Mikroekonomia 7. rozdział {od efektywności} i 8. rozdział (Podaż, popyt i polityka państwa)

 0    19 schede    Lokinho7
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
autor teorii niewidzialnej ręki rynku
inizia ad imparare
Adam Smith
równowaga ogólna - definicja(?)
inizia ad imparare
sytuacja, w której decyzje i wybory podmiotów ekonomicznych są skoordynowane w ramach rynków
nadwyżka całkowita - definicja(?)
inizia ad imparare
całkowita wartość dóbr dla nabywców mierzona ich skłonnością do płacenia za nie, pomniejszona o koszty dostarczenia tych dóbr ponoszone przez sprzedawców
Nadwyżka całkowita = wartość dla nabywców - koszty sprzedawców
efektywność - definicja (?)
inizia ad imparare
cecha alokacji zasobów oznaczająca maksymalizację nadwyżki całkowitej osiąganej przez wszystkich członków społeczeństwa
NIEEFEKTYWNOŚĆ ALOKACJI - gdy sprzedawca wytwarza pewne dobro po nie najniższych kosztach; kiedy pewne dobro jest konsumowane przez nabywców, którzy nie najwyżej oceniają jego wartość
poprawa w sensie Pareto - definicja(?)
inizia ad imparare
polepszenie sytuacji co najmniej jednego podmiotu ekonomicznego w wyniku pewnego działania bez pogorszenia sytuacji innego podmiotu
Efektywność ekonomiczna występuje wtedy, gdy nie ma możliwości poprawy w sensie Pareta
2 wnioski dotyczące efektów działania wolnego rynku
inizia ad imparare
(1) Wytworzone dobra trafiają do nabywców, którzy najwyżej oceniają ich wartość (skłonność do płacenia), (2) Popyt na dobra zaspokajają ci sprzedawcy, którzy są w stanie wytworzyć te dobra przy najniższym koszcie
funkcja dobrobytu społecznego - definicja(?)
inizia ad imparare
użyteczność zbiorowa dla społeczeństwa znajdująca odzwierciedlenie w nadwyżkach konsumenta i producenta
cena maksymalna - definicja(?)
inizia ad imparare
najwyższa cena, po jakiej zgodnie z prawem można sprzedać dane dobro
cena minimalna - definicja(?)
inizia ad imparare
najniższa cena, po jakiej zgodnie z prawem można sprzedać dane dobro
podatki bezpośrednie - definicja(?)
inizia ad imparare
podatki obciążające dochód lub majątek
np. podatek od dochodu
podatki pośrednie - definicja(?)
inizia ad imparare
podatki obciążające sprzedaż dóbr i usług
np. VAT
podatek kwotowy - definicja(?)
inizia ad imparare
podatek od towarów i usług określony jako pewna stała kwota naliczana od każdej sprzedanej jednostki dobra
podatek ad valorem - definicja(?)
inizia ad imparare
podatek określony jako pewien procent od ceny dobra
rozkład ciężaru opodatkowania - definicja(?)
inizia ad imparare
proporcje podziału ciężaru opodatkowania między uczestników rynku
wpływ podatku kwotowego i ad valorem na sytuacje rynkową
inizia ad imparare
podatek kwotowy - równoległe przesunięcie się krzywej podaży o wysokość podatku; podatek ad valorem - przesunięcie krzywej podaży o procentową część ceny danego dobra w punkcie na krzywej podaży
wpływ subwencji jest analizowany w podobny sposób!!!
Krok 1. - wpływ podatku; Krok 2. - przesunięcie krzywej podaży; Krok 3. - porównanie stanu końcowego z początkowym
Elastyczność a rozkład ciężaru opodatkowania
inizia ad imparare
im mniejsza elastyczność popytu (podaży) tym większa cena płacona przez nabywców (przez sprzedawców)
2 koszty subwencji
inizia ad imparare
(1) Finansowane są zazwyczaj z kieszeni podatnika, (2) Przewaga na rynku międzynarodowym -> nieuczciwa konkurencja
AD 2 - przedsiębiorstwa z bogatszych krajów mogą uzyskać przewagę nad tymi z krajów biedniejszych
subwencja - definicja(?)
inizia ad imparare
suma pieniędzy przekazywana przez państwo nabywcom lub sprzedawcom po to, by zwiekszyć dochody nabywców lub obniżyć koszty sprzedawców, a tym samym poprawić ich sytuację ekonomiczną lub zwiększyć konsumpcję
2 prawa rządzące gospodarką
inizia ad imparare
(1) Prawo popytu i podaży, (2) Prawo stanowione przez państwo

Devi essere accedere per pubblicare un commento.