Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny

 0    77 schede    Mimisia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
antybiotyki β-laktamowe
inizia ad imparare
penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy, inhibitory β-laktamaz
penicyliny - budowa chemiczna
inizia ad imparare
kwas 6-aminopenicylanowy, zawierają pierścień β-laktamowy i pierścień tiazolidynowy
penicyliny - mechanizm działania
inizia ad imparare
hamowanie syntezy ściany bakteryjnej poprzez przyłączenie penicylin do PBP (penicilin-binding protein) - receptora dla leku, zahamowanie enzymów: transpeptydazy, karboksypeptydazy, endopeptydazy, co uniemożliwia tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy łańcuchami peptydoglikanowymi oraz aktywację enzymów autolitycznych bakterii
penicyliny - spektrum działania
inizia ad imparare
brzuszny
czynniki decydujące o aktywności penicylin
inizia ad imparare
powinowactwo do PBP, wrażliwość na β-laktamazy i zdolność penetracji przez ścianę bakteryjną
penicyliny a pH środowiska
inizia ad imparare
penicyliny są nietrwałe w środowisku kwaśnym
penicyliny - penetracja tkankowa
inizia ad imparare
słabo penetrują do gruczołu krokowego, oka, płynu mózgowo-rdzeniowego,
penicyliny - wydalanie
inizia ad imparare
większość wydalana przez nerki; nafcylina, oksacylina i ureidopenicyliny wydalane są z żółcią
penicyliny - interakcje
inizia ad imparare
działają antagonistycznie z tetracyklinami, makrolidami, linkozamidami, sulfonamidami i chloramfenikolem; salicylany i NLPZ zwiększają poziom wolnej frakcji penicylin we krwi, środki zobojętniające zmniejszają wchłanianie penicylin
penicyliny a pokarm
inizia ad imparare
pokarm zmniejsza wchłanianie penicylin z wyjątkiem amoksycyliny
penicyliny - klasyfikacja
inizia ad imparare
penicyliny naturalne, penicyliny półsyntetyczne, penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
penicyliny naturalne
inizia ad imparare
penicylina benzylowa G, penicylina fenoksometylowa, benzylopenicylina prokainowa, benzylopenicylina benzatynowa
penicyliny półsyntetyczne
inizia ad imparare
penicyliny izoksazolilowe, aminopenicyliny, karboksypenicyliny, ureidopenicyliny, amidynopenicyliny, penicyliny oporne na β-laktamazy
penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
inizia ad imparare
amoksycylina + kwas klawulonowy, ampicylina + sulbaktam, tikarcylina + kwas klawulonowy, piperacylina + tazobaktam
penicylina benzylowa G - spektrum działania
inizia ad imparare
paciorkowce β-hemolizujące: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans, laseczki Gramm+ (Bacillus anthracis, Clostridium spp.), ziarenkowce Gramm- (N. meningitidis, N gonnorhoeae)
mikroorganizmy oporne na penicylinę G
inizia ad imparare
gronkowce wytwarzające penicylinazę, pałeczki Gramm-, Pseudomonas, Nocardia, Mycoplasma, riketsje
penicylina G - okres półtrwania
inizia ad imparare
0,5 - 1 h
penicylina G - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zapalenia płuc, opłucnej, oskrzeli, ropnie, anginy, zapalenie opon m-r, zapalenie wsierdzia, kiła, rzeżączka, promienica, listerioza
penicylina G - działania niepożądane
inizia ad imparare
alergiczne odczyny skóry, wstrząs anafilaktyczny, drgawki, skurcze mięśni
penicylina G - dawkowanie
inizia ad imparare
2 - 4 mln jm./ 24 h w dawkach (1 mln jm. = 0,6 g)
penicylina G - drogi podania
inizia ad imparare
dożylnie, dokanałowo, domięśniowo, dostawowo
penicyliny naturalne - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Debecylina, Penicillin G Sodium Sandoz, Penicillium Crystallisatum TZF
penicylina prokainowa
inizia ad imparare
połączenie benzylpenicyliny z prokainą
penicylina prokainowa - wskazania
inizia ad imparare
podobne do penicyliny G, gonokokowe zakażenia układu moczowego
penicylina prokainowa - działania niepożądane
inizia ad imparare
zespół Hoigne
zespół Hoigne
inizia ad imparare
występuje po podaniu domięśniowym, objawy: niepokój chorego, przyspieszenie tętna, niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, smaku, mowy
penicylina prokainowa - dawkowanie
inizia ad imparare
1 200 000 - 2 400 000 jm. Co 12 - 24 h
penicylina benzatynowa
inizia ad imparare
inaczej debecylina, 2 cząsteczki benzylpenicyliny + dibenzyloetylenodiamina
penicylina benzatynowa - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
przewlekła zakażenia bakteriami wrażliwymi na penicyliny, choroby reumatyczne, kiła, rzeżączka, zakażenia ukł. oddechowego
penicylina benzatynowa - dawkowanie
inizia ad imparare
600 000 - 1 200 000 jm, co 7 dni lub 1 800 000 jm. Co 14 dni
fenoksymetylopenicylina
inizia ad imparare
inaczej v-cylina
fenoksymetylopenicylina a HCl
inizia ad imparare
oporna na działanie HCl
fenoksymetylopenicylina - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
infekcje gardła, dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego
fenoksymetylopenicylina - dawkowanie
inizia ad imparare
3 - 4,5 mln jm./ 24 h w 2 - 3 dawkach podzielonych
penicylina izoksazolilowe - przedstawiciele
inizia ad imparare
oksacylina, kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina
mikroorganizmy oporne na penicyliny izoksazolilowe
inizia ad imparare
pałeczki Gramm- i bakterie Enterococcus spp.
penicyliny izoksazolilowe - schemat podawania
inizia ad imparare
początkowo domięśniowo lub dożylnie, po 48 - 72 h doustnie
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie doustne
inizia ad imparare
500 mg - 2 g co 6 h
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie dożylne i domięśniowe
inizia ad imparare
500 mg co 6 h
aminopenicyliny - przedstawiciele
inizia ad imparare
ampicylina, amoksycylina
ampicylina
inizia ad imparare
pierwsza penicylina półsyntetyczna
ampicylina - spektrum działania
inizia ad imparare
bakterie Gramm+ i Gramm- (Salmonella, Shigella, E. coli, H. influenzae, B. pertussis, Proteus mirabilis)
mikroorganizmy oporne na ampicylinę
inizia ad imparare
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella, Serratia
ampicylina - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, nosicielstwo duru i paraduru
ampicylina - działania niepożądane
inizia ad imparare
skórne odczyny alergiczne, nudności, wymioty, biegunki, niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, zapalenia jamy ustnej
ampicylina - dawkowanie domięśniowe
inizia ad imparare
500 mg - 1 g co 6 h
ampicylina - dawkowanie dożylne
inizia ad imparare
4 - 8 g/ 24 h
ampicylina - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Ampicillin TZF, Unasyn (ampicylina + sulbaktam)
ampicylina + sulbaktam - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, kości, tkanek miękkich, rzeżączka
ampicylina + sulbaktam - dawkowanie dożylne i domięśniowe
inizia ad imparare
1,5 - 3 g co 6 h
amoksycylina
inizia ad imparare
podstawowy antybiotyk grupy aminopenicylin
amoksycylina - wchłanianie
inizia ad imparare
całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego
amoksycylina a pokarm
inizia ad imparare
pokarm nie wpływa na wchłanianie amoksycyliny
amoksycylina - wskazania
inizia ad imparare
zakażenia dróg moczowych, żółciowych, rzeżączka, zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli, eradykacja H. pylori
amoksycylina - dawkowanie doustne
inizia ad imparare
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie domięśniowe
inizia ad imparare
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie dożylne
inizia ad imparare
w posocznicach, 1 g co 6 h
amoksycylina - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox
amoksycylina + kwas klawulonowy - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zakażenia H. influenzae, zakażenia bakteriami Gramm+ (gronkowce) i Gramm- (pałeczki jelitowe, beztlenowce)
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie doustne
inizia ad imparare
375 - 625 mg co 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie dożylne
inizia ad imparare
600 mg - 1,2 g co 6 - 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Amoksiclav, Augumentin, Forcid, Ramoclav, Taromentin
karboksypenicyliny - przedstawiciele
inizia ad imparare
karbenicylina, tikarcylina
karboksypenicyliny - spektrum działania
inizia ad imparare
Pseudomonas aeruginosa, Proteus morganii, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, enterobakterie z rodzaju Providencia i Serratia
mikroorganizmy oporne na działanie karboksypenicylin
inizia ad imparare
bakterie Gramm+
karbenicylina - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zakażenia pałeczkami Gramm- układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, zapalenie opon m-r
karbenicylina - przeciwwskazania
inizia ad imparare
ciąża
karbenicylina - działania niepożądane
inizia ad imparare
trombocytopenia, ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia
karbenicylina - dawkowanie domięśniowe
inizia ad imparare
2 g co 6 h
karbenicylina - dawkowanie dożylne
inizia ad imparare
w ciężkich zakażeniach: 5 g co 6 h; w posocznicach: 20 - 40 g/ 24 h we wlewie kroplowym
tikarcylina - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa i szczepy indolododatnie Proteus
tikarcylina - dawkowanie dożylne i domięśniowe
inizia ad imparare
15 - 20 g/ 24 h
ureidopenicyliny - przedstawiciele
inizia ad imparare
azlocylina, mezlocylina, piperacylina, apalcylina
ureidopenicyliny - spektrum działania
inizia ad imparare
Enterobacteriaceae, beztlenowce: Bacteroides fragilis; Pseudomonas aeruginosa
ureidopenicyliny - wskazania kliniczne
inizia ad imparare
zapalenie opon m-r, zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych
piperacylina - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Piperacillin TZF
piperacylina + tazobaktam - nazwy handlowe
inizia ad imparare
Tazocin

Antybiotyki z grupy penicylin

Antybiotyki z penicyliną mają szerokie zastosowanie w medycynie. Zasady działania pochodnych penicyliny powinny być więc doskonale znane studentom medycyny czy farmakologii. Jest to także przydatna wiedza dla osób, które zażywają penicyliny izoksazolilowe czy ureidopenicyliny.

Pochodne penicyliny

Choć sama nazwa penicyliny nie jest nam obca, to jednak rzadko jest ona używana w swojej podstawowe wersji. Zazwyczaj stosowane są pochodne penicyliny czyli antybiotyki z grupy penicylin, takie jak ampicylina, amoksycylina czy karboksypenicyliny.

Dawkowanie i działania

W zestawie, oprócz definicji antybiotyków zawierających penicylinę znajdziemy także wskazania ich użycia, sposób dawkowania, a także działania (w tym niepożądane) jakie mogą być wywołane przez antybiotyki z penicyliną. Z pewnością nie zastąpi to nam wizyty u lekarza, ale zapewni podstawową wiedzę na temat pochodnych penicyliny.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.