Społeczeństwo obywatelskie – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    33 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Społeczeństwo obywatelskie
inizia ad imparare
charakterystyczne dla krajów rozwijających się i rozwiniętych; jego członkowie są aktywnie i intensywnie zaangażowani w sprawy życia społecznego (często przejmują inicjatywę, nie czekając na interwencję państwa)
Nieposłuszeństwo obywatelskie
inizia ad imparare
rodzaj inicjatywy w społeczeństwie obywatelskim; zwrócenie uwagi państwa poprzez działanie łamiące lub naruszające istniejące normy prawne, które są sprzeczne z interesem społecznym
Grupy interesów
inizia ad imparare
zbiorowości zrzeszające członków określonej grupy społecznej, które starają się wywierać nacisk na odpowiednie organy państwowe w celu forsowania własnych interesów
Sposoby wywierania nacisku
inizia ad imparare
negocjacje, manifestacje, protesty, strajki, lobbing
Lobbing
inizia ad imparare
taka komunikacja z ośrodkami władzy państwowej, która ma w efekcie przynieść decyzje sprzyjające interesom lobbystów
Organizacja pozarządowa (NGO)
inizia ad imparare
non-governmental organization, non profit (nie czerpiące zysków z działalności); organizacje, które powstają dla osiągnięcia wcześniej ustalonego celu leżącego w interesie publicznym (charytatywne, integracyjne, na rzecz eliminacji patologii etc.)
Organizacja pożytku publicznego
inizia ad imparare
specjalny status (na podstawie odrębnej ustawy), o który mogą ubiegać się wszelkie organizacje i fundacje niezależne od Skarbu Państwa, nie prowadzące działalności politycznej, nie będące związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, bądź spółkami handlowymi
Instytucja społeczna
inizia ad imparare
grupa działająca na rzecz zaspokojenia potrzeb danej społeczności i reprezentująca jej interesy
Funkcje instytucji społecznych
inizia ad imparare
regulacyjna; zaspokojenia potrzeb; integracyjna
Funkcja regulacyjna
inizia ad imparare
organizowanie stosunków w grupie lub pomiędzy grupami i egzekwowanie powierzonych zadań
Funkcja integracyjna
inizia ad imparare
scalanie zbiorowości wokół określonych celów
Rodzaje instytucji społecznych
inizia ad imparare
polityczne, religijne, ekonomiczne, wychowawcze i kulturalne, socjalne
Instytucje polityczne
inizia ad imparare
celem zdobycie, sprawowanie i utrzymanie władzy (partie polityczne, rząd, parlament)
Instytucje religijne
inizia ad imparare
celem zaspokajanie potrzeb duchowych i organizowanie życia religijnego (kościoły, związki wyznaniowe)
Instytucje ekonomiczne
inizia ad imparare
celem wytwarzanie zysku i regulacja obiegu pieniądza (zakłady przemysłowe, banki, sklepy)
Instytucje wychowawcze i kulturalne
inizia ad imparare
celem wychowanie i edukacja kolejnych pokoleń oraz przekazywanie dziedzictwa kulturowego i zaspokajanie potrzeb kulturowych społeczeństwa (szkoła, muzeum, teatr, rodzina)
Instytucje socjalne
inizia ad imparare
celem opieka nad potrzebującymi oraz zaspokajanie potrzeb grup społecznych (organizacje charytatywne, koła zainteresowań)
Ład społeczny
inizia ad imparare
taki model zachowań członków społeczeństwa, który gwarantuje jego istnienie, trwanie i rozwój
Elementy ładu społecznego
inizia ad imparare
współpraca; umiejętność osiągania konsensusu; hierarchia wartości
Czynniki kształtujące ład społeczny
inizia ad imparare
prawo, moralność, religia. Tradycja
Prawo w ładzie społecznym
inizia ad imparare
reguluje życie społeczne, zachowania jednostek i zbiorowości oraz sposoby rozwiązywania konfliktów
Moralność w ładzie społecznym
inizia ad imparare
reguluje interakcje pomiędzy jednostkami i grupami, jest podstawą wyznawanego w społeczności systemu wartości
Religia w ładzie społecznym
inizia ad imparare
integruje zbiorowość, zawiera w sobie system wartości wyznawanych przez grupę wyznawców
Tradycja w ładzie społecznym
inizia ad imparare
stabilizuje, zakorzenia zbiorowość i wyznawane przez nią wartości w historii
Konflikt społeczny
inizia ad imparare
gdy co najmniej dwa podmioty dążą do osiągnięcia tych samych korzyści i celów poprzez wyeliminowanie konkurencji
Przyczyny konfliktów
inizia ad imparare
rozbieżności między klasami społecznymi; dysproporcje między państwami wysoko rozwiniętymi a krajami trzeciego świata; brak równowagi rynkowej; błędy w komunikacji; sprzeczne wartości
Rodzaje konfliktów
inizia ad imparare
kulturowe; wartości; ekonomiczne; rodzinne i małżeńskie; pokoleniowe
Sposoby rozwiązywania konfliktów
inizia ad imparare
negocjacje (wspólne poszukiwanie konsensusu); mediacje (rozmowy prowadzi osoba trzecia); arbitraż (konflikt rozstrzyga osoba trzecia); sąd (wiążące rozstrzygnięcie); głosowanie (ocena społeczna); przemoc (użycie siły i narzucenie rozwiązania przez zwycięzcę); unikanie (rezygnacja jednej ze stron)
Problemy państwa polskiego
inizia ad imparare
bezrobocie; ubóstwo; patologie; masowe zachorowania (choroby cywilizacyjne); migracja ekonomiczna (drenaż mózgu)
Bezrobocie
inizia ad imparare
gdy jednostki w wieku produkcyjnym, zdolne i chętne do podjęcia pracy, nie znajdują stałego zatrudnienia
Przyczyny bezrobocia
inizia ad imparare
przekształcenia w różnych gałęziach przemysłu; brak doświadczenia zawodowego; niskie kwalifikacje
Bezrobocie długoterminowe
inizia ad imparare
trwające dłużej niż 1 rok
Stopa bezrobocia
inizia ad imparare
procentowy wskaźnik poziomu bezrobocia - stosunek liczy bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo

Devi essere accedere per pubblicare un commento.