowy zachód
inizia ad imparare
South-south-west
STA - Podejście bezpośrednie z trasy
inizia ad imparare
Straight-in approach
STD – Standard
inizia ad imparare
Standard
STAR* – Standardowy dolot według wskazań przyrządów
inizia ad imparare
Standard instrument arrival
STOL – Krótki start i lądowanie
inizia ad imparare
short take-off and landing
STS – Status
inizia ad imparare
Status
SUP - Uzupełnienie (uzupełnienie do AIP)
inizia ad imparare
Supplement (AIP Supplement)
SUPPS - Dodatkowe procedury regionaln
inizia ad imparare
Regional supplementary procedures
SVCBL – Nadający się do użytku, zdatny do użytku
inizia ad imparare
Serviceable
SWB - Na południowy zachód
inizia ad imparare
South-westbound
SWY – Zabezpieczenie przerwanego startu
inizia ad imparare
Stopway
TA – Przejściowa wysokość bezwzględna
inizia ad imparare
Transition Altitude
TACAN* - taktyczna lotnicza pomoc nawigacyjna UHF
inizia ad imparare
TACAN - U/H/F/ tactical air navigation aid
TAF* - Prognoza dla lotniska
inizia ad imparare
Aerodrome forecast
TAR - Radar dozorowania rejonu kontrolowanego lotniska
inizia ad imparare
Terminal area surveillance radar
TCAS RA* - Manewr doradczy systemu alarmu i unikania kolizji w ruchu (wymawiane „TI-KAS-AR-EJ”)
inizia ad imparare
Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory
TDZ – Strefa przyziemienia
inizia ad imparare
Touchdown Zone
TECR - Przyczyna techniczna
inizia ad imparare
Technical reason
TECR – Przyczyna techniczna
inizia ad imparare
Technical Reason
TEMPO* – chwilowy lub chwilowo
inizia ad imparare
Temporary or temporarily
TF - Ruch prognozowany
inizia ad imparare
Traffic forecast
TFC – Ruch
inizia ad imparare
Traffic
TFR - Trasa dolotowa do TSA/TRA
inizia ad imparare
TSA/TRA feeding route
TGS - System prowadzenia na drogach kołowania
inizia ad imparare
Taxiing guidance system
THR – Próg drogi startowej
inizia ad imparare
Threshold
THRU - Poprzez, przez
inizia ad imparare
Through
TIBA* - Transmisja informacji o ruchu przez statek powietrzny
inizia ad imparare
Traffic information broadcast by aircraft
TIL* - Aż do, do
inizia ad imparare
Until
TKOF – Start
inizia ad imparare
Take-off
TL – poziom przejściowy
inizia ad imparare
Transition level
TMA** - Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk
inizia ad imparare
Terminal control area
TOC - Górna granica wznoszenia
inizia ad imparare
Top of climb
TODA - Rozporządzalna długość startu
inizia ad imparare
Take-off distance available
TOP* - Wierzchołki chmur
inizia ad imparare
Cloud top
TORA – Rozporządzalna długość rozbiegu
inizia ad imparare
Take-Off Run Available
TR - Linia drogi
inizia ad imparare
Track
TRA - Strefa czasowo rezerwowana
inizia ad imparare
Temporary reserved airspace
TRL - Poziom przejściowy
inizia ad imparare
Transition level
TROP - Tropopauza
inizia ad imparare
Tropopause
TSA – strefa czasowo wydzielona
inizia ad imparare
temporary segregated area
T-VASIS* - T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (wymawiane „TI-WASIS”)
inizia ad imparare
T visual approach slope indicator system
TVOR – Dolotowa (lotniskowa) radiolatarnia VOR
inizia ad imparare
Terminal V/O/R
TWR - Wieża kontroli lotniska lub kontrola lotniska
inizia ad imparare
Aerodrome control tower or aerodrome control
TWY Droga kołowania
inizia ad imparare
Taxiway
UAB - aż do zawiadomienia przez...
inizia ad imparare
Until advised by
UAC – Ośrodek kontroli obszaru górnej przestrzeni powietrznej
inizia ad imparare
Upper Area Control centra
UDF - Radionamiernik ultra wielkiej częstotliwości
inizia ad imparare
Ultra high frequency direction-finding station
UFN - Aż do odwołania
inizia ad imparare
Until further notice
UHDT - Nie można wyżej z powodu ruchu
inizia ad imparare
Unable higher due traffic
UHF** - ultra wielka częstotliwość (300-3000MHz))
inizia ad imparare
ultra-high frequency (300-3000 MHz)
UIR** - Górny rejon informacji powietrznej
inizia ad imparare
Upper flight information region
UNAP - Nie być w stanie zatwierdzić
inizia ad imparare
Unable to approve
UNL – Nieograniczony
inizia ad imparare
Unlimited
UNREL - Niepewny
inizia ad imparare
Unreliable
U/S – Niesprawny, niezdatny do użytku
inizia ad imparare
Unservicable
UTA - obszar kontrolowany górnej przestrzeni
inizia ad imparare
upper control area
UTC** – Uniwersalny czas skoordynowany
inizia ad imparare
Coordinated Universal Time -
VAC – Mapa podejścia z widocznością
inizia ad imparare
Visual Approach Chart
VAL - W dolinach
inizia ad imparare
In valleys
VAN - Wóz kontroli drogi startowej
inizia ad imparare
Runway control van
VAR - Deklinacja magnetyczna
inizia ad imparare
Magnetic variation
VASIS – Wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia
inizia ad imparare
Visual Approach Slope Indicator System -
VCY - Okolica, sąsiedztwo, pobliże
inizia ad imparare
Vicinity
VDF – Radionamiernik bardzo wielkiej częstotliwości
inizia ad imparare
Very High Frequency direction-finding station -
VER - Pionowy
inizia ad imparare
Vertical
VI - Kurs do przechwycenia
inizia ad imparare
Heading to an intercept
VFR** – Przepisy wykonywania lotów z widocznością
inizia ad imparare
Visual Flight Rulet
VHF** – bardzo wielka częstotliwość (30 do 3000 MHz)
inizia ad imparare
very high frequency (30 to 3000 MHz)
VIP** - bardzo ważna osoba
inizia ad imparare
very important person
VLR - Bardzo duży zasięg
inizia ad imparare
Very long range
VMC** – Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością
inizia ad imparare
Visual Meteorological Conditions -
VNAV* - Nawigacja w płaszczyźnie pionowej (wymawiane „WI-NAW”)
inizia ad imparare
Vertical navigation
VOLMET* – Informacje meteorologiczne dla statków powietrznych w locie
inizia ad imparare
VOLMET - Meteorological information for aircraft in flight
VOT - Pokładowe wyposażenie do sprawdzania VOR
inizia ad imparare
VOR airborne equipment test facility
VOR** – Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF
inizia ad imparare
VHF/ omnidirectional radio range
VORTAC* – Połączenie systemów VOR i TACAN
inizia ad imparare
V/O/R and TACAN combination -
VPT - Manewr z widocznością po wyznaczonej linii drogi
inizia ad imparare
Visual manoeuvre with prescribed track
VRB - Zmienny
inizia ad imparare
Variable
VSA - Z widocznością terenu (ziemi)
inizia ad imparare
By visual reference to the ground
VSI – wariometr
inizia ad imparare
VSI - vertical speed indicator
WAAS* - System wspomagania na dużym obszarze
inizia ad imparare
Wide area augmentation system
WAFC - Światowy ośrodek prognoz obszarowych
inizia ad imparare
World area forecast centre
WDI –Wskaźnik Kierunku Wiatru
inizia ad imparare
Wind Direction Indicator
WGS-84 - Światowy system geodezyjny - 1984
inizia ad imparare
World Geodetic System - 1984
WI - w obrębie
inizia ad imparare
Within
WEF – Z ważnością od lub ważny od
inizia ad imparare
With effect From or Effective From
WID - Szerokość
inizia ad imparare
Width
WIE - Z ważnością natychmiastową lub ważny natychmiast
inizia ad imparare
With Immediate Effect or Effective Immediately
WILCO* - Wykonam, zastosuję się
inizia ad imparare
Will comply
WIP – Prace w toku
inizia ad imparare
Work In Progress
WNW - Zachodnio-połnocny zachód
inizia ad imparare
West-north-west
WPT - punkt drogi R/NAV
inizia ad imparare
way-point
WRNG – Ostrzeżenie
inizia ad imparare
Warning
WS - Uskok wiatru
inizia ad imparare
Wind Shear
WX – Pogoda
inizia ad imparare
Weather
X - Przecinać
inizia ad imparare
Cross
XNG - Przecinanie
inizia ad imparare
Crossing
Z - Uniwersalny czas koordynowany (w depeszach meteorologicznych)
inizia ad imparare
Coordinated Universal Time

Devi essere accedere per pubblicare un commento.