Polityka, życie polityczne – zaawansowane słownictwo angielskie; Politics – Advanced English Vocabulary

5  1    291 schede    nikoletta
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
acceptance
inizia ad imparare
akceptacja
acclamation
inizia ad imparare
aklamacja
vociferous opponent
inizia ad imparare
aktywny przeciwnik
ambassador
inizia ad imparare
ambasador
anarchy
inizia ad imparare
anarchia
apparatus
inizia ad imparare
aparat państwa
autocrat
inizia ad imparare
autokrata
authoritarian
inizia ad imparare
autorytarny
direct
inizia ad imparare
bezpośredni
absolute majority vote
inizia ad imparare
bezwzględna większość głosów
bureaucracy
inizia ad imparare
biurokracja
boycott
inizia ad imparare
bojkot
budget
inizia ad imparare
budżet
rebellion
inizia ad imparare
bunt
aim
inizia ad imparare
cel
emperor
inizia ad imparare
cesarz
reading
inizia ad imparare
czytanie
decree
inizia ad imparare
dekret
democrat
inizia ad imparare
demokrata
deputy
inizia ad imparare
deputowany
despot
inizia ad imparare
despota
despotism
inizia ad imparare
despotyzm
detailed account
inizia ad imparare
dokładna historia
dominance
inizia ad imparare
dominacja
dominant
inizia ad imparare
dominujący
to command
inizia ad imparare
dowodzić
dictator
inizia ad imparare
dyktator
dictatorial
inizia ad imparare
dyktatorski
dictatorship
inizia ad imparare
dyktatura
military dictatorship
inizia ad imparare
dyktatura wojskowa
directive
inizia ad imparare
dyrektywa
to divide
inizia ad imparare
dzielić
electorate
inizia ad imparare
elektorat
ballot stuffing
inizia ad imparare
fałszowanie wyników głosowania poprzez oddawanie więcej niż jednego głosu
false
inizia ad imparare
fałszywy
fascism
inizia ad imparare
faszyzm
federalism
inizia ad imparare
federalizm
feminist
inizia ad imparare
feministyczny
to finance
inizia ad imparare
finansować
turnout
inizia ad imparare
frekwencja
to vote
inizia ad imparare
głosować
to vote for
inizia ad imparare
głosować na kogoś
ballot
inizia ad imparare
głosowanie
boundary
inizia ad imparare
granica
lobby group
inizia ad imparare
grupa nacisku
to guarantee
inizia ad imparare
gwarantować
diplomatic immunity
inizia ad imparare
immunitet dyplomatyczny
imperialism
inizia ad imparare
imperializm
interest of state
inizia ad imparare
interes państwa
Islamist
inizia ad imparare
islamistyczny
chamber
inizia ad imparare
izba parlamentu
open ballot
inizia ad imparare
jawne głosowanie
unanimous
inizia ad imparare
jednomyślny
booth
inizia ad imparare
kabina
term of office
inizia ad imparare
kadencja
campaign
inizia ad imparare
kampania
electoral campaigning
inizia ad imparare
kampania wyborcza
candidate
inizia ad imparare
kandydat
nominee
inizia ad imparare
kandydat, nominowany
parliamentary club
inizia ad imparare
klub parlamentarny
coalition
inizia ad imparare
koalicja
commission
inizia ad imparare
komisja
election committee
inizia ad imparare
komitet wyborczy
competence
inizia ad imparare
kompetencja
communism
inizia ad imparare
komunizm
conservative
inizia ad imparare
konserwatywny
conservatism
inizia ad imparare
konserwatyzm
constitution
inizia ad imparare
konstytucja
constitutionalism
inizia ad imparare
konstytucjonalizm
control
inizia ad imparare
kontrola
to control
inizia ad imparare
kontrolować
king
inizia ad imparare
król
left wing
inizia ad imparare
lewica
leftist
inizia ad imparare
lewicowy
liberalism
inizia ad imparare
liberalizm
liberal
inizia ad imparare
liberalny
liberalist
inizia ad imparare
liberał
list
inizia ad imparare
lista
polling station
inizia ad imparare
lokal wyborczy
seat
inizia ad imparare
mandat poselski, senatorski
election manifesto
inizia ad imparare
manifest wyborczy
appointment
inizia ad imparare
mianowanie
inhabitant
inizia ad imparare
mieszkaniec
minister
inizia ad imparare
minister
minority
inizia ad imparare
mniejszość
monarch
inizia ad imparare
monarcha
monarchy
inizia ad imparare
monarchia
mob
inizia ad imparare
motłoch, tłum
nationalism
inizia ad imparare
nacjonalizm
High Administrative Court
inizia ad imparare
Naczelny Sąd Administracyjny
to supervise
inizia ad imparare
nadzorować
nation
inizia ad imparare
naród
neofascist
inizia ad imparare
neofaszysta
to decline
inizia ad imparare
nie przyjmować
to take issue with
inizia ad imparare
nie zgadzać się z czymś
absentee
inizia ad imparare
nieobecny
disorderly behaviour
inizia ad imparare
nieodpowiednie zachowanie
independent
inizia ad imparare
niepodległy
instable
inizia ad imparare
niestabilny
to destroy
inizia ad imparare
niszczyć
to nominate
inizia ad imparare
nominować
to aim
inizia ad imparare
obierać sobie za cel
observer
inizia ad imparare
obserwator
citizen
inizia ad imparare
obywatel
civic
inizia ad imparare
obywatelski
to cast a vote
inizia ad imparare
oddać głos
separation
inizia ad imparare
oddzielenie, rozdział
to decline to comment
inizia ad imparare
odmówić komentarza
to address the issue of
inizia ad imparare
odnieść się do kwestii
appropriate
inizia ad imparare
odpowiedni
to reject
inizia ad imparare
odrzucać
rejection
inizia ad imparare
odrzucenie
to vote down
inizia ad imparare
odrzucić w głosowaniu
abject apology
inizia ad imparare
oficjalne przeprosiny
public pronouncements
inizia ad imparare
oficjalne wypowiedzi
to hold the election
inizia ad imparare
ogłosić wybory
to acclaim
inizia ad imparare
oklaskiwać, dawać owację
period
inizia ad imparare
okres
to specify
inizia ad imparare
określać
to determine
inizia ad imparare
określać, ustalać
constituency
inizia ad imparare
okręg wyborczy
oligarchy
inizia ad imparare
oligarchia
opposition
inizia ad imparare
opozycja
dissenting voice
inizia ad imparare
osoba, która się na coś nie zgadza (for.)
pacifism
inizia ad imparare
pacyfizm
to reign
inizia ad imparare
panować
party
inizia ad imparare
partia
liberal party
inizia ad imparare
partia liberalna
patriot
inizia ad imparare
patriota
confidence
inizia ad imparare
pewność, zaufanie
seal
inizia ad imparare
pieczęć
to put sth to a vote
inizia ad imparare
poddać coś pod głosownie
to raise taxes
inizia ad imparare
podnosić podatki
division
inizia ad imparare
podział
to defeat
inizia ad imparare
pokonać
politician
inizia ad imparare
polityk
foreign policy
inizia ad imparare
polityka zagraniczna
to aid
inizia ad imparare
pomagać
to bear responsibility
inizia ad imparare
ponosić odpowiedzialność
to re-open the debate on
inizia ad imparare
ponownie otworzyć debatę nad
to enhance
inizia ad imparare
poprawiać
amendment
inizia ad imparare
poprawka
to move
inizia ad imparare
poruszać
Member of Parliament (MP)
inizia ad imparare
poseł
suppression
inizia ad imparare
powstrzymanie
common
inizia ad imparare
powszechny, zwyczajny
universal
inizia ad imparare
powszechny
to deprive
inizia ad imparare
pozbawiać
right-wing
inizia ad imparare
prawicowy
law
inizia ad imparare
prawo np. karne
right
inizia ad imparare
prawo do czegoś
suffrage
inizia ad imparare
prawo głosu
election law
inizia ad imparare
prawo wyborcze
prime minister
inizia ad imparare
premier
president
inizia ad imparare
prezydent
procedure
inizia ad imparare
procedura
programme
inizia ad imparare
program
project
inizia ad imparare
projekt
bill
inizia ad imparare
projekt ustawy
proportionality
inizia ad imparare
proporcjonalność
proposal
inizia ad imparare
propozycja
electoral protest
inizia ad imparare
protest wyborczy
to lead
inizia ad imparare
prowadzić
to tally
inizia ad imparare
prowadzić rejestr
threshold
inizia ad imparare
próg
to submit
inizia ad imparare
przedstawiać
representative
inizia ad imparare
przedstawiciel
to vote through
inizia ad imparare
przegłosować, przyjąć
regulation
inizia ad imparare
przepis
to conduct
inizia ad imparare
przeprowadzać
to conduct a survey
inizia ad imparare
przeprowadzić badania
to conduct a poll
inizia ad imparare
przeprowadzić sondaż
to accept
inizia ad imparare
przyjąć
leader
inizia ad imparare
przywódca
council
inizia ad imparare
rada
councillor
inizia ad imparare
radny
ratification
inizia ad imparare
ratyfikacja
to ratify
inizia ad imparare
ratyfikować
referendum
inizia ad imparare
referendum
reform
inizia ad imparare
reforma
to regulate
inizia ad imparare
regulować
rule
inizia ad imparare
reguła
to represent
inizia ad imparare
reprezentować
parliamentary republic
inizia ad imparare
republika parlamentarna
regime
inizia ad imparare
reżim
nationalistic regime
inizia ad imparare
reżim nacjonalistyczny
native
inizia ad imparare
rodowity mieszkaniec
to distribute
inizia ad imparare
rozdzielać
order
inizia ad imparare
rozkaz
equal
inizia ad imparare
równy
movement
inizia ad imparare
ruch
cabinet
inizia ad imparare
rząd, Rada Ministrów
government
inizia ad imparare
rząd
minority government
inizia ad imparare
rząd mniejszościowy
to govern
inizia ad imparare
rządzić demokratycznie
to rule
inizia ad imparare
rządzić
local government
inizia ad imparare
samorząd lokalny
court
inizia ad imparare
sąd
Supreme Court
inizia ad imparare
Sąd Najwyższy
senator
inizia ad imparare
senator
inclination
inizia ad imparare
skłonność
socialist
inizia ad imparare
socjalista
opinion poll
inizia ad imparare
sondaż
community
inizia ad imparare
społeczność
to gauge reaction
inizia ad imparare
sprawdzać reakcje społeczne
to exercise power
inizia ad imparare
sprawować władzę
to oppose
inizia ad imparare
sprzeciwiać się
permanent
inizia ad imparare
stały, trwały
to refuse point-blank
inizia ad imparare
stanowczo odmówić
to reject flatly
inizia ad imparare
stanowczo odrzucić
post
inizia ad imparare
stanowisko
diplomatic efforts
inizia ad imparare
starania dyplomatyczne
to stand as a candidate
inizia ad imparare
startować w wyborach
rate
inizia ad imparare
stawka
structure
inizia ad imparare
struktura
parliamentary-cabinet system
inizia ad imparare
system parlamentarno-gabinetowy
conscious
inizia ad imparare
świadomy
secret ballot
inizia ad imparare
tajne głosowanie
secret
inizia ad imparare
tajny
theocracy
inizia ad imparare
teokracja
totalitarianism
inizia ad imparare
totalitaryzm
to expire
inizia ad imparare
tracić ważność
treaty
inizia ad imparare
traktat
permanence
inizia ad imparare
trwałość
Constitutional Tribunal
inizia ad imparare
Trybunał Konstytucyjny
to create
inizia ad imparare
tworzyć
tyrant
inizia ad imparare
tyran
tyranny
inizia ad imparare
tyrania
to seek permission
inizia ad imparare
ubiegać się o pozwolenie
resolution
inizia ad imparare
uchwała
settlement
inizia ad imparare
ugoda
to clarify one's position
inizia ad imparare
ujawnić swoje poglądy
damaging disclosure
inizia ad imparare
ujawnienie kontrowersyjnych faktów o czyimś życiu prywatnym
moderate socialist
inizia ad imparare
umiarkowany socjalista
entitled
inizia ad imparare
uprawniony
official
inizia ad imparare
urzędnik
act
inizia ad imparare
ustawa
legislative
inizia ad imparare
ustawodawczy
system
inizia ad imparare
ustrój
throwaway comment
inizia ad imparare
uwaga, która się wymsknęła
currency
inizia ad imparare
waluta
terms
inizia ad imparare
warunki
validity
inizia ad imparare
ważność
to enter
inizia ad imparare
wchodzić
first past the post
inizia ad imparare
większościowe (o wyborach)
majority
inizia ad imparare
większość
absolute ruler
inizia ad imparare
władca absolutny
judicial power
inizia ad imparare
władza sądownicza
legislature/ legislative authorities
inizia ad imparare
władza ustawodawcza
executive power
inizia ad imparare
władza wykonawcza
authorities
inizia ad imparare
władze
property
inizia ad imparare
własność
motion
inizia ad imparare
wniosek
vote of confidence
inizia ad imparare
wotum zaufania
influential
inizia ad imparare
wpływowy
to mislead the electorate
inizia ad imparare
wprowadzać wyborców w błąd
to introduce a bill
inizia ad imparare
wprowadzić ustawę
support
inizia ad imparare
wsparcie
to support
inizia ad imparare
wspierać
to cooperate
inizia ad imparare
współpracować
abstention
inizia ad imparare
wstrzymanie się od głosu
to abstain
inizia ad imparare
wstrzymywać się od głosu
to elect
inizia ad imparare
wybierać
voter
inizia ad imparare
wyborca
electoral
inizia ad imparare
wyborczy
election
inizia ad imparare
wybory
presidential elections
inizia ad imparare
wybory prezydenckie
choice
inizia ad imparare
wybór
to re-elect
inizia ad imparare
wybrać na kolejną kadencję
to issue a statement
inizia ad imparare
wydać oświadczenie
to require
inizia ad imparare
wymagać
to appoint
inizia ad imparare
wyznaczyć, mianować
to excite speculation
inizia ad imparare
wzbudzić spekulacje
to take firm stance
inizia ad imparare
zająć stanowisko (o poglądach)
disorder
inizia ad imparare
zamieszki
to prevent a strike
inizia ad imparare
zapobiegać strajkowi
to administer
inizia ad imparare
zarządzać
to order
inizia ad imparare
zarządzać, nakazywać
approval
inizia ad imparare
zatwierdzenie
to boycott
inizia ad imparare
zbojkotować
traitor
inizia ad imparare
zdrajca
to permit
inizia ad imparare
zezwalać
to agree
inizia ad imparare
zgadzać się
National Assembly
inizia ad imparare
Zgromadzenie Narodowe
to air a grievance
inizia ad imparare
złożyć skargę
alteration
inizia ad imparare
zmiana
modification
inizia ad imparare
zmiana, modyfikacja
to provide an explanation
inizia ad imparare
znaleźć wyjaśnienie
trade union
inizia ad imparare
związek zawodowy
supremacy
inizia ad imparare
zwierzchnictwo
simple majority vote
inizia ad imparare
zwykła większość głosów

Polityka i życie polityczne - zaawansowane słownictwo angielskie do płynnej konwersacji

Fiszki zaplanowane jako materiał dydaktyczny do rozwoju umiejętności i słownictwa konwersacyjnego, tym razem w dziedzinie polityki i kultury życia politycznego po angielsku przydadzą się każdemu, kto opanował już dobrze poziom podstawowy języka angielskiego. Słownictwo na poziomie zaawansowanych, od średniozaawansowanego do zaawansowanego wymaga od uczącego się nabycia umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli, poglądów i opinii o złożonych problemach społecznych. Do zasobów tych należy polityka i życie polityczne społeczeństwa demokratycznego. I właśnie dlatego powstała kolekcja fiszek z eleganckim, salonowym wręcz słownictwem politycznym po angielsku. Wielu Polaków uczących się słówek z tej właśnie kolekcji twierdzi wręcz, że rozwija ona także zasoby polskich wyrażeń służących do werbalizowania opinii. Korzyści edukacyjne są więc w tym przypadku wielorakie i warto je maksymalnie wdrożyć.

Nazwy pojęć politycznych, czynności i instytucji

Fiszki ze słownictwem politycznym są naprawdę wszechstronne i wyczerpujące temat polityki oraz życia politycznego w konwersacjach, do których przygotowują. Znajdziemy w nich słownictwo ogólne, takie jak: większość, mniejszość, prawo głosu, ordynacja wyborcza, ale i nazwy prądów politycznych: liberalizm, konserwatyzm, monarchizm, nacjonalizm, wreszcie oficjalne, poprawne nazwy kluczowych instytucji: Sąd Najwyższy, Parlament, Naczelny Sąd Administracyjny. Kolekcja fiszek przygotowuje do wprawnej, zaangażowanej dyskusji o polityce po angielsku, która wymaga przecież swobody przechodzenia od tematu do tematu bez ograniczeń wynikających z braków słownikowych. Fiszki są tutaj naprawdę niezawodne!

Commenti:

mart Ha scritto: 2011-06-11 18:06:31
bardzo fajny zestaw, tylko długi

Devi essere accedere per pubblicare un commento.