KODY I SKRÓTY LOTNICZE CZ.3

 0    116 schede    puscianek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
G/A - Nadawaj, wznów nadawanie
inizia ad imparare
Go ahead, resume sending
GAGAN* - Nawigacja wspomagana przez GPS i geostacjonarnego satelitę ziemi
inizia ad imparare
GPS and geostationary earth orbit augmented navigation
GAIN - Przyrost prędkości powietrznej lub wiatru czołowego
inizia ad imparare
Airspeed or headwind gain
GAMET* Prognoza dla obszaru, w którym są wykonywane loty na małych wysokościach
inizia ad imparare
Area forecast for low-level flights
GAT - Ogólny ruch lotniczy (wg zasad ICAO)
inizia ad imparare
General Air Traffic (according to ICAO rules)
GBAS* - System wspomagania bazujący na wyposażeniu naziemnym (wymawiane „DŻI-BAS”)
inizia ad imparare
Ground-based augmentation system
GCA** - System podejścia do lądowania kontrolowanego z ziemi lub podejście do lądowania kontrolowane z ziemi
inizia ad imparare
Ground controlled approach system or ground controlled approach
GLD - Szybowiec
inizia ad imparare
Glider
GLONASS* - Globalny orbitalny nawigacyjny system satelitarny
inizia ad imparare
Global orbiting navigation satellite system
GLS** - System lądowania z wykorzystaniem GBAS
inizia ad imparare
landing system
GND - część organu kontroli lotniska, przestrzenią odpowiedzialności obejmująca drogi kołowania
inizia ad imparare
ground
GNSS** - Globalny satelitarny system nawigacyjny
inizia ad imparare
Global navigation satellite system
GP - Ścieżka schodzenia
inizia ad imparare
Glide Path
GPA - Kąt ścieżki schodzenia
inizia ad imparare
Glide path angle
GPIP - Punkt przechwycenia ścieżki zniżania
inizia ad imparare
Glide path intercept point
GPS** - Globalny system pozycyjny
inizia ad imparare
Global Positioning System
GPWS** - System ostrzegania przed bliskością powierzchni ziemi
inizia ad imparare
Ground proximity warning system
GRAS* - Regionalny system wspomagania bazujący na wyposażeniu naziemnym (wymawiane „GRAS”)
inizia ad imparare
Ground-based regional augmentation system
GRIB - Dane meteorologiczne przetworzone w postać cyfrową w punktach siatki geograficznej, przedstawione w postaci dwójkowej (lotniczy kod meteorologiczny)
inizia ad imparare
Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (in aeronautical meteorological code)
HBN - Latarnia ostrzegawcza
inizia ad imparare
Hazard beacon
HDF - Radionamiernik wielkiej częstotliwości
inizia ad imparare
High frequency direction-finding station
HDG - Kurs
inizia ad imparare
Heading
HEL - śmigłowiec
inizia ad imparare
Helicopter
HF** - wysoka częstotliwość (3000 do 30000 Kiloherców)
inizia ad imparare
high frequency (3000 to 30000 Kilohertz)
HOSP - Statek powietrzny sanitarny
inizia ad imparare
Hospital Aircraft
HS - Służba dostępna w czasie operacji rozkładowych
inizia ad imparare
Service available during hours of scheduled operations
HSI - wskaźnik położenia horyzontu
inizia ad imparare
horizontal situation indicator
HUD - Wyświetlacz
inizia ad imparare
Head-up display
HVY - Ciężki
inizia ad imparare
Heavy
IAC - Mapa podejścia według wskazań przyrządów
inizia ad imparare
Instrument approach chart
IAF - Pozycja (odniesienie) rozpoczęcia podejścia początkowego
inizia ad imparare
Initial approach fix
IAP - Procedura podejścia według wskazań przyrządów
inizia ad imparare
Instrument approach procedure
IAR - Skrzyżowanie tras lotniczych
inizia ad imparare
Intersection of air routes
IATA - międzynarodowe zrzeszenie przewoźników powietrznych
inizia ad imparare
international Air transport association
ICAO - organizacja międzynarodowego lotnictwa cywilnego
inizia ad imparare
international civil Aviation organization
IE - Zwolniony
inizia ad imparare
Exempted
IF - Pozycja rozpoczęcia podejścia pośredniego
inizia ad imparare
Intermediate Approach Fix
IFPS - System wstępnego przetwarzania planów lotu
inizia ad imparare
Initial Integrated Flight plan Processing System
IFR** - Przepisy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów
inizia ad imparare
Instrument Flight Rulet
IGA - Międzynarodowe lotnictwo ogólne
inizia ad imparare
International general aviation
ILS** -System lądowania wg wskazań przyrządów
inizia ad imparare
Instrument Landing System
IM - Marker wewnętrzny
inizia ad imparare
Inner Marker
IMC** - Warunki meteorologiczne dla lotów wg wskazań przyrządów
inizia ad imparare
Instrument Meteorological Conditions
IMGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
inizia ad imparare
Institute of Meteorology and Water Management
IMT - Natychmiastowy lub natychmiast
inizia ad imparare
Immediate or immediately
INA - Podejście początkowe
inizia ad imparare
Initial approach
INBD - Przybywający, przylatujący
inizia ad imparare
Inbound
INCERFA* - Faza niepewnośc
inizia ad imparare
Uncertainty phase
INFO* - Informacja
inizia ad imparare
Information
INOP - Nieczynny
inizia ad imparare
Inoperative
INS - system nawigacji inercjalnej (bezwładnościowej)
inizia ad imparare
inertial navigation system
INT - Skrzyżowanie, przecięcie się
inizia ad imparare
Intersection
INTRP - Przerywać lub przerwany
inizia ad imparare
Interrupt or interrupted
INTSF - Wzmagać się lub wzmagający się
inizia ad imparare
Intensify or intensifying
IRS - Bezwładnościowy system odniesienia
inizia ad imparare
Inertial reference system
JTST - Prąd strumieniowy
inizia ad imparare
Jet stream
KIAS - Prędkość przyrządowa w węzłach
inizia ad imparare
Knots indicated airspeed
KLZ - Stefa kolizyjna z przestrzenią kontrolowaną
inizia ad imparare
Area colliding with controlled airspace
LAT - Szerokość geograficzna
inizia ad imparare
LAT Latitude
LDA - Rozporządzalna Długość lądowania
inizia ad imparare
Landing Distance Available
LDG - Lądowanie
inizia ad imparare
Landing
LEN - Długość
inizia ad imparare
Length
LGT - Światło lub oświetlenie
inizia ad imparare
Light or lighting
LIH - Duże natężenie światła
inizia ad imparare
Light Intensity High
LIL - Małe natężenie światła
inizia ad imparare
Light Intensity Low
LIM - Średnie natężenie światła
inizia ad imparare
Light Intensity Medium
LLZ - Radiolatarnia kierunku
inizia ad imparare
Localizer
LMT - Średni czas lokalny
inizia ad imparare
Local Mean Time
LMT - Średni czas lokalny
inizia ad imparare
Local mean time
LNAV* - Nawigacja boczna (wymawiane „EL-NAW”)
inizia ad imparare
Lateral navigation
LNG - Wydłużone (używane do określenia pożądanego lub wymaganego rodzaju podejścia do lądowania)
inizia ad imparare
Long (used to indicate the type of approach desired or required)
LOC - Lokalny lub położenie
inizia ad imparare
Local or location
LONG - Długość geograficzna
inizia ad imparare
Longitude
LORAN* - System nawigacji lotniczej dalekiego zasięgu
inizia ad imparare
Long Range Air Navigation system
LPV - Dokładność radiolatarni kierunku z prowadzeniem pionowym
inizia ad imparare
Localizer performance with vertical guidance
LR - Ostatnią depeszą odebraną przeze mnie była ... (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
inizia ad imparare
The last message received by me was... (to be used in AFS as a procedure signal)
LRG - Duży zasięg
inizia ad imparare
Long range
LS - Ostatnią depeszą nadaną przeze mnie była... lub Ostatnią depeszą była...(używany w AFS jako sygnał proceduralny)
inizia ad imparare
The last message sent by me was... or Last message was... (to be used in AFS as a procedure signal)
LTD - Ograniczony
inizia ad imparare
Limited
LTV - Wartości progu obciążenia
inizia ad imparare
Load threshold values
LV - Słaby i zmienny (dotyczy wiatru)
inizia ad imparare
Light and variabe (related to wind)
LVP - Procedury przy ograniczonej widoczności
inizia ad imparare
Low visibility procedures
MAA - Maksymalna zatwierdzona wysokość bezwzględna
inizia ad imparare
Maximum authorized altitude
MAG - Magnetyczny
inizia ad imparare
Magnetic
MAINT - Utrzymanie, konserwacja
inizia ad imparare
Maintenance
MAPT - Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu
inizia ad imparare
Missed approach point
MATF - Pozycja (fix) rozpoczęcia zakrętu po nieudanym podejściu
inizia ad imparare
Missed approach turning fix
MATZ - Strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego
inizia ad imparare
Military Air Traffic Zone
MBST - Podmuchy
inizia ad imparare
Microburst
MCA - Minimalna wysokość bezwzględna przelotu
inizia ad imparare
Minimum crossing altitude
MCTR - Strefa kontrolowana lotniska wojskowego
inizia ad imparare
Military Control Zone
MDA - Minimalna wysokość bezwzględna zniżania
inizia ad imparare
Minimum Descent Altitude
MDH - Minimalna wysokość względna zniżania
inizia ad imparare
Minimum Descent Hight
MDI - Minimalny odstęp w odlocie
inizia ad imparare
Minimum departure interval
MEA - Minimalna wysokość bezwzględna na trasie
inizia ad imparare
Minimum en-route altitude
MEHT - Minimalna wysokość wzrokowa nad progiem (dla wizualnego systemu wskazującego ścieżkę schodzenia)
inizia ad imparare
Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator system)
MET* - służby meteorologiczne
inizia ad imparare
meteorological services
METAR* - Komunikaty regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
inizia ad imparare
Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code)
MID – Punkt środkowy – dotyczy RVR
inizia ad imparare
Mid-point (related to RVR)
MIL – Wojskowy
inizia ad imparare
Military
MKR – Marker
inizia ad imparare
Marker radio beacon
MLS** – Mikrofalowy System Lądowania
inizia ad imparare
Microwave Landing System
MM – Marker środkowy
inizia ad imparare
Middle Marker
MNPS - Specyfikacje minimalnych osiągów nawigacyjnych
inizia ad imparare
Minimum navigation performance specifications
MOC – Minimalne przewyższenie nad przeszkodami (wymagane)
inizia ad imparare
Minimum Obstacle Clearance (required)
MOCA - Minimalna wysokość bezwzględna zapewniająca przewyższenie nad przeszkodami (wymagane)
inizia ad imparare
Minimum obstacle clearance altitude (required)
MRA - Minimalna wysokość bezwzględna odbioru
inizia ad imparare
Minimum reception altitude
MRG - Średni zasięg
inizia ad imparare
Medium range
MRT - Stała trasa lotnictwa wojskowego
inizia ad imparare
Military Route
MSA - Minimalna sektorowa wysokość bezwzględna
inizia ad imparare
Minimum Sector Altitude
MSAS* - Wielofunkcyjny satelitarny system wspomagania (wymawiane „EM-SAS”)
inizia ad imparare
Multifunctional transport satellite (MTSAT) satellite-based augmentation system
MSG - Depesza
inizia ad imparare
Message
MSL – Średni poziom morza
inizia ad imparare
Mean Sea Level
MSSR - Monoimpulsowy radar wtórny
inizia ad imparare
Monopulse Secondary Surveillance Radar
MTOW - Maksymalny ciężar do startu
inizia ad imparare
Maximum take-off weight
MTW - Fale górskie
inizia ad imparare
Mountain waves

Devi essere accedere per pubblicare un commento.