Budowa atomu i czasteczki, wiązania promieniotwórcze

1  1    51 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
atom
inizia ad imparare
cząstka materii, która spełnia jednocześnie cztery podstawowe warunki: jest kulista, elektrycznie obojętna, jej średnica jest w granicach (60-500) • 10^-12m, jej masa jest w granicach (1,66-500) • 10^-27kg
cząstka elementarna
inizia ad imparare
cząstka materii uznawana za niepodzielną - elektron
plazma
inizia ad imparare
zwana jest czwartym stanem skupeinia materii; mogą w niej występować, w zależności od warunków, atomy, cząsteczki, kationy, jądra i wolne elektrony; powstaje w wyniku bardzo silnego ogrzewania próbki gazowej substancji lub podczas wyładowań elektrycznych w rozrzedzonych gazach
proton
inizia ad imparare
cząstka subatomowa w jądrze o ładunku dodatnim, ważąca około 1u (unit), zbudowana z kwarków
neutron
inizia ad imparare
cząstka subatomowa w jądrze o ładunku neutralnym, ważąca około 1u (unit), zbudowana z kwarków
elektron
inizia ad imparare
cząstka elementarna, krążąca po powłokach elektronowych
nukleony
inizia ad imparare
protony i neutrony w jądrze atomu
nuklid
inizia ad imparare
atom, którego jądro zawiera określoną liczbę protonów i neutronów
liczba atomowa
inizia ad imparare
liczba protonów w jądrze; nie ma dwóch pierwiastków, o takiej samej liczbie protonów w jądrze
liczba masowa
inizia ad imparare
liczba neutronów i protonów w jądrze atomu
atom obojętny
inizia ad imparare
atom, który zawiera taką samą liczbę protonów co elektronów
izotopy
inizia ad imparare
odmiany atomów tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze (mają różne liczby masowe)
promieniotwórczość
inizia ad imparare
samorzutny rozpad pierwiastków ciężkich połączony z emisją cząstek
promieniowanie α
inizia ad imparare
przemiana, rozpad, podczas którego z jądra atomu emitowana jest cząstka α czyli (2 neutrony i 2 protony) jądro helu, najsłabsze promieniowanie
promieniowanie β
inizia ad imparare
przemiana, rozpad, podczas którego w jądrze neutron przekształca się w proton, a z jądra jest wyrzucony elektron
promieniowanie γ
inizia ad imparare
najsilniejsze promieniowanie o krótkiej fali i dużej energii, promieniowanie falowe, powoduje zmiany w DNA organizmów zywych
czas połowicznego rozpadu
inizia ad imparare
czas, po którym przemianom (rozpadowi) ulega połowa jąder atomu w zgromadzonej próbce
stan podstawowy atomu
inizia ad imparare
stan trwały atomu, stan o najniższej energii
powłoka
inizia ad imparare
według chemii kwantowej - miejsce, w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest największe
powłoka walencyjna
inizia ad imparare
ostatnia powłoka w atomie, krążą po niej elektrony walencyjne
elektrony walencyjne
inizia ad imparare
elektrony na ostatniej powłoce elektronu, decydują o właściwościach danego atomu (wiązania)
stan wzbudzony atomu
inizia ad imparare
stan po dostarczeniu do atomu pewnej ilości energii, stan nietrwały - atom wypromieniowuje nadmiar energii i powraca do stanu podstawowego
energia jonizacji
inizia ad imparare
to najmniejsza ilość energii, jaką należy przyłożyć do atomu, aby oderwać od niego elektron i przenieść w nieskończoność
zasada nieoznacozności Heisenberga
inizia ad imparare
nie można jednocześnie, dokładnie ustalić położenia i pędu cząstki elementarnej (elektronu)
równanie falowe Schrödingera
inizia ad imparare
opisuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym miejscu w atomie w zależności od uwarunkowań np. energii elektronu
główna liczba kwantowa
inizia ad imparare
n - oznacza numer powłoki, na której znajduje się elektron; przybiera wartości 1,2,3,4,...7, kwantuje energię elektronu
poboczna liczba kwantowa
inizia ad imparare
l - charakteryzuje kształt orbitali i może przyjmować wartości (n-1)
magnetyczna liczba kwantowa
inizia ad imparare
m - przybiera wartości od -l do +l przez 0 i określa, w jaki sposób chmura elektronów zachowuje się w polu magnetycznym
magnetyczna spinowa liczba kwantowa
inizia ad imparare
ms - może przyjmować tylko dwie wartości +1/2 i -1/2; wartości te charakteryzują spin elektronu czyli "kierunek obrotu wokół własnej osi"
reguła Hunda
inizia ad imparare
dotyczy rozkładu elektronów na orbitalach: liczba elektronów niesparowanych na orbitalach jednego typu musi być jak największa
wzór Lewisa
inizia ad imparare
elektronowy wzór strukturalny; pary elektronowe zaznaczamy kreskami, a pojedyncze elektrony kropkami
zakaz Pauliego
inizia ad imparare
nie może być dwóch elektronów o jednakowym zestawie liczb kwantowych
elektroujemność
inizia ad imparare
miara zdolności atomów tworzących wiązanie do przesuwania elektronów tego wiązania w stronę jednego z atomów
energia powinowactwa elektronowego
inizia ad imparare
energia wypromieniowana przez atom podczas przyjmowania elektronu
wiązanie jonowe
inizia ad imparare
wiązanie, które powstaje między dwoma atomami skrajnie różniącymi się elektroujemnościami (różnica powyżej 1,7)
wiązanie kowalencyjne (atomowe)
inizia ad imparare
wiązanie, które polega na uwspólnieniu pary elektronów między dwoma atomami; między atomami nie ma różnicy elektroujemności
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
inizia ad imparare
to uwspólnienie pary elektronowej między dwoma atomami różniącymi się elektroujemnosciami; wiązanie zostaje przesunięte w kierunku atomu o większej elektroujemnosci
wiązanie koordynacyjne
inizia ad imparare
wiązanie takie powstaje wtedy, gdy wiążąca para elektronowa pochodzi w całości od jedego z atomów; dawca pary elektronowej to donor a biorca to akceptor
stopień utlenienia pierwiastnka
inizia ad imparare
ładunek, jaki zgromadziłby się na atomie, jeżeli założymy całkowitą polaryzację wiązań w cząsteczce
wiązanie typu σ
inizia ad imparare
wiązanie powstające między dwoma atomami poprzez czołowe nałożenie się na siebie orbitali atomowych
wiązanie typu π
inizia ad imparare
wiązanie powstające między dwoma atomami poprzez boczne nałożenie się orbitali atomowych
dipol
inizia ad imparare
cząsteczka polarna, w której występuje wyraźny biegun dodatni i ujemny
moment dipolowy
inizia ad imparare
miara polarności cząsteczki
dimer
inizia ad imparare
dwie jednakowe cząsteczki połączone ze sobą
oddziaływanie dipol-dipol
inizia ad imparare
oddziaływania, które występują pomiędzy cząsteczkami polarnymi i polegają na przyciąganiu się różnoimiennych biegunów
wiązania wodorowe
inizia ad imparare
oddziaływania, które polegaja na oddziaływaniu dipol-dipol oraz nakładaniu się chmur elektronowych atomu wodoru jednej cząsteczki i silnie elektroujemnego atomu drugiej cząsteczki
siły van der Waalsa
inizia ad imparare
najsłabsze z oddziaływań międzycząsteczkowych; powstają na skutek chwilowych deformacji chmur elektronowych atomów lub cząsteczek położonych blisko siebie
elektrony zdelokalizowane
inizia ad imparare
takie elektrony, których nie można przypisać konkretnym atomom w cząsteczce
hybrydayzacja
inizia ad imparare
"mieszanie" się orbitali w celu stworzenia jednego - hybrydy; pojęcie sztucznie stworzone
substancje diamagnetyczne
inizia ad imparare
substancje, które przemieszczają się w polu magnetycznym w kierunku mniejszego jego natężenia
substancje paramagnetyczne
inizia ad imparare
substancje, które przemieszczają się w polu magnetycznym w kierunku większego jego natężenia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.