Polska od I do II wojny światowej (matura - poziom podstawowy)

 0    66 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Rozwiń skrót COP.
inizia ad imparare
Centralny Okręg Przemysłowy
Pod auspicjami jakiego państwa powstały legiony z których jednym dowodził J. Piłsudski?
inizia ad imparare
Austro-Węgier
W którym roku wybuchło powstanie wielkopolskie?
inizia ad imparare
W 1918 r.
Kto stał na czele III powstania śląskiego?
inizia ad imparare
Wojciech Korfanty
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1922 r.?
inizia ad imparare
Gabriel Narutowicz
Kto stał na czele pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
inizia ad imparare
Ignacy Paderewski
Ile procent ludności II Rzeczypospolitej stanowili Polacy wg spisu ludności z 1921 r.?
inizia ad imparare
69%
Podaj kraje z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita.
inizia ad imparare
Niemcy, Rosja Radziecka (później ZSRR), Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia
Kto był autorem reform gospodarczych które doprowadziły do opanowania hiperinflacji w II Rzeczypospolitej?
inizia ad imparare
Władysław Grabski
W którym roku miał miejsce przewrót majowy?
inizia ad imparare
W 1926 r.
W którym roku umarł Józef Piłsudski?
inizia ad imparare
W 1935 r.
W któym roku przywódcy opozycyjni zostali uwięzieni w twierdzy brzeskiej?
inizia ad imparare
W 1930 r.
Kto był ministrem spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej w 1939 r.?
inizia ad imparare
Józef Beck
Podaj dokładną datę ataku Niemiec na II Rzeczypospolitą.
inizia ad imparare
1. IX. 1939 r.
W którym roku został podpisany układ Ribbentrop-Mołotow?
inizia ad imparare
W 1939 r.
Podaj dokładną datę ataku ZSRR na II Rzeczypospolitą.
inizia ad imparare
17. IX. 1939 r.
W którym roku Biuro Polityczne WKP/b podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich oficerów przetrzymywanych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.
inizia ad imparare
1940 r.
Gdzie znajdują się groby rozstrzelanych przez NKWD polskich jeńców.
inizia ad imparare
W Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Co stało się z ziemiami II Rzeczypospolitej zajętymi przez ZSRR w 1939 r.?
inizia ad imparare
Zostały włączone do ZSRR.
Jakie kraje były stronami układu Sikorski-Majski?
inizia ad imparare
Polska, ZSRR
W któym roku miała miejsce bitwa o Monte Cassino?
inizia ad imparare
W 1944 r.
W którym roku został wydany akt 5 listopada?
inizia ad imparare
W 1916 r.
Kto wydał akt 5 listopada?
inizia ad imparare
Niemcy i Austro-Węgry
Po której stronie zdaniem Romana Dmowskiego powinni stanąć Polacy w czasie walk I wojny światowej?
inizia ad imparare
Po stronie Rosji
Kto był dowódcą tzw. Błękitnej Armii we Francji?
inizia ad imparare
Józef Haller
W którym roku utworzono Komitet Narodowy Polski?
inizia ad imparare
W 1917 r.
W którym roku miał miejsce plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu?
inizia ad imparare
W 1920 r.
Podaj dokładną datę bitwy warszawskiej, tzw. cudu nad Wisłą.
inizia ad imparare
15. VIII. 1920 r.
W którym roku miał miejsce plebiscyt na Górnym Śląsku?
inizia ad imparare
W 1921 r.
W którym roku Wileńszczyzna została anektowana przez Poslkę?
inizia ad imparare
W 1922 r.
W którym roku miało miejsce III powstanie śląskie?
inizia ad imparare
W 1921 r.
W którym roku został zawarty pokój w Rydze?
inizia ad imparare
W 1921 r.
Kto dowodził wojskami polskimi które zajęły Wilno w 1922 r.?
inizia ad imparare
Gen. Lucjan Żeligowski
Jaką funkcję sprawował Piłsudski pod koniec 1918 r.?
inizia ad imparare
Tymczasowy Naczelnik Państwa
Podaj dokładną datę przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu.
inizia ad imparare
11. XI. 1918 r.
W którym roku została uchwalona konstytucja marcowa?
inizia ad imparare
W 1921 r.
Dlaczego Gabriel Narutowicz urzędował tylko kilka dni?
inizia ad imparare
Ponieważ został zastrzelony
Kto został prezydentem po Gabrielu Narutowiczu?
inizia ad imparare
Stanisław Wojciechowski
Jaki ustrój ustanawiała konstytucja marcowa?
inizia ad imparare
Parlamentarno-gabintetowy, z dużą rolą partii politycznych
W którym roku rozpoczęto budowę portu w Gdyni?
inizia ad imparare
W 1924 r.
W którym roku rozpoczęła się budowa COPu?
inizia ad imparare
W 1937 r.
Rozwiń skrót BBWR.
inizia ad imparare
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
W którym roku została podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego konstytucja kwietniowa?
inizia ad imparare
W 1935 r.
Kto był inicjatorem budowy COPu?
inizia ad imparare
Eugeniusz Kwitakowski
Co było najistotniejszą przyczyną powstania Centrolewu?
inizia ad imparare
Sprzeciw wobec polityki sanacji
W którym roku Polska zawarła układ sojuszniczy z Rumunią?
inizia ad imparare
W 1921 r.
W którym roku Polska zawarła pakt o nieagresji z Niemcami?
inizia ad imparare
W 1934 r.
W którym roku Polska zawarła pakt o nieagresji z ZSRR?
inizia ad imparare
W 1932 i 1934 r.
W którym roku Polska zażądała od Czechosłowacji oddania Zaolzia i innych spornych terenów?
inizia ad imparare
W 1938 r.
W którym roku Polska wymusiła na Litwie nawiązanie stosunków dyplomatycznych?
inizia ad imparare
W 1938 r.
Podaj dokładną datę wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię.
inizia ad imparare
3. IX. 1939 r.
Podaj dokładną datę bitwy pod Kockiem.
inizia ad imparare
2-6.X. 1939 r.
Jakie miasto było stolicą Generalnej Guberni?
inizia ad imparare
Kraków
Wyjaśnij termin "dziwna wojna".
inizia ad imparare
Brak podjęcia działań wojennych przez Francję i Wielką Brytanię pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom.
Rozwiń skrót ZWZ.
inizia ad imparare
Związek Walki Zbrojnej
Co stało się z władzami polskimi we wrześnie 1939 r.?
inizia ad imparare
Zostały internowane na terenie Rumunii
Kto został prezydentem 30. IX. 1939 r.?
inizia ad imparare
Władysław Raczkiewicz
W którym roku został podpisany układ Sikorski-Majski?
inizia ad imparare
W 1941 r.
Kto został dowódcą wojsk poslkich w ZSRR?
inizia ad imparare
Gen. Władysław Anders
W którym roku zginął gen. W. Sikorski?
inizia ad imparare
W 1943 r.
Podaj dokładną datę wybuchu powstania warszawskiego.
inizia ad imparare
1. VIII. 1944 r.
Rozwiń skrót PKWN.
inizia ad imparare
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Kto podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego?
inizia ad imparare
Gen. Tadeusz Komorowski "Bór"
Kto stał na czele KRNu w I. 1944 r.?
inizia ad imparare
Bolesław Bierut
Gdzie miała przebiegać zachodnia granica Polski według wstępnych ustaleń w czasie konferencji w Teheranie?
inizia ad imparare
Na linii rzeki Odry
Gdzie miała przebiegać wschodnia granica Polski według wstępnych ustaleń w czasie konferencji w Teheranie?
inizia ad imparare
Na tzw. linii Curzona, z niewielkimi odchyleniami

Devi essere accedere per pubblicare un commento.