KODY I SKRÓTY LOTNICZE CZ.4

 0    107 schede    puscianek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
NADP - Procedura zmniejszania uciążliwości hałasu przy odlocie
inizia ad imparare
Noise abatement departure procedure
NAT - Północny Atlantyk
inizia ad imparare
North Atlantic
NB - Na północ
inizia ad imparare
Northbound
NDB** – radiolatarnia bezkierunkowa
inizia ad imparare
non directional beacon
NE - Północny wschód
inizia ad imparare
North-east
NEB - Na północny wschód
inizia ad imparare
North-eastbound
NIL* - nie mam dla was nic do nadania lub nic
inizia ad imparare
I have nothing to send to you or none
NM - Mile morskie
inizia ad imparare
Nautical Miles
NOSIG* – nie przewiduje się żadnych istotnych zmian
inizia ad imparare
no significant change
NOTAM* - Wiadomość dla pilotów rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych
inizia ad imparare
A notice to airmen distributed by means of telecommunication
NPA - Podejście nieprecyzyjne
inizia ad imparare
Non-precision approach
NTZ** - Nieprzekraczalna strefa
inizia ad imparare
No transgression zone
OBST – Przeszkoda
inizia ad imparare
Obstacle
OCA – Minimalna bezwzględna wysokość zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami
inizia ad imparare
Obstacle Clearance Altitude
OCA – Oceaniczny obszar kontrolowany
inizia ad imparare
Oceanic Control Area
OCC - Przerywane (światło)
inizia ad imparare
Occulting (light)
OCH – Wysokość względna zapewniająca minimalne
inizia ad imparare
Obstacle Clearance Height
OCNL - Nieregularny lub nieregularnie
inizia ad imparare
Occasional or occasionally
OCS - Powierzchnia pionowego zabezpieczenia przelotu nad przeszkodami
inizia ad imparare
Obstacle clearance surface
OGN - Rozpoczynać
inizia ad imparare
Originate
OHD - Nad
inizia ad imparare
Overhead
OM – Marker zewnętrzny
inizia ad imparare
Outer Marker
OPMET* - Operacyjne meteorologiczne (informacje)
inizia ad imparare
Operational meteorological
OPR – operator lub użytkowany
inizia ad imparare
Operator or operating
OR - Na żądanie
inizia ad imparare
On request
ORD - Polecenie
inizia ad imparare
Order
OTP - Na szczycie, na wierzchu
inizia ad imparare
On top
OUBD - Wylatujący
inizia ad imparare
Outbound
PALS - system świetlny precyzyjnego podejścia - (podać kategorię)
inizia ad imparare
precision approach landing system (specify category)
PANS - Procedury służb żeglugi powietrznej
inizia ad imparare
Procedures for air navigation services
PANSA* – polska agencja żeglugi powietrznej
inizia ad imparare
polish Air navigation services agency
PAPI* – Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia
inizia ad imparare
Precision Approach Path Indicator
PAR** – Radar precyzyjnego podejścia
inizia ad imparare
Precision Approach Radar
PAX – Pasażerowie
inizia ad imparare
Passengers
PCD - Postępować lub postępowanie
inizia ad imparare
Proceed or proceeding
PCN - Liczba klasyfikacyjna nawierzchni
inizia ad imparare
Pavement classification number
PDC** - Zezwolenie przed odlotem
inizia ad imparare
Pre-departure clearance
PER - Osiągi/charakterystyki
inizia ad imparare
Performance
PERM - Stały
inizia ad imparare
Permanent
PG - Paralotnia bez napędu
inizia ad imparare
Paraglider
PIB - Biuletyn informacji przed lotem
inizia ad imparare
Pre-flight information bulletin
PJE – Ćwiczenia w wykonywaniu skoków spadochronowych
inizia ad imparare
Parachute Jumping Exercise
PLVL - Obecny poziom
inizia ad imparare
Present level
PN - Wymagane uprzednie powiadomienie
inizia ad imparare
Prior notice required
POB – Osoby na pokładzie
inizia ad imparare
Persons On Bard
PPG - Motoparalotnia
inizia ad imparare
Powered paraglider
PPR – Wymagane uprzednie uzyskanie zezwolenia
inizia ad imparare
Prior Permission Required
PROB* - Prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
Probability
PRP - Punkt odniesienia dla punktu w przestrzeni
inizia ad imparare
Point-in-space reference point
P-RNAV - Precyzyjna nawigacja obszarowa
inizia ad imparare
Precision RNAV
PSG - Przejście, przelot
inizia ad imparare
Passing
PSN - Pozycja
inizia ad imparare
Position
PSR** – radar pierwotny
inizia ad imparare
Primary Surveillance radar
PTT – naciśnij i mów
inizia ad imparare
push-to-talk
RSP - Urządzenie odzewowe
inizia ad imparare
Responder beacon
QDM** - Kurs magnetyczny (przy pogodzie bez wiatru)
inizia ad imparare
Magnetic heading (zero wind)
QDR - Namiar magnetyczny
inizia ad imparare
Magnetic bearing
QFE** - Ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska (lub na progu drogi startowej)
inizia ad imparare
Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold)
QFU - Kierunek magnetyczny drogi startowej
inizia ad imparare
Magnetic orientation of runway
QNE – ciśnienie standardowe 1013,25 hPa
inizia ad imparare
Standard pressure, Pressure altitude
QNH** - Nastawienie skali wysokościomierza na ciśnienie, przy którym wskaże on po wylądowaniu wysokość bezwzględna miejsca lądowania
inizia ad imparare
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground
QTE - Namiar geograficzny
inizia ad imparare
True bearing
R - Strefa ograniczona (uzupełniony o oznacznik)
inizia ad imparare
Restricted area (followed by identification)
RA - Zalecany manewr uniknięcia kolizji
inizia ad imparare
Resolution advisory
RAC – przepisy ruchu lotniczego i służb ruchu lotniczego
inizia ad imparare
Rules of the air and air traffic services
RAI - Światła wskazujące kierunek drogi startowe
inizia ad imparare
Runway alignment indicator
RATSPC - Rejonowy ośrodek planowania ruchu lotniczego
inizia ad imparare
Regional ATS planning center
RB - Łódź ratownicza
inizia ad imparare
Rescue boat
RCA - Osiągnąć wysokość bezwzględną przelotu
inizia ad imparare
Reach cruising altitude
RCC – Ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego
inizia ad imparare
Rescue Coordination Centre
RCF – Utrata łączności radiowej (oznacznik rodzaju depeszy)
inizia ad imparare
Radiocomunication Failure (message type designator)
RCH - Osiągnąć lub osiąganie
inizia ad imparare
Reach or reaching
RCL – linia centralna drogi startowej
inizia ad imparare
Runway Centre Line
RCLL – Światła linii centralnej drogi startowej
inizia ad imparare
Runway Centre Line Lights
RCLR - Zmiana zezwolenia
inizia ad imparare
Recleared
RDH – Wysokość podstawy odniesienia (dla ILS)
inizia ad imparare
Reference Datum Height (for ILS)
REC - Odbierać lub odbiornik
inizia ad imparare
Receive or receiver
REG – Rejestracja
inizia ad imparare
Registration
REP – Meldunek lub meldowanie lub punkt meldowania
inizia ad imparare
Report or reporting or reporting point
RERTE - Zmiana trasy
inizia ad imparare
Reroute
RERTE - zmiana trasy
inizia ad imparare
re-route
REQ – Prośba, prosić lub żądany
inizia ad imparare
Request or requested
RFP - Zastępczy plan lotu
inizia ad imparare
Replacement flight plan
RIF – Zmiana zezwolenia podczas lotu
inizia ad imparare
Reclearance In Flight
RL - Zgłoś opuszczenie
inizia ad imparare
Report leaving
RLA - Przekaż do
inizia ad imparare
Relay to
RLCE – Żadać zmiany poziomu na trasie
inizia ad imparare
Request Level Change En-route
RMI – radiokompas
inizia ad imparare
radio magnetic indicator
RMK - Uwaga/zgłosić uwagę
inizia ad imparare
Remark
RMZ - Strefa obowiązkowej łącznośc
inizia ad imparare
Radio communication mandatory zone
RNAV* - Nawigacja obszarowa (wymawiać „AR-NAW”)
inizia ad imparare
Area navigation
RNP** - Wymagane charakterystyki nawigacyjne
inizia ad imparare
Required navigation performance
ROC - Prędkość wznoszenia
inizia ad imparare
Rate of climb
ROD - Prędkość zniżania
inizia ad imparare
Rate of descent
RPI** - Zobrazowanie radarowe pozycji
inizia ad imparare
Radar position indicator
RPL – Powtarzalny Plan Lotu
inizia ad imparare
Repetitive Flight Plan
RQA - Depesza zamawiająca przestrzeń powietrzną
inizia ad imparare
Airspace request
RQMNTS - Wymagania, potrzeby
inizia ad imparare
Requirements
RQP – Żądanie planu lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
inizia ad imparare
Request Flight Plan (message type designator)
RQS – Żądanie uzupełnienia planu lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
inizia ad imparare
Request Supplementary Flight Plan (message type designator)
RR - Zgłoś osiągnięcie
inizia ad imparare
Report reaching
RSCD - Stan nawierzchni drogi startowej
inizia ad imparare
Runway surface condition
RSR – Trasowy radar dozorowania
inizia ad imparare
En-route surveillance radar
RTE – Trasa
inizia ad imparare
Route
RTF – Radiotelefon
inizia ad imparare
Radiotelephone
RVR** – Zasięg widzialności wzdłuż drogi startowej
inizia ad imparare
Runway Visual Range
RWY – droga startowa, pas startowy
inizia ad imparare
runway

Devi essere accedere per pubblicare un commento.