KODY I SKRÓTY LOTNICZE CZ.1

 0    74 schede    puscianek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
AAD - Odchylenie od wyznaczonej wysokości bezwzględnej
inizia ad imparare
Assigned altitude deviation
AAL - Wysokość nad lotniskiem
inizia ad imparare
Above Aerodrome Level
ABI - Informacja o przecięciu granicy
inizia ad imparare
Advance boundary information
ABM - Na trawersie
inizia ad imparare
Abeam
ABN - latarnia lotniska
inizia ad imparare
aerodrome beacon
A/C - Statek powietrzny
inizia ad imparare
Aircraft
ACARS* - system komunikacji ze statkami powietrznymi w oparciu o wiadomości i potwierdzenia odbioru (wymawiać „EJ-KARS”
inizia ad imparare
A/CARS - Aircraft Communication Addressing and Reporting System
ACAS* - pokładowy system unikania kolizji
inizia ad imparare
ACAS - Airborne Collision Avoidance System
ACC** - kontrola obszaru
inizia ad imparare
Area Control Centre
ACK - potwierdź
inizia ad imparare
acknowledge
ACL - Miejsce sprawdzania wysokościomierzy
inizia ad imparare
Altimeter check location
AD - Lotnisko
inizia ad imparare
Aerodrome
ADA - Obszar ze służbą doradczą
inizia ad imparare
advisory area
ADC - Mapa lotniska
inizia ad imparare
Aeroderome chard
ADDN Dodatek, dodanie lub dodatkowy
inizia ad imparare
Addition or additional
ADF** - automatyczny radionamiernik, radiokompas
inizia ad imparare
automatic direction finding equipment
ADI - Sztuczny horyzont
inizia ad imparare
Attitude Indicator
ADIZ - strefa identyfikacji obrony powietrznej. Przygraniczny pas o szerokości 15km. (wymawiać „EJ-DIZ”
inizia ad imparare
air defence identification zone
ADJ - Przyległy, sąsiedni
inizia ad imparare
Adjacent
ADR - Trasa ze służbą doradczą
inizia ad imparare
advisory router
ADS-B‡ - Automatyczne zależne dozorowanie - rozgłaszanie
inizia ad imparare
Automatic dependent surveillance - broadcast
ADZ - zawiadomić, doradzić
inizia ad imparare
Advise
AIM¤ - Depesza Informacyjna ATFM
inizia ad imparare
Air traffic flow management information message
AIRMET† - Informacja dotycząca zjawisk pogody na trasie, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo statków powietrznych wykonujących loty na małych wysokościach
inizia ad imparare
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations
AFIL - plan lotu złożony z powietrza
inizia ad imparare
flight plan filed in the air
AFIS - Lotniskowa Słuzba Informacji Powietrznej
inizia ad imparare
aerodrome flight information service
AGL - nad poziomem terenu
inizia ad imparare
above ground level
AGN - ponownie, znowu
inizia ad imparare
again
AIP - zbiór informacji lotniczych
inizia ad imparare
aeronautical information publication
AIS - Służba Informacji Lotniczej
inizia ad imparare
Aeronautical Information Service
AIRAC - regulacja i kontrola rozpowszechniania informacji lotniczych
inizia ad imparare
aeronautical information regulation and control
AIREP* - meldunek z powietrza
inizia ad imparare
AIREP - air-report
ALERFA* - Faza alarmu
inizia ad imparare
ALERFA - Alert phase
ALT - Wysokość bezwzględna
inizia ad imparare
Altitude
ALRS - służba alarmowa
inizia ad imparare
alerting service
ALS - system świateł podejścia
inizia ad imparare
approach lighting system
ALTN - Zapasowe (lotnisko)
inizia ad imparare
Alternate (aeorodrome)
AMA - Minimalna wysokość bezwzględna dla obszaru
inizia ad imparare
Area Minimum Altitude
AMC - komórka zarządzania przestrzenią powietrzną
inizia ad imparare
Airspace Management Cell
AMD - Popraw lub poprawiony (używa się do oznaczenia poprawionej depeszy meteorologicznej; oznacznik rodzaju depeszy)
inizia ad imparare
Amend or amended (used to indicate amended meteorological message; message type designator
AMSL - nad średnim poziomem morza
inizia ad imparare
above mean sea level
ANM¤ - Depesza powiadamiająca ATFM
inizia ad imparare
Air traffic flow management notification message
AOC... - Mapa przeszkód lotniskowych (po którym podaje się nazwę/ tytuł
inizia ad imparare
Aerodrome obstacle chart (followed by type and name/title)
APAPI† - Uproszczony wizualny wskaźnik ścieżki podejścia (wymawiać „EJ-PAPI”
inizia ad imparare
Abbreviated precision approach path indicator
APCH - Podejście zbliżanie"
inizia ad imparare
Approach
APN - Płyta postojowa
inizia ad imparare
Apron
APP - kontrola zbliżania
inizia ad imparare
Approach Control
APRX - Zbliżony lub w przybliżeniu
inizia ad imparare
APRX Approximate or approximately
APV - zatwierdź zatwierdzono
inizia ad imparare
approve or approvedor approval
ARCC - ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotn
inizia ad imparare
aeronautical rescue coordination center
ARO - biuro odpraw załóg
inizia ad imparare
air traffic services reporting office
ARP - punkt odniesienia lotniska
inizia ad imparare
aerodrome reference point
ASC - Wznosić się do lub wznoszenie się do
inizia ad imparare
Ascend to or ascending to
ASDA - Rozporządzalna długość przerwanego startu
inizia ad imparare
Accelerate-stop distance available
ASHTAM - NOTAM oddzielnej serii, zawiadamiający przy użyciu specjalnego formularza o przederupcyjnej aktywności wulkanicznej, erupcji wulkanicznej i/lub chmurach popiołów wulkanicznych, mających znaczenie dla operacji statków powietrznych
inizia ad imparare
Special series NOTAM notifying by means of a specific format, change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations
ASM - zarządzanie przestrzenią powietrzną
inizia ad imparare
airspace management
ATA** - Rzeczywisty czas przylotu
inizia ad imparare
Actual Time of Arrival
ATC** - Kontrola Ruchu Lotniczego
inizia ad imparare
air traffic control
ATD** - Rzeczywisty Czas Odlotu
inizia ad imparare
Actual Time of Departure
ATFM - zarządzanie przepływem ruchu lotniczego
inizia ad imparare
air traffic flow management
ATIS* - system automatycznej informacji lotniskowej
inizia ad imparare
Automatic Terminal Information Service
ATM - zarządzanie ruchem lotniczym
inizia ad imparare
air traffic management
ATR - automat przywracania ciągu
inizia ad imparare
Automatic Thrust Restoration
ATS - Służby Ruchu Lotniczego
inizia ad imparare
air traffic services
AT-VASIS* - Skrócony T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (wymawiane „EJ-TI-WASIS”)
inizia ad imparare
Abbreviated T visual approach slope indicator system
ATZ - strefa ruchu lotniskowego
inizia ad imparare
Aerodrome Traffic Zone
AUP - plan użytkowania przestrzeni powietrznej
inizia ad imparare
Airspace Use Plan
AUTH - Upoważniony lub upoważnienie
inizia ad imparare
Authorized or authorization
AUX - Pomocniczy
inizia ad imparare
Auxiliary
AVASIS - Uproszczony wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia
inizia ad imparare
Abbreviated visual approach slope indicator system
AVBL - Dostępny lub dostępność
inizia ad imparare
Available or availability
AVG - Przeciętny, średni
inizia ad imparare
Average
AVGAS* - Benzyna lotnicza
inizia ad imparare
Aviation gasoline
AWY - droga lotnicza
inizia ad imparare
airway

Devi essere accedere per pubblicare un commento.