Kinetyka, równowaga chemiczna, reakcje w roztworach, reakcje z wymianą elektronów

5  1    42 schede    pani truskawka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
szybkość reakcji
inizia ad imparare
zmiana stężenia substratów lub produktów w jednostce czasu
katalizator
inizia ad imparare
substancja przyspieszająca reakcję, nie bierze udziału w reakcji
inhibitor
inizia ad imparare
substancja obniżająca szybkość reakcji
teoria zderzeń
inizia ad imparare
cząsteczki są w ciągłym ruchu - zderzenia między nimi to podstawa do zachodzenia reakcji chemicznych. Następuje zerwanie wiązań w cząsteczkach substratów a wytworzenie się wiązań w cząsteczkach produktów.
energia aktywacji
inizia ad imparare
energia jaką muszą mieć cząsteczki substratów, aby ich zderzenia były efektywne
kompleks aktywny
inizia ad imparare
kompleks który powstaje po zderzeniu cząsteczek substratów, jest to twór nietrwały, podczas jego trwania powstają częsteczki produktów
reakcja egzoenergetyczna
inizia ad imparare
reakcja przebiegająca z wydzieleniem się energii w postaci ciepła lub światła
reakcja endoenergetyczna
inizia ad imparare
reakcja przebiegająca z pochłonięciem energii z zewnątrz z otoczenia
entalpia
inizia ad imparare
termodynamiczna funkcja stanu, którą oznacza się symbolem H, określona zależnością H = U + pv, gdzie U - to energia wewnętrzna, p - cisnienie, v-objętość. Podstawową właśnością tej funkcji jest to, że jej zmiana w procesie izobarycznym jest równa ciepłu wymienionemu przez układ, jeżeli jednym rodzajem pracy wykonanej przez układ jest praca.
reakcja prosta
inizia ad imparare
reakcja o mechanizmie jednoetapowym, np. reakcja syntezy związków z pierwiastków
reakcja złóżona
inizia ad imparare
reakcje kilkuetapowe, wśród nich wyróżniamy reakcje następcze i równoległe
reakcja następcza
inizia ad imparare
etapy (reakcje) zachodzą kolejno po sobie
reakcja równoległa
inizia ad imparare
reakcja która polega na przebiegu kilku różnych procesów z udziałem tych samych substratów
reakcja łańcuchowa
inizia ad imparare
reakcja w której kolejne etapy przebiegają szybko i przypominają przewracające się domino, jedna reakcja jest przyczyną następnej
reakcja odwracalna
inizia ad imparare
podczas reakcji zachodzi równoczesne tworzenie produktów i odtwarzanie substratów. (ustala się równowaga dynamiczna)
reakcja nieodwracalna
inizia ad imparare
reakcja podczas której możliwe jest przekształcanie substratów w produkty, a niemozliwy jest proces odwrotny
równowaga dynamiczna reakcji
inizia ad imparare
stan w którym przeciwne procesy zachodzą z jednakową szybkością
prawo działania mas
inizia ad imparare
prawo Guldberga i Waagego - jeżeli reakcja osiągnie stan równowagi, wówczas iloczyn stężeń produktów podzielony przez iloczyn stężeń substratów przyjmuje dla danej reakcji wartość stałą, zależną jedynie od temperatury, nie zależy zaś od początkowych stężeń
stała równowagi reakcji
inizia ad imparare
prawo działania mas Golgberga i Waagego
reguła przekory
inizia ad imparare
jeżeli w układzie w stanie równowagi dynamicznej zmienimy stężenie substratów lub produktów, poprzez dodanie substratu lub ujęcie produktu, to równowaga reakcji przesunie się w lewo lub w prawo dla ponownego ustalenia równowagi
elektrolity
inizia ad imparare
substancje które po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku np. w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej.
nieelektrolity
inizia ad imparare
substancje które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej
dysocjacja elektrolityczna
inizia ad imparare
proces rozpadu związku chemicznego na jony pod wpływem wody
dysocjacja kwasów
inizia ad imparare
Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.
dysocjacja zasad
inizia ad imparare
Zasady dysocjują na kation metalu i aniony wodorotlenkowe.
dysocjacja soli
inizia ad imparare
Sole rozpuszczalne w wodzie dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych.
stopień dysocjacji
inizia ad imparare
stosunek liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji elektrolitycznej, do ogólnej liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu
stała dysocjacji
inizia ad imparare
stała równowagi reakcji dysocjacji elektrolitycznej, oznacza iloczyn ze stężeń jonów powstających w wyniku dysocjacji, podzielony przez stężenie niezdysocjowanych cząsteczek związku chemicznego
iloczyn jonowy wody
inizia ad imparare
to wielkość, która charakteryzuje zdolność wody do dysocjacji. W temp.Ok. 25º 1 • 10-14
pH
inizia ad imparare
wykładnik stężenia jonów wodorowych, ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych
zasady według Arrheniusa
inizia ad imparare
zasada to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorotlenkowy i jon metalu
kwasy według Arrheniusa
inizia ad imparare
kwas to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorowy
Zasady według Brönsteda
inizia ad imparare
kwas to protonodawca
Kwasy według Brönsteda
inizia ad imparare
zasada to protonobiorca
protonodawca
inizia ad imparare
cząstka oddająca protony
protonobiorca
inizia ad imparare
cząstka pobierająca protony
miareczkowanie
inizia ad imparare
dodawanie porcjami roztworu o znanym stężeniu w celu określenia stężenia drugiego roztworu
hydroliza
inizia ad imparare
reakcja soli z wodą prowadząca do powstania nowych związków; nie ulegają jej związki (sole) pochodzące od mocnych kwasów i mocnych zasad
stopień utlenienia
inizia ad imparare
ładunek jaki zgromadziłby się na pierwiastku w związku chemicznym przy założeniu całkowitej polaryzacji wiązań w cząsteczce
reakcje redoks
inizia ad imparare
reakcje utleniania i redukcji, reakcje przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków
utleniacz
inizia ad imparare
związek lub substancja prosta która przyjmuje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu się zwiększa - zachodzi jego utlenienie
reduktor
inizia ad imparare
związek lub substancja prosta, która oddaje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu zmniejsza się - zachodzi proces redukcji

Devi essere accedere per pubblicare un commento.