Związki wielofunkcyjne

 0    32 schede    pani truskawka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
związki optycznie czynne
inizia ad imparare
związki skręcające płaszczyznę światła spolaryzowanego
węgliel asymetryczny
inizia ad imparare
atom węgla połączony z czterema różnymi podstawnikami
enancjomery
inizia ad imparare
cząsteczki chiralne (optycznie czynne) występujące w postaci dwóch odmian przestrzennych będących swoimi odbiciali lustrzanymi; są to izomery
związki chiralne
inizia ad imparare
związki, których "odbicia lustrzane" nie są identyczne, a jedynie symetryczne
distereoizomery
inizia ad imparare
izomery, optycznie czynne, nie będące względem siebie odbiciami lustrzanymi
mieszanina racemiczna
inizia ad imparare
równomolowa mieszanina enancjomerów danego związku, która nie skręca płaszczyzny światła spolaryzowanego
cukry
inizia ad imparare
związki wielofunkcyjne - zawierają dwie grupy funkcyjne - aldehydową lub ketonową oraz grupy hydroksylowe
podział cukrów
inizia ad imparare
cukry proste, cukry złożone (dwucukry, polisacharydy)
cukry proste
inizia ad imparare
cukry składające się z jednej kilkuwęglowej cząsteczki np. glukoza, fruktoza
disacharydy
inizia ad imparare
cukry złożone z dwóch cząsteczek cukrów prostych, połączonych wiązaniem glikozydowym np. maltoza, laktoza, celobioza, sacharoza
polisacharydy
inizia ad imparare
cukry złożone z setek cząsteczek cukrów prostych, połączonych wiązaniami glikozydowymi np. skrobia, celuloza, chityna, glikogen
aldozy
inizia ad imparare
cząsteczki cukrów prostych posiadające grupę aldehydową, cząsteczki łańcuchowe
ketozy
inizia ad imparare
cząsteczki cukrów prostych posiadające w swojej budowie grupę karbonylową
trioza
inizia ad imparare
cząsteczki cukrów prostych złożone z trzech atomów węgla
pentoza
inizia ad imparare
cząsteczki cukrów prostych złożone z pięciu atomów węgla, np. ryboza lub deoksyryboza
heksoza
inizia ad imparare
cząsteczki cukrów prostych złożone z sześciu atomów węgla, np. glukoza, fruktoza, mannoza, galaktoza
glukoza
inizia ad imparare
cukier prosty, najbardziej rozpowszechniony na świecie, powstaje w procesie fotosyntezy, składnik dwucukrów i cukrów złożonych, aldoza
fruktoza
inizia ad imparare
cukier prosty, ketoza, jeden z najsłodszych cukrów, występuje w miodzie i słodkich owocach, wchodzi w skład sacharozy
wiązanie glikozydowe
inizia ad imparare
wiązania występujące między cząsteczkami cukrów prostych w dwucukrach i wielocukrach; w wiązaniach tych biorą udział anomeryczne grupy -OH jednej cząsteczki oraz dowolna grupa -OH innej cząsteczki cukru prostego
skrobia
inizia ad imparare
wielocukier, materiał zapasowy roślin, zbudowany z amylopektyny i amylozy
glikogen
inizia ad imparare
wielocukier podobny do skrobii, z większą ilością rozgałęzień, materiał zapasowy zwierząt występujący w wątrobie lub mięśniach
chityna
inizia ad imparare
wielcukier budujący pancerzyki owadów, skorupiaków itp.
celuloza
inizia ad imparare
wielocukier występujący w ścianach komórkowych komórek roślin; zbudowany z setek reszt glukozowych; błonnik
aminokwasy
inizia ad imparare
związki, które w swojej cząsteczce zawierają grupę karboksylową i aminową.
aminokwasy egzogenne
inizia ad imparare
aminokwasy, które nie powstają w organizmach żywych, tylko muszą być dostarczane do organizmu z pokarmem
aminokwasy endogenne
inizia ad imparare
aminokwasy, które powstają w organizmach żywych
białka
inizia ad imparare
związki wielkocząsteczkowe zbudowane z aminokwasów
denaturacja
inizia ad imparare
trwałe zniszczenie struktury białka pod wpływem temperatury lub stężonych kwasów, zasad i soli itp.
wysalanie białek
inizia ad imparare
nietrwałe odkształcenie struktury białkowej po dodaniu do roztworu białka soli amonowych; następuje odciągnięcie wody od cząsteczek białkowych; po dodaniu wody do roztworu, struktura zostaje odbudowana
jon obojnaczy
inizia ad imparare
twór powstający na skutek oddysocjowania kationu wodoru od grupy karboksylowej i przyłączenia jej do grupy aminowej tego samego aminokwasu; powstaje w tzw. punkcie izoelektrycznym aminokwasu
próba ksantoproteinowa
inizia ad imparare
metoda wykrywania białka za pomocą kwasu azotowego(V), białko przyjmuje żółte zabarwienie (metoda wykrywa aminokwasy aromatyczne)
próba biuretowa
inizia ad imparare
to działanie na białko roztworem siarczanu(VI) miedzi w obecności zasady sodowej, białko barwi się na kolor ciemnoniebieski (metoda wykrywa wiązania peptydowe)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.