Matura podstawowa: list formalny: reklamacja

 0    40 schede    twosteps
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Mam gwarancję, która jest ważna przez rok.
inizia ad imparare
I have a guarantee which is valid for a year.
Będe wdzięczna jeśli zajmą się Państwo tą sprawą jak najszybciej jak to możliwe.
inizia ad imparare
I will be gratefull if you deal with this matter as soon as possible.
Żądam natychmiastowego działania/ całkowitego zwrotu moich pieniędzy
inizia ad imparare
I demand a immediate action/ a full refund.
Pozwoliliście mi wierzyć, że...
inizia ad imparare
You led me to belive that...
W ten sytuacji oczekuję odszkodowania.
inizia ad imparare
In this situation I expect to be compensated.
Twoja usługa nie spełnia moich oczekiwań.
inizia ad imparare
Your service did not fulfill my expectation.
Pisałam już ... o tym, ale nic się nie zmieniło
inizia ad imparare
I have already written to... but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój wcześniejszy list.
inizia ad imparare
It has been no reply to my previous letter.
Wadliwy element nie został zastąpiony.
inizia ad imparare
The faulty item has not been replaced.
Kupiłam ten zegarek w twoim sklepie w...
inizia ad imparare
I bought this watch in your shop on...
Zaczęłam uczęszczać na kurs...
inizia ad imparare
I started attending this course on...
Odwiedziłam twoją restaurację...
inizia ad imparare
I visited your restaurant on...
Nagle przestał działać.
inizia ad imparare
It suddenly stopped working.
Mechanizm przestał pracować.
inizia ad imparare
The mechanism stopped moving.
Ekran wygasł.
inizia ad imparare
The screen went blank.
Okładka książki jest uszkodzona/ ubrudzona.
inizia ad imparare
The cover of the book is damaged/ stained.
Miał głębokie pęknięcie na przodzie.
inizia ad imparare
It had a deep crack on the front.
Brakowało instrukcji/kabla/ klawiatura.
inizia ad imparare
The manual instuction/cable/keyboard was missing.
Warunki w hotelu, w którym się zatrzymalismy były nie do zaakceptowania.
inizia ad imparare
The conditions in the hotel where we stayed were unacceptable.
Pokój był brudny.
inizia ad imparare
The hotel room was dirty.
Jedzenie nie było właściwie gotowane(przygotowane).
inizia ad imparare
The food was not cooked properly.
Spodziewałam się, że otrzymam moje zamówienie w ciągu tygodnia, ale musiałam czekać przeszło 2 tygodnie.
inizia ad imparare
I expected to receive my order within a week but I had to wait for over 2 weeks.
Mogłabym wymienić ten zegarek na inny?
inizia ad imparare
Could I exchange this watch for another one?
Ten kurs nie odbywa się regularnie.
inizia ad imparare
This course is not provided on a regular basic.
W ten sposób rujnuje to wszystkie moje plany jak...
inizia ad imparare
In this way it ruined all my plans as...
W rezultacie pozostałam bez...
inizia ad imparare
As a result, I was left without
Mogłabym przesłać zegarek, który kupiłam i kopie gwarancji.
inizia ad imparare
I could send you the watch I bought and a copy of guarantee.
Jeśli ta wymiana nie jest możliwe, mogłabym prosić o zwrot pieniędzy za zegarek?
inizia ad imparare
If this replacement is not possible, could I please have a refund for this watch?
Chciałabym zwrócić...
inizia ad imparare
I would like to return...
Chciałabym wiedzieć, kiedy nadejdze książka.
inizia ad imparare
I would like to know when the book will arrive.
Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą...
inizia ad imparare
I am writing to complain about...
Jestem niezadowolona z...
inizia ad imparare
I am dissatisfied with...
Nie wspominając, że...
inizia ad imparare
Failed the mention that...
Państwa reklama wprowadzała w błąd w tym zakresie.
inizia ad imparare
Your advertisement was misleading in this respect.
Muszę podkreślić, że...
inizia ad imparare
I must point out that...
Na domiar złego...
inizia ad imparare
To make matters worse...
Problem w tym, że...
inizia ad imparare
The problem is that...
Zamówiłam...
inizia ad imparare
I ordered...
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
inizia ad imparare
Contrary to the description in the brochure...
Numer zamówienia...
inizia ad imparare
The order number is...

Reklamacja angielski – zwroty

List reklamacyjny po angielsku – najważniejsze zwroty i wyrażenia, które mogą okazać się przydatne w wielu codziennych sytuacjach. Reklamacja po angielsku po nauce z fiszkami stanie prosta do napisania nie tylko na lekcji angielskiego, ale i w prawdziwych sytuacjach życiowych.

List formalny – reklamacja

List z reklamacją należy do grupy listów formalnych, przez co w trakcie pisania reklamacji po angielsku musimy przestrzegać ustalonych reguł i trzymać się schematu. Dlatego w tym przypadku nauka konkretnych zwrotów do reklamacji po angielsku jest tak istotna.

Kompendium informacji

W Fiszkotece znajdziemy więc najważniejsze zdania i wyrażenia, które z pewnością przydadzą się przy pisaniu listu reklamacyjnego po angielsku. Możliwość odsłuchania nagrania lektora pozwoli także na osłuchanie się z językiem angielskim

Commenti:

bamb0l Ha scritto: 2011-01-28 14:39:19
nie dawaj rad innym jesli sam/a nie potrafisz pisac bez bledow...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.