KODY I SKRÓTY LOTNICZE CZ.2

 0    109 schede    puscianek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
BA - Hamowanie
inizia ad imparare
Braking action
BARO-VNAV* - Nawigacja w płaszczyźnie pionowej z wykorzystaniem przyrządów barometrycznych (wymawiane „BAA-RO-WI-NAW”)
inizia ad imparare
Barometric vertical navigation (to be pronounced “BAA-ROVEE-NAV”)
BASE* - Podstawa chmur
inizia ad imparare
Cloud base
BCST - Rozgłaszać, transmisja
inizia ad imparare
Broadcast
BDRY - Granica
inizia ad imparare
Boundary
BRG - Namiar
inizia ad imparare
Bearing
B-RNAV - Podstawowa nawigacja obszarowa
inizia ad imparare
Basic Navigation area
CADF - Funkcja scentralizowanych danych o przestrzeni powietrznej
inizia ad imparare
Centralised airspace data function
CAS - System poprawy sterowności
inizia ad imparare
Control Augmentation System
CAT - Turbulencja w czystym powietrzu
inizia ad imparare
Clear air turbulence
CAVOK* - widzialność, chmury i pogoda w chwili obserwacji są lepsze niż zalecane wartości lub warunki (wymawiane „KAW-OU-KEJ”)
inizia ad imparare
Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions it should be pronounced KAV-OH-KAY
CBA - Rejon przekraczania granicy
inizia ad imparare
Cross-border area
CDA¤ - Płynne podejście do lądowania
inizia ad imparare
Continuous descent approach
CDR - Warunkowa droga lotnicza
inizia ad imparare
Conditional route
CF - Zmień częstotliwość na...
inizia ad imparare
Change frequency to
CFIT - Central flow management unit
inizia ad imparare
Controlled Flight Into Terrain
CGL - Światło(a) prowadzenia po kręgu
inizia ad imparare
Circling guidance light(s)
CH - Kanał
inizia ad imparare
Channel
CHG - Modyfikacja (Oznacznik rodzaju depeszy)
inizia ad imparare
Modification (message type designator)
CHT - temperatura głowic cylindrów
inizia ad imparare
Cylinder Head Temperature
CIDIN* - Wspólna sieć wymiany danych ICAO
inizia ad imparare
Common ICAO data interchange network
CIT - W pobliżu lub nad wielkimi miastami
inizia ad imparare
Near or over large towns
CL - Linia centralna
inizia ad imparare
Centre line
CLA - Oblodzenie szkliste
inizia ad imparare
Clear type of ice formation
CLG - Wywołanie
inizia ad imparare
Calling
CLIMB OUT - strefa wnoszenia początkowego
inizia ad imparare
climb - out area
CLR - Wolny lub zezwolono na lub zezwolenie
inizia ad imparare
Clear or Cleared to or Clearance
CNL - Anulować lub anulowany
inizia ad imparare
Cancel or Cancelled
CNS - Łączność, nawigacja i dozorowanie
inizia ad imparare
Communications, navigation and surveillance
CONC - Beton
inizia ad imparare
Concrete
COORD - Współrzędne
inizia ad imparare
Coordinates
COP - Punkt zmiany namiaru
inizia ad imparare
Change-over point
CPDLC** Łączność kontroler-pilot linią przesyłania danych
inizia ad imparare
Controller-pilot data link communications
CPL - Bieżący plan lotu - Oznacznik rodzaju depeszy
inizia ad imparare
current flight plan - messae type designator
CRAM - Depesza o dostępności dróg warunkowych
inizia ad imparare
Conditional route availability message
CRCO - Centralne Biuro Opłat Trasowych
inizia ad imparare
Central route charges office
CS - Znak wywoławczy
inizia ad imparare
Call sign
CTA - Obszar kontrolowany
inizia ad imparare
Control Area
CTAM - wznieś się i utrzymuj
inizia ad imparare
Climb to and maintain
CTE - Obliczony czas wlotu
inizia ad imparare
Calculated entry time
CTN - Ostrzegać
inizia ad imparare
Caution
CTR - strefa kontrolowana lotniska
inizia ad imparare
control zone
CTX - Obliczony czas wylotu
inizia ad imparare
Calculated exit time
CUST - Cło, urząd celny
inizia ad imparare
Customs
CWY - Zabezpieczenie wydłużonego startu
inizia ad imparare
Clearway
D - Strefa niebezpieczna np. Poligony
inizia ad imparare
Danger area
DA - wysokość bezwzględna decyzji
inizia ad imparare
decision altitude
DAF - Wskaźnik stosunku ruchu rzeczywistego do przewidywanego
inizia ad imparare
Demand adjustment factor
DEG - Stopnie
inizia ad imparare
Dergees
DEP - Odleć lub odlot
inizia ad imparare
Depart or Departure
DEPO - Osadzanie
inizia ad imparare
Deposition
DER - Koniec rozporządzalnej drogi startowej
inizia ad imparare
Departure end of the runway
DES - Zniżać się do lub zniżanie do
inizia ad imparare
Descend to or descending to
DETRESFA* - Faza niebezpieczna
inizia ad imparare
DETRESFA - distress phase
DEV - Dewiacja lub odchylający się
inizia ad imparare
Deviation or deviating
DFDR - Cyfrowy przyrząd rejestrujący dane lotu
inizia ad imparare
Digital flight data recorder
DFTI - Odległość od wskaźnika punktu przyziemienia
inizia ad imparare
Distance from touchdown indicator
DH - Wysokość względna decyzji
inizia ad imparare
decision height
DIV - Zmieniać kierunek lub zmieniający kierunek
inizia ad imparare
Divert or diverting
DLA - Opóźnienie lub opóźniony
inizia ad imparare
Delay or delayed
DME** - radioodległościomierz
inizia ad imparare
distance measuring equipment
DP - Temperatura punktu rosy
inizia ad imparare
Dew point temperature
DPT - Głębokość
inizia ad imparare
Depth
DTAM - Zniż się do i utrzymuj
inizia ad imparare
Descend to and maintain
DTHR - Przesunięty próg drogi startowe
inizia ad imparare
Displaced runway treshold
DTRT - Pogarszać (się) lub pogarszający się
inizia ad imparare
Deteriotate or deteriotating
DUR - Czas trwania
inizia ad imparare
Duration
EA - Desygnator rejonu ograniczeń lotów, strefy pokazów lotniczych, strefy lotów akrobacyjnych
inizia ad imparare
Designator of flight restriction area, air display area, aerobatic flying area
EAT - Spodziewany czas podejścia (określa go kontroler)
inizia ad imparare
Expected approach time
EAUP - Europejski plan użytkowania przestrzeni powietrznej
inizia ad imparare
European airspace use plan
EB - Na wschód
inizia ad imparare
Eastbound
EET - Przewidywany czas przylotu
inizia ad imparare
estimated elapsed time
EFC - oczekuj na następne zezwolenie
inizia ad imparare
Expect furher clearances
EFIS* - Elektroniczny system instrumentów lotu (wymawiane „EI-FIS”)
inizia ad imparare
Electronic flight instrument system
EGNOS* - Europejski satelitarny system wspomagania (wymawiane „EGNOS”)
inizia ad imparare
European geostationary navigation overlay service
ELEV - Wzniesienie
inizia ad imparare
Elevation
EMERG - Zagrożenie
inizia ad imparare
EMERGENCY
ENR - Na trasie podczas lotu
inizia ad imparare
en-route (In flight)
EOBT - Przewidywany czas odblokowania
inizia ad imparare
Estimated off-block time
EQPT - Wyposażenie/sprzęt
inizia ad imparare
Equipment
EST - Przewidywać lub przewidywany (Jako oznacznik depeszy)
inizia ad imparare
Estimate or estimated (Message type designator)
ETA** - przewidywany czas przylotu lub przewidywany przylot
inizia ad imparare
estimated time of arrival or estimating arrival
ETD** - Przewidywany czas odlotu lub przewidywany odlot
inizia ad imparare
estimated time of departure or estimating deprture
ETO - przewidywany czas przelotu nad znaczącym punktem nawigacyjnym
inizia ad imparare
estimated time on the significant point
EXC - Z wyjątkiem
inizia ad imparare
Except
EXTD - Rozciągać/wydłużać lub rozciągający się/wydłużający
inizia ad imparare
Extend or extending
FAC - udogodnienia
inizia ad imparare
Facilities
FAF - Pozycja (fix odniesienia) rozpoczęcia podejścia końcowego
inizia ad imparare
Final approach fix
FAL - Ułatwienia w międzynarodowym transporcie lotniczym
inizia ad imparare
Facilitation of international air transport
FAP - punkt rozpoczęcia podejścia początkowego
inizia ad imparare
final approach point
FBL - Słaby (używa się do określenia intensywności zjawisk atmosferycznych, zakłóceń radiowych lub wyładowań statystycznych, np. FBL RA = słaby deszcz)
inizia ad imparare
Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain)
FCT - Współczynnik tarcia
inizia ad imparare
Friction coefficient
FDA - Strefa zrzutu paliwa
inizia ad imparare
Fuel dropping area
FIR** - rejon informacji powietrznej
inizia ad imparare
flight information region
FIS - służba informacji powietrznej
inizia ad imparare
flight information services
FL - Poziom lotu
inizia ad imparare
flight level
FLG - Błyskowy
inizia ad imparare
Flashing
FLT - Lot
inizia ad imparare
Flight
FLUC - Zmieniający się lub zmieniony
inizia ad imparare
Fluctuating or fluctuated
FMC** - Komputer zarządzania lotem
inizia ad imparare
Flight management computer
FMU - organ zarządzania przepływem
inizia ad imparare
flight management unit
FNA - Podejście końcowe
inizia ad imparare
Final Approach
FPAP - Punkt wyrównania ścieżki podejścia
inizia ad imparare
Flight path alignment point
FPL - Zgłoszony plan lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
inizia ad imparare
Filed flight plan (message type designator)
FPR - Planowana trasa lotu
inizia ad imparare
FPR Flight plan route
FR - Pozostała ilość paliwa
inizia ad imparare
Fuel remaining
FREQ - Częstotliwość
inizia ad imparare
Frequency
FTE - Błąd techniczny w trakcie lotu
inizia ad imparare
Flight technical error
FUA - Elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej
inizia ad imparare
Flexible use of airspace

Devi essere accedere per pubblicare un commento.