Retoryka dla dziennikarzy:) cz. I - Retoryka i oratorstwo w starożytności

 0    34 schede    alexbol
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Ars bene dicendi
inizia ad imparare
sztuka dobrego mówienia,
programy retoryczne w Europie
inizia ad imparare
niższy (trivium) wyższy (quadrivium)
przed pojawieniem się retoryki popularniejsza była...
inizia ad imparare
gramatyka
kto powiedział: retoryka to królowa wszystkich rzeczy i najcenniejszy da bogów?
inizia ad imparare
Kwintylian (35-95n.e)
Z czego wynika dwuznaczność retoryki?
inizia ad imparare
Ze względności prawdy głoszonej przez sofistów (Protagorasa z Abdery i Gorgiasza z Lonting),
Retoryka wg sofistów to...
inizia ad imparare
umiejętność skutecznego wywierania wpływu za pomocą słów,
Retoryka wg Platona to...
inizia ad imparare
kierowanie duszami za pomocą słów. Niebezpieczeństwem jest używanie jej do celów nieetycznych <triada platońska>
Intencja perswazyjna
inizia ad imparare
widoczna na I planie w retoryce (wg sofistów)
Podstawowa definicja retoryki
inizia ad imparare
To nauka lub sztuka przekonywania za pomocą zdań, wyrażających sady o rzeczywistości, emocje, apele. To także znajdowanie wyrazu słownego, który osoba przekazująca uzna za prawdę.
I podręcznik do retoryki
inizia ad imparare
Retoryka dla Herenniusza (Rhetorica ad Herennium)- niesłusznie przypisywana Cyceronowi
Marek Tulisz Cycero to
inizia ad imparare
rzymski filozof, polityk, retor,
Wymień trzy dzieła Cycerona
inizia ad imparare
„De inventione”- traktat retoryczny o inwencji, „Orator”- dialog mówca, „De oratore”- dialog o mówcy,
Najsłynniejsza mowa
inizia ad imparare
„Katyliniarka I”
Czym jest i czego dotyczy „Katyliniarka I”
inizia ad imparare
incipit mowy przeciw Katylinie wygłoszony 8.11.63 r. p.n.e. w rzymskim senacie przez Cyceona po wykryciu spisku mającego obalić republikę
„Quosisque tandem abutere
inizia ad imparare
Catlina, patientia nostra?”, Jak długo katylino będziesz nakazywał naszej cierpliwości?
Marek Fabiusz Kwintylian...
inizia ad imparare
(35-95 n.e)- kodyfikator starożytnej retoryki, stworzył dzieło w 12 księgach
Jak nazywa się dzieło Kwintyliana w 12 księgach?
inizia ad imparare
”Institutio oratoria” - kształcenie mówcy
„orator lir bonus dicendi pentus”
inizia ad imparare
człowiek dobry biegły w słowie (starożytna zasada wychowania przyszłego mówcy)
Wymień rodzaje retorycznej perswazji
inizia ad imparare
*doradczy(deliberativum), *osądzający (indiciale)- oskarżenie, obraza, * oceniający(demonstrativium) – pochwała lub nagana np. panegiryk
Wymień 5 klasycznych działań retoryki
inizia ad imparare
inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio
inventio...
inizia ad imparare
dokonywanie wyboru, wyszukiwanie tematu, rozważania, wybór strategi,
dispositio...
inizia ad imparare
całość kompozycji retorycznej, porządek tekstu, to z czego się tekst składa, zawiera charakter wypowiedzi,
elocutio...
inizia ad imparare
stylistyka (trzy style: wysoki, średni, niski + tropy i figury retoryczne)
memoria...
inizia ad imparare
zapamiętywanie tekstu
actio...
inizia ad imparare
wygłaszanie
Jaka jest klasyczna budowa mowy?
inizia ad imparare
wstęp ->opowiadanie->argumentacja->odpieranie zarzutów ->zakończenie
synonim do „ odpierania zarzutów”
inizia ad imparare
refutacja
twórca nowej retoryki (nouvelle)
inizia ad imparare
Chaim Parelman
twórca nowoczesnej retoryki (modern)
inizia ad imparare
Brooks i Warren
Czym różni się nowa retoryka?
inizia ad imparare
orientacją empiryczną – chce weryfikować słuszność zaleceń, nakazu, zakazu
Jakie dyscypliny rozwineła nowa retoryka?
inizia ad imparare
pragmatykę językową, psycholingwystykę, badania nad propagandą i reklamą,
Na co się skarżymy współcześnie?
inizia ad imparare
nikt nas nie słucha, nie zauważa, nie rozumie, nie pamięta, nie chce przyznać racji
Retoryka dziennikarska to...
inizia ad imparare
sztuka skutecznego komunikowania publicznego i zaradzania porażkom
Podatny grunt dla retoryki wg Artura Reitera to...
inizia ad imparare
komunikacja medialna, społeczna, religijna, urzędowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.